Utviklingen og mangfoldet i Stavangers gatekunstscene

Vinneren av Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2012 skriver om Stavanger som framtredende by for gatekunst.

Alexan­der Thorstvedt fra Sta­vanger kat­e­dral­skole vant førsteprisen i 2012-utgaven av Fritt Ords ung­dom­skonkur­ranse med artikke­len “Utviklin­gen og mang­fold­et i Sta­vangers gatekun­stscene”. Prisen er på 10.000 kro­ner samt reise til Men­neskerettighets­dom­stolen i Strasbourg.

Vox Pub­li­ca pre­sen­ter­er her Thorstvedts egen sam­men­fat­ning av arbei­det. Du kan også laste ned essayet i sin hel­het (pdf).

Oppsummering

“Utviklin­gen og mang­fold­et i Sta­vangers gatekun­stscene” er en artikkel som tar for seg hvor­dan Sta­vanger har blitt en av ver­dens mest fremtre­dende byer innen­for gatekun­st. Fra gatekun­stens urgam­le tradis­jon­er til detal­jerte analyser av lokale Sta­vangerverk; artikke­len gir et overb­likk over gatekun­stens his­to­rie så vel som Sta­vanger sin spe­se­fikke utvikling, og hvor­dan disse to aspek­tene naturlig har påvir­ket hverandre.

Dette ver­ket av den por­tugi­siske kun­st­neren “Vhils” ble laget i 2010 i forbindelse med Land­mark-pros­jek­tet. (foto: A. Thorstvedt)


Gatekun­st i sin mod­erne form opp­sto i New York på 70-tal­let, da lokale kun­st­nere laget artist­navn eller tag­ger, som de prøvde å gi størst mulig eksponer­ing rundt omkring i byen. Det ble på mange måter en mark­er­ing av ter­ri­to­ri­um. Videre fly­t­tet disse artis­tene inn på gal­lerier, og gatekun­sten utviklet seg stadig i en mer estetisk­fokusert ret­ning. Idag domineres gatekun­sten av en stil som kalles post-graf­fi­ti, som fokuser­er mer på hel­hetlig design og bak­tanke rundt kun­stverkene. Det er denne stilen som har preget den fremtre­dende gatekun­sten i Sta­vanger, og det er denne stilen som lig­ger til grunne for gatekun­st­fes­ti­valen Nuart som har preget byens urbane kun­st siden dens spede opp­start i 2001.

Nuart ble startet som et akkom­pag­ne­ment til musikkfes­ti­valen, Numu­sic. Den nye kun­st­fes­ti­valen skulle bidra til å løfte Numu­sic til nye høy­der gjen­nom å sup­plere musikken med visuell kun­st. Videre utviklet Nuart seg til en selvs­tendig fes­ti­val med Mar­tyn Reed som sjef­sku­ra­tor. Idag har flere av ver­dens største gatekun­st­nere som Vhils, Roa, Dolk, Swoon og Nick Walk­er vært i Sta­vanger for å pryde byen med sine kun­stverk. Dette har ført til at Sta­vanger, i en artikkel i The Guardian, ble nevnt som en av ver­dens fem beste byer å besøke for å se gatekunst.

Alexan­der Thorstvedt (foto: Proscientia)


Denne artikke­len ser på de ulike aspek­tene ved Sta­vangers gatekun­stscene; tag­ging, fri­hånds­graf­fi­ti, sten­silkun­st, etc. Den fokuser­er også på hvor­dan Nuart som fenomen har hjulpet Sta­vanger opp og frem i kunstverdenen.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen