Falsk byparlamentarisme?

Byparlamentarismen i Bergen og Oslo ansvarliggjør politikerne, mener byrådsleder Monica Mæland, og forsvarer styreformen mot Frank Aarebrots kritikk.

Man­dag 5. mai frem­sat­te den poli­tis­ke oppo­si­sjo­nen i Ber­gen et mis­til­lits­for­slag mot byråd for kli­ma, mil­jø og byut­vik­ling Lis­beth Iver­sen (KrF). Det­te var det and­re mis­til­lits­for­sla­get mot Iver­sen i år. Førs­te gang sto SV og Rødt bak, mens det nye for­sla­get har støt­te også fra Arbei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et og Pen­sjo­nist­par­ti­et.

De poli­tis­ke kon­flik­te­ne rundt Iver­sen har ført til en ny debatt om par­la­men­ta­ris­me som kom­mu­nal styre­form. Bypar­la­men­ta­ris­me ble inn­ført i Ber­gen i 2000, 14 år etter at Oslo var først ute med en slik ord­ning. Styre­for­men over­fø­rer par­la­men­ta­ris­ke prin­sip­per til kom­mu­nalt nivå, der bysty­ret med sine 67 med­lem­mer fun­ge­rer som stor­tings­or­gan. Byrå­det, bestå­en­de av byråds­le­der og seks byrå­der valgt ved fler­talls­valg i bysty­ret, fyl­ler regje­rings­funk­sjo­nen som utøven­de organ. Byrå­det er avhen­gig av bysty­rets til­lit, det­te er kjer­nen i par­la­men­ta­ris­men.

Kan gjø­re hva som helst?
— Par­la­men­ta­ris­men fun­ge­rer ikke, ver­ken i Ber­gen eller i Oslo, sier pro­fes­sor Frank Aare­brot ved Insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, til nett­avi­sen Bro­stein. Han mener byrå­den har svik­tet sin infor­ma­sjons­plikt, men tror ikke hun må gå av. Med­lem­me­ne i byrå­det kan nær­mest gjø­re hva som helst uten at det får alvor­li­ge kon­se­kven­ser, mener pro­fes­so­ren.

Bergen rådhus (foto: Vilde Michelsen Værøyvik)

Gir Ber­gen råd­hus par­la­men­ta­ris­men et dår­lig ryk­te? (foto: Vil­de Michel­sen Vær­øy­vik)

Aare­brot møter mot­bør fra ber­gens­po­li­ti­ker­ne.

— Det er en kort­slut­ning å dis­ku­te­re par­la­men­ta­ris­me som sys­tem i for­bin­del­se med mis­til­lits­for­sla­get mot Lis­beth Iver­sen, sier byråds­le­der Moni­ca Mæland (H) til Bro­stein.

— Man sier ikke at vi har falsk par­la­men­ta­ris­me i Nor­ge bare for­di ingen regje­rin­ger eller stats­rå­der må gå som føl­ge av mis­til­lits­for­slag, og det er man­ge år siden Nor­ge opp­lev­de at en stats­råd har måt­tet gå som føl­ge av et slikt for­slag.

— Poli­ti­ker­ne ansvar­lig­gjø­res
Iføl­ge byråds­le­der Mæland var målet med inn­fø­ring av par­la­men­ta­ris­me i Ber­gen at par­ti­ene i bysty­ret skal ansvar­lig­gjø­res, og at det­te ansva­ret skal plas­se­res tyde­lig. Hun trek­ker frem at mis­til­lits­for­slag i seg selv viser at kom­mu­nen føl­ger par­la­men­ta­ris­ke prin­sip­per.

— Vi har en oppo­si­sjon og en posi­sjon som som benyt­ter de virke­mid­le­ne par­la­men­ta­ris­me gir, sier hun.

Byråds­le­de­ren tror ikke embets­menn må ta støy­ten for feil i ste­det for ansvar­li­ge byrå­der.

Under­skudd i kom­mu­nalt fore­tak
Under en høring arran­gert av Komi­té for finans og Komi­té for mil­jø- og byut­vik­ling tors­dag 24. april kom det frem at det kom­mu­na­le fore­ta­ket Ber­gen Byd­rift gikk med 16,3 mil­lio­ner kro­ner i under­skudd i 2007. Oppo­si­sjo­nen mener Iver­sen kjen­te til pro­ble­me­ne i Byd­rift før bysty­ret behand­let ter­tial­rap­por­ten i juni 2007, og at infor­ma­sjon om under­skud­det bevisst ble holdt til­ba­ke før valg­kam­pen.

Oppo­si­sjons­par­ti­ene begrun­ner mis­til­lits­for­sla­get med at bysty­ret har blitt unn­dratt vik­tig infor­ma­sjon, og såle­des ikke har fått mulig­het til å fat­te beslut­nin­ger på et rik­tig fakta­grunn­lag. Det­te mener de er par­la­men­ta­risk uhold­bart.

For­slags­stil­ler­ne utgjør 26 av 67 med­lem­mer i bysty­ret. De tren­ger støt­te fra Venst­re, den uav­hen­gi­ge repre­sen­tan­ten og deler av byråds­par­ti­ene for å kun­ne opp­nå fler­tall for for­sla­get.

— De gjør det i håp om at kan­skje par­la­men­ta­ris­men blir inn­ført, mener Aare­brot.

— De i posi­sjon må skjøn­ne at noen må ofres av og til, akku­rat som regje­rin­gen skjøn­ner at stats­rå­der må ofres av og til.

Han tror imid­ler­tid ikke for­sla­get vil få kon­se­kven­ser for byråd Lis­beth Iver­sen.

— I Ber­gen og Oslo har vi falsk par­la­men­ta­ris­me.

Eksemp­let Iver­sen
Vara­ord­fø­rer i Ber­gen, Tru­de Drev­land (H), sier seg enig med pro­fes­sor Aare­brot i at byråd Lis­beth Iver­sen tro­lig ikke vil måt­te gå som føl­ge av mis­til­lits­for­sla­get.

— Lis­beth Iver­sen repre­sen­te­rer et fler­talls­by­råd, så fler­tal­let vil jo stem­me mot for­sla­get.

Vara­ord­fø­re­ren ser ikke det­te som et tegn på dår­lig fun­ge­ren­de par­la­men­ta­ris­me. Der­imot mener vara­ord­fø­re­ren at mis­til­lits­for­sla­get i seg selv er pro­ble­ma­tisk.

— For å ta eksemp­let Iver­sen, så må jeg jo si det kre­ver en ryd­dig­het hos oppo­si­sjo­nen når man frem­mer mis­til­lits­for­slag. Her har de jo frem­met for­slag på sam­me sak for and­re gang. Oppo­si­sjo­nen drar par­la­men­ta­ris­men ut i det ytters­te, de mis­bru­ker sin mulig­het til å stil­le mis­til­lits­for­slag.

— Drev­land sve­ver på en bal­long
Arbei­der­par­ti­ets Ter­je Ohn­stad, som frem­met mis­til­lits­for­sla­get på veg­ne av de fem oppo­si­sjons­par­ti­ene, mener dagens for­slag er vel­be­grun­net. Da Rødt og SV frem­met det førs­te mis­til­lits­for­sla­get mot byråd Iver­sen i febru­ar, stem­te Arbei­der­par­ti­et imot. Det for­sla­get karak­te­ri­se­rer Ohn­stad som “tul­le­te”. Par­ti­et valg­te imid­ler­tid å involve­re seg i et nytt for­slag etter at bysty­ret had­de fått inn­sikt i saken gjen­nom en høring.

— Den hørin­gen var nok ikke Tru­de Drev­land til ste­de på, så hun sve­ver nok på en bal­long der oppe uten å vite så mye om hva det drei­er seg om. Vi sit­ter med bety­de­lig mer infor­ma­sjon i saken i dag, er Ohn­stads svar til vara­ord­fø­re­ren.

Sam­ti­dig deler han Frank Aare­brots syn på at mis­til­lits­for­sla­get tro­lig ikke blir ved­tatt.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Artik­ke­len er basert på to artik­ler først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen