De gule vestene: et fransk opprør

De gule vestenes krav handler i første rekke om mer direkte demokrati. Bevegelsens avvisning av politiske partier føyer seg inn i en lang tradisjon av mistillit til elitene i Frankrike.

Helt siden 17. novem­ber har Frankrike levd med De gule vestene. Mens bildene av kaos på Champs-Élysées har vakt opp­sikt over hele ver­den, har kravene som hun­dretusen­er av fran­skmenn har frem­met, vist seg å han­dle både om kamp mot sosial ulikhet og om avgrun­nen som eksis­ter­er mel­lom den poli­tiske eliten og den van­lige borger. 

Tusen­er av rund­kjøringer har vært okku­pert, veier er blitt blokkert og det har vært demon­strasjon­er over hele Frankrike. Lan­det har vært rys­tet i grun­nvol­lene av De gule vestene, som på sitt mest intense mobilis­erte 282000 mennesker. 

I Paris har mel­lom åtte og ti tusen tatt til gatene og omgjort den franske hov­ed­staden til en krigssone. 24. novem­ber, 1. og 8. desem­ber var parade­gat­en Champs-Élysées dekket av bren­nende bil­er, luk­sus­bu­tikker ble plyn­dret og en del av Tri­umf­buen ble van­dalis­ert. Bar­rikad­er ble satt opp og poli­tistyrkene ble angrepet. I løpet av et døgn rundt 1. desem­ber ble over 10000 tåre­gassgranater avfyrt av poli­ti­et i Paris, hvilket er rekord.

Kaos, øde­leggelser og tåre­gass på Paris’ parade­gate  Champs-Élysées 24. novem­ber 2018. (Foto: Christophe Beck­er. CC: by-nc)

8. desem­ber ble over 89000 poli­ti­folk mobilis­ert over hele Frankrike, pan­srede kjøretøy ble utplassert i hov­ed­staden, sam­tidig ble mer enn 1700 arrestert over hele lan­det. Flere politi­menn ble også anmeldt for vold denne dagen. 

Totalt har syv per­son­er omkom­met som følge av De gule vestenes mobilis­er­ing, hov­ed­sake­lig i nærheten av veis­per­rin­gene. 1400 er blitt skadet. Mange min­dre byer har fått bety­delige skad­er i forbindelse med demonstrasjonene.

Grunnleggende årsaker

Ikke siden de mye omtalte demon­strasjonene i mai 1968, har Frankrike opplevd en så gjen­nom­ført vold­elig og bredt forankret folke­beveg­else. Ifølge ulike målinger støt­ter mel­lom 65 pros­ent og 84 pros­ent av befolknin­gen De gule vestene. Under­veis har alt fra elever ved de videregående sko­lene, advokater og bøn­der støt­tet beveg­elsen, og i kjøl­van­net av alle demon­strasjonene plan­la ulike fag­foreninger gen­er­al­streik 14. desem­ber. 18. desem­ber pro­test­erte selv poli­ti­folk for å bedre sine arbeidsvilkår. 

De gule vestenes pro­gram var lenge uklart, men i beg­yn­nelsen av desem­ber ble kravene tydelig­gjort: Økn­ing av lønnsnivået, et forbedret skat­tesys­tem, gjenin­n­føring av for­muesskatt, økte skat­ter for de mest vel­stående, begrensete fordel­er for poli­tikere, bedring av de offentlige tjen­estene, samt folkeavstemninger når det for­langes. Videre krevde de økt kjøpekraft for folk flest, hvilket ble støt­tet av parti­er på ven­stres­i­den. Dessuten ble det frem­met krav om opphør av alle priv­i­legi­er de poli­tisk folke­val­gte har skaf­fet seg.

Et distriktsopprør

Hvor­dan beg­y­nte det hele? Gnis­ten ble antent i sep­tem­ber. Da annon­serte reg­jerin­gen en økn­ing i diesel­prisene for å finan­siere kli­matil­tak­ene reg­jerin­gen ville iverk­sette. Dette etter at prisen på hydrokar­bon­er allerede hadde økt med mel­lom 14 pros­ent og 22 pros­ent det siste året. I løpet av et par dager organ­is­erte hver region en gruppe av «gule vester» på Face­book, men raseri­et var langt mer omfat­tende og han­dlet om mye mer enn prisøkn­ing på diesel. Det drei­de seg om tre fak­tor­er: Økono­mi, kli­matil­tak og politikk.

Folke­lig protest ved rund­kjørin­gene. Gule vester ved Thionville nordøst i Frankrike 19. desem­ber 2018. (Foto: Marc Frant. CC:by-nc-sa)

De gule vestene består i all hov­ed­sak av men­nesker fra arbei­der- og mid­delk­lassen som bor langt unna stor­byene. Rent poli­tisk er det en mildest talt bland­et beveg­else med innslag fra så vel ytre høyre som ytre ven­stre. Arbei­d­sledi­ge, eiere av småbedrifter, enslige mødre, funksjonær­er og fag­foren­ings­folk: Alle opplever økonomiske problemer. 

I Gard, et fylke i Sør-Frankrike, der De gule vestene står spe­sielt sterkt, er det 12,4 pros­ent arbei­d­sledighet, og befolknin­gen er her av de fat­tig­ste i hele lan­det. Selv om De gule vestene anklager pres­i­dent Emmanuel Macron for blant annet å ha avskaf­fet for­muesskat­ten for de aller rikeste mens han øker skat­tene for pen­sjon­is­tene, skyldes den økte fat­tig­dom­men også over­gan­gen til euro, generell prisøkn­ing og man­glende økn­ing av min­stelønnssat­sen som ble fros­set i 1990-årene. Alt dette ble gjort for å dempe inflasjo­nen og senke de offentlige utgiftene, for dermed å holde under­skud­det av BNP på under EU-kravet på 3 prosent.

Citadell-effek­ten

“Det er slutt for den vestlige mid­delk­lassen”: Les inter­vju med Christophe Guil­luy om kon­sekvenser for demokrati­et av skil­let mel­lom sen­trum og periferi.

Geografen Christophe Guil­luy, for­fat­ter av boken No Soci­ety (Edi­tion Flam­mar­i­on) går enda lenger: «Glob­alis­erin­gen har en ter­ri­to­riell effekt, idet den i all hov­ed­sak er til beste for eliten i stor­byene,» sier han til grati­savisen «20 Min­utes». «Franske utkantstrøk, indus­tri­om­råder og småby­er merk­er en kraftig nedgang i behovet for arbei­d­skraft. Denne utviklin­gen beg­y­nte i indus­trien på 80-tal­let. De gule vestene kom­mer ikke ut av det blå: Folk flest opplever nedgang i kjøpekraft og dårligere leve­s­tandard, og de er lei hele globaliseringsprosjektet.»

Grønt skifte med skjev fordeling

En av hov­edår­sak­ene til De gule vestenes raseri dreier seg om den økonomiske skjev­fordelin­gen knyt­tet til kli­matil­tak­ene reg­jerin­gen vil inn­føre. Statsmin­is­ter Edouard Philippe annon­serte 14. novem­ber at man skulle kom­pensere prisøknin­gen på diesel ved blant annet å gi tilskudd til bil­er som forurenser mindre. 

«Hvor­for er ikke prisen på dri­vstoff til fly og båter som brukes av de rike og forurenser mer, beskat­tet?,» spør pen­sjon­is­ten Pierre Robert fra en rund­kjøring i Nîmes i Sør Frankrike.

«Jeg mot­tar 900 euro i måne­den, hvor­dan har du tenkt at jeg skal få kjøpt meg en elek­trisk bil som koster minst 20 000 euro selv om jeg får støtte fra stat­en til å kjøpe en slik bil?,» spør side­man­nen hans. 

«Alle vil forurense min­dre, men det er en viss forskjell i han­dlingsrom mel­lom inntek­ter på 800 euro og 10000 euro i måne­den,» sier Patrick Tacus­sel, som er sosi­olog ved Uni­ver­sitetet i Mont­pel­li­er III. 

Et nytt 1789?

De gule vestenes krav han­dler i første rekke om mer direk­te demokrati, og beveg­elsens avvis­ning av poli­tiske parti­er føy­er seg inn i en lang tradis­jon av mist­il­lit til elitene. «I 15 år har det kokt i folket, vi streik­er, vi stem­mer ytre høyre for å pro­testere mot mak­ten. Og ja, nå er det kom­met så langt at det smeller,» sier en gul­vest i Alès, en tidligere arbei­der­by i Gard.

Mot­standen er imi­dler­tid langt mer omfat­tende. Den dreier seg også om det franske, poli­tiske systemet.

«Det som er kri­tisk i dag, er det fak­tum at vi vel­ger rep­re­sen­tan­ter til Par­la­mentet som skal sitte i fem år og utforme lan­dets poli­tikk og lover i den peri­o­den», sier Dominique Rousseau, pro­fes­sor i juss ved Uni­ver­sitetet i Paris I — Pan­theon Sor­bonne, til avisen La Mar­seil­laise. «Befolknin­gen ønsker å kunne påvirke poli­tikken i tid­srom­met mel­lom to valg, det er selve legit­imitet­sprin­sip­pet fra 1789 det nå stilles spørsmål ved.»

Og nå?

Mye tyder på at De gule vestenes kamp i gatene kul­min­erte lørdag 15. desem­ber. Den dagen demon­str­erte kun 66000 per­son­er over hele Frankrike, en liten gruppe sam­men­liknet med de 166000, 136000 og 126000 fran­skmenn som tok til gatene de foregående helgene.

Det skal sies at pres­i­dent Emmanuel Macron inter­ven­erte 10. desem­ber da han lovet å øke min­steløn­nen med 100 euro (kun fem mil­lion­er fran­skmenn er berørt av denne refor­men), vil vur­dere skat­teøknin­gen for enkelte pen­sjon­is­ter, gjorde over­tid­sløn­nen skat­te­fri og sam­tidig anmod­et større bedrifter om å gi sine ansat­te jule­bonus. Dette til en kost­nad av i alt 10 mil­liarder euro.

Men disse innrøm­melsene oppleves kun som spillfek­teri: Beveg­elsen har spredt seg til Bel­gia og mange av de gule vestene tar ikke Emmanuel Macron og hans såkalte innrøm­melser på alvor, han kom­mer uansett ikke til å skifte poli­tisk kurs.

Artikke­len er over­satt fra fran­sk av Ingrid A. Thommessen.

Fremti­den avgjøres først og fremst ved de kom­mende val­gene. 18. desem­ber pre­sen­terte De gule vestene en liste til EU-val­get i 2019. Etter foreløpige bereg­ninger vil de få 12 pros­ent av stemmene og vil kunne utfor­dre pres­i­dent Macron og hans En Marche-bevegelse. 

Hvis De gule vestene der­i­mot ikke kvit­ter seg med de mer ekstreme ele­mentene i beveg­elsen og reetablerer seg, kan det franske poli­tiske ter­renget oppleve en like uven­tet vend­ing som i det 19. århun­dre, ved at de poli­tiske par­tienes kam­per seg imel­lom kan komme til å bli en klassekamp i marx­is­tisk for­stand. Og hvem vet om det franske raseri­et vil fly­tte seg til resten av Europa…

TEMA

F

rankrik
e

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen