Vil bruke handelsavtaler mot nettsensur

Nederlandsk politiker vil bruke EUs økonomiske muskler til å tvinge Kina og andre til å fjerne nettsensur.

EU må behand­le inter­nett­sen­sur fra nasjo­na­le myn­dig­he­ter som en han­dels­hind­ring. Det mener et stort fler­tall i EU-par­la­men­tet, som nylig ved­tok et for­slag om det­te med 571 mot 38 stem­mer.

For­sla­get ble satt frem av par­la­ments­med­lem­met Jules Maa­ten, som repre­sen­te­rer det neder­lands­ke kon­ser­va­ti­ve par­ti­et VVD. For­sla­get inn­går i en omfat­ten­de reso­lu­sjon om mar­keds­ad­gang for euro­pe­is­ke bedrif­ter. I punkt 30 heter det at EU-kom­mi­sjo­nen må «hånd­te­re alle restrik­sjo­ner på inter­nett-tje­nes­ter fra euro­pe­is­ke sel­ska­per i tredje­land som en del av EUs han­dels­po­li­tikk og se på alle unød­ven­di­ge hind­rin­ger mot sli­ke tje­nes­ter som en han­dels­hind­ring.»

For­sla­get vil nå gå vide­re til Rådet for EU, Kom­mi­sjo­nen og med­lems­lan­de­ne. Det er ikke bin­den­de ennå, men kan betrak­tes som en anbe­fa­ling fra EU-par­la­men­tet. Hvis det blir ved­tatt som EU-lov, vil det­te ha inn­fly­tel­se på frem­ti­di­ge han­dels­av­ta­ler mel­lom EU og myn­dig­he­ter som utøver inter­nett­sen­sur. «Frem­de­les er det­te bare et øns­ke fra par­la­men­tets side og ikke en egen lov. Vi vil uan­sett pres­se på for at Kom­mi­sjo­nen og Rådet for­melt tar det­te inn i EUs lov­verk,» sier Jethro van Hardeveld, poli­tisk råd­gi­ver for Jules Maa­ten.

Glo­bal lov om ytrings­fri­het på net­tet
7. novem­ber i fjor ble en offent­lig høring om sen­sur og nett­dis­si­den­ter orga­ni­sert av Maa­ten og to and­re par­la­men­ta­ri­ke­re fra Alli­an­sen for libe­ra­le og demo­kra­ter i Euro­pa (ALDE-grup­pen) i Brus­sel. På hørin­gen del­tok nett­dis­si­den­ter fra Tuni­sia og Kina, orga­ni­sa­sjo­nen Repor­te­re uten gren­ser og det neder­lands­ke nett­sel­ska­pet XS4all. Tema var «den øken­de kon­trol­len under­tryk­ken­de sta­ter har fått over inn­hol­det på net­tet.»

Hørin­gen gikk også inn for en euro­pe­isk ver­sjon av lov­for­sla­get om en glo­bal lov om ytrings­fri­het på net­tet (Glo­bal Online Free­dom Act) som er blitt frem­met i den ame­ri­kans­ke Kon­gres­sen: «EU må nå prio­ri­te­re støt­te til jour­na­lis­ter og nett­dis­si­den­ter. Ytrings­fri­het må for­bli basis for inter­nett. Euro­pa bør føl­ge det ame­ri­kans­ke eksemp­let hvor lov­gi­ve­re job­ber for en glo­bal ytrings­fri­hets­lov. Vi ber inn­sten­dig om at EU-kom­mi­sjo­nen føl­ger det­te eksemp­let og leg­ger frem en euro­pe­isk ver­sjon,» sa Jules Maa­ten.

I EU-par­la­men­tets spørre­time 21. febru­ar i år spur­te Maa­ten EU-kom­mi­sjo­ne­nen om den er «vil­lig til å inves­te­re 20 mil­lio­ner euro (ca. 160 mil­lio­ner kro­ner) i tek­no­lo­gi som gjør det mulig å utvik­le og dis­tri­bu­ere anti-sen­sur-hjelpe­mid­ler som kan hjel­pe nett­bru­ke­re å bry­te gjen­nom elekt­ro­nis­ke hind­rin­ger satt opp av Kina, Iran og lig­nen­de luk­ke­de sam­funn».

Bare opp­tatt av Kina?
Glo­bal Voi­ces Advo­cacy send­te noen spørs­mål til Jules Maa­ten, og dis­se ble besvart av hans råd­gi­ver Jethro van Hardeveld:

Sami: Kan du gi oss en kort bak­grunn for det­te for­sla­get om ikke-sen­sur på net­tet?

van Hardeveld: Vårt kon­tor har helt siden 2006 job­bet aktivt med tema­et inter­nett­sen­sur. Vi star­tet arbei­det med nett­sen­sur med ved­tak og debatt i EU-par­la­men­tet i Stras­bourg i 2006 over tema­et «ytrings­fri­het på net­tet». Moti­va­sjo­nen for å arbei­de med online-sen­sur er at ytrings­fri­het må være grunn­leg­gen­de på inter­nett og at men­neske­ret­tig­he­ter også må beskyt­tes online.

Sami: Hvor­for er dere så opp­tatt av den «kine­sis­ke brann­mur»? Er Kinas sen­sur hoved­må­let for det­te ini­tia­ti­vet, eller inklu­de­rer dere and­re land som bedri­ver online­sen­sur, slik som lan­de­ne som beskri­ves av EU som «mode­ra­te ara­bis­ke regi­mer», Marok­ko, Tuni­sia, Sau­di-Ara­bia og De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter?

van Hardeveld: For­sla­get er ikke ret­tet mot et enkelt land. For­sla­get vil få EU-kom­mi­sjo­nen til å for­hol­de seg til sen­sur i tredje­land gjen­nom sin han­dels­po­li­tikk. Det er på ingen måte ret­tet ene og ale­ne mot Kina. I en presse­mel­ding fra Jules Maa­ten nevn­te vi den «kine­sis­ke brann­mur» som et kon­kret eksem­pel på en av de mest kjen­te sake­ne med nett­sen­sur.

Sami: EUs asso­sia­sjons­av­ta­ler med land som Tuni­sia påleg­ger dis­se spe­si­fikt å påse at men­nes­ke- og poli­tis­ke ret­tig­he­ter blir over­holdt. Men EU har ikke etab­lert et vel­fun­ge­ren­de sys­tem for å ta opp fort­sat­te brudd på dis­se ret­tig­he­te­ne i de respek­ti­ve lan­de­ne. Hvor­dan vil dere gå frem når det gjel­der nett­sen­sur? Kom­mer vi til å opp­le­ve at EU boi­kot­ter pro­duk­ter eller inn­fø­rer uli­ke sank­sjo­ner?

van Hardeveld: Vi øns­ker at EU skal ved­ta en euro­pe­isk ver­sjon av for­sla­get om en ame­ri­kans­ke glo­bal lov om ytrings­fri­het på net­tet (glo­bal online free­dom act). Da vil EUs lov­giv­ning dek­ke og ta for seg nett­sen­sur fra euro­pe­is­ke inter­nett­sel­ska­per som ope­re­rer i tredje­land. Lov­giv­nin­gen bør også inne­hol­de til­legg som bin­der euro­pe­is­ke nett­sel­ska­per til å plas­se­re sine ser­ve­re i ikke-auto­ri­tæ­re vest­li­ge sta­ter for å garan­te­re at vi ikke får noen ny Shi Tao-sak. EU-kom­mi­sjo­nen med­ga mer eller mind­re i et svar på skrift­li­ge spørs­mål fra Jules Maa­ten at selv­re­gu­le­rin­gen i den euro­pe­is­ke inter­nett­bran­sjen har slått feil. Slik svar­te kom­mi­sjo­nen: …«kom­mi­sjo­nen øns­ker den­ne kla­re og utve­ty­di­ge pro­kla­ma­sjo­nen vel­kom­men og opp­ford­rer nett­in­du­stri­en til å job­be og sam­ar­bei­de tett med fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner (NGOs) for å få hand­lings­reg­ler som for­hind­rer og mot­ar­bei­der under­tryk­kel­se på net­tet. Kom­mi­sjo­nen bekla­ger at det så langt ikke har blitt gjort frem­skritt på det­te områ­det.»…

Om Glo­bal Voi­ces
Artik­ke­len ble først pub­li­sert på engelsk av Glo­bal Voi­ces, en nett-tje­nes­te som pluk­ker ut og over­set­ter blogg­inn­legg fra hele ver­den. Artik­ke­len er pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens. Over­satt fra engelsk og redi­gert av Olav Anders Øvre­bø. Enkel­te av len­ke­ne i artik­ke­len er lagt til av Vox Pub­li­ca.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen