Konferanse om pressefrihet i Russland

Helsingforskomiteen arrangerer torsdag 23. november et seminar om pressens situasjon i Russland, med russiske og norske innledere.

Semi­na­ret med tit­te­len «Kla­rer Putin å stil­ne demo­kra­ti­ets vik­tigs­te stem­mer?» fin­ner sted i Oslo tors­dag for­mid­dag. Slik pre­sen­te­rer Hel­sing­fors­ko­mi­te­en arran­ge­men­tet:

Putins pro­sjekt om å «gjen­rei­se ver­ti­ka­len» i den rus­sis­ke stat har ført til reel­le for­bed­rin­ger og økt øko­no­misk sik­ker­het for sto­re deler av den rus­sis­ke befolk­nin­gen, men sam­ti­dig gått på bekost­ning av det poli­tis­ke rom­met, ytrings­fri­het, men­neske­ret­tig­he­ter og retts­sta­ten. Det er byg­get opp en auto­ri­tær stat med demo­kra­tisk gar­ni­tyr, og det er spørs­mål om det er menings­fylt å håpe på at rus­sis­ke myn­dig­he­ter selv vil ta ansvar for å bed­re den pre­kæ­re men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen.

Blant inn­le­der­ne er rus­sis­ke Jele­na Larionova og Yuri Vdo­vin.

Se hele invi­ta­sjo­nen (pdf-doku­ment).

Se også Vox Pub­li­cas artik­kel om presse­fri­het i Russ­land.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen