So you think you can dance — politisk folkekunst på nettet

Obama i ballroomdans med Palin, Palin i det ovale kontor og med lang Pinocchio-nese -- og best av alt: The McCain-Obama Dance Off.

Deknin­gen av amerikan­sk poli­tikk er kom­plis­ert, polaris­ert, pop­u­laris­ert, noen ganger kjedelig, ofte tom for sub­stans og enda oftere fylt med dramatisering.

På net­tet finner du samti­dens alter­na­tive kom­men­ta­tor­er. Her han­dler analy­sene ikke om hvem som led­er og hvem som er etter i meningsmålin­gene — emnet som  jour­nal­is­ter skriv­er og snakker mest om.

På net­tet hersker en folke­lig kreativitet som ser det meste utenifra, som ikke tar noe alvorlig og net­topp der­for klar­er å si (dvs. oftest vise) noe interessant.

Ta for eksem­pel nettsi­den PalinAsPresident.us. Her kan du gå på oppdagelse i det ovale kon­tor for å se hvor­dan Sarah Palin vil bli som president.

Som de fleste andre gode humoriske innslag på net­tet, gir hjemmes­i­den bare mening hvis du i forveien kjen­ner til noen av de vik­tig­ste sak­ene og hen­delsen i valgkampen.

Når for eksem­pel papirko­r­gen vel­ter og vi ser et num­mer av tidsskriftet Sci­ence falle ut, er det kun mor­somt hvis vi kjen­ner til Palins syn på kris­ten­dom og evolusjonsteori.

Palin men­er nem­lig at skolen ikke bare skal under­vise i evo­lusjon­ste­ori, men også i kreasjon­isme. Kreasjon­is­ter benek­ter van­ligvis at alle organ­is­mer kan føres tilbake til ett felles utviklingsmes­sig opphav — hvilket står i mot­set­ning til evo­lusjon­ste­orien om men­nes­kets opphav. Det inn­forståtte argu­mentet er alt­så at hun har hevet viten­skapen i papirkorgen.

En annen kom­men­tar til Sarah Palin er dette bilde som visuelt påstår at Sarah Palin har løyet om pros­jek­tet Bridge to Nowhere.

Palin-nose

Palin har flere ganger stolt sagt at hun stop­pet denne broen for ikke å bruke hele nasjo­nens skat­te­penger til et dyrt lokalt bygge­pros­jekt. Men senere har det kom­met frem at hun angivelig først var sterk tilhenger av pros­jek­tet, og bare gikk med til å stoppe det da det ble en poli­tisk upop­ulær sak.

Andre kom­mentar­er på net­tet er min­dre direk­te poli­tiske. Men som gode folke­lige kun­stverk er de både mor­somme og får oss til å se sak­er og poli­tikere i et nytt lys. Ta for eksem­pel dette danse­bildet av paret Obama-Palin:

The Obama Palin Dance by thehalfshow.com.

Eller hva med dette bildet av McCain etter den siste presidentdebatten?

Reuters' Jim Bourg tok bildet etter debatten mellom Obama og McCain.

Dette er — tro det eller ei — et reelt foto av McCain. På vei ut etter debat­ten gikk han etter Oba­ma, men fikk beskjed om at han skulle gå den andre veien. I det korte kvarte sekun­det han gjorde en gri­mase for å illus­trere noe i ret­ning av “Oi, for et rot, jeg gikk feil vei”, glimtet kam­er­aene og fanget tidenes minst flat­terende og mest under­hold­ende kandidatfjes.

På net­tet er kreative sjel­er allerede godt i gang med pho­to­shop og per­son­lige for­tolkninger. For eksem­pel denne:

Gene Simmons fra Kiss er en annen kjent tungerekker. Her har McCain fått sminken hans.

Eller denne:

IKKE SÅ LURT: Frost i lufta, jernstolpe og varm tunge er ingen god kombinasjon. Her har McCain blitt manipulert i fella.

Disse bilder er hen­tet fra en artikkel i Dag­bladet, men du finner utal­lige for­tolkninger og per­son­lige rekon­struk­sjon­er over­alt på net­tet. Bare gå til sider som Flickr, hvor blant andre Dave gir sin ver­sjon.

Det er ikke alltid så lett å vite om de satiriske innslag på net­tet virke­lig kom­mer fra ‘folket’, eller om de blir pro­dusert — bevisst amatørak­tig — av betalte kam­pan­jear­be­jdere. Men de blir som regel ikke min­dre mor­somme av den grunn.

Min egen favoritt blant de folke­lige for­tolkninger av val­gkam­p­en er The McCain-Oba­ma Dance Off. Det må du ikke gå glipp av:

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen