Mitts muligheter

Talen der kandidaten mottar nominasjonen til presidentkandidat er viktig - hva kan vi vente oss av Romney?

Tors­dag 30. august tar Mitt Rom­ney imot, eller “aksepter­er”, å stille som det repub­likanske par­ti­ets pres­i­den­tkan­di­dat. Det hele foregår i en storstilt kon­gresshall i Tam­pa, Flori­da, og fes­ten var­er i tre dager hvor repub­likan­erne satser på å ha både tradis­jonelle og sosiale mediers fulle opp­merk­somhet. Det er fra kon­ven­sjo­nen de skal få fart til val­gkam­p­ens siste intense 68 X 24 timer. Min gjet­ning er at selve tal­en til Mitt Rom­ney kom­mer til å være som kam­pan­jen han har ført: Et noe vin­glete forsøk på å gjøre for mange til lags. Det er like sannsyn­lig at det mest min­n­everdi­ge som skjer kom­mer fra en annen, kan­skje frem­tidig kandidat.

Mitt Rom­ney mot­tar alt­så nom­i­nasjo­nen slik de fleste pres­i­den­tkan­di­dater siden Franklin D. Roo­sevelt har mot­tatt dem: Ved å holde en lang og vel for­beredt tale. (Fra Lin­coln til Hoover skrev man i stedet et brev, telegram, eller holdt tal­en et annet sted. Siden Thomas E. Dewey i 1944 har også repub­likan­ernes pres­i­den­tkan­di­dat mot­tatt nom­i­nasjo­nen med en tale til par­ti­et, og først og fremst nasjo­nen.) Roo­sevelt etablerte alt­så tradis­jo­nen med “accep­tence speech” i 1932, da han fløy til Chica­go, etter at demokratene hadde opplevd seks dagers nervepir­rende kamp om vervet – og han beg­y­nte med ordene:

The appear­ance before a Nation­al Con­ven­tion of its nom­i­nee for Pres­i­dent, to be for­mal­ly noti­fied of his selec­tion, is unprece­dent­ed and unusu­al, but these are unprece­dent­ed and unusu­al times.

FDR kan ha hatt mange årsak­er dette. En av de vik­tig­ste var sannsyn­ligvis å sam­le par­ti­et, slik alle poli­tiske taler til menings­feller er. Men det var et såpass kon­tro­ver­sielt valg at han som dyk­tig poli­tik­er måtte snu det til både selvskryt og et angrep på motstanderne:

Let it also be sym­bol­ic that in so doing I broke tra­di­tions. Let it be from now on the task of our Par­ty to break fool­ish tra­di­tions. We will break fool­ish tra­di­tions and leave it to the Repub­li­can lead­er­ship, far more skilled in that art, to break promises.

Det tal­en utvil­somt er mest kjent for er imi­dler­tid ikke at den ble holdt på selve kon­ven­sjo­nen, men at det var her Roo­sevelt lanserte sin “New Deal”-politikk, som kom til å prege amerikan­sk poli­tikk i flere tiår, og befeste det demokratiske par­ti­ets posisjon helt frem til slut­ten av 60-tal­let. Kon­ven­sjon­staler er vik­tige hen­delser i ver­dens mek­tig­ste demokrati!

Men hva er Mitt Rom­neys opp­gave den 30. august? Vi kan dele den i to: For det første inngår tal­en i en lang tradis­jon. Han møter krav knyt­tet til tal­en på samme måte som pres­i­den­tkan­di­dater før ham. Par­ti­et har, som oppo­sisjon­spar­ti, vært igjen­nom en nom­i­nasjon­skamp. Den er skit­ten, og som van­lig hevdes det at den har vært skit­nere enn noen gang. Det samme gjelder pres­i­dent­val­get. (Det er vanske­lig å vite hvilket valg som har vært det “skitneste”, men det vi vet sikkert er at alle val­gkam­per siden 1988 er blitt kalt den skitneste) Mitt Rom­ney må, slik mange før ham, sam­le par­ti­et bak seg, og forsøke å inspirere flest mulig til å jobbe hardt. Ikke bare må han sam­le par­ti­et, han må også frem­stå som en som kan sam­le nasjo­nen. Dette er rege­len, ikke unntaket. Som Ronald Rea­gan i 1980:

More than — More than any­thing else, I want my can­di­da­cy to uni­fy our coun­try, to renew the Amer­i­can spir­it and sense of pur­pose. I want to car­ry our mes­sage to every Amer­i­can, regard­less of par­ty affil­i­a­tion, who is a mem­ber of this com­mu­ni­ty of shared values.

Eller som Bill Clin­tons bevingede ord etter at han over­rask­ende vant nom­i­nasjo­nen i 1992:

Tonight every one of you knows deep in your heart that we are too divid­ed. It is time to heal America.

And so we must say to every Amer­i­can: Look beyond the stereo­types that blind us. We need each oth­er — all of us — we need each oth­er. We don’t have a per­son to waste, and yet for too long politi­cians have told the most of us that are doing all right that what’s real­ly wrong with Amer­i­ca is the rest of us- them.

Them, the minori­ties. Them, the lib­er­als. Them, the poor. Them, the home­less. Them, the peo­ple with dis­abil­i­ties. Them, the gays.

We’ve got­ten to where we’ve near­ly them’ed our­selves to death. Them, and them, and them.

But this is Amer­i­ca. There is no them. There is only us.

Det var også denne tem­atikken som ga Barack Oba­ma en poli­tisk raket­t­fart i 2004 – da ikke som kan­di­dat – men taleren bak “the keynote address.” Tal­en som, slik navnet tilsi­er, skal etablere en tone – eller et under­liggende tema for møtet:

Now even as we speak, there are those who are prepar­ing to divide us — the spin mas­ters, the neg­a­tive ad ped­dlers who embrace the pol­i­tics of “any­thing goes.” Well, I say to them tonight, there is not a lib­er­al Amer­i­ca and a con­ser­v­a­tive Amer­i­ca — there is the Unit­ed States of Amer­i­ca. There is not a Black Amer­i­ca and a White Amer­i­ca and Lati­no Amer­i­ca and Asian Amer­i­ca — there’s the Unit­ed States of America.

Det vil også være selvsagt at Rom­ney sier noe om fam­i­lien sin og om fam­i­lieverdier – og gjerne at han knyt­ter sin egen his­to­rie til det at han er en god pres­i­den­tkan­di­dat. Slik Barack Oba­ma gjorde med sin mange­faset­terte bak­grunn som et sym­bol på det mang­foldige USA, og slik Bill Clin­ton gjorde med enkle ord i 92:

You want to know where I get my fight­ing spir­it? It all start­ed with my moth­er. Thank you, Moth­er. I love you.

Eller som George W. Bush i 2000:

No mat­ter what else I do in life, ask­ing Lau­ra to mar­ry me was the best deci­sion I ever made.

To our daugh­ters, Bar­bara and Jen­na, we love you, we’re proud of you, and as you head off to col­lege this fall … … Don’t stay out too late, and e‑mail your old dad once in a while, will you?

I til­legg kom­mer han GARANTERT til å si noe slikt som at USA er et stort og fan­tastisk land med en gud­benådet befolkn­ing – men vi er dessverre på vei i feil ret­ning. Dette inngår i den vik­tige tradis­jo­nen kalt amerikan­sk eksep­sjon­al­isme som ble etablert av den puri­tanske kolonis­ten John Win­trop I 1630: “wee shall be as a Cit­ty upon a Hill”. Det dreier seg om troen på USA som et sted spe­sielt utpekt av Gud som fri­hetens for­post og et for­bilde for andre nasjon­er. I denne delen av tal­en må han kom­binere hemn­ingsløst skryt av lan­det med like sterk kri­tikk av ret­nin­gen lan­det er på vei. Det er også vik­tig å få frem at det er et vik­tig øye­b­likk i his­to­rien. Slik for eksem­pel Oba­ma gjorde for fire år siden:

We meet at one of those defin­ing moments — a moment when our nation is at war, our econ­o­my is in tur­moil, and the Amer­i­can promise has been threatened (…)

Amer­i­ca, we are bet­ter than these last eight years. We are a bet­ter coun­try than this.

Eller som George W. Bushs gjen­nom­gang­stema i tal­en i 2000, når han snakket til et USA med sol­id bud­sjet­tover­skudd, lav ledighet og stor fremtid­stro, og hvor han avfei­de åtte år med Clinton/Gore slik:

This admin­is­tra­tion had its moment.

They had their chance. They have not led. We will.

Og videre:

The ris­ing gen­er­a­tions of this coun­try have our own appoint­ment with greatness.

It does not rise or fall with the stock mar­ket. It can­not be bought with our wealth.

Great­ness is found when Amer­i­can char­ac­ter and Amer­i­can courage over­come Amer­i­can challenges.

De sikre temaene er alt­så 1) å sam­le USA, 2) fam­i­lien, og 3) amerikan­sk eksep­sjon­al­isme. Men poli­tiske taler er alltid unike, i den for­stand at de må forholde seg til situ­asjo­nen her og nå: Det gjelder stort og smått, mega­tren­der og mikro­hen­delser. Her er lis­ten lengre og mer uforut­sig­bar – og det er her gjet­nin­gen kan­skje blir ekstra mor­som. Rom­ney entr­er sce­nen som utfor­dr­er, og han lig­ger bak Oba­ma på meningsmålin­gene. Dette må han snu til en styrke, slik Bush Sr. (med rette) gjorde det i 1988:

There are a lot of great sto­ries in pol­i­tics about the under­dog win­ning — and this is going to be one of them.

Reli­gion er et fast tema, men dette er den første val­gkam­p­en hvor et av par­tiene stiller uten en protes­tant som pres­i­dent eller VP-kan­di­dat, Rom­ney er som kjent mor­mon­er, og Paul Ryan er kato­likk. Religiøse ekspert­er tror Rom­ney kom­mer til å snakke om “troen sin”, men unngå spe­si­fikke refer­anser til at han er mor­mon. Og husk: John F. Kennedy er fremde­les den eneste ikke-protes­tantiske pres­i­den­ten USA har hatt i mod­erne tid.

I disse dager sit­ter nok også strate­gene i Rom­ney-kam­pan­jen og diskuter­er hvor­dan de skal forholde seg til den ekstremt neg­a­tive sak­en for repub­likan­erne med den ultra­kon­ser­v­a­tive sen­atskan­di­dat­en Todd Akin fra Mis­souri som uttalte at de finnes ulike typer voldtekt – og at det ved en “ekte voldtekt” ikke er mulig for kvin­nen å bli gravid. Ekstremt som dette høres ut er det et gjengs syn i del­er av “pro-life”-bevegelsen i USA, noe for eksem­pel Rachel Mad­dow viste tydelig. Sak­en blir ekstra utfor­drende siden Paul Ryan fak­tisk har samar­bei­det med Akin om å intro­dusere nybe­grepet forcible rape i lovver­ket – med den hen­sikt å kutte bruk av offentlige midler til abort for voldtek­stofte. Disse frem­støtene er vel omtrent på samme viten­skapelige og poli­tiske nivå som mid­de­lalderens van­nprøve av hekser og fun­ger­er bra i et poli­tisk miljø som bek­jen­ner seg til “Intel­li­gent design” frem­for evo­lusjon­ste­orien – men det fun­ger­er dårlig i main­stream-USA. Rom­ney har allerede tatt sterk avs­tand fra Akin, men frem­for å ref­erere direk­te til en sak som trekker kam­pan­jen hans ned i sølen vil han kan­skje heller snakke om stren­gere straff for voldtekt, et sterkere poli­ti, tryg­ghet for fam­i­li­er. Han har som kjent min­dre støtte hos kvin­ner enn menn.

Men det antatt sterkeste kor­tet til Rom­ney er økonomien. USA har fremde­les har en arbei­d­sledighet på over 8 pros­ent, selv om ledigheten er på vei ned. Han kom­mer til å snakke om en helt annen økonomisk poli­tikk – det som blir spen­nende er hvor radikale og tydelige løs­ninger han presenterer.

USA er fremde­les på vei ut av to kriger. Rom­ney kan også komme til å ta opp situ­asjo­nen i Syr­ia, og nevne både Israel og Iran – men uten­rik­spoli­tikk er ikke avgjørende, og kom­mer ikke til å være hov­edtema. Det blir også inter­es­sant å se hvilke ord han bruk­er om sin mot­stander. For to uker siden slo han her over i et hard­ere tak­t­skift ved å be Mr. Pres­i­dent, take your cam­paign of divi­sion and anger and hate back to Chicago.

Opp­sum­mert:


En god tale til RNC kan skaffe Rom­ney en form for “poli­tisk kap­i­tal” som kan brukes hvis han blir pres­i­dent. En poli­tik­er som er ærlig og konkret med sine hen­sik­ter – for eksem­pel når det gjelder økonomisk reform — har let­tere for å gjen­nom­føre dem senere. Men jeg mis­tenker at Rom­ney kom­mer til å kjøre en litt for trygg strate­gi, i forsøk på å gjøre alle til­freds, til at det kan bli en spen­nende tale. Som Peg­gy Noo­nan, den leg­en­dariske taleskriv­eren til Rea­gan skriv­er i Wash­ing­ton Post, så er dette Rom­neys store sjanse til å virke “pres­i­dent-aktig” for det amerikanske folket. Så kan man heller innvende at det burde han allerede ha greid. Mer inter­es­sant er det at hun bestiller humor fra Rom­ney - både for­di det vil løse opp et allerede stivt image, og for­di det er en angreps­form hun men­er Oba­ma tak­ler dårlig.

Sannsyn­ligvis kan over­raskelsene komme fra annet hold – og kan­skje fra noen som posisjoner­er seg foran val­get om fire år. Det er allerede knyt­tet store for­vent­ninger til tal­en til guvernør Chris Christie. Og det er alt i alt ikke så sannsyn­lig at Romm­ney blir USAs pres­i­dent nr. 45, noe også Svei­n­ung Arne­sen har skrevet bra om her på Vox Pub­li­ca.

Generelt har denne val­gkam­p­en vært mer preget av “issues” enn en poli­tisk beveg­else – slik vi var vitne til da Barack Oba­ma foran­dret amerikan­sk poli­tikk for fire år siden. Begge parter dri­ver en mer seg­mentert kam­pan­je der de fokuser­er på inter­esseg­rup­per og vippes­tater frem­for Oba­mas mer overordnede 50-stater strate­gi fra 2008. Men ingent­ing er sikkert når det gjelder poli­tikk og pølser. Det kan være Rom­ney hold­er en genial tale, og pre­sen­ter­er en visjon som bær­er ham frem til val­gda­gen – og som vi da må analy­sere i etter­tid. Og hvis ingen av foru­tanelsene slår til vil jeg si som Win­ston Churchill:

Polit­i­cal skill is the abil­i­ty to fore­tell what is going to hap­pen tomor­row, next week, next month and next year. And to have the abil­i­ty after­wards to explain why it did­n’t happen

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Mitts muligheter → 19 sec­onds ago Tors­dag 30. august tar Mitt Rom­ney imot, eller “aksepter­er”, å stille som det repub­likanske par­ti­ets pres­i­den­tkan­di­dat. Det hele foregår i en storstilt kon­gresshall i Tam­pa, Flori­da, og fes­ten var­er i tre dager hvor repub­likan­erne satser på å ha både tradis­jonelle og sosiale mediers fulle opp­merk­somhet. Det er fra kon­ven­sjo­nen de skal få fart til val­gkam­p­ens siste intense 68 X 24 timer. Min gjet­ning er at selve tal­en til Mitt Rom­ney kom­mer til å være som kam­pan­jen han har ført: Et noe vin­glete forsøk på å gjøre for mange til lags. Det er like sannsyn­lig at det mest min­n­everdi­ge som skjer kom­mer fra en annen, kan­skje frem­tidig kan­di­dat. Del om du vil: […]

til toppen