Menneskerettigheter mot terror

Terror kan best bekjempes med en utenrikspolitikk basert på menneskerettigheter, mener Tom Porteous fra Human Rights Watch.

I et inn­legg på nettst­edet open­Democ­ra­cy analy­ser­er Por­te­ous den britiske reg­jerin­gens uten­rik­spoli­tiske lin­je mot ter­ror­isme. Tony Blair beg­y­nte sin reg­jer­ingstid med en opti­mistisk sats­ing på en etisk uten­rik­spoli­tikk. I dag er dette endt med en deprimerende debatt om behovet for å bal­ansere hen­synet til nasjon­al sikker­het mot men­neske- og borg­er­ret­tigheter hjemme i Storbri­tan­nia, men­er Por­te­ous. Blairs etter­føl­ger har imi­dler­tid ikke noe annet valg enn å arbei­de for men­neskerettigheter og rettsstatlige prin­sip­per både på hjem­me­bane og inter­nasjon­alt, skriv­er Lon­don-direk­tøren for men­neskerettighet­sor­gan­isas­jo­nen Human Rights Watch.

Han set­ter opp tre prin­sip­per for en slik ny, ret­tighets­basert politikk:

  • Have clean hands: Acknowl­edge that abus­es per­pe­trat­ed in the name of nation­al secu­ri­ty by the UK, the US and their allies in the mid­dle east and else­where help fuel the very prob­lems that need to be solved, and work active­ly to end those abuses
  • Hold all to the same stan­dards: Demand pub­licly that all sides to armed con­flicts in the mid­dle east and else­where uphold their oblig­a­tions to respect inter­na­tion­al law and pro­tect the civil­ian pop­u­la­tion. The deaths of inno­cent men, women and chil­dren are an impor­tant fac­tor dri­ving hatred and polarisation
  • Rhetoric abroad must match pol­i­cy at home: Work gen­uine­ly to uphold the glob­al ban on tor­ture rather than under­mine it by fail­ing to crit­i­cise abu­sive gov­ern­ments or by active­ly seek­ing to deport ter­ror­ist sus­pects to such countries.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen