Syklon i Burma: tusener i nød

Skadene etter helgens syklon-herjinger i Burma tiltar voldsomme dimensjoner.

Naturkatas­tro­fen har etter­latt hun­dretusen­er av burme­sere uten vann og tak over hodet. Det skriv­er den Oslo-baserte radiostasjo­nen Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma på sine nettsider idag. Syk­lo­nen som traff Bur­ma i hel­gen har resul­tert i omfat­tende øde­leggelser på lan­dets infra­struk­tur, og et ukjent antall men­nesker er gjort hjem­løse. FN har tilbudt burme­siske mil­itære myn­digheter assis­tanse i den prekære human­itære situ­asjo­nen. Bur­ma er imi­dler­tid blant ver­dens mest lukkede land, og inter­nasjon­al bis­tand har vanske­lige kår. Det må der­for forhan­dles med myn­dighetene om hva slags hjelp som kan ytes de rammede.

”Det foregår sam­taler mel­lom FN og burme­siske myn­digheter for å enes om hvilke tiltak FN kan bistå med, og på hvilken måte denne hjelpen på best mulig måte kan komme befolknin­gen til gode,” het­er det i en uttalelse fra FNs avdel­ing for human­itære spørsmål.

Mil­itær­regimet i Bur­ma har informert FN om at antall døde så langt er på mer enn 10 000 men­nesker. Tal­let for­ventes å stige ytterligere. Ifølge Aften­posten er omlag 30 000 men­nesker savnet. Naturkatas­tro­fen ram­mer bare dager før den plan­lagte folkeavstemnin­gen om lan­dets nye grunnlov. FNs sikker­het­sråd gjen­tok i for­rige uke sin opp­for­dring til mil­itær­regimet i Bur­ma om at avstemnin­gen må foregå i ordnede og demokratiske former.

Se for øvrig Vest­land­srevyen på NRK i dag kl. 18.40. Led­eren for Raftos­tif­telsens Priskomité, Arne Lil­jedahl Lyn­ngård, vil der kom­mentere dagens situ­asjon i Burma.

OPPDATERT: Se NRKs repor­tas­je og inter­vju med Lyn­ngård. (NRKs nett-tv fun­ger­er best med Inter­net Explorer).

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen