Olympisk løftebrudd fra Kina

”Vi vil ha menneskerettigheter, ikke OL.”, sier bonde og menneskerettighetsaktivist Yang Chunlin.

6 måne­der før de olym­pis­ke som­mer­le­ker erklæ­res åpnet i Bejing synes ikke den  men­neske­retts­li­ge situa­sjo­nen å ha bed­ret seg. Tvert imot.
 
Løf­te­ne Kina ga omver­de­nen ved til­de­lin­gen av OL bry­tes. Kine­sis­ke stats­bor­ge­re som benyt­ter anled­nin­gen i for­kant av det som skal være en folke­fest til å set­te fokus på men­neske­ret­tig­he­ter i lan­det, tvin­ges til still­het. I føl­ge Human Rights Watch pågår det en sys­te­ma­tisk og bru­tal utrensk­ning av dis­si­den­ter. Eksemp­le­ne er man­ge på akti­vis­ter som fengs­les for angi­ve­lig å ha tru­et den kine­sis­ke sta­ten.
 
For å hind­re at kri­tikk og mot­stand ska­der Kinas omdøm­me i for­kant av OL, fengs­les og for­va­res dis­si­den­ter. Fra myn­dig­he­te­nes side hev­des det at dis­se er fien­der av sta­ten. Det rap­por­te­res om at antall fengs­lin­ger på slikt og lig­nen­de grunn­lag har økt med 20 % fra 2006 til 2007, og den neg­a­ti­ve tren­den fort­set­ter inne­væ­ren­de år. Også fami­lie­med­lem­mer og bekjen­te av akti­vis­te­ne utset­tes for stat­lig makt­mis­bruk, fengs­ling og over­vå­king.
 
 

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen