Gjengvold på universitet i Marrakech

Saharawiske studenter ved universitetet i Marrakech utsettes stadig for voldelige angrep fra marokkanske bander.

Hen­del­se­ne inn­tref­fer etter fle­re fred­li­ge demon­stra­sjo­ner. Pro­test­mar­sje­ne har ret­tet seg mot fengs­lin­gen av stu­den­ten Kali­hi­na Abu Al Has­san som fant sted 13. april. Sahara­wis­ke stu­den­ter tar sta­dig til orde for fri­gjø­ring av poli­tis­ke fan­ger og ikke minst for Vest-Saha­ras fri­het. Like ofte får pro­tes­te­ne et vol­de­lig utfall. Den­ne gang er det, i føl­ge sahara­wiere på ste­det, marok­kans­ke ban­der som er ansvar­li­ge. Bevæp­ne­de gjen­ger har slått til mot demon­stre­ren­de stu­den­ter i deres hjem. 
Det nær­mer seg eksa­men for stu­den­te­ne i Mar­ra­kech. Angre­pe­ne hind­rer både for­be­re­del­ser og gjen­nom­fø­ring av deres eksa­me­ner. Det er tid­li­ge­re blitt pekt på som et tak­tisk grep at marok­kans­ke myn­dig­he­ter slår hardt ned på stu­den­te­ne i eksa­mens­pe­riode­ne. Fle­re hev­der det­te er en bevisst stra­te­gi for å unn­gå at en ny gene­ra­sjon med utdan­nen­de sahara­wiere får ver­dens­sam­fun­nets opp­merk­som­het.
 
Angre­pe­ne er de ver­ste siden omfat­ten­de fengs­lin­ger og påføl­gen­de tor­tur fant sted på sam­me tid og sted i fjor. Blant ofre­ne er Had­di Yar­ba – en 26 år gam­mel stu­dent. Han skal ha blitt slått hardt i hodet med stein og sli­ter nå med tale­pro­ble­mer. Yar­ba er imid­ler­tid bare én av man­ge i en lang rek­ke av uskyl­di­ge ofre.

En annen stu­dent ved uni­ver­si­te­tet, Rabab Ami­da­ne, har doku­men­tert over­gre­pe­ne. I etter­tid har hun mot­tatt døds­trus­ler på tele­fon. Ami­da­ne har også tid­li­ge­re fått gjen­nom­gå for sin kamp for Vest-Saha­ra og hen­nes utta­lel­ser over­for marok­kans­ke myn­dig­he­ter. Hun besøk­te Nor­ge ved to anled­nin­ger i 2007. Etter hen­nes besøk i novem­ber rai­det marok­kans­ke poli­ti hjem­met til hen­nes fami­lie og fengs­let og tor­tu­rer­te blant annet hen­nes 14-år gam­le søs­ter. Saken ble blant annet dek­ket av VG Nett.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen