Frykter for egen bakgård

Søndag erklærte Kosovo seg som selvstendig stat. Dette bekymrer Kina.

Kine­sis­ke myn­dig­he­ter har utvist bekym­ring for Koso­vos løs­ri­vel­se fra Ser­bia. For Kina er den­ne uav­hen­gig­hets­er­klæ­rin­gen mer enn en poli­tisk dis­putt på and­re siden av klo­den. Én side av saken er Kinas gode diplo­ma­tis­ke for­bin­del­ser med Ser­bia. En annen er at Koso­vos løs­ri­vel­se eksemp­li­fi­se­rer hva som kan skje også innen­for Kinas gren­ser, skri­ver ABC Nyhe­ter.
Bekym­rin­gen knyt­ter seg i all hoved­sak til tre spe­si­fik­ke pro­vin­ser i dagens Kina: I Xin­jiang, Tibet og Tai­wan fin­nes bre­de beve­gel­ser som kjem­per for uav­hen­gig­het. Mot­stan­den i  Xin­jiang blir av kine­sis­ke sty­res­mak­ter beteg­net som ter­ro­ris­me. Men­neske­ret­tig­hets­brud­de­ne som begås på veg­ne av myn­dig­he­te­ne for å hind­re en eska­le­ring av mot­stand her er man­ge og varier­te. Dis­kri­mi­ne­rin­gen spen­ner fra vil­kår­lig fengs­ling og tor­tur av oppo­si­sjo­nel­le, til en streng assi­mi­le­rings­po­li­tikk blant den loka­le befolk­nin­gen, uigu­re­nes, skole­barn.
 
Den uigurs­ke men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten, Rebi­ya Kade­er, mot­tok Raft­opri­sen i 2004 for sitt arbeid for sitt folks ret­tig­he­ter i Xin­jiang. Hun lever for tiden i eksil i USA. Fort­satt utset­tes den mus­lims­ke uigurs­ke mino­ri­te­ten i Xin­jiang for gro­ve men­neske­ret­tig­hets­brudd og en streng assi­mi­le­rings­po­li­tikk. Reli­gions- og ytrings­fri­he­ten er svært begren­set.
 

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen