Døren på gløtt i Burma?

I går reiste statssekretær i UD, Raymond Johansen, til Burma. Han vil hindre at juntaen lukker døren for godt.

- Dette er først og fremst et besøk som fokuser­er på den human­itære situ­asjo­nen. Det er vik­tig å unngå at myn­dighetene igjen lukker døren, vrir om låsen og kaster nøkke­len på havet, sier Johansen til VG Nett.
Johansen uttaler at han ønsker å kon­fron­tere mil­itær­jun­taen med men­neskerettighets­brud­dene i lan­det. Sam­tidig med­gir han at net­topp dette temaet kan­skje må vike denne gan­gen. Det vik­tig­ste blir å opp­for­dre til umid­del­bar nød­hjelp. Dette vil også være Gen­er­alsekretær i FN, Ban Ki-Moons bud­skap når han ankom­mer lan­det tors­dag. Dette melder BBC. Ki-Moon skal under besøket møte Bur­mas øver­ste led­er, Gen­er­al Than Shwe.

Omlag 2,5 mil­lion­er men­nesker er ram­met av syk­lo­nen. Minst 100,000 skal være omkom­met. Inter­nasjonale hjelpe­or­gan­isas­jon­er men­er faren for utbrudd av syk­dom­mer er over­hen­gen­gende og at de human­itære behovene er prekære. Til nå har burme­siske myn­digheter vært svært tilbake­holdne med å slippe til inter­nasjonale hjelpe­or­gan­isas­jon­er for å hjelpe befolknin­gen. Norge har på sin side bevil­get 10 mil­lion­er kro­ner til den syk­lon­rammede befolknin­gen og Johansen uttaler at det kan bli aktuelt å øke beløpet til 50 millioner.
 
— Vi trenger en vis­shet om at vi ser at hjelpen kom­mer frem. Vi vil ikke bidra til at hjelpen hop­er seg og ikke kom­mer ut til dem som er ram­met, sier Johansen.
 
Norge er invitert til Bur­ma i forkant av giver­landsmøtet som finner sted i Bur­mas største by Ran­goon søndag, men det er uklart om Norge vil delta på dette møtet. Statssekretæren er lovet en helikopter­tur over katas­tro­feom­rå­dene fredag og skal få en redegjørelse av Bur­mas uten­riksmin­is­ter om situ­asjo­nen etter syk­lo­nen som ram­met lan­det for snart tre uker siden.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen