Argumentasjon

Hvis du er interessert i argumentasjon og argumentasjonsforskning bør du møte opp på Universitetet i Bergen klokken 12, torsdag 16. april. Så kan du høre verdens kanskje mest ledende argumentasjonsforsker snakke om argumentasjon, retorikk og dialektikk.

Tid: 16.04.2009 12.15 — 14.00
Sted: Lite Audi­to­ri­um, Lau­ritz Melt­zers hus (the Soci­al Scien­ce Buil­ding at Fos­swinckels­gate 6).

The world renow­ned rese­ar­cher Frans van Eeme­ren from Uni­ver­sity of Amster­dam will visit Ber­gen and talk about: «Fal­lacies as derail­ments of stra­te­gic mano­e­uv­ring: Recon­nec­ting dia­lectic and rhe­to­ric»

Frans H. van Eeme­ren is Pro­fes­sor of Speech Com­mu­ni­ca­tion, Argu­men­ta­tion Theory and Rhe­to­ric at the Uni­ver­sity of Amster­dam. Frans van Eeme­ren and Rob Groo­tendorst (1944–2000) are the foun­ders of the influ­en­ti­al prag­ma-dia­lecti­cal argu­men­ta­tion theory. This theory sys­te­ma­ti­cal­ly com­bi­nes nor­ma­ti­ve insights from phi­lo­sop­hi­cal dia­lectics and dia­lo­gue logic with prag­ma­tic insights from speech act theory, Gricean theory and dis­cour­se ana­ly­sis. The prag­ma-dia­lecti­cal theory is applied in the ana­ly­sis, eva­lua­tion and pro­duc­tion of oral and writ­ten argu­men­ta­ti­ve dis­cour­se.

Mer infor­ma­sjon om gjeste­fore­les­nin­gen.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen