Aksjonerer for akademisk frihet

Forberedelsene er i full gang. I perioden 6-10. oktober skal debatten rundt akademisk frihet råde Høyden.

Stu­dentenes og Akademik­ernes Inter­nasjonale Hjelpe­fond (SAIH) er godt kjent med å arran­gere fore­drag og sem­i­nar­er. Med fokus på sol­i­daritet, bis­tand og norsk utviklingspoli­tikk dri­ves lokallaget i Bergen på et rent ide­al­is­tisk grunnlag. I tid­srom­met 6–10. okto­ber vil de friv­il­lige få mer å gjøre. Da er organ­isas­jo­nens land­som­fat­tende kam­pan­jeuke i gang.

– Det krev­er sitt engas­je­ment, helt klart! Men miljøet og innsatsvil­jen her er så bra at dette går helt fint, sier led­er for SAIHs lokallag i Bergen Eirin Win­snes Isaksen.

Målet er å få til en poli­tisk påvirkn­ing gjen­nom å sette utval­gte tema på dag­sor­den. I år falt val­get på øns­ket om debatt og konkrete løs­ninger på prob­le­mer innen­for temaet akademisk frihet.

– I Bergen vil vi gjøre en god del ting rundt det vi kaller open access. Open access er et sys­tem for pub­lis­er­ing av akademiske artik­ler. Tanken er at disse skal kunne gjøres tilgjen­gelige for andre forskere på web. I dag må en betale for tidsskriftene, noe vi men­er er ugun­stig for videre forskn­ing. Forskn­ing må kunne kri­tis­eres av andre forskere, uavhengig av økono­mi, sier Isaksen.

For å engas­jere flere i debat­ten om open access, har SAIH satt i gang et samar­beid med bib­liotekene i Bergen. En aksjon hvor de som lån­er bøk­er blir bedt om å betale for boken i til­legg til å få utdelt infor­masjon om kam­pan­jetemaet. Flere aksjon­er er under plan­leg­ging, alle med et mål om å bevis­st­gjøre flere enn kun de spe­sielt interesserte.

– Målet er å gjøre temaet så tydelig at det ikke vil være mulig å ikke legge merke til det, sier Isaksen.

Et annet hov­edtema i kam­pan­jeuken er å få flere uni­ver­siteter og høyskol­er til å bli med i det inter­nasjonale nettver­ket Schol­ars at Risk, som skaf­fer for­ful­gte akademikere midler­tidi­ge arbei­dsmu­ligheter ved akademiske institusjoner.

Pro­gram­met for kam­pan­jeuken i Bergen og andre byer er tilgjen­gelig på SAIHs hjemmesider.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen