Nødhavn for forfulgte forskere

SAIH kjemper for at flere norske læresteder skal bli med i det internasjonale nettverket Scholars at Risk.

Over 200 uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler over hele ver­den er med­lem av Scholars at Risk, et inter­na­sjo­nalt nett­verk som job­ber for å frem­me ytrings­fri­het og aka­de­misk selv­sten­dig­het. I Nor­ge er Uni­ver­si­te­tet i Oslo fore­lø­pig enes­te del­ta­ker. Nå vil Stu­den­te­nes og Aka­de­mi­ker­nes Inter­na­sjo­na­le Hjelpe­fond (SAIH) at de øvri­ge utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne i Nor­ge skal føl­ge etter. SAIHs lokal­lag i Ber­gen kon­sen­tre­rer seg om de loka­le insti­tu­sjo­ne­ne.

– Vi må gå foran som et godt eksem­pel og vise at vi er soli­da­ris­ke. Vi har tross alt noen av de størs­te og leden­de utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne i Nor­ge, sier Tone Bak­ken, øko­nomi­an­svar­lig i SAIH Ber­gen.

Akademisk frihet forplikter

Scholars at Risk (SAR) skaf­fer mid­ler­ti­di­ge arbeids­mu­lig­he­ter for aka­de­mi­ke­re som av poli­tis­ke grun­ner ikke kan utfø­re sitt arbeid ved egen insti­tu­sjon (se tid­li­ge­re artik­kel i Vox Pub­li­ca om nett­ver­ket).

Under SAIHs kam­pan­je 6.–10. okto­ber, vil lokal­la­get dri­ve lobby­virk­som­het ved de tre insti­tu­sjo­ne­ne i Ber­gen, Han­dels­høy­sko­len. Uni­ver­si­te­tet og Høg­sko­len.

– Vi skal prø­ve å infor­me­re om nett­ver­ket gjen­nom sam­ta­ler og fore­drag. Der­et­ter skal vi prø­ve å kom­me i kon­takt med folk som har litt inn­fly­tel­se, og så får vi ta det der­fra. Vårt mål er at flest mulig blir med­lem­mer, sier Bak­ken.

Poli­ti­ker­ne har gitt SAIH nye og bed­re kort på hån­den. Marit Egner, råd­gi­ver ved forsk­nings- og admi­ni­stra­tiv avde­ling ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo (UiO) og kon­takt­per­son for SAR, viser til Stor­tin­gets end­ring av uni­ver­si­tets- og høy­skole­lo­ven i fjor. «Uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler skal frem­me og ver­ne aka­de­misk fri­het», lyder for­mu­le­rin­gen.

– Det står nå i loven. Der­for vil det være natur­lig at fle­re uni­ver­si­te­ter blir med i nett­ver­ket, sier Egner.

– Få motargumenter

Lokal­la­get i Ber­gen vil også kjø­re i gang en under­skrifts­kam­pan­je.

– Vi vil vise at stu­den­te­ne bryr seg og er enga­sjer­te. Jo fle­re under­skrif­ter vi får, jo let­te­re blir det å nå fram til insti­tu­sjo­ne­ne, sier Bak­ken.

SAIH Ber­gen vil stå på stand ved de uli­ke fakul­te­te­ne under alle kam­panje­da­ge­ne, og har stor tro på at man­ge vil skri­ve under.

– Det fin­nes få mot­ar­gu­men­ter for aka­de­misk fri­het. Jeg tror ikke det blir vans­ke­lig å få stu­den­te­ne enga­sjer­te. Vi håper at så man­ge som mulig stil­ler opp, sier hun.

Siri Luthen, nest­le­der ved SAIH Nor­ge, mener at et med­lem­skap i SAR først og fremst er en sym­bolsk hand­ling.

– Man tar et vik­tig stand­punkt som utdan­nings­sted. Kam­pen for å få lov til å stu­de­re og fors­ke på hva man vil er en inter­na­sjo­nal kamp, sier hun, og under­stre­ker at det å ta imot aka­de­mi­ke­re uten­ifra kan være en vik­tig res­surs for sko­le­ne.

– Å være vert­skap for en stu­dent eller fors­ker fra et annet land kan gi nye impul­ser. Man får gode gjeste­fore­le­se­re, ny kunn­skap og nye per­spek­ti­ver. Det er en situa­sjon alle vin­ner på.

– Gode erfaringer

Uni­ver­si­te­tet i Oslo ble med­lem i SAR i 2001, og har så langt vært vert­skap for to fors­ke­re, en fra Zim­bab­we og en fra Iran.

– De had­de beg­ge et opp­hold her på tre måne­der. Våre erfa­rin­ger med nett­ver­ket er ute­luk­ken­de gode, sier Marit Egner.

Som en del av nett­ver­ket har UiO fått mulig­het til å set­te aka­de­misk fri­het på dags­or­den gjen­nom semi­na­rer og debat­ter.

– Vi har vært med på semi­na­rer både i Nor­ge og inter­na­sjo­nalt. Det skjer jevn­lig noe her ved uni­ver­si­te­tet som ret­ter opp­merk­som­he­ten mot emnet. At vi er med­lem i SAR, sier noe om hvil­ke ver­di­er vi har som uni­ver­si­tet, sier hun.

Nå øns­ker hun fle­re med på laget, og er ikke i tvil om at Ber­gen bør føl­ge etter.

– Jo fle­re vi blir, jo ster­ke­re står vi, sier hun.

Selv drøm­mer hun om å bru­ke kunn­ska­pen uni­ver­si­te­tet har fått gjen­nom nett­ver­ket til å hjel­pe utdan­ne­de flykt­nin­ger som alle­re­de er kom­met til Nor­ge.

– På en eller annen måte øns­ker vi å knyt­te oss opp til dis­se, men vi er frem­de­les bare i tenke­bok­sen. Noe mer enn det kan jeg ikke si, men vi tar gjer­ne med oss noen and­re på laget, sier hun.

Se mer infor­ma­sjon om kam­pan­jen på SAIHs sider.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen