Fortsatt nei til internasjonal hjelp

Burma står på randen av en voldsom sult- og sykdomskatastrofe. Juntaen hevder fortsatt at de alene kan gjenoppbygge landet.


 

Drøye to uker er gått siden syklo­nen Nar­gis ram­met sto­re deler av Bur­ma. Iføl­ge tall fra FN er antall døde på mel­lom 68,000 og 128,000 men­nes­ker. Nå kan i til­legg 2,5 mil­lio­ner burme­se­re stå over­for sult og epi­de­mi­er som føl­ge av kata­stro­fen. Mili­tær­jun­ta­en vil imid­ler­tid ikke ha ver­dens­sam­fun­nets hjelp. Det mener de det ikke er behov for, skri­ver Al Jaze­era på sine nett­si­der.
Mili­tær­re­gi­met hev­der de yter sitt folk nød­ven­dig hjelp. Mye tyder imid­ler­tid på at det er det  mot­sat­te som er til­fel­le. Hundre­vis av hus­løse er blitt kas­tet ut av sports­hal­ler hvor de har søkt til­flukt. Mili­tæ­ret til­byr ikke engang dis­se men­nes­ke­ne alter­na­tivt bosted. ”Vi vet mili­tæ­ret kom­mer og kas­ter oss ut, men vi flyt­ter oss ikke fri­vil­lig. Vi har egent­lig ikke annet valg enn å bli,” for­tvi­ler Thain So.
 
John Holms, FNs sjef for huma­ni­tæ­re saker håper å snart få kom­me til Bur­ma og snak­ke med myn­dig­he­te­ne. I så til­fel­le vil han på det ster­kes­te opp­ford­re regi­met  til å åpne for omfat­ten­de inter­na­sjo­nal hjelp. Det er nett­opp dia­log med mili­tær­jun­ta­en Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Stø­re nå åpner. Han utta­ler til Aften­pos­ten  i dag at han har mis­tet tro­en på Nor­ges poli­tikk over­for Bur­ma. Stø­re sik­ter til regje­rin­gens sank­sjo­ner mot lan­dets myn­dig­he­ter, som han hev­der ikke har gitt nevne­ver­di­ge resul­ta­ter.
 
«Når det gjel­der Bur­ma, mener jeg at man med jev­ne mel­lom­rom bør eva­lu­ere effek­te­ne av sank­sjo­ne­ne, og de er i bes­te fall dis­ku­ter­ba­re», fast­slår uten­riks­mi­nis­te­ren.
 
En ny poli­tikk på det­te områ­det vil like­vel ikke gi de syklon-ram­me­de livs­nød­ven­dig nød­hjelp i den­ne omgang. Fol­ket må først ut av over­hen­gen­de livs­fare. Inter­na­sjo­nal nød­hjelp må  kom­me til. Så kan ver­den begyn­ne å dis­ku­te­re poli­tikk.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen