Olympisk løftebrudd fra Kina

”Vi vil ha menneskerettigheter, ikke OL.”, sier bonde og menneskerettighetsaktivist Yang Chunlin.

6 måned­er før de olymp­iske som­mer­lek­er erk­læres åpnet i Bejing synes ikke den  men­neskerettslige situ­asjo­nen å ha bedret seg. Tvert imot.
 
Løftene Kina ga omver­de­nen ved tildelin­gen av OL brytes. Kine­siske stats­borg­ere som benyt­ter anled­nin­gen i forkant av det som skal være en folke­fest til å sette fokus på men­neskerettigheter i lan­det, tvinges til still­het. I følge Human Rights Watch pågår det en sys­tem­a­tisk og bru­tal utren­skn­ing av dis­si­den­ter. Eksem­p­lene er mange på aktivis­ter som fengsles for angivelig å ha truet den kine­siske staten.
 
For å hin­dre at kri­tikk og mot­stand skad­er Kinas omdømme i forkant av OL, fengsles og for­vares dis­si­den­ter. Fra myn­dighetenes side hevdes det at disse er fien­der av stat­en. Det rap­porteres om at antall fengslinger på slikt og lig­nende grunnlag har økt med 20 % fra 2006 til 2007, og den neg­a­tive tren­den fort­set­ter inneværende år. Også fam­i­liemedlem­mer og bek­jente av aktivis­tene utsettes for statlig mak­t­mis­bruk, fengsling og overvåking.
 
 

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen