Militærjuntaen bryter sine løfter

Forrige uke forsikret Burmas øverste leder om at landet skulle åpne for internasjonal nødhjelp for de syklonrammede. Det løftet er allerede brutt.

Det var under gen­er­alsekretær i FN Ban-Ki Moons besøk til lan­det at gen­er­al Than Schwe lovet innpass for inter­nasjonale hjelpe­or­gan­isas­jon­er. Hjelpen har imi­dler­tid latt vente på seg. Tre uker etter at syk­lo­nen ram­met lan­det er 130.000 men­nesker døde. 2,4 mil­lion­er men­nesker har behov for akutt nød­hjelp. Dette skriv­er FN på sine nettsider. Franske og amerikanske skip har de siste dagene blitt nek­tet å losse nød­vendig hjelp til lan­dets innbyggere.

Til tross for trage­di­en er Bur­mas demokrat­i­fork­jem­pere ikke vil­lige til å gi opp sin kamp for et fritt Bur­ma og frigjørin­gen av Aung San Suu Kyi. Nylig demon­str­erte flere medlem­mer fra Nation­al League of Democ­ra­cy uten­for hjem­met til Aung San Suu Kyi. Demon­strasjo­nen skulle markere par­ti­ets val­g­seier for 18 år siden og den påføl­gende husar­restasjo­nen av fred­sprisvin­neren. Poli­ti­et har ifølge Dag­bladet så langt arrestert et tjue­talls demon­str­erende par­tifeller av Suu Kyi.

Med unntak av Indone­sias uten­riksmin­is­ter har rep­re­sen­tan­ter fra forskjel­lige lands reg­jeringer som har besøkt Bur­ma den siste tiden ikke våget å ta opp temaet Aung San Suu Kyi. Det var til­fel­let også ved statssekretær Ray­mond Johansens besøk for­rige uke.

Den Norske Bur­makomité skriv­er i dag at Aung San Suu Kyis husar­rest er for­lenget med seks måned­er. Ifølge Inter­na­tion­al Her­ald Tri­bune er det en anonym kilde i den burme­siske rejerin­gen som har offentlig­gjort avgjørelsen.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen