Frykter for egen bakgård

Søndag erklærte Kosovo seg som selvstendig stat. Dette bekymrer Kina.

Kine­siske myn­digheter har utvist bekym­ring for Kosovos løs­riv­else fra Ser­bia. For Kina er denne uavhengighet­serk­lærin­gen mer enn en poli­tisk dis­putt på andre siden av klo­den. Én side av sak­en er Kinas gode diplo­ma­tiske forbindelser med Ser­bia. En annen er at Kosovos løs­riv­else eksem­pli­fis­er­er hva som kan skje også innen­for Kinas grenser, skriv­er ABC Nyheter.
Bekym­rin­gen knyt­ter seg i all hov­ed­sak til tre spe­si­fikke provinser i dagens Kina: I Xin­jiang, Tibet og Tai­wan finnes brede beveg­elser som kjem­per for uavhengighet. Mot­standen i  Xin­jiang blir av kine­siske styres­mak­ter beteg­net som ter­ror­isme. Men­neskerettighets­brud­dene som begås på veg­ne av myn­dighetene for å hin­dre en eska­ler­ing av mot­stand her er mange og vari­erte. Diskrim­iner­in­gen spen­ner fra vilkårlig fengsling og tor­tur av oppo­sisjonelle, til en streng assim­i­ler­ingspoli­tikk blant den lokale befolknin­gen, uig­urenes, skolebarn.
 
Den uig­urske men­neskerettighet­sak­tivis­ten, Rebiya Kadeer, mot­tok Rafto­prisen i 2004 for sitt arbeid for sitt folks ret­tigheter i Xin­jiang. Hun lever for tiden i eksil i USA. Fort­satt utsettes den mus­limske uig­urske minoriteten i Xin­jiang for grove men­neskerettighets­brudd og en streng assim­i­ler­ingspoli­tikk. Reli­gions- og ytrings­fri­heten er svært begrenset.
 

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen