Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest populære nettstedene er sider hvor man får hjelp til å løse et problem, finne oppskrifter, veiledninger og gode tips om alt mellom himmel og jord. Frem til nylig har de fleste vært basert på tekst og bilder. Eksempler på slike sider er Mahalo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wikiHow. I kjølvannet av YouTube og den kraftig økende utbredelsen av videobruk, er nettsteder basert på instruksjonsvideoer det naturlige neste skritt. 5min og Howcast er to eksempler på nettopp slike 'instruksjonsvideosider' som har dukket opp i det siste.

5min, med base i Tel Aviv, har som grun­nidé at alt kan fork­lares i en video på under 5 min­ut­ter. Etter inspi­rasjon fra Wikipedia og Youtube, er tanken å bygge et video-opp­slagsverk (video­pe­dia) basert på “crowd­sourc­ing”, hvor bruk­erne står for all innhold­spro­duk­sjon. Det mest unike med 5min er likev­el kan­skje videospiller­funksjo­nen, som de har kalt Smart­Play­er. Den gir en mer utvidet kon­troll enn hva man er vant til fra feks YouTube. I til­legg til alter­na­tiv tek­st­ing på flere språk, har den et eget kon­troll­pan­el som blant annet lar deg zoome inn og ut, spille av i sak­te hastighet og se videoen bilde-for-bilde.

Den andre nettsi­den, How­cast, er nok den mest lovende og gjen­nom­førte instruk­sjonsvideosi­den jeg har sett til nå. Siden ble lansert i for­rige uke, og er grunnlagt av tidligere ansat­te i Google og YouTube. How­cast er fel­lesskap­sori­en­tert ( som 5min og de fleste andre web2.0‑nettsider), men pro­duk­sjon­skvaliteten er helt klart satt i høy­setet. De har en litt annen strate­gi enn feks 5min, ved at mye av innhold­et er egen­pro­dusert. I til­legg har de et pro­gram hvor de inviter­er håpe­fulle regis­sør- og skue­spiller­spir­er til å pro­dusere innhold (etter visse ret­ningslin­jer og kvalitet­skrav) mot at de får betal­ing og høyere eksponer­ing (men man kan alt­så laste opp egne video­er selv om man ikke er ‘how­cast-god­kjent’).

Konkur­ransen i markedet er stor, og det finnes selvsagt flere nettsider som tilbyr mer eller min­dre like tjen­ester. Video­jug, SuTree og Expert Vil­lage er noen av dem. Felles for dem alle er at utval­get av video­er foreløpig er noe tynt til å erstat­te et van­lig google-søk. Men om noen år er det kan­skje en slik tjen­este man først tyr til når man skal skifte hard­disk på Mac­Booken, knytte et slips eller brette en papirfugl …

3 KOMMENTARER

  1. Snedi­ge sak­er det der Ole — flere andre DIY sider oper­erer også med lig­nende løsninger.
    Se for eksem­pel Instucta­bles og Make magazine

  2. Gode tips. Make mag­a­zine er en favoritt :) Har abon­nert på pod­cas­ten en god stund. Mange mor­somme hacks og pros­jek­ter, selv om mange er litt i overkant “fik­lete” for meg. Uansett artig å se hvor­dan ting *kan* gjøres.

    …en annen fin semi-DIY-pod­cast er Maha­lo Daily

  3. hva er en bird base?

til toppen