– Livet er for kort til å lese dårlige aviser

Aviskonsulent Juan Antonio Giners stilte på Mediedagene i Bergen med klart budskap og en bunke eksempler på hva han mener er god avisnyskaping.

Gin­er led­er byrået Inno­va­tion Media Con­sult­ing og er en aktiv blog­ger. Han var soleklar på at det papi­ravisene trenger for å over­leve er nyskap­ing. I kon­sulentsel­skapets mantra het­er det at “The alter­na­tive is not a busi­ness that val­ues prof­it and good jour­nal­ism, but a busi­ness where good jour­nal­ism is the business”.

Dermed er det kvaliteten på det jour­nal­is­tiske pro­duk­tet som er avgjørende for hvorvidt en avis er lønn­som eller ei. Dette krev­er imi­dler­tid at avisene tenker nytt: 

– Hvis man fort­set­ter å gjøre ting slik de har blitt gjort i for­tiden, vil man tape. Spar­ing og kutt nyt­ter ikke, det som må til er inno­vasjon, sier Giner.

Correio: Kompakt og appellerende

Et eksem­pel på en avis som har tilpas­set seg nye tider, er brasil­ianske Cor­reio. Cor­reio ble relansert i august 2008 og er nå den rask­est vok­sende avisen i Brasil. 

Inno­v­a­tiv 1: Den brasil­ianske avisen Cor­reio (klikk på bildet for å se flere eksempler)

Hem­me­ligheten bak avisens suk­sess er, ifølge Gin­er, flere lange his­to­ri­er og flere korte nyheter, og nytt design. Den nye utgaven av Cor­reio er delt inn i fire sek­sjon­er; en 24-timers sek­sjon som gir en over­sikt over hen­delser det siste døgnet, en sek­sjon som gir en utdyp­ing av noen av sak­ene, en sports­del og en del om “life”. Avisen har også endret for­mat, til berlin­er­for­matet, og har også gjort flere andre design­mes­sige grep som har gjort avisen til en “com­pact og com­pelling newspaper”.

Færre som leser avisen

Gin­er gjør et poeng av at man i dag i min­dre grad enn tidligere fak­tisk leser avisen. 

— The read­ing gen­er­a­tion is gone. Nåti­dens prob­lem er at leserne leser uten å fak­tisk lese. Å abon­nere på avisen er ikke det samme som å lese den. 

Gin­er illus­tr­erer dette poenget ved å vise til den franske avisen Lib­er­a­tion. Den hadde mange lesere, men antallet falt drama­tisk da avisen doblet sidean­tallet. Gin­er kon­klud­er­er med at grun­nen til det var at det ble for mye å lese. Da avisen doblet antall sider ble den fylt med irrel­e­vant infor­masjon som leserne bare bladde for­bi. Leserne av Lib­er­a­tion øns­ket å lese avisen, og ikke bare bla gjen­nom den, og der­for slut­tet de å kjøpe den.

Mer relevante historier

For å løse dette prob­lemet må man beg­ynne å fylle avisen med rel­e­vante his­to­ri­er. Folk trenger ikke mer jour­nal­is­tikk — de trenger bedre jour­nal­is­tikk. Folk trenger dybde, per­spek­tiv og bak­grunnsin­for­masjon. Dette kaller Gin­er for “vin­dusjour­nal­is­tikk”. Mot­set­nin­gen finner man i “speiljour­nal­is­tikk”.

Gin­er fork­lar­er forskjellen med at hvis man ser i speilet, ser man bare seg selv. Hvis man åpn­er vin­duet, kan man få nye per­spek­tiv­er. Dette gjelder også for journalistikken.

“One kitchen — several restaurants”

For å skape gode his­to­ri­er må avisene organ­is­ere seg rik­tig. Ifølge Gin­er er det vik­tig at redak­sjon­sloka­lene struk­tur­eres rundt pub­likum, bruk­erne og sam­fun­net, og ikke rundt pub­lis­er­ingsplat­tform. Han illus­tr­erer dette poenget gjen­nom å trekke en analo­gi til restau­rant­bran­sjen, og sam­men­lign­er redak­sjon­sloka­lene med et kjøkken som lev­er­er mat til flere restau­ran­ter. På samme måte må samar­bei­det mel­lom nett- og papirut­gave styrkes, og det tradis­jonelle skil­let mel­lom de to plat­tformene må bort.

Inno­v­a­tiv 2: i gir illus­tratør­er arm­slag (klikk på bildet for å se flere eksempler)

Innholdsdrevet design

Også avisenes design er vik­tig. Gin­er men­er at alle norske avis­er ser helt like ut, og sier det må være lov til å tenke nytt også i forhold til avisens utform­ing. Spørsmålet man må stille seg er hvor­dan designet kan fremheve budskapet. 

Gin­er vis­er til den por­tugi­siske avisen i, som er pro­dusert av Inno­va­tion for Sojor­me­dia. i — her net­tut­gaven — ble en suk­sess da den ble relansert i 2009. Gin­er er tilhenger av rege­len “show, don’t tell”. Avisen bruk­er farg­er, bilder og illus­trasjon­er på en helt ny måte, og er et eksem­pel på en annerledes måte å pre­sen­tere nyheter på.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Dette er gode ekem­pler på mer mod­erne aviser/nettaviser, men innhold/vinkling en utfor­dring i Norge.

  2. Meget inter­es­sant artikkel. Enig med Gun­nar at vi i Norge i alle høyeste grad har en utford­ing når det gjelder innhold­et i avisene. Skal papi­ravisene ved­vare, burde noe gjøres ganske kjapt. Sex­tips og hyt­teguider er ikke nyheter. Jour­nal­is­tene bør være mer nyg­jer­rige og snike mer rundt og få med seg de ordentlige nyhetene. Dagens trend virk­er å være å videre­formi­dle noe som allerede har vært pub­lis­ert i en annen kanal (Tv). “Fikk du ikke med deg hvem som gikk ut av skal vi danse, kan du lese om dette i avisen”. Er dette nyheter da? En øns­ketenk­ing fra min side er at avisene spe­sialis­er­er seg mer. Da kan jeg velge etter inter­esse, og ikke følge main­stream på hva som skal appelere og inter­essere meg. Avis­markedet syntes å være bety­delig sementert, og det virk­er som at ideen om å gjen­skape poli­tisk tilknyt­tede avis­er kan kon­stan­teres å for­bli umulig.

til toppen