Menneskerettigheter mot terror

Terror kan best bekjempes med en utenrikspolitikk basert på menneskerettigheter, mener Tom Porteous fra Human Rights Watch.

I et inn­legg på nett­ste­det open­De­mocracy ana­ly­se­rer Porte­ous den bri­tis­ke regje­rin­gens uten­riks­po­li­tis­ke lin­je mot ter­ro­ris­me. Tony Blair begyn­te sin regje­rings­tid med en opti­mis­tisk sat­sing på en etisk uten­riks­po­li­tikk. I dag er det­te endt med en depri­me­ren­de debatt om beho­vet for å balan­se­re hen­sy­net til nasjo­nal sik­ker­het mot men­nes­ke- og bor­ger­ret­tig­he­ter hjem­me i Stor­bri­tan­nia, mener Porte­ous. Blairs etter­føl­ger har imid­ler­tid ikke noe annet valg enn å arbei­de for men­neske­ret­tig­he­ter og retts­stat­li­ge prin­sip­per både på hjem­me­bane og inter­na­sjo­nalt, skri­ver Lon­don-direk­tø­ren for men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Human Rights Watch.

Han set­ter opp tre prin­sip­per for en slik ny, ret­tig­hets­ba­sert poli­tikk:

  • Have clean hands: Ack­now­led­ge that abu­ses per­pe­trated in the name of natio­nal security by the UK, the US and their allies in the midd­le east and elsewhe­re help fuel the very pro­blems that need to be solved, and work active­ly to end those abu­ses
  • Hold all to the same stan­dards: Demand pub­licly that all sides to armed con­flicts in the midd­le east and elsewhe­re uphold their obli­ga­tions to respect inter­na­tio­nal law and pro­tect the civi­li­an popu­la­tion. The deaths of innocent men, women and child­ren are an impor­tant factor dri­ving hatred and pola­ri­sa­tion
  • Rhe­to­ric abroad must match poli­cy at home: Work genuine­ly to uphold the glo­bal ban on tor­tu­re rat­her than under­mine it by fai­ling to cri­ti­ci­se abu­si­ve govern­ments or by active­ly seeking to deport ter­ro­rist sus­pects to such countries.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen