So you think you can dance — politisk folkekunst på nettet

Obama i ballroomdans med Palin, Palin i det ovale kontor og med lang Pinocchio-nese -- og best av alt: The McCain-Obama Dance Off.

Dek­nin­gen av ame­ri­kansk poli­tikk er kom­pli­sert, pola­ri­sert, popu­la­ri­sert, noen gan­ger kje­de­lig, ofte tom for sub­stans og enda ofte­re fylt med dra­ma­ti­se­ring.

På net­tet fin­ner du sam­ti­dens alter­na­ti­ve kom­men­ta­to­rer. Her hand­ler ana­ly­se­ne ikke om hvem som leder og hvem som er etter i menings­må­lin­ge­ne — emnet som  jour­na­lis­ter skri­ver og snak­ker mest om.

På net­tet hers­ker en fol­ke­lig krea­ti­vi­tet som ser det mes­te uten­ifra, som ikke tar noe alvor­lig og nett­opp der­for kla­rer å si (dvs. oftest vise) noe inter­es­sant.

Ta for eksem­pel nett­si­den PalinAsPresident.us. Her kan du gå på opp­da­gel­se i det ova­le kon­tor for å se hvor­dan Sarah Palin vil bli som pre­si­dent.

Som de fles­te and­re gode humo­ris­ke inn­slag på net­tet, gir hjem­me­si­den bare mening hvis du i for­vei­en kjen­ner til noen av de vik­tigs­te sake­ne og hen­del­sen i valg­kam­pen.

Når for eksem­pel papir­kor­gen vel­ter og vi ser et num­mer av tids­skrif­tet Scien­ce fal­le ut, er det kun mor­somt hvis vi kjen­ner til Palins syn på kris­ten­dom og evo­lu­sjons­teori.

Palin mener nem­lig at sko­len ikke bare skal under­vi­se i evo­lu­sjons­teori, men også i krea­sjo­nis­me. Krea­sjo­nis­ter benek­ter van­lig­vis at alle orga­nis­mer kan føres til­ba­ke til ett fel­les utvik­lings­mes­sig opp­hav — hvil­ket står i mot­set­ning til evo­lu­sjons­teori­en om men­nes­kets opp­hav. Det inn­for­ståt­te argu­men­tet er alt­så at hun har hevet viten­ska­pen i papir­kor­gen.

En annen kom­men­tar til Sarah Palin er det­te bil­de som visu­elt påstår at Sarah Palin har løy­et om pro­sjek­tet Brid­ge to Now­he­re.

Palin-nose

Palin har fle­re gan­ger stolt sagt at hun stop­pet den­ne bro­en for ikke å bru­ke hele nasjo­nens skatte­pen­ger til et dyrt lokalt bygge­pro­sjekt. Men sene­re har det kom­met frem at hun angi­ve­lig først var sterk til­hen­ger av pro­sjek­tet, og bare gikk med til å stop­pe det da det ble en poli­tisk upo­pu­lær sak.

And­re kom­men­ta­rer på net­tet er mind­re direk­te poli­tis­ke. Men som gode fol­ke­li­ge kunst­verk er de både mor­som­me og får oss til å se saker og poli­ti­ke­re i et nytt lys. Ta for eksem­pel det­te danse­bil­det av paret Oba­ma-Palin:

The Obama Palin Dance by thehalfshow.com.

Eller hva med det­te bil­det av McCain etter den sis­te pre­si­dent­de­bat­ten?

Reuters' Jim Bourg tok bildet etter debatten mellom Obama og McCain.

Det­te er — tro det eller ei — et reelt foto av McCain. På vei ut etter debat­ten gikk han etter Oba­ma, men fikk beskjed om at han skul­le gå den and­re vei­en. I det kor­te kvar­te sekun­det han gjor­de en gri­ma­se for å illust­re­re noe i ret­ning av «Oi, for et rot, jeg gikk feil vei», glim­tet kame­ra­ene og fan­get tide­nes minst flat­te­ren­de og mest under­hol­den­de kan­di­dat­fjes.

På net­tet er krea­ti­ve sje­ler alle­re­de godt i gang med pho­tos­hop og per­son­li­ge for­tolk­nin­ger. For eksem­pel den­ne:

Gene Simmons fra Kiss er en annen kjent tungerekker. Her har McCain fått sminken hans.

Eller den­ne:

IKKE SÅ LURT: Frost i lufta, jernstolpe og varm tunge er ingen god kombinasjon. Her har McCain blitt manipulert i fella.

Dis­se bil­der er hen­tet fra en artik­kel i Dag­bla­det, men du fin­ner utal­li­ge for­tolk­nin­ger og per­son­li­ge rekon­struk­sjo­ner over­alt på net­tet. Bare gå til sider som Flickr, hvor blant and­re Dave gir sin ver­sjon.

Det er ikke all­tid så lett å vite om de sati­ris­ke inn­slag på net­tet vir­ke­lig kom­mer fra ‘fol­ket’, eller om de blir pro­du­sert — bevisst ama­tør­ak­tig — av betal­te kam­panje­ar­bej­de­re. Men de blir som regel ikke mind­re mor­som­me av den grunn.

Min egen favo­ritt blant de fol­ke­li­ge for­tolk­nin­ger av valg­kam­pen er The McCain-Oba­ma Dan­ce Off. Det må du ikke gå glipp av:

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen