Syklon i Burma: tusener i nød

Skadene etter helgens syklon-herjinger i Burma tiltar voldsomme dimensjoner.

Natur­ka­ta­stro­fen har etter­latt hundre­tu­se­ner av burme­se­re uten vann og tak over hodet. Det skri­ver den Oslo-baser­te radio­sta­sjo­nen Democra­tic Voi­ce of Bur­ma på sine nett­si­der idag. Syklo­nen som traff Bur­ma i hel­gen har resul­tert i omfat­ten­de øde­leg­gel­ser på lan­dets infra­struk­tur, og et ukjent antall men­nes­ker er gjort hjem­løse. FN har til­budt bur­me­sis­ke mili­tæ­re myn­dig­he­ter assi­stan­se i den pre­kæ­re huma­ni­tæ­re situa­sjo­nen. Bur­ma er imid­ler­tid blant ver­dens mest luk­ke­de land, og inter­na­sjo­nal bistand har vans­ke­li­ge kår. Det må der­for for­hand­les med myn­dig­he­te­ne om hva slags hjelp som kan ytes de ram­me­de.

”Det fore­går sam­ta­ler mel­lom FN og bur­me­sis­ke myn­dig­he­ter for å enes om hvil­ke til­tak FN kan bistå med, og på hvil­ken måte den­ne hjel­pen på best mulig måte kan kom­me befolk­nin­gen til gode,” heter det i en utta­lel­se fra FNs avde­ling for huma­ni­tæ­re spørs­mål.

Mili­tær­re­gi­met i Bur­ma har infor­mert FN om at antall døde så langt er på mer enn 10 000 men­nes­ker. Tal­let for­ven­tes å sti­ge ytter­li­ge­re. Iføl­ge Aften­pos­ten er omlag 30 000 men­nes­ker sav­net. Natur­ka­ta­stro­fen ram­mer bare dager før den plan­lag­te folke­av­stem­nin­gen om lan­dets nye grunn­lov. FNs sik­ker­hets­råd gjen­tok i for­ri­ge uke sin opp­ford­ring til mili­tær­re­gi­met i Bur­ma om at avstem­nin­gen må fore­gå i ord­ne­de og demo­kra­tis­ke for­mer.

Se for øvrig Vest­lands­revy­en på NRK i dag kl. 18.40. Lede­ren for Raft­o­stif­tel­sens Pris­ko­mi­té, Arne Lilje­dahl Lynn­gård, vil der kom­men­te­re dagens situa­sjon i Bur­ma.

OPPDATERT: Se NRKs repor­ta­sje og inter­vju med Lynn­gård. (NRKs nett-tv fun­ge­rer best med Inter­net Explo­rer).

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen