Sør-Korea legger ned departement

Sørkoreas kommende president, Lee Myung Bak, har fremmet forslag om å legge ned landets ”forsonings-departement.”

Departe­mentet, med navnet ”Uni­fi­ca­tion Min­istry”, har i flere år rep­re­sen­tert den sørko­re­anske reg­jer­ing i sam­taler med nord­ko­re­anske myn­digheter. Lan­dets nye pres­i­dent er imi­dler­tid mot­stander av ord­nin­gen, og ønsker heller å gjøre det til en inte­gr­ert del av uten­riks­de­parte­mentet. Forslaget opp­fattes av mange som et tilbakeslag for inter-kore­an­sk for­son­ing, og som et tegn på at Lee vil legge seg på en ny poli­tisk lin­je i forhold til Nord-Korea. Etter 10 år med ”sol­skinnspoli­tikk”, i sin tid  intro­dusert av tidligere fred­sprisvin­ner og sørko­re­an­sk pres­i­dent Kim Dae-Jung, skjer­pes nå språkbruken.
 
Pres­i­dent Lee hevder at departe­mentet har vir­ket mot sin hen­sikt. Han peker blant annet på at Sør-Korea har pøst bis­tand­spenger inn i nabolan­det uten nevn­everdig resul­tat. Pres­i­den­ten, som vil tas i ed 25. feb­ru­ar, varsler sam­tidig at han ønsker et tet­tere samar­beid med USA i forhold tilNord-Korea spørsmålet. Lee vak­te opp­sikt også i for­rige uke da han ytret ønske om å styrke forsvaret. Dette i kon­trast til par­la­mentets tidligere ved­tak om å gjøre det motsatte.
 
Det foregår i disse dager en inter­nasjon­al kon­fer­anse for men­neskerettigheter og fly­k­t­ninger i Nord-Korea. Kon­fer­ansen finner sted i Lon­don, og hov­edtema er hvor­dan det inter­nasjonale sam­funn skal forholde seg til Nord-Korea, og hvilke strate­gi­er som bør utar­bei­des for å håndtere prob­lemet på en hen­sik­tsmes­sig måte.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen