Demokratiske valg i Burma?

Det militære regimet i Burma signaliserer nå at de vil avholde demokratiske valg i 2010. Nyheten møtes med glede, men også stor skepsis.

Den­ne hel­gen gjor­de Bur­mas gene­ra­ler det klart at de vil arran­ge­re frie, demo­kra­tis­ke valg i lan­det i 2010. Pla­nen er at val­get skal avlø­se den mili­tæ­re admi­ni­stra­sjo­nen med en sivil admi­ni­stra­sjon, heter det. Før det­te skal det imid­ler­tid avhol­des en folke­av­stem­ning om den nye grunn­lo­ven i lan­det. Grunn­lo­ven skal leg­ge selve grunn­la­get for en demo­kra­tisk frem­tid i Bur­ma. Mel­din­ge­ne fra mili­tær­re­gi­met møtes imid­ler­tid med en betin­get opti­mis­me.

”Sva­ke, ufull­sten­di­ge og merk­ver­di­ge,” slik vur­de­rer tals­mann for Natio­nal League of Democracy, Nyan Win, myn­dig­he­te­nes utta­lel­ser. Han synes det er bemer­kel­ses­ver­dig at det fast­set­tes en dato for valg uten å vite om grunn­lo­ven ved­tas i folke­av­stem­nin­gen. Hans skep­sis knyt­tes vide­re til tid­li­ge­re erfa­rin­ger; da hans par­ti NLD vant val­get i 1990 ble val­get annu­lert og parti­le­der Aung San Suu Kyi satt i hus­ar­rest. Jun­ta­en har dess­uten gjort det klart at Suu Kyi ikke kan stil­le til valg, på grunn av hen­nes ekte­skap med den nå avdøde engelsk­man­nen Micheal Aris.

Arbei­det med utar­bei­del­sen av grunn­lo­ven er blitt boi­kot­tet av fle­re, der­iblant NLD etter­som Aung San Suu Kyi fort­satt sit­ter i hus­ar­rest. Den nye grunn­lo­ven er i all hoved­sak for­fat­tet av en komi­té opp­nevnt av regje­rin­gen, og for­ven­tes å gi bety­de­lig makt til mili­tæ­ret også i frem­ti­den.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen