Fredelige demonstranter pågrepet i Minsk

Hviterussland befestet denne uken sin stilling som Europas siste diktatur.

Det var i anled­ning den årli­ge fri­hets­mar­ke­rin­gen, som ble arran­gert 25. mars, at mer 100 demon­stran­ter ble pågre­pet av hvite­rus­sisk opp­rørs­po­li­ti. Det­te mel­der Den Hvite­rus­sis­ke Hel­sing­fors­ko­mi­té. Blant de pågrep­ne var foto­jour­na­list og Rafto-venn, And­rej Lian­kje­vitsj og jour­na­list­kol­le­ga Sia­mion Pjet­sjen­ko. Beg­ge ble sik­tet for å ha orga­ni­sert og gjen­nom­ført en ulov­lig masse­mønst­ring. Mens først­nevn­te nå er løs­latt ble Pjet­sjen­ko dømt til 15 dagers feng­sel, mel­der den hvite­rus­sis­ke nett­avi­sen ”Nas­ha Niva”. Beg­ge var til­ste­de for å dek­ke mar­ke­rin­gen som nyhets­sak.
 
Men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Nor­ge har nå gått sam­men, og i fel­les­skap over­sendt et pro­test­skriv til hvite­rus­sis­ke myn­dig­he­ter. Pro­test­skri­vet for­døm­mer regi­mets bru­ta­le reak­sjon over­for fre­de­li­ge demon­stran­ter, og uttryk­ker spe­si­ell bekym­ring for medie­nes og jour­na­lis­te­nes kår i Hvite­russ­land. Skri­vet ble under­teg­net av Human Rights House Foun­da­tion, Raft­o­stif­tel­sen, Nors­ke PEN, Den Nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­te og Norsk Jour­na­list­lag.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen