Svensk journalist fengslet i 2000 dager

Den svensk-eritreiske journalisten Dawit Isaak har nå sittet 2000 dager i fengsel i Eritrea. Seks svenske kulturredaktører krever i et felles opprop handling fra Sveriges regjering.

Jour­na­lis­ten Dawit Isaak er svensk stats­bor­ger og hans fami­lie bor i Sve­ri­ge. I 2001, mens han arbei­det som jour­na­list i Eri­trea, ble Isaak pågre­pet og fengs­let. Fle­re svens­ke orga­ni­sa­sjo­ner har len­ge arbei­det for hans sak, og i det­te opp­ro­pet pub­li­sert den­ne uken kre­ver kul­tur­re­dak­tø­re­ne i seks leden­de svens­ke aviser at regje­rin­gen trap­per opp anstren­gel­se­ne for å få satt Isaak fri.

I dag (14. mars) har jour­na­lis­ten Dawit Isaak sit­tet fengs­let i Eri­trea i 2000 dager. Han har ikke blitt stilt for ret­ten, er ikke dømt for noen for­bry­tel­se. Dawit Isaak hol­des inne­sper­ret av det eri­tre­is­ke regi­met av en enes­te, uak­sep­ta­bel årsak: Han har utøvet sitt, og vårt, yrke.

Dawit Isaak er svensk stats­bor­ger. Hans kone og barn bor i Gøte­borg. En lang rek­ke svens­ke pri­vat­per­soner, poli­ti­ke­re og orga­ni­sa­sjo­ner som Svens­ka Jour­na­list­för­bun­det, Tid­nings­ut­gi­var­na, Repor­te­re uten gren­ser, Pub­li­cist­klub­ben og Amne­sty har tatt opp hans sak. I dag får Dawit Isaak, som førs­te pris­vin­ner, Pub­li­cist­klub­bens ytrings- og trykke­fri­hets­pris til min­ne om den drep­te rus­sis­ke repor­te­ren Anna Polit­kovs­ka­ja.

Den fengslede svenske journalisten Dawit Isaak (foto: dawitisaak.com)


Dawit Isaak. Illust­ra­sjon hen­tet fra dawitisaak.com.

Også Uten­riks­de­par­te­men­tet og den svens­ke regje­rin­gen, den nåvæ­ren­de og dens for­gjen­ge­re, arbei­der og har arbei­det for Dawit Isa­aks sak. Men hvor­dan og med hvil­ken inten­si­tet? Den svens­ke regje­rin­gens stra­te­gi har vært det stil­le diplo­ma­ti­et. Regje­rin­gen har når spørs­må­let er blitt tatt opp for­sik­ret at saken har høy prio­ri­tet. Men tyde­li­ge og skar­pe offent­li­ge utta­lel­ser har vært sjel­den å høre. Kan­skje er det­te den mest effek­ti­ve og bes­te måten å iva­re­ta den svens­ke stats­bor­ge­ren Isa­aks inter­es­ser. I så fall fin­nes det ingen grunn til å kri­ti­se­re den svens­ke stats­mak­ten for dens valg av meto­de. Utgangs­punk­tet og måle­stok­ken for det offi­si­el­le Sve­ri­ges handle­måte kan og bør ikke være noen annen enn Dawit Isaak, hans fami­lie og deres mulig­he­ter til snar­lig gjen­for­ening.

Men i dag har Dawit Isaak sit­tet fengs­let i 2000 dager. Det er lang tid i et vok­sent men­nes­kes liv. For et barn er det en evig­het.

Stats­mi­nis­te­ren, eller uten­riks­mi­nis­te­ren, bør sna­rest rei­se til Eri­trea

Det kan fin­nes grun­ner til å spør­re seg om det stil­le svens­ke diplo­ma­ti­et har vært for stil­le. Det kan også fin­nes grun­ner til å spør­re seg om det stil­le svens­ke diplo­ma­ti­et vil­le vært noe mind­re stil­le hvis Dawit Isaak had­de hatt et annet navn.

Dawit Isa­aks fri­het er det vik­ti­ge. Men det er hel­ler ikke uvik­tig at regje­rin­gen ryd­der unna enhver tvil om at et svensk stats­bor­ger­skap vei­er like tungt, uan­sett om stats­bor­ge­ren er født i Sve­ri­ge eller et annet sted i ver­den.

Vi, seks kul­tur­re­dak­tø­rer i seks kon­kur­re­ren­de svens­ke dags­avi­ser, pub­li­se­rer i dag en fel­les opp­ford­ring til den svens­ke regje­rin­gen om å inten­si­ve­re anstren­gel­se­ne for å få vår kol­le­ga og lands­mann Dawit Isaak satt fri.

Stats­mi­nis­te­ren, eller uten­riks­mi­nis­te­ren, bør sna­rest rei­se til Eri­trea

for på ste­det å kre­ve at Dawit Isaak slip­pes fri.

Per Svens­son, kul­tur­re­dak­tør Expressen/GT/KvP
Gab­ri­el Byström, kul­tur­re­dak­tør Göte­borgs-Pos­ten
Håkan Jaens­son, kul­tur­re­dak­tør Aft­on­bla­det
Dani­el Sand­ström, kul­tur­re­dak­tør Syd­svens­ka Dag­bla­det
Maria Schotte­ni­us, kul­tur­re­dak­tør Dagens Nyhe­ter
Carl Otto Wer­ke­lid, kul­tur­re­dak­tør Svens­ka Dag­bla­det

Opp­ro­pet ble pub­li­sert 14. mars 2007 i alle de seks avi­se­ne. Over­satt av Olav Anders Øvre­bø.

TEMA

P

ressefr
ihet

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen