Nødhavn for forfulgte forskere

SAIH kjemper for at flere norske læresteder skal bli med i det internasjonale nettverket Scholars at Risk.

Over 200 uni­ver­siteter og høyskol­er over hele ver­den er medlem av Schol­ars at Risk, et inter­nasjon­alt nettverk som job­ber for å fremme ytrings­fri­het og akademisk selvs­tendighet. I Norge er Uni­ver­sitetet i Oslo foreløpig eneste deltak­er. Nå vil Stu­dentenes og Akademik­ernes Inter­nasjonale Hjelpe­fond (SAIH) at de øvrige utdan­ningsin­sti­tusjonene i Norge skal følge etter. SAIHs lokallag i Bergen kon­sen­tr­erer seg om de lokale institusjonene.

– Vi må gå foran som et godt eksem­pel og vise at vi er sol­i­dariske. Vi har tross alt noen av de største og ledende utdan­ningsin­sti­tusjonene i Norge, sier Tone Bakken, økono­mi­ans­varlig i SAIH Bergen.

Akademisk frihet forplikter

Schol­ars at Risk (SAR) skaf­fer midler­tidi­ge arbei­dsmu­ligheter for akademikere som av poli­tiske grun­ner ikke kan utføre sitt arbeid ved egen insti­tusjon (se tidligere artikkel i Vox Pub­li­ca om nettverket).

Under SAIHs kam­pan­je 6.–10. okto­ber, vil lokallaget dri­ve lob­byvirk­somhet ved de tre insti­tusjonene i Bergen, Han­delshøyskolen. Uni­ver­sitetet og Høgskolen.

– Vi skal prøve å informere om nettver­ket gjen­nom sam­taler og fore­drag. Deretter skal vi prøve å komme i kon­takt med folk som har litt inn­fly­telse, og så får vi ta det der­fra. Vårt mål er at flest mulig blir medlem­mer, sier Bakken.

Poli­tik­erne har gitt SAIH nye og bedre kort på hån­den. Mar­it Egn­er, råd­giv­er ved forskn­ings- og admin­is­tra­tiv avdel­ing ved Uni­ver­sitetet i Oslo (UiO) og kon­tak­t­per­son for SAR, vis­er til Stortingets endring av uni­ver­sitets- og høyskoleloven i fjor. “Uni­ver­siteter og høyskol­er skal fremme og verne akademisk fri­het”, lyder for­mu­lerin­gen.

– Det står nå i loven. Der­for vil det være naturlig at flere uni­ver­siteter blir med i nettver­ket, sier Egner.

– Få motargumenter

Lokallaget i Bergen vil også kjøre i gang en underskriftskampanje.

– Vi vil vise at stu­den­tene bryr seg og er engas­jerte. Jo flere under­skrifter vi får, jo let­tere blir det å nå fram til insti­tusjonene, sier Bakken.

SAIH Bergen vil stå på stand ved de ulike fakul­tetene under alle kam­pan­jeda­gene, og har stor tro på at mange vil skrive under.

– Det finnes få motar­gu­menter for akademisk fri­het. Jeg tror ikke det blir vanske­lig å få stu­den­tene engas­jerte. Vi håper at så mange som mulig stiller opp, sier hun.

Siri Luthen, nes­tled­er ved SAIH Norge, men­er at et medlem­skap i SAR først og fremst er en sym­bol­sk handling.

– Man tar et vik­tig stand­punkt som utdan­ningsst­ed. Kam­p­en for å få lov til å stud­ere og forske på hva man vil er en inter­nasjon­al kamp, sier hun, og under­strek­er at det å ta imot akademikere utenifra kan være en vik­tig ressurs for skolene.

– Å være vert­skap for en stu­dent eller forsker fra et annet land kan gi nye impulser. Man får gode gjeste­fore­le­sere, ny kunnskap og nye per­spek­tiv­er. Det er en situ­asjon alle vin­ner på.

– Gode erfaringer

Uni­ver­sitetet i Oslo ble medlem i SAR i 2001, og har så langt vært vert­skap for to forskere, en fra Zim­bab­we og en fra Iran.

– De hadde begge et opphold her på tre måned­er. Våre erfaringer med nettver­ket er utelukkende gode, sier Mar­it Egner.

Som en del av nettver­ket har UiO fått mulighet til å sette akademisk fri­het på dag­sor­den gjen­nom sem­i­nar­er og debatter.

– Vi har vært med på sem­i­nar­er både i Norge og inter­nasjon­alt. Det skjer jevn­lig noe her ved uni­ver­sitetet som ret­ter opp­merk­somheten mot emnet. At vi er medlem i SAR, sier noe om hvilke verdier vi har som uni­ver­sitet, sier hun.

Nå ønsker hun flere med på laget, og er ikke i tvil om at Bergen bør følge etter.

– Jo flere vi blir, jo sterkere står vi, sier hun.

Selv drøm­mer hun om å bruke kunnskapen uni­ver­sitetet har fått gjen­nom nettver­ket til å hjelpe utdannede fly­k­t­ninger som allerede er kom­met til Norge.

– På en eller annen måte ønsker vi å knytte oss opp til disse, men vi er fremde­les bare i tenke­bok­sen. Noe mer enn det kan jeg ikke si, men vi tar gjerne med oss noen andre på laget, sier hun.

Se mer infor­masjon om kam­pan­jen på SAIHs sider.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen