Konferanse om pressefrihet i Russland

Helsingforskomiteen arrangerer torsdag 23. november et seminar om pressens situasjon i Russland, med russiske og norske innledere.

Sem­i­naret med tit­te­len “Klar­er Putin å stilne demokrati­ets vik­tig­ste stem­mer?” finner sted i Oslo tors­dag formid­dag. Slik pre­sen­ter­er Hels­ing­forskomi­teen arrangementet:

Putins pros­jekt om å “gjen­reise ver­tikalen” i den rus­siske stat har ført til reelle forbedringer og økt økonomisk sikker­het for store del­er av den rus­siske befolknin­gen, men sam­tidig gått på bekost­ning av det poli­tiske rom­met, ytrings­fri­het, men­neskerettigheter og rettsstat­en. Det er bygget opp en autoritær stat med demokratisk gar­ni­tyr, og det er spørsmål om det er menings­fylt å håpe på at rus­siske myn­digheter selv vil ta ans­var for å bedre den prekære menneskerettighetssituasjonen. 

Blant innled­erne er rus­siske Jele­na Lar­i­ono­va og Yuri Vdovin.

Se hele invi­tasjo­nen (pdf-doku­ment).

Se også Vox Pub­li­cas artikkel om presse­fri­het i Russland.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen