Forskerspirenes sjanse

Jenter og minoritetsungdom gjør det skarpt i forskningskonkurransene for ungdom. Vinneren av konkurransen om ytringsfrihet blir publisert i Vox Publica.

Hvert år arran­ge­rer Stif­tel­sen Ung­dom og Forsk­ning (SUF) forsk­nings­kon­kur­ran­ser for ung­dom mel­lom 12 og 21 år. Ung­dom­me­ne kon­kur­re­rer i klas­ser for natur­vi­ten­skap og tek­no­lo­gi og for huma­nis­tis­ke fag, og det er også en egen kon­kur­ran­se for ung­doms­sko­len.

Ung­dom som er spe­si­elt inter­es­sert i ytrings­fri­hets­spørs­mål kan del­ta i en sepa­rat kon­kur­ran­se — Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord. Årets vin­ner av den­ne kon­kur­ran­sen vil få sitt bidrag pub­li­sert i Vox Pub­li­ca. Fina­lis­te­ne i alle kon­kur­ran­se­ne, i alt 28 pro­sjek­ter, ble nylig utpekt. Man­dag 21. april blir vin­ner­pro­sjek­te­ne offent­lig­gjort og pri­se­ne delt ut av forsk­nings- og høy­ere utdan­nings­mi­nis­ter Tora Aas­land.

I ytrings­fri­hets­kon­kur­ran­sen, der alders­gren­sen er 20 år, er det valgt ut tre fina­lis­ter. Ing­rid Hov­land Holm (16) fra Auste­voll videre­gå­en­de sko­le har skre­vet om «Makt og mening — om auto­ri­tæ­re regi­mer og pres­sens kamp for ytrings­fri­het i demo­kra­ti­ets bak­gård». Eli­ne Drury Løv­li­en (19) fra Stei­ner­sko­len i Trond­heim har levert bidra­get «Fram­ti­den er nå», mens Jør­gen A. Ulrik­sen (18) fra Sort­land videre­gå­en­de sko­le har skre­vet om «Den Hvi­te Rosen».

Alle tre fina­lis­ter vil få sti­pen­der, og de får i til­legg rei­se til Stras­bourg for å besø­ke Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len og Euro­pa­par­la­men­tet.

Jen­ter i fler­tall, IB-sko­ler hev­der seg
Bak pro­sjek­te­ne som er kom­met til fina­le­ne i de uli­ke klas­se­ne står 23 jen­ter og 10 gut­ter. Den­ne jente­do­mi­nan­sen er en tyde­lig tendens, opp­ly­ser infor­ma­sjons­an­svar­lig Tho­mas Keil­man i SUF.

Thomas Keilman, Stiftelsen Ungdom og Forskning (foto: Olav A. Øvrebø)

Tho­mas Keil­man i Stif­tel­sen Ung­dom og Forsk­ning (foto: Olav A. Øvre­bø)

– De som gjør det bra er vel­dig ofte jen­ter, sier Keil­man. Ung­dom med mino­ri­tets­bak­grunn er også sterkt repre­sen­tert, både ele­ver med vest­lig og ikke-vest­lig bak­grunn. Bare én av vin­ner­ne i 2007 had­de etnisk norsk bak­grunn.

En annen klar tendens er at sko­ler med Inter­na­tio­nal Bac­calau­rea­te-pro­gram­mer (IB) leve­rer man­ge av fina­lis­te­ne, opp­ly­ser Keil­man. En enkel for­kla­ring på det er at IB-ele­ve­ne må gjen­nom­føre et forsk­nings­pro­sjekt i det sis­te skole­året. Stav­an­ger har vært sær­lig godt repre­sen­tert. Byen har to sko­ler med IB-lin­je, og i til­legg har Stav­an­ger Kate­dral­sko­le tra­di­sjon for å leve­re opp­ga­ver. Fle­re ele­ver fra Stav­an­ger er også i år blant fina­lis­te­ne.

Forsk­nings­krav
I bedøm­min­gen av pro­sjek­te­ne er det et strengt krav at det fak­tisk lig­ger en forsk­nings­inn­sats bak. Ori­gi­na­li­tet tel­ler en god del, opp­ly­ser Keil­man.

Stif­tel­sen Ung­dom og Forsk­ning finan­sie­res hoved­sa­ke­lig av Nor­ges forsk­nings­råd. Stif­tel­sen har arran­gert kon­kur­ran­se­ne de sis­te ti åre­ne, men de har en leng­re his­to­rie. Kon­ser­net Phi­lips tok ini­tia­ti­vet til en euro­pe­isk ung­doms­kon­kur­ran­se i 1968, moti­vert av bekym­ring for at Euro­pa var i ferd med å sak­ke akter­ut i forsk­nings­sam­men­heng. Phi­lips Nor­ge sto bak den førs­te nors­ke kon­kur­ran­sen. Etter hvert over­tok den fri­vil­li­ge stu­dent­or­ga­ni­sa­sjo­nen For­enin­gen Unge Fors­ke­re ansva­ret for arran­ge­men­tet.

For­bun­det Unge Fors­ke­re, som orga­ni­sa­sjo­nen heter nå, del­tar fort­satt i arbei­det med kon­kur­ran­se­ne, og var en av med­stif­ter­ne av SUF sam­men med Nor­ges forsk­nings­råd og Uni­ver­si­tets- og høg­skole­rå­det.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen