Forverring for burmesiske flyktninger

Hjelpen til burmesiske flyktningleire på den thai-burmesiske grensen reduseres kraftig. Det skaper bekymring.

Det bor om lag 140,000 bur­me­sis­ke flykt­nin­ger i lei­re på den thai­lands­ke siden av gren­sen. Democra­tic Voi­ce of Bur­ma mel­der  at mat­bud­sjet­tet for lei­re­ne vil redu­se­res med rundt 35 mil­lio­ner kro­ner, noe som vil ram­me hardt. Den sva­ke ame­ri­kans­ke dol­la­ren i til­legg til øken­de mat­vare­pri­ser er de vik­tigs­te årsa­ke­ne til kut­tet i  hjel­pen til flykt­nin­ge­ne. Nå fryk­tes det for frem­ti­den.
 
— Det vil være svært bekym­rings­ver­dig for våre flykt­nin­ger hvis land redu­se­rer eller kut­ter sine over­fø­rin­ger til lei­re­ne, utta­ler Aung Nge, tal­s­per­son for den etnis­ke grup­pen Karen­ni i flykt­ning­lei­re­ne.
 
Karen­ni-grup­pen er ikke ale­ne om å opp­ford­re det inter­na­sjo­na­le sam­funn til å opp­rett­hol­de sine over­fø­rin­ger. And­re grup­per som Shan og Karen er også i kon­flikt med mili­tær­jun­ta­en og ser ingen annen mulig­het enn å bo i lei­re­ne.
 
— Det bes­te vil­le selv­føl­ge­lig være å ven­de til­ba­ke til våre hjem, etter­som thai­lands­ke myn­dig­he­ter ikke engang aner­kjen­ner oss som flykt­nin­ger. Men, et liv i vårt hjem­land er høyst risi­ka­belt under det mili­tæ­re sty­ret, fort­set­ter Aung Nge.
 
Lei­re­ne på gren­sen mel­lom Thai­land og Bur­ma har eksis­tert i snart 20 år. Den inter­na­sjo­na­le penge­støt­ten kana­li­se­res gjen­nom TBBC, Thai­land Bur­ma Bor­der Con­sor­ti­um. Flykt­nin­ge­ne har svært begren­set beve­gel­ses­fri­het, uten sær­lig mulig­het til å skaf­fe seg arbeid uten­for lei­re­ne. De er full­sten­dig avhen­gi­ge av hjelp uten­fra.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen