Utviklingen og mangfoldet i Stavangers gatekunstscene

Vinneren av Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2012 skriver om Stavanger som framtredende by for gatekunst.

Alex­an­der Thors­tvedt fra Stav­an­ger kate­dral­sko­le vant første­pri­sen i 2012-utga­ven av Fritt Ords ung­doms­kon­kur­ran­se med artik­ke­len «Utvik­lin­gen og mang­fol­det i Stav­an­gers gate­kunst­sce­ne». Pri­sen er på 10.000 kro­ner samt rei­se til Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg.

Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer her Thors­tvedts egen sam­men­fat­ning av arbei­det. Du kan også las­te ned essay­et i sin hel­het (pdf).

Oppsummering

«Utvik­lin­gen og mang­fol­det i Stav­an­gers gate­kunst­sce­ne» er en artik­kel som tar for seg hvor­dan Stav­an­ger har blitt en av ver­dens mest frem­tre­den­de byer innen­for gate­kunst. Fra gate­kuns­tens urgam­le tra­di­sjo­ner til detal­jer­te ana­ly­ser av loka­le Stav­an­ger­verk; artik­ke­len gir et over­blikk over gate­kuns­tens his­to­rie så vel som Stav­an­ger sin spe­se­fik­ke utvik­ling, og hvor­dan dis­se to aspek­te­ne natur­lig har påvir­ket hver­and­re.

Det­te ver­ket av den por­tu­gi­sis­ke kunst­ne­ren «Vhils» ble laget i 2010 i for­bin­del­se med Land­mark-pro­sjek­tet. (foto: A. Thors­tvedt)


Gate­kunst i sin moder­ne form opp­sto i New York på 70-tal­let, da loka­le kunst­ne­re laget artist­navn eller tag­ger, som de prøv­de å gi størst mulig eks­po­ne­ring rundt omkring i byen. Det ble på man­ge måter en mar­ke­ring av ter­ri­to­ri­um. Vide­re flyt­tet dis­se artis­te­ne inn på gal­le­ri­er, og gate­kuns­ten utvik­let seg sta­dig i en mer este­tisk­fo­ku­sert ret­ning. Idag domi­ne­res gate­kuns­ten av en stil som kal­les post-graf­fi­ti, som foku­se­rer mer på hel­het­lig design og bak­tan­ke rundt kunst­ver­ke­ne. Det er den­ne sti­len som har pre­get den frem­tre­den­de gate­kuns­ten i Stav­an­ger, og det er den­ne sti­len som lig­ger til grun­ne for gate­kunst­fes­ti­va­len Nuart som har pre­get byens urba­ne kunst siden dens spe­de opp­start i 2001.

Nuart ble star­tet som et akkom­pag­ne­ment til musikk­fes­ti­va­len, Numu­sic. Den nye kunst­fes­ti­va­len skul­le bidra til å løf­te Numu­sic til nye høy­der gjen­nom å sup­ple­re musik­ken med visu­ell kunst. Vide­re utvik­let Nuart seg til en selv­sten­dig fes­ti­val med Mar­tyn Reed som sjefsku­ra­tor. Idag har fle­re av ver­dens størs­te gate­kunst­ne­re som Vhils, Roa, Dolk, Swoon og Nick Wal­ker vært i Stav­an­ger for å pry­de byen med sine kunst­verk. Det­te har ført til at Stav­an­ger, i en artik­kel i The Guar­di­an, ble nevnt som en av ver­dens fem bes­te byer å besø­ke for å se gate­kunst.

Alex­an­der Thors­tvedt (foto: Proscien­tia)


Den­ne artik­ke­len ser på de uli­ke aspek­te­ne ved Stav­an­gers gate­kunst­sce­ne; tag­ging, fri­hånds­graf­fi­ti, sten­sil­kunst, etc. Den foku­se­rer også på hvor­dan Nuart som feno­men har hjul­pet Stav­an­ger opp og frem i kunst­ver­de­nen.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen