Arabiske medier — langt fra frie

Trakassering, sensur, annonsenekt, rettssaker -- slik holder arabiske regimer journalister og bloggere nede. Rapport fra konferanse i Beirut.

Den sis­te måne­den har medie­fo­ku­set på Midt-Østen hand­let om Isra­els ute­steng­ning av vest­li­ge jour­na­lis­ter fra Gaza. Men bare uker før Isra­els angrep dis­ku­ter­te en glo­bal for­sam­ling presse­folk ytrings­fri­he­ten i den ara­bis­ke ver­den.

Alle­re­de ved star­ten av kon­fe­ran­sen i Bei­rut arran­gert av Avi­se­nes ver­dens­or­ga­ni­sa­sjon (WAN) midt i desem­ber ble pro­ble­me­ne svært syn­li­ge. Fire invi­ter­te jour­na­lis­ter som skul­le bidra i panel­de­bat­ter, var nek­tet utreise­til­la­tel­se. I noen land er sli­ke sank­sjo­ner dag­lig kost. For­uten utrei­se­nekt drei­er det seg om å bli fra­tatt pass, om sen­sur av blog­ger og nett­avi­ser, og om svæ­re bøter. Jour­na­lis­ter blir også fengs­let, drept og arres­tert, og møtt med trus­ler og over­våk­ning når de prø­ver å gjø­re job­ben sin.

Stanset på flyplassen

Timo­t­hy Bal­ding, gene­ral­sek­re­tær i WAN, sa det slik i sin åpnings­tale: — I det mes­te av regio­nen, er det slik at de som tør å etter­fors­ke regje­rin­ge­nes feil og mang­ler, de som utford­rer poli­tisk urett og vil ha refor­mer eller uttryk­ker avvi­ken­de stand­punk­ter; blir ankla­get for ære­kren­kel­ser, blas­fe­mi eller for å true rikets sik­ker­het, og med jev­ne mel­lom­rom blir de dømt til sto­re bøter eller fengs­let.

Sami Ben Gharbia (foto: Joi)

Sami Ben Gha­r­bia, blog­ger fra Tuni­sia (foto: Joi. Bil­det er pub­li­sert under Crea­ti­ve Com­mons-lisens Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric).

Han for­døm­te på det skar­pes­te sank­sjo­ne­ne som før­te til at to tuni­sis­ke dele­ga­ter, en saudisk blog­ger og en syrisk direk­tør for et sen­ter for medi­er og ytrings­fri­het, ble hind­ret fra å del­ta. De to tuni­sier­ne ble stan­set på fly­plas­sen i hoved­sta­den, den ene ble arres­tert, den and­re frak­tet hjem. Den saudis­ke blog­ge­ren Fouad Al-Far­han som skul­le snak­ke om end­rin­ger i ara­bisk blog­ging, var nylig slup­pet ut av feng­sel, men ble stan­set idet han skul­le om bord i fly­et til Bei­rut, og hans syris­ke kol­le­ga Mazen Dar­wish, ble for and­re gang nek­tet å for­la­te Syria.

Negativ ranking

Abdel Karim Al-Khai­wa­ni, redak­tør fra Jemen, karak­te­ri­ser­te noen av de nye presse­re­for­me­ne som helt kos­me­tis­ke, bereg­net på å skaf­fe lan­de­ne good­will og støt­te i res­ten av ver­den. — Hvis regje­rin­ger vil kri­tis­ke jour­na­lis­ter til livs, beskyl­der de dem for ter­ro­ris­me og stats­fiendt­lig­het. Ofte går sli­ke saker for luk­ket rett, føy­de han til.

Repor­te­re uten gren­sers presse­fri­hets­in­deks er lite opp­munt­ren­de for den ara­bis­ke ver­den. 2008-lis­ten inne­hol­der 173 land, og vi fin­ner Jemen på 155. plass. Av and­re plas­se­rin­ger kan nev­nes Soma­lia (153), Alge­rie (121), Tuni­sia (143), Marok­ko (122), Egypt (146), Jor­dan (128), Syria (159), Libya (160) og Sau­di-Ara­bia med num­mer 161. De pale­stins­ke områ­de­ne er ran­gert aller bakerst av de ara­bis­ke lan­de­ne, med en 163. plass. Høyst sann­syn­lig er det­te for­di Hamas og Fatah ved fle­re anled­nin­ger har arres­tert og fengs­let jour­na­lis­ter fra hver­and­res rek­ker. Ellers skå­rer de mins­te lan­de­ne best; med Kuwait (61) Emi­ra­te­ne (69), og Qatar (74).

Annonseboikott

Mous­sa Ouid Hame­di fra Mau­ri­ta­nia pek­te på en effek­tiv tak­tikk for å kneb­le pres­sen: Sta­ten hol­der til­ba­ke annon­ser. — Ingen aviser kan over­le­ve uten sli­ke annon­ser, og her bru­ker poli­ti­ker­ne øko­no­mis­ke virke­mid­ler, sa han.

– Uav­hen­gig pres­se her i lan­det er som en nyfødt baby. Vi har ingen lang tra­di­sjon med uav­hen­gi­ge aviser og tren­ger støt­te til sli­ke så vi kan bli en garan­tist for fri­het og demo­kra­ti.

En lig­nen­de tak­tikk er kjent og for­hatt av presse­folk over sto­re deler av Latin-Ame­ri­ka. Det­te kom fram under ytrings­fri­hets­nett­ver­ket IFEX’ kon­gress i Mon­te­vi­deo i novem­ber 2007.

En kø av rettssaker…

Redak­tø­ren av den egyp­tis­ke avi­sen Al Dost­our Ibra­him Essa, mis­lik­te måten man snak­ket om de ara­bis­ke regje­rin­ge­nes indi­rek­te og sub­ti­le meto­der for å stan­se ytrings­fri­he­ten.

– Regje­rin­ge­ne våre er stort sett gans­ke direk­te og rå i sin under­tryk­king. Og rekla­men sir­ku­le­rer ikke fritt. Hvis et fir­ma skul­le pub­li­se­re i en avis regje­rin­gen ikke liker, vil de få besøk av spe­si­el­le revi­so­rer nes­te dag. Boi­kott er et effek­tivt virke­mid­del, sa Essa, som må bru­ke mer og mer av sin tid i ret­ten. Han har 23 saker mot seg. — And­re har opp­til seks­ti, kan dere fore­stil­le dere hvor man­ge gan­ger de må i ret­ten? Det stje­ler gjer­ne fire-fem timer av arbeids­da­gen vår.

Blogger fra eksil

To unge blog­ge­re Moham­mad Al-Abdal­lah, Syria og Kiz­zie Sha­wat, Sudan som beg­ge lever i eksil, bru­ker blog­ge­ne sine for å nå lese­re i hjem­lan­det. Sha­wat (psev­do­nym) skri­ver om kjønns­lem­les­ting av kvin­ner, og gjen­nom blog­gen sin, som hun fore­lø­pig har greid å hol­de åpen, når hun man­ge, både i Sudan og i dia­spo­ra­en. Hen­nes utsagn øverst på blog­gen: I have no tri­be, I’m Sudane­se, sig­na­li­se­rer tyde­lig hva hun ten­ker om hjem­lan­det sitt.

Kizzie Shawats blogg (skjermbilde)

Suda­ne­sis­ke Kiz­zie Sha­wats blogg (skjerm­bil­de)

– Vi er en vik­tig kil­de til uav­hen­gig infor­ma­sjon for bor­ger­ne i Syria, som ikke en gang kan møtes fritt, langt mind­re uttryk­ke seg fritt, sa Al-Abdal­lah, som har både en bror og faren i feng­sel i hjem­lan­det. Selv flyk­tet han etter å ha blitt arres­tert fle­re gan­ger. I arres­ten møt­te han ved en anled­ning advo­ka­ten Anwar al Bun­ni, som har vært en av de mest fram­tre­den­de støtte­spil­ler­ne for det frie ord i Syria, og som ble inter­vju­et av under­teg­ne­de under et besøk i Damas­kus i 2003. Da var han ennå på fri­fot. I 2007 ble han dømt til fem års feng­sel. (Se artik­kel pub­li­sert i For­fat­te­ren).

Tunisia — et skrekkens eksempel

Sami Ben Gha­r­bia, blog­ger med nett­ste­det Fik­ra, sa at Tuni­sia har et av de mest avan­ser­te sys­te­me­ne for å sten­ge nett­ste­der. I til­legg går de inn på side­ne og leg­ger til falsk infor­ma­sjon. Men blog­ger­ne gir seg ikke så lett, og de har bidratt til sto­re og små pin­li­ge avslø­rin­ger. Da offi­si­el­le tuni­sis­ke medi­er for­tal­te at en stor hoved­vei i Tosca­na had­de fått nav­net til pre­si­dent Zine El Abi­di­ne Ben Ali, var blog­ge­re på plet­ten og foto­gra­fer­te det som vis­te seg å være en ube­ty­de­lig vei på lands­byg­da. And­re blog­ge­re fant ut at pre­si­den­tens jet­fly ble brukt over­vei­en­de til pri­va­te for­mål ved å sam­men­lig­ne regist­rer­te turer og offi­si­el­le regje­rings­rap­por­ter. Blant red­ska­pe­ne de bruk­te var Goog­le-kart. De grei­de å føl­ge fly­ets ruter gjen­nom video­opp­tak som ble lagt ut på YouT­ube og kun­ne sees så vel i utlan­det som i Tuni­sia.

Tuni­si­an Moni­to­ring Group (TMG), som i fle­re år har støt­tet arbei­det for ytrings- og presse­fri­het i Tuni­sia, arran­ger­te et eget semi­nar under WAN-kon­fe­ran­sen, der redak­tø­ren av nett­avi­sen Kali­ma Nazi­i­ha Rji­ba og Sihem Ben Sed­ri­ne gene­ral­sek­re­tær for ytrings­fri­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen OLPEC, inn­le­det med en rek­ke eksemp­ler på hvor­dan jour­na­lis­ter og men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ter i hjem­lan­det blir tra­kas­sert. For Ben Sed­ri­ne er van­lig prak­sis når hun lan­der etter en uten­lands­rei­se, at hun blir fra­tatt PC-en og even­tu­el­le doku­men­ter hun måt­te ha med seg. (Se også artik­kel fra TMG-rei­se i 2005).

Det fers­kes­te eksemp­let opp­lev­de Rji­ba da hun skul­le rei­se til Bei­rut sam­men med men­neske­retts­ad­vo­ka­ten Moha­med Abbou som har mer enn to år bak seg i feng­sel: — Han sto ved siden av meg på fly­plas­sen, for­tal­te hun. — Plut­se­lig for­svant han. Jeg snud­de meg til høy­re og venst­re, men han var borte. Det var som trylle­kunst­ne­ren David Cop­per­field. Til­ba­ke fan­tes bare kof­fer­ten!

2 KOMMENTARER

  1. […] Vox Pub­li­ca » Ara­bis­ke medi­er — langt fra frie Eli­sa­beth Eida gjør en gjen­nom­gang av ara­bis­ke medi­er og avli­ver myte­ne om at frie ytrin­ger er mer verdt­satt i den ara­bis­ke ver­den enn eksem­pel­vis i Israel. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het) […]

  2. […] Vox pub­li­ca 02.02.2009 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(»); […]

til toppen