Fortsatt nei til internasjonal hjelp

Burma står på randen av en voldsom sult- og sykdomskatastrofe. Juntaen hevder fortsatt at de alene kan gjenoppbygge landet.


 

Drøye to uker er gått siden syk­lo­nen Nar­gis ram­met store del­er av Bur­ma. Ifølge tall fra FN er antall døde på mel­lom 68,000 og 128,000 men­nesker. Nå kan i til­legg 2,5 mil­lion­er burme­sere stå over­for sult og epi­demier som følge av katas­tro­fen. Mil­itær­jun­taen vil imi­dler­tid ikke ha ver­denssam­fun­nets hjelp. Det men­er de det ikke er behov for, skriv­er Al Jazeera på sine nettsider.
Mil­itær­regimet hevder de yter sitt folk nød­vendig hjelp. Mye tyder imi­dler­tid på at det er det  mot­sat­te som er til­felle. Hun­drevis av hus­løse er blitt kastet ut av sportshaller hvor de har søkt til­flukt. Mil­itæret tilbyr ikke engang disse men­neskene alter­na­tivt bost­ed. ”Vi vet mil­itæret kom­mer og kaster oss ut, men vi fly­t­ter oss ikke friv­il­lig. Vi har egentlig ikke annet valg enn å bli,” fortvil­er Thain So.
 
John Holms, FNs sjef for human­itære sak­er håper å snart få komme til Bur­ma og snakke med myn­dighetene. I så til­felle vil han på det sterkeste opp­for­dre regimet  til å åpne for omfat­tende inter­nasjon­al hjelp. Det er net­topp dia­log med mil­itær­jun­taen Norges uten­riksmin­is­ter Jonas Gahr Støre nå åpn­er. Han uttaler til Aften­posten  i dag at han har mis­tet troen på Norges poli­tikk over­for Bur­ma. Støre sik­ter til reg­jerin­gens sanksjon­er mot lan­dets myn­digheter, som han hevder ikke har gitt nevn­everdi­ge resultater.
 
«Når det gjelder Bur­ma, men­er jeg at man med jevne mel­lom­rom bør eval­uere effek­tene av sanksjonene, og de er i beste fall diskuter­bare», fast­slår utenriksministeren.
 
En ny poli­tikk på dette området vil likev­el ikke gi de syk­lon-rammede livs­nød­vendig nød­hjelp i denne omgang. Folket må først ut av over­hen­gende livs­fare. Inter­nasjon­al nød­hjelp må  komme til. Så kan ver­den beg­ynne å diskutere politikk.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen