Forskerspirenes sjanse

Jenter og minoritetsungdom gjør det skarpt i forskningskonkurransene for ungdom. Vinneren av konkurransen om ytringsfrihet blir publisert i Vox Publica.

Hvert år arran­ger­er Stif­telsen Ung­dom og Forskn­ing (SUF) forskn­ingskonkur­ranser for ung­dom mel­lom 12 og 21 år. Ung­dommene konkur­rerer i klass­er for naturviten­skap og teknolo­gi og for human­is­tiske fag, og det er også en egen konkur­ranse for ungdomsskolen.

Ung­dom som er spe­sielt inter­essert i ytrings­fri­hetsspørsmål kan delta i en sep­a­rat konkur­ranse — Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord. Årets vin­ner av denne konkur­ransen vil få sitt bidrag pub­lis­ert i Vox Pub­li­ca. Final­is­tene i alle konkur­ransene, i alt 28 pros­jek­ter, ble nylig utpekt. Mandag 21. april blir vin­ner­pros­jek­tene offentlig­gjort og prisene delt ut av forskn­ings- og høyere utdan­ningsmin­is­ter Tora Aasland.

I ytrings­fri­het­skonkur­ransen, der alder­s­grensen er 20 år, er det val­gt ut tre final­is­ter. Ingrid Hov­land Holm (16) fra Austevoll videregående skole har skrevet om “Makt og mening — om autoritære regimer og pressens kamp for ytrings­fri­het i demokrati­ets bakgård”. Eline Drury Løvlien (19) fra Stein­er­skolen i Trond­heim har lev­ert bidraget “Framti­den er nå”, mens Jør­gen A. Ulrik­sen (18) fra Sort­land videregående skole har skrevet om “Den Hvite Rosen”.

Alle tre final­is­ter vil få stipen­der, og de får i til­legg reise til Stras­bourg for å besøke Men­neskerettighets­dom­stolen og Europaparlamentet.

Jen­ter i fler­tall, IB-skol­er hevder seg
Bak pros­jek­tene som er kom­met til fina­lene i de ulike klassene står 23 jen­ter og 10 gut­ter. Denne jente­dom­i­nansen er en tydelig ten­dens, oppl­yser infor­masjon­sans­varlig Thomas Keil­man i SUF.

Thomas Keilman, Stiftelsen Ungdom og Forskning (foto: Olav A. Øvrebø)

Thomas Keil­man i Stif­telsen Ung­dom og Forskn­ing (foto: Olav A. Øvrebø)

– De som gjør det bra er veldig ofte jen­ter, sier Keil­man. Ung­dom med minoritets­bak­grunn er også sterkt rep­re­sen­tert, både elever med vestlig og ikke-vestlig bak­grunn. Bare én av vin­nerne i 2007 hadde etnisk norsk bakgrunn.

En annen klar ten­dens er at skol­er med Inter­na­tion­al Bac­calau­re­ate-pro­gram­mer (IB) lev­er­er mange av final­is­tene, oppl­yser Keil­man. En enkel fork­lar­ing på det er at IB-elevene må gjen­nom­føre et forskn­ing­spros­jekt i det siste skoleåret. Sta­vanger har vært særlig godt rep­re­sen­tert. Byen har to skol­er med IB-lin­je, og i til­legg har Sta­vanger Kat­e­dral­skole tradis­jon for å levere opp­gaver. Flere elever fra Sta­vanger er også i år blant finalistene.

Forskn­ingskrav
I bedøm­min­gen av pros­jek­tene er det et strengt krav at det fak­tisk lig­ger en forskn­ingsinnsats bak. Orig­i­nalitet teller en god del, oppl­yser Keilman.

Stif­telsen Ung­dom og Forskn­ing finan­sieres hov­ed­sake­lig av Norges forskn­ingsråd. Stif­telsen har arrangert konkur­ransene de siste ti årene, men de har en lengre his­to­rie. Kon­ser­net Philips tok ini­tia­tivet til en europeisk ung­dom­skonkur­ranse i 1968, motivert av bekym­ring for at Europa var i ferd med å sakke akterut i forskn­ingssam­men­heng. Philips Norge sto bak den første norske konkur­ransen. Etter hvert over­tok den friv­il­lige stu­den­tor­gan­isas­jo­nen Forenin­gen Unge Forskere ans­varet for arrangementet.

For­bun­det Unge Forskere, som organ­isas­jo­nen het­er nå, deltar fort­satt i arbei­det med konkur­ransene, og var en av med­s­tifterne av SUF sam­men med Norges forskn­ingsråd og Uni­ver­sitets- og høgskolerådet.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen