Sør-Korea legger ned departement

Sørkoreas kommende president, Lee Myung Bak, har fremmet forslag om å legge ned landets ”forsonings-departement.”

Depar­te­men­tet, med nav­net ”Uni­fi­ca­tion Mini­s­try”, har i fle­re år repre­sen­tert den sør­kore­ans­ke regje­ring i sam­ta­ler med nord­kore­ans­ke myn­dig­he­ter. Lan­dets nye pre­si­dent er imid­ler­tid mot­stan­der av ord­nin­gen, og øns­ker hel­ler å gjø­re det til en inte­grert del av uten­riks­de­par­te­men­tet. For­sla­get opp­fat­tes av man­ge som et til­bake­slag for inter-kore­ansk for­soning, og som et tegn på at Lee vil leg­ge seg på en ny poli­tisk lin­je i for­hold til Nord-Korea. Etter 10 år med ”sol­skinns­po­li­tikk”, i sin tid  intro­du­sert av tid­li­ge­re freds­pris­vin­ner og sør­kore­ansk pre­si­dent Kim Dae-Jung, skjer­pes nå språk­bru­ken.
 
Pre­si­dent Lee hev­der at depar­te­men­tet har vir­ket mot sin hen­sikt. Han peker blant annet på at Sør-Korea har pøst bistands­pen­ger inn i nabo­lan­det uten nevne­ver­dig resul­tat. Pre­si­den­ten, som vil tas i ed 25. febru­ar, vars­ler sam­ti­dig at han øns­ker et tet­te­re sam­ar­beid med USA i for­hold til­Nord-Korea spørs­må­let. Lee vak­te opp­sikt også i for­ri­ge uke da han ytret øns­ke om å styr­ke for­sva­ret. Det­te i kon­trast til par­la­men­tets tid­li­ge­re ved­tak om å gjø­re det mot­sat­te.
 
Det fore­går i dis­se dager en inter­na­sjo­nal kon­fe­ran­se for men­neske­ret­tig­he­ter og flykt­nin­ger i Nord-Korea. Kon­fe­ran­sen fin­ner sted i Lon­don, og hoved­tema er hvor­dan det inter­na­sjo­na­le sam­funn skal for­hol­de seg til Nord-Korea, og hvil­ke stra­te­gi­er som bør utar­bei­des for å hånd­te­re pro­ble­met på en hen­sikts­mes­sig måte.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen