Forverring for burmesiske flyktninger

Hjelpen til burmesiske flyktningleire på den thai-burmesiske grensen reduseres kraftig. Det skaper bekymring.

Det bor om lag 140,000 burme­siske fly­k­t­ninger i leire på den thai­landske siden av grensen. Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma melder  at mat­bud­sjet­tet for leirene vil reduseres med rundt 35 mil­lion­er kro­ner, noe som vil ramme hardt. Den svake amerikanske dol­laren i til­legg til økende mat­varepris­er er de vik­tig­ste årsak­ene til kut­tet i  hjelpen til fly­k­t­nin­gene. Nå fryk­tes det for fremtiden.
 
— Det vil være svært bekym­ringsverdig for våre fly­k­t­ninger hvis land reduser­er eller kut­ter sine over­føringer til leirene, uttaler Aung Nge, talsper­son for den etniske grup­pen Karen­ni i flyktningleirene.
 
Karen­ni-grup­pen er ikke alene om å opp­for­dre det inter­nasjonale sam­funn til å oppret­tholde sine over­føringer. Andre grup­per som Shan og Karen er også i kon­flikt med mil­itær­jun­taen og ser ingen annen mulighet enn å bo i leirene.
 
— Det beste ville selvføl­gelig være å vende tilbake til våre hjem, etter­som thai­landske myn­digheter ikke engang anerk­jen­ner oss som fly­k­t­ninger. Men, et liv i vårt hjem­land er høyst risik­a­belt under det mil­itære styret, fort­set­ter Aung Nge.
 
Leirene på grensen mel­lom Thai­land og Bur­ma har eksis­tert i snart 20 år. Den inter­nasjonale pengestøt­ten kanalis­eres gjen­nom TBBC, Thai­land Bur­ma Bor­der Con­sor­tium. Fly­k­t­nin­gene har svært begrenset beveg­elses­fri­het, uten særlig mulighet til å skaffe seg arbeid uten­for leirene. De er full­s­tendig avhengige av hjelp utenfra.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen