Varsler invasjon av Gaza

Den siste uken har innbyggerne på Gaza opplevd sine blodigste dager på 3 år. Verre kan det bli.

Dag­bladet siterte søndag Israels vise­forsvarsmin­is­ter, Matan Vil­nai, som uttalte at Israel vil vur­dere å bruke ”sin fulle styrke” i kam­p­en mot Hamas. Den siste ukens raket­tutvek­sling mel­lom Gaza og byer i det sørlige Israel har gått ut over begge siders sivil­be­folkn­ing. Hard­est ram­met er imi­dler­tid palestin­erne på Gaza-stripen. Bare i løpet av lørda­gen mis­tet 70 men­nesker livet i bombereg­net. Vil­nai sier videre at palestin­erne frem­provoser­er et ”palestin­sk holo­caust” og at en invasjon av området kan tenkes.
 
Både BBC og Al-Jazeera skriv­er i dag om USAs uten­riksmin­is­ter, Con­doleez­za Rice, som for tiden er på run­dreise i Midtøsten. Hennes for­mål er å få partene tilbake til forhan­dlings­bor­det og gjenopp­ta arbei­det med ”veikartet for fred.” Rice uttrykker sin bekym­ring for sivil­be­folknin­gen som bor i Gaza; sam­tidig ret­ter hun sterk kri­tikk mot Hamas’s raket­tan­grep på israelske byer:
 
”De som sender avgårde raket­tene ønsker ikke fred – disse kreftene sår usta­bilitet i regio­nen. Det er det Hamas gjør,” uttaler Rice til BBC.
 
Til Al-Jazeera forteller den israelske men­neskerettighet­sor­gan­isas­jo­nen, Bt’selem, at israelske myn­digheter har under­ra­portert antall sivilie tap.

”I mot­set­ning til Israels bereg­ninger om at 90 pros­ent av palestinske tap var mil­itære ele­menter, er sannheten at nærmere halv­parten av de drepte var sivile,” skriv­er B’Tselem på sine nettsider

Den siste ukes hen­delser har vakt reak­sjon­er ver­den over – også i Norge. I Bergen arran­geres det i dag demon­strasjon­er mot krigføringen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen