Nyhetsbrev uke 43

Blant temaene: Skattelistene, visuell argumentasjon og amerikansk finansiering av journalistikk.

Blog­gen Ad:varsel har nå fått sine to førs­te inn­legg. Pål Hivand kom­men­te­rer Fritt Ords støt­te til blog­gen, og han tar for seg utde­lin­gen av en vars­ler­pris til Wikile­aks Juli­an Assan­ge.

Sven Egil Omdal tar i en artik­kel for seg spørs­må­let «hvor­dan skal ame­ri­kansk jour­na­lis­tikk finan­sie­res i frem­ti­den?», og pre­sen­te­rer en rek­ke pro­sjek­ter som eks­pe­ri­men­te­rer med nye måter å finan­siere jour­na­lis­tikk på.

Jar­le Møen sin artik­kel om skatte­funn for jour­na­lis­ter er nå også til­gjen­ge­lig på engelsk.

Fak­ta først-blog­gen for­set­ter med å pre­sen­te­re aktu­el­le data­sett. Eirik Sta­ve­lin tar for seg skatte­lis­te­ne, og spør seg hvil­ket jour­na­lis­tisk poten­si­al som lig­ger i dis­se lis­te­ne, mens Olav Anders Øvre­bø tar for seg utbyg­gin­gen av kraft­led­nin­ger, og pre­sen­te­rer en tabell over kraft­led­nings­net­tet for­delt på fyl­ker.

På Reto­rikk­blog­gen har Jens Kjeld­sen skre­vet to nye inn­legg siden sist. Kjeld­sen stil­ler den­ne gan­gen spørs­må­let ”hva er en fors­ker­blogg?”, og han tar for seg visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Fre­dag 5. novem­ber arran­ge­rer CMI-UiB fre­dags­se­mi­na­ret ”Multi­kul­tura­lis­me — end­rin­ger i den nors­ke sam­funns­kon­trak­ten?” i Ber­gen, og tirs­dag 9. novem­ber går kon­fe­ran­sen ”Kan vi fjer­ne fat­tig­dom i Nor­ge” av sta­be­len på Inge­ni­ø­re­nes Hus i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: I føl­ge offentlighet.no slår Sivil­om­buds­man­nen fast ansat­tes ret­tig­he­ter til å skri­ve kro­nik­ker fra eget arbeids­felt, og presse­fri­hets­in­dek­sen 2010 viser at Euro­pa fal­ler ned fra sin pide­stall.

For å lese artik­le­ne:

Show me the money!
Det eks­pe­ri­men­te­res friskt med ny finan­sie­ring av ame­ri­kansk jour­na­lis­tikk. Hvil­ke pro­sjek­ter vil over­le­ve? Av Sven Egil Omdal.

VAT-exemp­tion or tax credits for new­spa­pers?
VAT-exemp­tion skews the Nor­we­gi­an media sup­port sys­tem in the big new­spa­pers’ favour. A look at alter­na­ti­ves. Av Jar­le Møen.

Ad:varsel
Fritt Ord gir 100.000 kro­ner til Ad:varsel

Fritt Ords til­skudd til Ad:varsel er en hånds­rek­ning til nors­ke vars­le­re og et vik­tig bidrag til mer infor­ma­sjon om vars­ling. Av Pål Hivand.

Vars­ler-pris til Wikile­aks’ tals­mann
Wikile­aks’ tals­mann Juli­an Assan­ge mot­tok i dag The Sam Adams Award. Av Pål Hivand.

Fak­ta Først
Skatte­lis­te­nes jour­na­lis­tis­ke poten­si­al

Nå er skatte­lis­te­ne for 2009 lagt ut, og Nor­ges mest omtal­te data­sett vil nok gene­re­re en del klikk og snakk også den­ne gan­gen. Data­til­sy­net er skep­tis­ke, jour­na­lis­te­ne posi­ti­ve og vi er alle nys­gjer­ri­ge. Eller? Av Eirik Sta­ve­lin.

Kraft­led­nin­ger for­delt på fyl­ker — som regne­ark
Det er ikke bare i Har­dan­ger det byg­ges kraft­lin­jer. En liten over­sikt over data­kil­der. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Hva er en fors­ker­blogg?

Eller jeg tror jeg kan­skje mener hva skal en fors­ker­blogg være… eller…ja, nei, det var nå bare en tan­ke… Av Jens Kjeld­sen.

Visu­ell argu­men­ta­sjon i digi­ta­le pre­sen­ta­sjo­ner (del 1)
Bru­ken av digi­ta­le pre­sen­ta­sjons­tek­no­lo­gi­er som Power­Point og Key­note domi­ne­rer våre dagers taler, under­vis­ning og pre­sen­ta­sjo­ner. Det gir utford­rin­ger og pro­ble­mer — men også nye mulig­he­ter. Av Jens Kjeld­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen