Falsk byparlamentarisme?

Byparlamentarismen i Bergen og Oslo ansvarliggjør politikerne, mener byrådsleder Monica Mæland, og forsvarer styreformen mot Frank Aarebrots kritikk.

Mandag 5. mai frem­sat­te den poli­tiske oppo­sisjo­nen i Bergen et mist­il­lits­forslag mot byråd for kli­ma, miljø og byutvikling Lis­beth Iversen (KrF). Dette var det andre mist­il­lits­forslaget mot Iversen i år. Første gang sto SV og Rødt bak, mens det nye forslaget har støtte også fra Arbei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et og Pensjonistpartiet.

De poli­tiske kon­flik­tene rundt Iversen har ført til en ny debatt om par­la­men­tarisme som kom­mu­nal styre­form. Bypar­la­men­tarisme ble inn­ført i Bergen i 2000, 14 år etter at Oslo var først ute med en slik ord­ning. Styre­for­men over­før­er par­la­men­tariske prin­sip­per til kom­munalt nivå, der bystyret med sine 67 medlem­mer fun­ger­er som stort­ing­sor­gan. Byrådet, bestående av byråd­sled­er og seks byråder val­gt ved fler­tallsvalg i bystyret, fyller reg­jer­ings­funksjo­nen som utøvende organ. Byrådet er avhengig av bystyrets tillit, dette er kjer­nen i parlamentarismen.

Kan gjøre hva som helst?
— Par­la­men­taris­men fun­ger­er ikke, verken i Bergen eller i Oslo, sier pro­fes­sor Frank Aare­brot ved Insti­tutt for sam­men­lik­nende poli­tikk, Uni­ver­sitetet i Bergen, til net­tavisen Brostein. Han men­er byrå­den har svik­tet sin infor­masjon­sp­likt, men tror ikke hun må gå av. Medlemmene i byrådet kan nærmest gjøre hva som helst uten at det får alvorlige kon­sekvenser, men­er professoren.

Bergen rådhus (foto: Vilde Michelsen Værøyvik)

Gir Bergen råd­hus par­la­men­taris­men et dårlig ryk­te? (foto: Vilde Michelsen Værøyvik)

Aare­brot møter mot­bør fra bergenspolitikerne.

— Det er en kort­slut­ning å diskutere par­la­men­tarisme som sys­tem i forbindelse med mist­il­lits­forslaget mot Lis­beth Iversen, sier byråd­sled­er Mon­i­ca Mæland (H) til Brostein.

— Man sier ikke at vi har fal­sk par­la­men­tarisme i Norge bare for­di ingen reg­jeringer eller stat­sråder må gå som følge av mist­il­lits­forslag, og det er mange år siden Norge opplevde at en stat­sråd har måt­tet gå som følge av et slikt forslag.

— Poli­tik­erne ansvarliggjøres
Ifølge byråd­sled­er Mæland var målet med inn­føring av par­la­men­tarisme i Bergen at par­tiene i bystyret skal ans­varlig­gjøres, og at dette ans­varet skal plasseres tydelig. Hun trekker frem at mist­il­lits­forslag i seg selv vis­er at kom­munen føl­ger par­la­men­tariske prinsipper.

— Vi har en oppo­sisjon og en posisjon som som benyt­ter de virkemi­d­lene par­la­men­tarisme gir, sier hun.

Byråd­sled­eren tror ikke embets­menn må ta støyten for feil i stedet for ans­varlige byråder.

Under­skudd i kom­munalt foretak
Under en høring arrangert av Komité for finans og Komité for miljø- og byutvikling tors­dag 24. april kom det frem at det kom­mu­nale fore­taket Bergen Bydrift gikk med 16,3 mil­lion­er kro­ner i under­skudd i 2007. Oppo­sisjo­nen men­er Iversen kjente til prob­lemene i Bydrift før bystyret behan­dlet ter­tial­rap­porten i juni 2007, og at infor­masjon om under­skud­det bevisst ble holdt tilbake før valgkampen. 

Oppo­sisjon­spar­tiene begrun­ner mist­il­lits­forslaget med at bystyret har blitt unndratt vik­tig infor­masjon, og således ikke har fått mulighet til å fat­te beslut­ninger på et rik­tig fak­ta­grunnlag. Dette men­er de er par­la­men­tarisk uholdbart. 

Forslagsstillerne utgjør 26 av 67 medlem­mer i bystyret. De trenger støtte fra Ven­stre, den uavhengige rep­re­sen­tan­ten og del­er av byrådspar­tiene for å kunne opp­nå fler­tall for forslaget.

— De gjør det i håp om at kan­skje par­la­men­taris­men blir inn­ført, men­er Aarebrot. 

— De i posisjon må skjønne at noen må ofres av og til, akku­rat som reg­jerin­gen skjøn­ner at stat­sråder må ofres av og til. 

Han tror imi­dler­tid ikke forslaget vil få kon­sekvenser for byråd Lis­beth Iversen.

— I Bergen og Oslo har vi fal­sk parlamentarisme.

Eksem­plet Iversen
Vara­ord­før­er i Bergen, Trude Drev­land (H), sier seg enig med pro­fes­sor Aare­brot i at byråd Lis­beth Iversen trolig ikke vil måtte gå som følge av mistillitsforslaget.

— Lis­beth Iversen rep­re­sen­ter­er et fler­talls­byråd, så fler­tal­let vil jo stemme mot forslaget.

Vara­ord­før­eren ser ikke dette som et tegn på dårlig fun­gerende par­la­men­tarisme. Der­i­mot men­er vara­ord­før­eren at mist­il­lits­forslaget i seg selv er problematisk.

— For å ta eksem­plet Iversen, så må jeg jo si det krev­er en ryd­dighet hos oppo­sisjo­nen når man frem­mer mist­il­lits­forslag. Her har de jo frem­met forslag på samme sak for andre gang. Oppo­sisjo­nen drar par­la­men­taris­men ut i det ytter­ste, de mis­bruk­er sin mulighet til å stille mistillitsforslag.

— Drev­land svev­er på en ballong
Arbei­der­par­ti­ets Ter­je Ohn­stad, som frem­met mist­il­lits­forslaget på veg­ne av de fem oppo­sisjon­spar­tiene, men­er dagens forslag er vel­be­grun­net. Da Rødt og SV frem­met det første mist­il­lits­forslaget mot byråd Iversen i feb­ru­ar, stemte Arbei­der­par­ti­et imot. Det forslaget karak­teris­er­er Ohn­stad som “tul­lete”. Par­ti­et val­gte imi­dler­tid å invol­vere seg i et nytt forslag etter at bystyret hadde fått innsikt i sak­en gjen­nom en høring.

— Den hørin­gen var nok ikke Trude Drev­land til stede på, så hun svev­er nok på en bal­long der oppe uten å vite så mye om hva det dreier seg om. Vi sit­ter med bety­delig mer infor­masjon i sak­en i dag, er Ohn­stads svar til varaordføreren.

Sam­tidig del­er han Frank Aare­brots syn på at mist­il­lits­forslaget trolig ikke blir vedtatt.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Artikke­len er basert på to artik­ler først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen