Til Krig mot Marokko?

Da POLISARIOs 12. kongress diskuterte hvorvidt de skal gjenoppta væpnet kamp mot Marokko var Raftostiftelsen representert ved tre delegater.

Det hetes­te dis­ku­sjons­te­ma­et for kon­gres­sen ble alt­så mulig­he­ten for at POLISARIO igjen skal gri­pe til våpen, og bry­te ikke­volds-lin­jen som er blitt ført siden våpen­hvi­len ble inn­gått i 1991. Høyt­stå­en­de per­soner i fri­gjø­rings­be­ve­gel­sen har gitt ster­ke sig­na­ler om at væp­net kon­flikt er en mulig­het, skul­le Marok­ko fort­set­ter å tros­se FNs bestem­mel­ser. Dilem­ma­et som stil­les er enkelt: fort­set­ter Marok­ko å brem­se sam­ta­le­ne vil POLISARIO gå til krig innen 6 måne­der.

  

POLISARIO hol­der sin kon­gress hvert 3–4. år, og som tid­li­ge­re ble det hele arran­gert i Tifari­ti i de fri­gjor­te områ­de­ne av Vest-Saha­ra. Til sam­men del­tok rundt 1750 dele­ga­ter, nasjo­na­le såvel som inter­na­sjo­na­le. Kon­gres­sen har som for­mål å leg­ge de poli­tis­ke lin­je­ne frem til nes­te kon­gress og vel­ge med­lem­mer til sek­re­ta­ria­tet og gene­ral­sek­re­tæ­ren for orga­ni­sa­sjo­nen. Sit­ten­de gene­ral­sek­re­tær Moha­med Abde­laziz ble gjen­valgt.

  

Det avhol­des i dis­se dager for­hand­lin­ger mel­lom POLISARIO og Marok­ko i Man­has­set uten­for New York i USA. Sam­ta­le­ne fore­går i regi av FN.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen