Demokratiske valg i Burma?

Det militære regimet i Burma signaliserer nå at de vil avholde demokratiske valg i 2010. Nyheten møtes med glede, men også stor skepsis.

Denne hel­gen gjorde Bur­mas gen­eraler det klart at de vil arran­gere frie, demokratiske valg i lan­det i 2010. Pla­nen er at val­get skal avløse den mil­itære admin­is­trasjo­nen med en siv­il admin­is­trasjon, het­er det. Før dette skal det imi­dler­tid avholdes en folkeavstemn­ing om den nye grunnloven i lan­det. Grunnloven skal legge selve grunnlaget for en demokratisk fremtid i Bur­ma. Meldin­gene fra mil­itær­regimet møtes imi­dler­tid med en betinget optimisme.

”Svake, ufull­s­tendi­ge og merkverdi­ge,” slik vur­der­er tals­mann for Nation­al League of Democ­ra­cy, Nyan Win, myn­dighetenes uttalelser. Han synes det er bemerkelsesverdig at det fast­settes en dato for valg uten å vite om grunnloven ved­tas i folkeavstemnin­gen. Hans skep­sis knyttes videre til tidligere erfaringer; da hans par­ti NLD vant val­get i 1990 ble val­get annulert og par­tiled­er Aung San Suu Kyi satt i husar­rest. Jun­taen har dessuten gjort det klart at Suu Kyi ikke kan stille til valg, på grunn av hennes ekteskap med den nå avdøde engel­skman­nen Micheal Aris.

Arbei­det med utar­bei­delsen av grunnloven er blitt boikot­tet av flere, deri­blant NLD etter­som Aung San Suu Kyi fort­satt sit­ter i husar­rest. Den nye grunnloven er i all hov­ed­sak for­fat­tet av en komité opp­nevnt av reg­jerin­gen, og for­ventes å gi bety­delig makt til mil­itæret også i fremtiden.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen