Look to the young

Vi må lete lenge for å finne stor - eller bare god - politisk talekunst i Norge. Men kanskje det endrer seg i fremtiden. De unge har (gjen)oppdaget retorikken.

Jeg blir jevn­lig spurt om hvem som er Nor­ges størs­te taler. Da blir jeg oftest litt for­le­gen. Jeg er nem­lig ikke helt sik­ker på hva jeg skal sva­re. For hvem er egent­lig den mest for­mi­dab­le taler i nasjo­nen? Eller ret­te­re: fin­nes det i det hele tatt noen for­mi­dab­le poli­tis­ke tale­re her til lands?

Jeg skal unn­la­te å sva­re på det. I ste­det vil jeg si “Look to the young”. For det er ikke tvil om at inter­es­sen for reto­rikk — både den teo­re­tis­ke og den prak­tis­ke — er øken­de. Det viser seg i blant annet hos yng­re tale­re.

Ta for eksem­pel Tore Eike­lands (Horda­land Ap) inn­legg til Arbei­der­par­ti­ets lands­møte, som blir avholdt i dis­se dager. Vel­opp­lagt og vel­for­mu­lert, mor­somt og modig, og med et tyde­lig bud­skap og en klar og foku­sert argu­men­ta­sjon.

Alle­re­de etter de først ord for­stod til­hø­rer­ne at de var i gode reto­ris­ke hen­der:

Som dis­trikt­sen­tu­si­ast må jeg si at å kal­le pels­dyr­opp­drett for dis­trikts­po­li­tikk, nes­ten blir som å kal­le lands­skyt­ter­stev­net for vik­tig for­svars­po­li­tikk!

Så var tin­ge­ne satt i per­spek­tiv.

Med en tale­tid på bare tre minut­ter gjel­der det om å fan­ge opp­merk­som­he­ten med det sam­me. Det gjor­de Eike­land. Han nåd­de både å gi til­hø­re­ren sta­tis­tisk infor­ma­sjon, mor­som­he­ter og ube­ha­ge­li­ge beskri­vel­ser av for­hol­de­ne for dyre­ne i pels­dyr­opp­drett: “kan­ni­ba­lis­me i de ørsmå bure­ne og dyr som tyg­de av kropps­de­ler på seg selv og and­re. Og det var ikke et uvan­lig syn”.

Hele sean­sen ble avslut­tet med et dikt; opp­lest av for­fat­te­ren selv.

Så “Look to the young” … det kan du gjø­re her:

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen