Svensk journalist fengslet i 2000 dager

Den svensk-eritreiske journalisten Dawit Isaak har nå sittet 2000 dager i fengsel i Eritrea. Seks svenske kulturredaktører krever i et felles opprop handling fra Sveriges regjering.

Jour­nal­is­ten Daw­it Isaak er sven­sk stats­borg­er og hans fam­i­lie bor i Sverige. I 2001, mens han arbei­det som jour­nal­ist i Eritrea, ble Isaak pågrepet og fengslet. Flere svenske organ­isas­jon­er har lenge arbei­det for hans sak, og i dette oppropet pub­lis­ert denne uken krev­er kul­turredak­tørene i seks ledende svenske avis­er at reg­jerin­gen trap­per opp anstren­gelsene for å få satt Isaak fri. 

I dag (14. mars) har jour­nal­is­ten Daw­it Isaak sit­tet fengslet i Eritrea i 2000 dager. Han har ikke blitt stilt for ret­ten, er ikke dømt for noen for­bry­telse. Daw­it Isaak holdes innes­per­ret av det eritreiske regimet av en eneste, uak­sept­abel årsak: Han har utøvet sitt, og vårt, yrke.

Daw­it Isaak er sven­sk stats­borg­er. Hans kone og barn bor i Gøte­borg. En lang rekke svenske pri­vat­per­son­er, poli­tikere og organ­isas­jon­er som Sven­s­ka Jour­nal­ist­för­bun­det, Tid­ning­sut­gi­var­na, Reportere uten grenser, Pub­li­cistk­lubben og Amnesty har tatt opp hans sak. I dag får Daw­it Isaak, som første prisvin­ner, Pub­li­cistk­lubbens ytrings- og trykke­fri­het­spris til minne om den drepte rus­siske reporteren Anna Politkovskaja.

Den fengslede svenske journalisten Dawit Isaak (foto: dawitisaak.com)


Daw­it Isaak. Illus­trasjon hen­tet fra dawitisaak.com.

Også Uten­riks­de­parte­mentet og den svenske reg­jerin­gen, den nåværende og dens forgjen­gere, arbei­der og har arbei­det for Daw­it Isaaks sak. Men hvor­dan og med hvilken inten­sitet? Den svenske reg­jerin­gens strate­gi har vært det stille diplo­mati­et. Reg­jerin­gen har når spørsmålet er blitt tatt opp for­sikret at sak­en har høy pri­or­itet. Men tydelige og skarpe offentlige uttalelser har vært sjelden å høre. Kan­skje er dette den mest effek­tive og beste måten å ivare­ta den svenske stats­borg­eren Isaaks inter­ess­er. I så fall finnes det ingen grunn til å kri­tis­ere den svenske stats­mak­ten for dens valg av metode. Utgangspunk­tet og målestokken for det off­isielle Sveriges han­dlemåte kan og bør ikke være noen annen enn Daw­it Isaak, hans fam­i­lie og deres muligheter til snarlig gjenforening.

Men i dag har Daw­it Isaak sit­tet fengslet i 2000 dager. Det er lang tid i et vok­sent men­neskes liv. For et barn er det en evighet.

Statsmin­is­teren, eller uten­riksmin­is­teren, bør snarest reise til Eritrea

Det kan finnes grun­ner til å spørre seg om det stille svenske diplo­mati­et har vært for stille. Det kan også finnes grun­ner til å spørre seg om det stille svenske diplo­mati­et ville vært noe min­dre stille hvis Daw­it Isaak hadde hatt et annet navn.

Daw­it Isaaks fri­het er det vik­tige. Men det er heller ikke uvik­tig at reg­jerin­gen ryd­der unna enhver tvil om at et sven­sk stats­borg­er­skap veier like tungt, uansett om stats­borg­eren er født i Sverige eller et annet sted i verden.

Vi, seks kul­turredak­tør­er i seks konkur­rerende svenske dagsavis­er, pub­lis­er­er i dag en felles opp­for­dring til den svenske reg­jerin­gen om å inten­si­vere anstren­gelsene for å få vår kol­le­ga og lands­mann Daw­it Isaak satt fri. 

Statsmin­is­teren, eller uten­riksmin­is­teren, bør snarest reise til Eritrea

for på stedet å kreve at Daw­it Isaak slippes fri.

Per Svens­son, kul­turredak­tør Expressen/GT/KvP
Gabriel Byström, kul­turredak­tør Göteborgs-Posten
Håkan Jaens­son, kul­turredak­tør Aftonbladet
Daniel Sand­ström, kul­turredak­tør Sydsven­s­ka Dagbladet
Maria Schot­te­nius, kul­turredak­tør Dagens Nyheter
Carl Otto Werke­lid, kul­turredak­tør Sven­s­ka Dagbladet

Oppropet ble pub­lis­ert 14. mars 2007 i alle de seks avisene. Over­satt av Olav Anders Øvrebø.

TEMA

P

ressefr
ihet

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen