Redaksjonelle valg etter 22. juli

Vox Publicas lille årsrapport for 2011 -- samt noe om planene for 2012.

Hen­del­se­ne 22. juli defi­ner­te også Vox Pub­li­cas dags­or­den. I måne­de­ne etter valg­te vi å foku­se­re mest på ett aspekt: Ung­dom og poli­tikk. I en serie artik­ler har vi belyst hvor­dan demo­kra­tisk med­bor­ger­skap læres i sko­len — og har pekt på mulig­he­ter for end­ring. Unge poli­ti­ke­re har for­talt om sine erfa­rin­ger fra poli­tisk arbeid, blant annet skole­valg. Og vi har tatt opp spørs­må­let om hva 22. juli vil gjø­re med ung­doms enga­sje­ment.

Hva skjer med sam­funns­de­bat­ten etter 22. juli? Også det­te spørs­må­let har vi nær­met oss, blant annet med en grun­dig gjen­nom­gang av argu­men­te­ne for og mot ano­ny­me ytrin­ger på net­tet.

1. janu­ar 2012 over­tok Leif Ove Lar­sen for Dag Elge­sem som ansvar­lig redak­tør for Vox Pub­li­ca. I året som kom­mer vil vi fort­set­te den redak­sjo­nel­le sat­sin­gen på ytrings­fri­het på net­tet. Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap (vår utgi­ver) skal gjen­nom­føre et pro­sjekt om nett­avi­se­nes debatt­prak­sis, og mate­ria­le fra det­te vil bli pre­sen­tert i Vox Pub­li­ca.

Vi videre­fø­rer sat­sin­gen på blogg­for­ma­tet, og har et par nye pro­sjek­ter på bed­din­gen. Og så har vi kon­kre­te pla­ner om en rede­sign av nett­ma­ga­si­net, to og et halvt år siden for­ri­ge relan­se­ring. Følg med!

De fem mest leste artiklene i 2011

Adecco-liga­en — kam­pen om sann­he­ten, av Pål Hivand (Ad:varsel-bloggen).
“Vårt svar er mer demo­kra­ti, mer åpen­het og mer huma­ni­tet. Men ald­ri nai­vi­tet.” Jens Stol­ten­bergs tale i Oslo Dom­kir­ke 24. juli.
Medie­støt­te uten kva­li­tets­krav, av Ter­je Angelshaug.
Stats­mi­nis­te­rens nytt­års­tale 2011, av Jens E. Kjeld­sen (Reto­rikk­blog­gen).
Jord­skjelv i Japan: Data og kart­vis­nin­ger, av Olav A. Øvre­bø (Fak­ta først-blog­gen).

Slik fant lesere fram til Vox Publica i 2011

 • 43 pro­sent kom via søke­mo­to­rer
 • 35 pro­sent kom via len­ker på and­re nett­ste­der
 • 19 pro­sent kom direk­te til nett­ste­det

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Det­te høres bra ut! Jeg ble nys­gjer­rig på arbei­det dere skal gjø­re med nett­avi­se­nes debatt­prak­sis, kan du for­tel­le litt mer om det?

 2. Dag Elgesem says:

  Pro­sjek­tet hand­ler om regu­le­ring av avi­se­nes nett­de­bat­ter etter 22/7, med sær­lig fokus på spørs­må­let om ret­ten til å være ano­nym. Vi ble sti­mu­lert til å set­te i gang med det­te av Sven Egil Omdals inn­sikts­ful­le artik­kel ”Ano­nym og eks­trem – kan de to kom­bi­ne­res” her i Vox Pub­li­ca. Vi ser bare på ano­ny­mi­tet og regu­le­ring i avi­se­nes nett­de­bat­ter, og ikke på ret­ten til å være ano­nym på net­tet gene­relt. Etter 22/7 ble det gjort en rek­ke inn­skjer­pin­ger i regu­le­ring og mode­re­ring av debat­te­ne i nett­avi­se­ne. Vi vil i førs­te omgang kart­leg­ge hvil­ke omleg­gin­ger som er gjort og hvor­dan nett­de­bat­ter regu­le­res i nors­ke nett­avi­ser. Sær­lig vil vi fin­ne ut hvil­ken grad av iden­ti­fi­ka­sjon uli­ke nett­avi­ser kre­ver av debat­tan­ter på sine nett­si­der.

  For å fin­ne litt mer ut av kon­se­kven­ser av uli­ke model­ler vil vi gjø­re en under­sø­kel­se blant debatt­re­dak­tø­rer i et utvalg av nett­avi­ser, om effek­ten av regu­le­rin­ge­ne på debat­te­ne i deres avis. Vi vil også gjø­re en inn­holds­ana­ly­se av kva­li­te­ten på et utvalg nett­de­bat­ter i orga­ner med uli­ke krav til iden­ti­fi­ka­sjon.

  Hvil­ken rol­le skal debat­te­ne i nett­avi­se­ne ha, som del av avi­se­nes ansvar for å bidra til en opp­lyst sam­funns­de­batt? Det er på den ene siden en vik­tig funk­sjon av ytrings­fri­he­ten å beskyt­te eks­tre­me ytrin­ger, men sam­ti­dig er det ingen men­neske­rett å få slip­pe til med dis­se i debatt­fo­ru­met til en nett­avis. Spørs­må­let er hvil­ke kri­te­ri­er som bør gjel­de for å vur­de­re regu­le­rin­ger av ytrin­ger i avi­se­nes debat­ter. Det er i alle fall tre typer av inter­es­ser som spil­ler inn: avi­sens inter­es­ser i et aktivt pub­li­kum som dis­ku­te­rer på deres nett­si­der; sam­fun­nets inter­es­se i å få frem syns­punk­ter og argu­men­ter; og den enkel­tes inter­es­se i å få del i den eks­tra opp­merk­som­he­ten man kan få ved å ytre seg på nett­ste­det til en avis. For­hol­det mel­lom dis­se inter­es­se­ne og deres betyd­ning for vur­de­rin­gen av regu­le­ring av avi­se­nes nett­de­bat­ter er pro­sjek­tets over­ord­ne­te pro­blem­stil­ling.

  Pro­sjek­tet har litt støt­te fra Fritt Ord, og jeg er pro­sjekt­le­der.

til toppen