Nyhetsbrev uke 43

Blant temaene: Skattelistene, visuell argumentasjon og amerikansk finansiering av journalistikk.

Bloggen Ad:varsel har nå fått sine to første inn­legg. Pål Hivand kom­menter­er Fritt Ords støtte til bloggen, og han tar for seg utdelin­gen av en varsler­pris til Wik­ileaks Julian Assange.

Sven Egil Omdal tar i en artikkel for seg spørsmålet “hvor­dan skal amerikan­sk jour­nal­is­tikk finan­sieres i fremti­den?”, og pre­sen­ter­er en rekke pros­jek­ter som eksper­i­menter­er med nye måter å finan­siere jour­nal­is­tikk på.

Jar­le Møen sin artikkel om skat­te­funn for jour­nal­is­ter er nå også tilgjen­gelig på engelsk.

Fak­ta først-bloggen forset­ter med å pre­sen­tere aktuelle datasett. Eirik Stavelin tar for seg skat­telis­tene, og spør seg hvilket jour­nal­is­tisk poten­sial som lig­ger i disse lis­tene, mens Olav Anders Øvre­bø tar for seg utbyg­gin­gen av kraftled­ninger, og pre­sen­ter­er en tabell over kraftled­ningsnet­tet fordelt på fylker.

På Retorikkbloggen har Jens Kjeld­sen skrevet to nye inn­legg siden sist. Kjeld­sen stiller denne gan­gen spørsmålet ”hva er en forskerblogg?”, og han tar for seg visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale presentasjoner.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Fredag 5. novem­ber arran­ger­er CMI-UiB fredagssem­inaret ”Mul­ti­kul­tur­al­isme — endringer i den norske sam­funnskon­trak­ten?” i Bergen, og tirs­dag 9. novem­ber går kon­fer­ansen ”Kan vi fjerne fat­tig­dom i Norge” av sta­be­len på Ingeniørenes Hus i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: I følge offentlighet.no slår Sivilom­buds­man­nen fast ansattes ret­tigheter til å skrive kro­nikker fra eget arbei­ds­felt, og presse­fri­hetsin­dek­sen 2010 vis­er at Europa fall­er ned fra sin pidestall.

For å lese artiklene:

Show me the money!
Det eksper­i­menteres friskt med ny finan­sier­ing av amerikan­sk jour­nal­is­tikk. Hvilke pros­jek­ter vil over­leve? Av Sven Egil Omdal.

VAT-exemp­tion or tax cred­its for newspapers?
VAT-exemp­tion skews the Nor­we­gian media sup­port sys­tem in the big news­pa­pers’ favour. A look at alter­na­tives. Av Jar­le Møen.

Ad:varsel
Fritt Ord gir 100.000 kro­ner til Ad:varsel

Fritt Ords tilskudd til Ad:varsel er en hånd­srekn­ing til norske varslere og et vik­tig bidrag til mer infor­masjon om varsling. Av Pål Hivand.

Varsler-pris til Wik­ileaks’ talsmann
Wik­ileaks’ tals­mann Julian Assange mot­tok i dag The Sam Adams Award. Av Pål Hivand.

Fak­ta Først
Skat­telistenes jour­nal­is­tiske potensial

Nå er skat­telis­tene for 2009 lagt ut, og Norges mest omtalte datasett vil nok generere en del klikk og snakk også denne gan­gen. Datatil­synet er skep­tiske, jour­nal­is­tene pos­i­tive og vi er alle nys­g­jer­rige. Eller? Av Eirik Stavelin.

Kraftled­ninger fordelt på fylk­er — som regneark
Det er ikke bare i Hardan­ger det bygges kraftlin­jer. En liten over­sikt over datak­ilder. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Hva er en forskerblogg?

Eller jeg tror jeg kan­skje men­er hva skal en forskerblogg være… eller…ja, nei, det var nå bare en tanke… Av Jens Kjeldsen.

Visuell argu­men­tasjon i dig­i­tale pre­sen­tasjon­er (del 1)
Bruken av dig­i­tale pre­sen­tasjon­ste­knolo­gi­er som Pow­er­Point og Keynote dominer­er våre dagers taler, under­vis­ning og pre­sen­tasjon­er. Det gir utfor­dringer og prob­le­mer — men også nye muligheter. Av Jens Kjeldsen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen