Gjengvold på universitet i Marrakech

Saharawiske studenter ved universitetet i Marrakech utsettes stadig for voldelige angrep fra marokkanske bander.

Hen­delsene inntr­e­f­fer etter flere fredlige demon­strasjon­er. Protest­marsjene har ret­tet seg mot fengslin­gen av stu­den­ten Kali­hi­na Abu Al Has­san som fant sted 13. april. Saharawiske stu­den­ter tar stadig til orde for frigjøring av poli­tiske fanger og ikke minst for Vest-Saha­ras fri­het. Like ofte får protestene et vold­elig utfall. Denne gang er det, i følge saharawiere på stedet, marokkanske ban­der som er ans­varlige. Bevæp­nede gjenger har slått til mot demon­str­erende stu­den­ter i deres hjem. 
Det nærmer seg eksamen for stu­den­tene i Mar­rakech. Angrepene hin­dr­er både for­bere­delser og gjen­nom­føring av deres eksamen­er. Det er tidligere blitt pekt på som et tak­tisk grep at marokkanske myn­digheter slår hardt ned på stu­den­tene i eksamenspe­ri­o­dene. Flere hevder dette er en bevisst strate­gi for å unngå at en ny gen­erasjon med utdan­nende saharawiere får ver­denssam­fun­nets oppmerksomhet.
 
Angrepene er de ver­ste siden omfat­tende fengslinger og påføl­gende tor­tur fant sted på samme tid og sted i fjor. Blant ofrene er Had­di Yar­ba – en 26 år gam­mel stu­dent. Han skal ha blitt slått hardt i hodet med stein og sliter nå med taleprob­le­mer. Yar­ba er imi­dler­tid bare én av mange i en lang rekke av uskyldige ofre.

En annen stu­dent ved uni­ver­sitetet, Rabab Ami­dane, har doku­mentert over­grepene. I etter­tid har hun mot­tatt død­strusler på tele­fon. Ami­dane har også tidligere fått gjen­nomgå for sin kamp for Vest-Sahara og hennes uttalelser over­for marokkanske myn­digheter. Hun besøk­te Norge ved to anled­ninger i 2007. Etter hennes besøk i novem­ber raidet marokkanske poli­ti hjem­met til hennes fam­i­lie og fengslet og tor­tur­erte blant annet hennes 14-år gam­le søster. Sak­en ble blant annet dekket av VG Nett.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen