Aksjonerer for akademisk frihet

Forberedelsene er i full gang. I perioden 6-10. oktober skal debatten rundt akademisk frihet råde Høyden.

Stu­den­te­nes og Aka­de­mi­ker­nes Inter­na­sjo­na­le Hjelpe­fond (SAIH) er godt kjent med å arran­ge­re fore­drag og semi­na­rer. Med fokus på soli­da­ri­tet, bistand og norsk utvik­lings­po­li­tikk dri­ves lokal­la­get i Ber­gen på et rent idea­lis­tisk grunn­lag. I tids­rom­met 6–10. okto­ber vil de fri­vil­li­ge få mer å gjø­re. Da er orga­ni­sa­sjo­nens lands­om­fat­ten­de kam­panje­uke i gang.

– Det kre­ver sitt enga­sje­ment, helt klart! Men mil­jø­et og inn­sats­vil­jen her er så bra at det­te går helt fint, sier leder for SAIHs lokal­lag i Ber­gen Eirin Wins­nes Isaksen.

Målet er å få til en poli­tisk påvirk­ning gjen­nom å set­te utvalg­te tema på dags­or­den. I år falt val­get på øns­ket om debatt og kon­kre­te løs­nin­ger på pro­ble­mer innen­for tema­et aka­de­misk frihet.

– I Ber­gen vil vi gjø­re en god del ting rundt det vi kal­ler open access. Open access er et sys­tem for pub­li­se­ring av aka­de­mis­ke artik­ler. Tan­ken er at dis­se skal kun­ne gjø­res til­gjen­ge­li­ge for and­re fors­ke­re på web. I dag må en beta­le for tids­skrif­te­ne, noe vi mener er uguns­tig for vide­re forsk­ning. Forsk­ning må kun­ne kri­ti­se­res av and­re fors­ke­re, uav­hen­gig av øko­no­mi, sier Isaksen.

For å enga­sje­re fle­re i debat­ten om open access, har SAIH satt i gang et sam­ar­beid med biblio­te­ke­ne i Ber­gen. En aksjon hvor de som låner bøker blir bedt om å beta­le for boken i til­legg til å få utdelt infor­ma­sjon om kam­panje­te­ma­et. Fle­re aksjo­ner er under plan­leg­ging, alle med et mål om å bevisst­gjø­re fle­re enn kun de spe­si­elt interesserte.

– Målet er å gjø­re tema­et så tyde­lig at det ikke vil være mulig å ikke leg­ge mer­ke til det, sier Isaksen.

Et annet hoved­tema i kam­panje­uken er å få fle­re uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler til å bli med i det inter­na­sjo­na­le nett­ver­ket Scholars at Risk, som skaf­fer for­fulg­te aka­de­mi­ke­re mid­ler­ti­di­ge arbeids­mu­lig­he­ter ved aka­de­mis­ke institusjoner.

Pro­gram­met for kam­panje­uken i Ber­gen og and­re byer er til­gjen­ge­lig på SAIHs hjem­me­si­der.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen