Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest populære nettstedene er sider hvor man får hjelp til å løse et problem, finne oppskrifter, veiledninger og gode tips om alt mellom himmel og jord. Frem til nylig har de fleste vært basert på tekst og bilder. Eksempler på slike sider er Mahalo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wikiHow.I kjølvannet av YouTube og den kraftig økende utbredelsen av videobruk, er nettsteder basert på instruksjonsvideoer det naturlige neste skritt. 5min og Howcast er to eksempler på nettopp slike 'instruksjonsvideosider' som har dukket opp i det siste.

5min, med base i Tel Aviv, har som grunn­idé at alt kan for­kla­res i en video på under 5 minut­ter. Etter inspi­ra­sjon fra Wiki­pe­dia og Yout­ube, er tan­ken å byg­ge et video-opp­slags­verk (video­pe­dia) basert på «crowds­ourcing», hvor bru­ker­ne står for all inn­holds­pro­duk­sjon. Det mest uni­ke med 5min er like­vel kan­skje video­spil­ler­funk­sjo­nen, som de har kalt Smart­Play­er. Den gir en mer utvi­det kon­troll enn hva man er vant til fra feks YouT­ube. I til­legg til alter­na­tiv teks­ting på fle­re språk, har den et eget kon­troll­pa­nel som blant annet lar deg zoo­me inn og ut, spil­le av i sak­te has­tig­het og se video­en bil­de-for-bil­de.

Den and­re nett­si­den, How­cast, er nok den mest loven­de og gjen­nom­før­te instruk­sjons­vi­deo­si­den jeg har sett til nå. Siden ble lan­sert i for­ri­ge uke, og er grunn­lagt av tid­li­ge­re ansat­te i Goog­le og YouT­ube. How­cast er fel­les­skaps­ori­en­tert ( som 5min og de fles­te and­re web2.0‑nettsider), men pro­duk­sjons­kva­li­te­ten er helt klart satt i høy­se­tet. De har en litt annen stra­te­gi enn feks 5min, ved at mye av inn­hol­det er egen­pro­du­sert. I til­legg har de et pro­gram hvor de invi­te­rer håpe­ful­le regis­sør- og skue­spil­ler­spi­rer til å pro­du­se­re inn­hold (etter vis­se ret­nings­lin­jer og kva­li­tets­krav) mot at de får beta­ling og høy­ere eks­po­ne­ring (men man kan alt­så las­te opp egne video­er selv om man ikke er ‘how­cast-god­kjent’).

Kon­kur­ran­sen i mar­ke­det er stor, og det fin­nes selv­sagt fle­re nett­si­der som til­byr mer eller mind­re like tje­nes­ter. Video­jug, SuT­ree og Expert Vil­la­ge er noen av dem. Fel­les for dem alle er at utval­get av video­er fore­lø­pig er noe tynt til å erstat­te et van­lig goog­le-søk. Men om noen år er det kan­skje en slik tje­nes­te man først tyr til når man skal skif­te hard­disk på MacBooken, knyt­te et slips eller bret­te en papir­fugl …

3 KOMMENTARER

  1. Sne­di­ge saker det der Ole — fle­re and­re DIY sider ope­re­rer også med lig­nen­de løs­nin­ger.
    Se for eksem­pel Instuctab­les og Make magazi­ne

  2. Gode tips. Make magazi­ne er en favo­ritt :) Har abon­nert på podcas­ten en god stund. Man­ge mor­som­me hacks og pro­sjek­ter, selv om man­ge er litt i over­kant «fik­le­te» for meg. Uan­sett artig å se hvor­dan ting *kan* gjø­res.

    …en annen fin semi-DIY-podcast er Maha­lo Dai­ly

  3. hva er en bird base?

til toppen