Tyrkia etter Hrant Dink

Skal sannheten om drapet på den tyrkisk-armenske redaktøren Hrant Dink bli funnet, må det bli en slutt på straffrihet for Tyrkias hemmelige "deep state", skriver Gunes Murat Tezcur.

Det er nå et år siden en tenåring kald­blodig myrdet den tyrkisk-armenske jour­nal­is­ten og aktivis­ten Hrant Dink midt på dagen i travleste Istan­bul. Drapet på Dink vekket tyrkiske demokrater fra deres opti­mistiske drøm om et Tyrkia på vei inn Europa. Et Tyrkia som skal overvinne en prob­lema­tisk for­tid preget av poli­tiske atten­tater og ta et oppgjør med hem­melige tjen­ester som ustraf­fet har fått gripe inn mot med­borg­ere som våger å kri­tis­ere nasjonale tabuer.

Den drepte tyrkisk-armenske redaktøren Hrant Dink (foto: Onnik Krikorian / Oneworld Multimedia)


Hrant Dink fotografert i 2006 (foto: Onnik Kriko­ri­an / Oneworld Mul­ti­me­dia. Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens)

Hrant Dink var fra 1996 sje­fredak­tør og spaltist i den armen­skspråk­lige ukeav­isen Agos i Istan­bul. Avisens mål er å gi en stemme til den armenske minoriteten i Tyrkia og fremme dia­log mel­lom tyrkere og armenere.

Det fak­tum at Hrant Dink var en minoritet innen en minoritet gjorde ham svært sår­bar. Han var en armen­er i et land hvor hans forfe­dre led en tragisk skjeb­ne. Av natur var han frimodig og frit­tal­ende selv om over­mak­ten og uviten­heten var stor. Dette gjorde ham til et åpen­bart mål for krefter i Tyrkia som så på ethvert avvik fra dogmene som et forræderi.

Dink ble anmeldt og stilt for ret­ten flere ganger for å ha “svertet tyrkiskheten”. Dette og den neg­a­tive omtal­en han fikk i del­er av tyrkisk presse garan­terte at han mot­tok flere drap­strusler. Poli­ti­et var opp­merk­somme på de ulike miljøene som var klare til å drepe ham, likev­el ble han ikke tilbudt beskyt­telse. I klartekst, mordet på Hrant Dink kunne vært unngått. Fam­i­lien hans går nå til sak mot myn­dighetsper­son­er som burde ha beskyt­tet Dink.

Drapet på Hrant Dink er en bit­ter påmin­nelse om at mye står på spill for dis­si­den­ter, de som er uenige i de nasjonale dogmene. I Tyrkia er dette tydelig når det gjelder skjeb­nen til de ottomanske armen­erne i 1915 og den tyrkiske stats kamp mot kur­diske opprørere i sørøst siden 1980-tallet.

Tyrkias styrende par­ti (Adalet ve Kalk­in­ma Par­tisi, AKP, eller Ret­tfer­dighets- og utviklingspar­ti­et) som ble gjen­val­gt med god mar­gin i juli 2007, har stor støtte for sin ambisjon om å kon­solid­ere sivilt styre i Tyrkia. Men de man­gler den poli­tiske klok­skap og kløkt som skal til for å bek­jempe hem­melige grup­per (Tyrkias derin devlet eller “deep state”) i byråkrati­et og i det mil­itære. Tyrkiske medi­er og opin­io­nen kan også lett mobilis­eres mot dis­si­den­ter og kri­tikere som opp­fattes som en trussel mot den tyrkiske stat og nasjon. Tyrkias demokrater og interne kri­tikere klar­er ikke å mar­gin­alis­ere fremmed­hatets krefter i den offentlige opinionen.

Hen­delsene rundt mordet på Dink indik­er­er at den unge draps­man­nen hadde med­hjelpere og at disse var i kon­takt med per­son­er i sikker­het­st­jen­esten. Den lange tradis­jo­nen for poli­tiske drap i Tyrkia gjør ikke dette usannsyn­lig. Poli­tiske drap på statens “fien­der” har lenge vært den mest pop­ulære tak­tikken for å så usikker­het og angst i befolknin­gen. Det under­graver tilliten til et sivilt og demokratisk styre, truer dis­si­den­ter til taushet og leg­ger til rette for autoritær poli­tikk som siden legit­imeres som et verk­tøy for å reetablere “ro og orden”.

Mye av denne his­to­rien for­blir hem­melig og man må vente lenge på full offentlig­gjøring. Nylig har jour­nal­is­ter i Tyrkia avdekket at statlige ele­menter har beskyt­tet grup­per som stod bak en serie av poli­tiske drap på 1970-tal­let. Et økende antall studi­er (inklud­ert tilståelser fra de involverte) vis­er at tak­tikken mot kur­diske nasjon­al­is­ter på 1980-tal­let inklud­erte sum­mariske hen­ret­telser. Det er for tidlig å kon­klud­ere med hvilke krefter som stod bak mordet på Hrant Dink, men his­torisk sett er det lite som tyder på at dette bare var et til­feldig drap.

Med kjennskap til denne bak­grun­nen dem­pes også håpet rundt rettssak­en til de involverte i mordet på Hrant Dink. Flere av de som var direk­te involvert i organ­is­erin­gen av drapet vil antake­lig få rel­a­tivt lange fengselsstraf­fer, men statlige organ­er som indi­rek­te støt­tet disse draps­mennene vil for­bli ukjente. Kom­mer det likev­el rettssak­er som involver­er hem­melige nettverk med statlige forbindelse, settes det tyrkiske rettsvesenet under et for­mi­da­belt press.

I desem­ber 2007 løs­lot en mil­itær dom­stol to under­off­is­er­er i den tyrkiske hær og en kur­disk mil­i­tant som hadde blitt rekrut­tert til agent for stat­en. Disse hadde bom­bet en bokhan­del i Semdin­li, en små­by sørøst i Tyrkia, i novem­ber 2005. Tri­oen var ekspert­er på å slå tilbake opprørere og de anvendte en tak­tikk som styr­ket statlig autoritet ved å spre frykt i den lokale befolknin­gen. En gruppe sivile dom­mere som hadde fun­net dem skyldige ble degradert og en offentlig anklager som hadde skrevet en modig tiltalebeslut­ning hvor han kri­tis­erte slike ikke-rettslige operasjon­er ble fratatt ret­ten til å utføre yrket. Under disse oms­tendigheter er det få medlem­mer i det tyrkiske rettsvesenet som har mot og ryg­grad til å etter­forske net­tet av forbindelser, inklud­ert rollen til sikker­het­st­jen­esten, bak drapet på Dink.

Dette vil likev­el ikke dempe den pos­i­tive opp­blom­strin­gen av sosialt samhold som ful­gte mordet på Hrant Dink. Det kom lev­ende frem i begrav­elsen da titusen­er av tyrkiske stats­borg­ere marsjerte i Istan­buls gater. De ropte: “Vi er alle armenere” (se Elif Shafak og Rakel Dink, “Hrant Dink‘s funer­al” 25. Jan­u­ary 2007). Dette var første gang i mod­erne his­to­rie at et stort antall tyrkiske borg­ere viste med­følelse med armen­erne og bygde bro over gapet av “annerledeshet” om hadde skilt de to folkegrup­pene. Dette var et klart sig­nal om at det tyrkiske sivile sam­funn har mod­net og nå er en mak­t­fak­tor med mulighet for å utfor­dre de his­toriske nasjonale dogmene.

Hrant Dinks gravferd 23. januar 2007 ble fulgt av store folkemengder i Istanbul (foto: Kizil Bayrak)

Hrant Dinks gravferd 23. jan­u­ar 2007 ble ful­gt av store folke­mengder i Istan­bul (foto: Kizil Bayrak. Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens)

Ett år etter er fremde­les nøkkel­spørsmålet i Tyrkias demokra­tis­er­ing­spros­ess den kald­blodi­ge kul­turen som styr­er sikker­hetsstyrkene og deres sivile medløpere. Mordet på Hrant Dink viste så tragisk at disse grup­pene fremde­les har makt til å påføre frit­tal­ende borg­ere fryk­telig smerte. Det vil være naivt å tro at forhan­dling­spros­essen om tyrkisk medlem­skap i EU — selv om den skulle gå glatt, noe som ikke er sikkert — automa­tisk vil få slutt på denne prak­sisen. Mer enn noe annet er det evnen og vil­jen hos Tyrkias demokratiske krefter til å ta et oppgjør med statens prak­sis og tradis­jon for å bruke vold mot egne innbyg­gere, som vil gjøre lan­det tryg­gere for borg­ere som vil kopiere Hrant Dinks mot og sosiale ansvarsfølelse.

Om artikke­len, for­fat­teren og Open Democracy
OpenDemocracy logo


Denne artikke­len ble først pub­lis­ert på nettst­edet Open Democ­ra­cy. Den gjengis her under en Cre­ative Com­mons-lisens. Artikke­len er over­satt fra engel­sk av Olav Anders Øvrebø.

Gunes Murat Tezcur er fra Tyrkia. Han er forsker i statsviten­skap ved Loy­ola Uni­ver­si­ty i Chica­go, og spe­sialis­er­er seg i tyrkisk og iran­sk poli­tikk, islam og demokrati og sjia-islam.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen