Til Krig mot Marokko?

Da POLISARIOs 12. kongress diskuterte hvorvidt de skal gjenoppta væpnet kamp mot Marokko var Raftostiftelsen representert ved tre delegater.

Det het­este diskusjon­stemaet for kon­gressen ble alt­så muligheten for at POLISARIO igjen skal gripe til våpen, og bryte ikkevolds-lin­jen som er blitt ført siden våpen­hvilen ble inngått i 1991. Høyt­stående per­son­er i frigjørings­beveg­elsen har gitt sterke sig­naler om at væp­net kon­flikt er en mulighet, skulle Marokko fort­set­ter å trosse FNs bestem­melser. Dilem­maet som stilles er enkelt: fort­set­ter Marokko å bremse sam­ta­l­ene vil POLISARIO gå til krig innen 6 måneder.

  

POLISARIO hold­er sin kongress hvert 3–4. år, og som tidligere ble det hele arrangert i Tifar­i­ti i de frigjorte områ­dene av Vest-Sahara. Til sam­men del­tok rundt 1750 del­e­gater, nasjonale såv­el som inter­nasjonale. Kon­gressen har som for­mål å legge de poli­tiske lin­jene frem til neste kongress og velge medlem­mer til sekre­tari­atet og gen­er­alsekretæren for organ­isas­jo­nen. Sit­tende gen­er­alsekretær Mohamed Abde­laz­iz ble gjenvalgt. 

  

Det avholdes i disse dager forhan­dlinger mel­lom POLISARIO og Marokko i Man­has­set uten­for New York i USA. Sam­ta­l­ene foregår i regi av FN.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen