Politikere og sosiale medier

Hva skjer mellom velger og politiker?

Sosia­le medi­er, og spe­si­elt da Face­bo­ok og Twit­ter, har vært et mye omtalt tema i medie­dek­nin­gen av stor­tings­val­get 2013. Det er man­ge som har spe­ku­lert i muli­ge effek­ter, deres betyd­ning og selv­føl­ge­lig kåret både vin­ne­re og tape­re. Ett aspekt man­ge kan­skje ikke nev­ner aller først, er at sli­ke platt­for­mer også har en vik­tig funk­sjon internt i de uli­ke parti­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, for eksem­pel for å ska­pe blest rundt off­li­ne-akti­vi­te­ter, eller and­re kam­pan­jer.

I arbei­det med den­ne artik­ke­len, som hand­ler om poli­ti­ke­re og poli­tis­ke par­ti­ers bruk av sosia­le medi­er, tok jeg en prat med sti­pen­diat i reto­rikk og medie­vi­ten­skap — Eirik Vatn­øy (som også er ansvar­lig for Valg­b­log­gen på Vox Pub­lica). Han mener at det er først og fremst opp­ild­ning av sine egne, ikke over­ta­lel­se som er blant den vik­tigs­te funk­sjo­nen av sosia­le medi­er i den­ne sam­men­hen­gen. For å over­be­vi­se and­re, tren­ger en ofte god tid, og en hel del argu­men­ter. Det er sjel­dent slik det kom­mu­ni­se­res på Face­bo­ok, hvor bud­ska­pet ofte består av et bil­de og litt tekst:

– Man får kom­mu­ni­sert direk­te, men man får ikke sagt så vel­dig mye — det blir en anner­le­des form for kom­mu­ni­ka­sjon. Der­for er det nep­pe et forum for lan­ge utgrei­in­ger som kan flyt­te stem­mer. Les hele saken her.

Sam­ti­dig skal en kan­skje ikke under­vur­de­re and­re sosia­le meka­nis­mer som gjør seg gjel­den­de på for eksem­pel Face­bo­ok. Det er nok rik­tig i de fles­te til­fel­ler, at det å se en vel­la­get rekla­me med en til­hø­ren­de kort tekst ikke vil få en tro­fast Venst­re-vel­ger til å hop­pe direk­te over til Arbei­der­par­ti­et. Men det er også and­re for­mer for kom­mu­ni­ka­sjon som fore­går på Face­bo­ok. Eksem­pel­vis dis­ku­te­res det hyp­pig på de for­skjel­li­ges veg­ger, og såkal­te opi­nions­le­de­re fin­nes også her inne. En opi­nions­le­der er en per­son som har kunn­skap vi sto­ler på, for eksem­pel når det kom­mer til poli­tikk, og vi til­leg­ger ofte deres mening en viss vekt når vi skal ta en beslut­ning. Vi for­hø­rer oss jo ofte med folk som har pei­ling — enten vi skal kjø­pe nytt fjern­syn, eller når vi er usik­re på hvil­ket par­ti vi skal vel­ge. Det er bare men­nes­ke­lig.

Ben­te Kals­nes, sti­pen­diat i medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, som jeg også snak­ket med for å fin­ne ut mer om hvor­dan poli­tis­ke par­ti­er bru­ker sosia­le medi­er, hev­der i til­legg at nett­verks­ef­fek­ter kan være med på å flyt­te stem­mer:

Deling ska­per stør­re syn­lig­het. Det  gjør at par­ti­ene kan nå for­bi sine egne sym­pa­ti­sø­rer, eller fans. Man kan nå ven­nene til par­ti­ets ven­ner, sier Kals­nes i den­ne saken. Vide­re skri­ver hun på sin egen blogg at den­ne nett­verks­ef­fek­ten også har poten­sia­le til å påvir­ke og flyt­te vel­ge­re.

Hva tror du selv? For­and­rer du poli­tis­ke menin­ger etter bruk av sosia­le medi­er?

Les hele saken om sosia­le medi­er og poli­ti­ke­re her!

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen