Kurdiske kvinner kjemper mot drapsbølge

Aktivister kjemper for lovreform som skal hindre "æresdrap" og andre former for vold mot kvinner i irakisk Kurdistan.

For seks år siden fly­k­tet Hataw til et kris­esen­ter for kvin­ner i de kur­diskkon­trollerte områ­dene i Irak. Hun fly­k­tet for å unnslippe brorens vrede etter at hun nek­tet å gifte seg med man­nen han val­gte til henne. Bare noen uker etter fluk­ten angrep broren henne og moren med et automatvåpen uten­for kris­esen­teret. Hataw, som ikke er hennes virke­lige navn, ble skutt syv ganger, moren to.

De over­levde mirakuløst, men de psykiske skadene de fikk vil aldri leg­es helt. Hataw som nå er 26 år mis­tet en nyre, moren ødela en arm. Broren til Hataw unnslapp all rettsforfølgelse.

Hataw bor fremde­les på kris­esen­teret og tør ikke snakke med jour­nal­is­ten fra Insti­tute for War & Peace Report­ing, men ga sin tilla­telse til at led­eren på sen­teret kunne snakke på hennes veg­ne. “Hun sover ikke om nat­ten,” sier led­eren. “Hun våkn­er opp og skrik­er av angst over den min­ste lyd. Hun er redd for at broren skal bryte seg inn og ta livet av henne”.

Drepes av egen familie
Hataw er en av et økende antall kvin­ner i de kur­diske områ­dene i Irak — irakisk Kur­dis­tan — som er offer for vold fra egen fam­i­lie. Særlig “æres­drap”* er kom­met i fokus blant ulike men­neskerettighets­grup­per. Den nylige øknin­gen i antall slike sak­er har for­fer­det men­neskeretts­fork­jem­pere. De leg­ger skylden på kur­diske myn­digheter som de men­er ikke gjør nok for å beskytte kvinner.

Regio­nens departe­ment for men­neskerettigheter sier at “æres­drap” i irakisk Kur­dis­tan økte fra 106 i 2005 til 266 året etter. Tall fra 2007 er ikke klare ennå, men offentlige kilder sier at i byen Sulaimaniyah alene ble 30 kvin­ner drept i første halvdel av fjoråret.

Led­eren for et kvin­nesen­ter for medi­er og kul­tur i Sulaimaniyah Roon­ak Faraj sier: “Flere og flere kvin­ner blir drept i Kur­dis­tan uten at myn­dighetene gjør noe som helst”.

Fil­met drap med mobilen
I april 2007 steinet en sint gruppe menn en 17 år gam­mel jente til døde. Du’a Khalil Aswad tilhørte reli­gio­nen yezidis­men og den bes­tialske han­dlin­gen fant sted i Bashiqa, en liten by øst for Mosul. For­bipasserende applaud­erte og tilskuere fil­met drapet med sine mobil­tele­fon­er.

Du’as “synd” var at hun hadde forels­ket seg i en mus­lim­sk gutt. Bildene ble sett av tusen­er på net­tet og førte til mas­sive fordøm­melser ver­den rundt. Roon­ak Faraj fork­lar­er drapene og hvor­for kvin­ner er i fareso­nen med en manns­domin­ert kul­tur i denne regio­nen. “Det er et patri­arkalsk sam­funn hvor menn kon­trollerer alt. De bestem­mer også hvem en jente skal gifte seg med,” sier hun.

Det er også et dårlig lovverk som ikke beskyt­ter kvin­ner, man blir ikke straf­fet for vold mot kvin­ner. Artikkel 111 i den irakiske straf­fer­etten av 1969 er fremde­les gyldig i store del­er av lan­det. Denne tol­ererer “æres­drap” hvis utøv­eren har “ære­fulle motiver”.

Mak­si­mumsstraf­fen for slike drap er to år i fengsel. I de fleste sak­er lavere, hvis draps­man­nen ikke har krim­inelt rulleblad.

I 2002 omgjorde det kur­diske par­la­mentet loven fra 1969 slik at “æres­drap” skulle side­s­tilles med et hvilket som helst drap. Kri­tikere sier at foran­drin­gene var så vage at ingent­ing har skjedd.

Etter­forsker trusler
Etter drapet på Du’a oppret­tet de kur­diske myn­digheter to kon­tor­er som skulle håndtere vold mot kvin­ner. Det ene ble lagt til Sulaimaniyah, det andre til Erbil. Zhil­amo Abdul-Qadir fra Sulaimaniyah-kon­toret sier at siden 2007 har de etter­fors­ket 110 sak­er med alvorlige trusler ret­tet mot kvin­ner. De har med suk­sess grepet inn i 70 saker.

“Vi har red­det mange kvin­ner fra døden de siste måne­dene,” sier Twana Ali, en talsper­son for Sulaimaniyah-kon­toret. “Vi har arrestert flere mis­tenk­te også”.

Nylig kom mer enn 20 kvin­negrup­per sam­men for å presse myn­dighetene til å slå hard­ere ned på vold mot kvin­ner. De har også kom­met med forslag til par­la­mentet om hvor­dan dette best lar seg gjøre.

De har ytret ønske om nye lover mot diskrim­iner­ing av kvin­ner, slik som å for­by flergifte og tvangsek­teskap. De ønsker også å likestille kvin­ner med menn når det gjelder arvelovgivningen.

Tam kam­pan­je
Pakhshan Zan­gana er led­er for en gruppe av kvin­nelige rep­re­sen­tan­ter i det kur­dis­tanske par­la­mentet i Erbil. “Loven er utdatert og trenger endringer som er i samsvar med dagens situ­asjon,” sier hun.

Myn­dighetene har lovet reformer, men for Faraj taler han­dling mer enn ord. “Da fugle­in­flu­en­saen brøt ut sat­te myn­dighetene i gang en stor kam­pan­je for å få folk til å forstå hvor alvorlig situ­asjo­nen var. Man må undre seg over at de ikke har satt i gang en like stor kam­pan­je for å få slutt på alle kvinnedrapene”.

Om for­fat­teren og Insti­tute for War & Peace Reporting
Azeez Mah­mood arbei­der som jour­nal­ist for Insti­tute for War & Peace Report­ing (IWPR) i Sulay­ma­ni­ah, Irak. Artikke­len ble opprin­nelig pub­lis­ert som del av IWPRs Irak-dekn­ing. Artikke­len er pub­lis­ert her med god­kjen­nelse fra IWPR. Over­satt fra engel­sk av Olav Anders Øvrebø.

IWPR er en friv­il­lig organ­isas­jon med hov­ed­kon­tor i Lon­don. Blant IWPRs pros­jek­ter er opplæring av jour­nal­is­ter og redak­sjonell virk­somhet med base i land og region­er som Irak, Afghanistan, Zim­bab­we, Sen­tral-Asia og Balkan. Organ­isas­jo­nen finan­sieres av stipen­der og donasjoner.

*Redak­sjo­nens note: Begrepet “æres­drap” er uhyre prob­lema­tisk, siden det indik­er­er at drap på egne fam­i­liemedlem­mer skulle være en ære­full (og alt­så på et vis aksept­abel) han­dling. Der­for bruk­er vi kon­sekvent anførsel­stegn rundt ordet i artikkelen.

TEMA

I

nstitut
e for W
ar &
; Peace
Report
ing

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen