Hva mener forskerne om Wikipedia?

Vox Publica-serie: Norske forskere setter karakter på Wikipedia-artikler og diskuterer om fagmiljøer bør bidra til nettleksikonet.

Wikipedia har på kort tid blitt svært pop­ulært. Net­tlek­sikonet der alle kan skrive artik­ler, er lett tilgjen­gelig. Det er blitt det vik­tig­ste opp­slagsver­ket for mange. De norske utgavene innehold­er til sam­men over 200.000 artik­ler. Men er kvaliteten god nok? Bør forskere skrive og redi­gere Wikipedia-artik­ler for å høyne nivået? Er Wikipedia godt egnet til å bringe forskn­ing ut til offentligheten?

Disse spørsmå­lene ønsker Vox Pub­li­ca å dra i gang en debatt om. Der­for har vi hen­vendt oss til en rekke norske forskere på ulike fagfelt, og resul­tatet er en serie inter­vjuer og artik­ler som vi vil pub­lis­ere utover som­meren og høsten. Økonomipro­fes­sor Steinar Vagstad er først ut. Vi håper selvsagt at Vox Pub­li­cas lesere også vil engas­jere seg i debatten.

Setter karakter på artikler

Ved siden av å stille forskerne noen av de sen­trale spørsmå­lene om Wikipedias kvalitet, bruksmåter og forskeres rolle, har vi også bedt dem sette karak­ter på en artikkel i net­tlek­sikonet. Artikke­len er val­gt ut av Vox Pub­li­ca. Vi har lett etter artik­ler om sen­trale begreper eller temaer på den enkelte forskers fagfelt. Forskerne har gitt karak­ter ut fra fire kri­terier: rik­tighet, aktu­alitet, full­s­tendighet og forståe­lighet. Dette er de samme kri­te­riene som ble brukt i en under­søkelse mag­a­sinet Stern gjorde av den tyskspråk­lige Wikipedia-ver­sjo­nen i fjor, der Wikipedia ble sam­men­lignet med det mest kjente tyske lek­sikonet Brock­haus (se også Wikipedias omtale). Vi har ikke hatt kap­a­sitet til å gjøre en omfat­tende under­søkelse, men håper forskernes karak­ter­er — med begrun­nelse — vil være gode illus­trasjon­er på noen av prob­lem­still­in­gene Wikipedias pop­u­lar­itet reiser.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Artikkelse­rien er en oppføl­ging av et tema Vox Pub­li­ca tok opp i forbindelse med lanserin­gen av mag­a­sinet for snart to år siden. Den gang startet vi en stafett der forskere skulle utfor­dre hveran­dre til å skrive Wikipedia-artik­ler. Det viste seg vanske­lig å få stafet­ten ordentlig i gang, men temaene — Wikipedias kvalitet og forskeres innsats — er minst like vik­tig i dag. Der­for angriper vi spørsmå­lene igjen, nå med en litt annen metode. Årsak­ene til at det gikk tregt med stafet­ten, er inter­es­sante i seg selv å finne ut av. Blant spørsmå­lene til forskerne, er hva de men­er skal til for at forskere skal engas­jere seg i Wikipedia. Vi håper det vil komme fram en god del konkrete forslag.

Bidrag til Forskningsdagene

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen arbei­der også med andre pros­jek­ter knyt­tet til Wikipedia, og vil forhåpentlig pre­sen­tere disse noe senere på høsten. Satsin­gen er Vox Pub­li­cas bidrag til den nasjonale fes­ti­valen Forskn­ings­da­gene, som går av sta­be­len 19.–28. sep­tem­ber. Vox Pub­li­cas Wikipedia-debatt er et av flere ini­tia­tiv­er i Bergen.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

4 KOMMENTARER

  1. […] Akademia nær­er skep­sis og angst for Wikipedia. Det vil antake­lig bli ytterligere doku­mentert etter­hvert som Vox Pub­li­ca pub­lis­er­er sine inter­vjuer med norske akademikere og deres syn på net­topp Wikipedia. Jeg ville bli over­ras­ket der­som første­mann ut, økonom Steinar Vagstad, er alene i sitt syn: Wikipedia kom­mer neden­fra og er en tum­le­plass for glade amatør­er. Wikipedia er kan­skje for tid­krevende til at forskere bør bruke tid på det. Forskere bør kan­skje heller bruke tiden sin til å formi­dle kunnskap på andre fronter. […]

  2. […] Vox Pub­li­ca » Hva men­er forskerne om Wikipedia? Vox Pub­li­ca lanser­er en inter­vjuserie om hva forskerne men­er om Wikipedia. Hva gjør at så få forskere bruk­er Wikipedia til formidling av egen forskn­ing? (tags: akademia forskn­ings­formidling wikipedia) […]

  3. […] Det mest inter­es­sante er ikke Wikipedia (ver­sus andre kilder) i år 2008, men i år 2020. Wikipedia 2020 er ikke bare noe som kom­mer, men noe vi skaper. Kunnskapssam­fun­net trenger åpen­bart en fri og åpen plat­form for kunnskap i lek­sikalsk form — og Wikipedia er foreløpig det beste vi har. Ressurs­er   https://voxpublica.no/2008/07/hva-mener-forskere-om-wikipedia/ […]

  4. […] Det fikk meg til å fun­dere på om ikke meto­den kunne brukes på norske artik­ler. Som den strålende kro­nikken om forskere og Wikipedia i dagens Aften­posten, der Olav Anders Øvre­bø og Torgeir Uberg Nær­land opp­sum­mer­er inter­vjuse­rien de har hatt på Vox Pub­li­ca: Forskere må forstå hvor vik­tig Wikipedia er blitt, og lære seg hvor­dan man gjør det bedre. Eller lære stu­den­tene sine å gjøre det. […]

til toppen