Varsler invasjon av Gaza

Den siste uken har innbyggerne på Gaza opplevd sine blodigste dager på 3 år. Verre kan det bli.

Dag­bla­det siter­te søn­dag Isra­els vise­for­svars­mi­nis­ter, Matan Vil­nai, som uttal­te at Israel vil vur­de­re å bru­ke ”sin ful­le styr­ke” i kam­pen mot Hamas. Den sis­te ukens rakett­ut­veks­ling mel­lom Gaza og byer i det sør­li­ge Israel har gått ut over beg­ge siders sivil­be­folk­ning. Har­dest ram­met er imid­ler­tid pale­sti­ner­ne på Gaza-stri­pen. Bare i løpet av lør­da­gen mis­tet 70 men­nes­ker livet i bombe­reg­net. Vil­nai sier vide­re at pale­sti­ner­ne frem­pro­vo­se­rer et ”pale­stinsk holo­caust” og at en inva­sjon av områ­det kan ten­kes.
 
Både BBC og Al-Jaze­era skri­ver i dag om USAs uten­riks­mi­nis­ter, Con­do­le­ez­za Rice, som for tiden er på rund­rei­se i Midt­østen. Hen­nes for­mål er å få par­te­ne til­ba­ke til for­hand­lings­bor­det og gjen­opp­ta arbei­det med ”vei­kar­tet for fred.” Rice uttryk­ker sin bekym­ring for sivil­be­folk­nin­gen som bor i Gaza; sam­ti­dig ret­ter hun sterk kri­tikk mot Hamas’s rakett­an­grep på isra­els­ke byer:
 
”De som sen­der avgår­de raket­te­ne øns­ker ikke fred – dis­se kref­te­ne sår usta­bi­li­tet i regio­nen. Det er det Hamas gjør,” utta­ler Rice til BBC.
 
Til Al-Jaze­era for­tel­ler den isra­els­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen, Bt’selem, at isra­els­ke myn­dig­he­ter har underra­por­tert antall sivi­lie tap.

”I mot­set­ning til Isra­els bereg­nin­ger om at 90 pro­sent av pale­stins­ke tap var mili­tæ­re ele­men­ter, er sann­he­ten at nær­me­re halv­par­ten av de drep­te var sivi­le,” skri­ver B’Tselem på sine nett­si­der

Den sis­te ukes hen­del­ser har vakt reak­sjo­ner ver­den over – også i Nor­ge. I Ber­gen arran­ge­res det i dag demon­stra­sjo­ner mot krig­fø­rin­gen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen