Militærjuntaen bryter sine løfter

Forrige uke forsikret Burmas øverste leder om at landet skulle åpne for internasjonal nødhjelp for de syklonrammede. Det løftet er allerede brutt.

Det var under gene­ral­sek­re­tær i FN Ban-Ki Moons besøk til lan­det at gene­ral Than Schwe lovet inn­pass for inter­na­sjo­na­le hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Hjel­pen har imid­ler­tid latt ven­te på seg. Tre uker etter at syklo­nen ram­met lan­det er 130.000 men­nes­ker døde. 2,4 mil­lio­ner men­nes­ker har behov for akutt nød­hjelp. Det­te skri­ver FN på sine nett­si­der. Frans­ke og ame­ri­kans­ke skip har de sis­te dage­ne blitt nek­tet å los­se nød­ven­dig hjelp til lan­dets inn­byg­ge­re.

Til tross for tra­ge­di­en er Bur­mas demo­krati­for­kjem­pe­re ikke vil­li­ge til å gi opp sin kamp for et fritt Bur­ma og fri­gjø­rin­gen av Aung San Suu Kyi. Nylig demon­strer­te fle­re med­lem­mer fra Natio­nal League of Democracy uten­for hjem­met til Aung San Suu Kyi. Demon­stra­sjo­nen skul­le mar­ke­re par­ti­ets valg­sei­er for 18 år siden og den påføl­gen­de hus­ar­resta­sjo­nen av freds­pris­vin­ne­ren. Poli­ti­et har iføl­ge Dag­bla­det så langt arres­tert et tjue­talls demon­stre­ren­de parti­fel­ler av Suu Kyi.

Med unn­tak av Indo­ne­sias uten­riks­mi­nis­ter har repre­sen­tan­ter fra for­skjel­li­ge lands regje­rin­ger som har besøkt Bur­ma den sis­te tiden ikke våget å ta opp tema­et Aung San Suu Kyi. Det var til­fel­let også ved stats­sek­re­tær Ray­mond Johan­sens besøk for­ri­ge uke.

Den Nors­ke Bur­ma­ko­mi­té skri­ver i dag at Aung San Suu Kyis hus­ar­rest er for­len­get med seks måne­der. Iføl­ge Inter­na­tio­nal Herald Tri­bu­ne er det en ano­nym kil­de i den bur­me­sis­ke reje­rin­gen som har offent­lig­gjort avgjø­rel­sen.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen