Deltakere søkes til stortingsvalg-forsøk

Har du lyst til å delta i et prediksjonsforsøk i forbindelse med stortingsvalget 2009?

Insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk skal gjen­nom­føre et eks­pe­ri­ment med pre­dik­sjon av valg­re­sul­ta­tet for stor­tings­val­get høs­ten 2009, og tren­ger i den for­bin­del­se en grup­pe med del­ta­ke­re som kan være med på det­te. Det vil pågå i uke­ne før stor­tings­val­get i sep­tem­ber, og vil fore­gå over nett. For­sø­ket involve­rer pre­mie­ring.

Les blogg­inn­leg­get om pre­dik­sjons­mar­ked.

Omta­le om for­sø­ket i På Høy­den.

Der­som du er inter­es­sert i å del­ta sen­der du en e‑post til sveinung.arnesen alfa­krøll isp.uib.no med navn og tele­fon­num­mer.

Frivillige søkes til å delta i forsøk i forbindelse med stortingsvalget i høst

Fri­vil­li­ge søkes til å del­ta i for­søk i for­bin­del­se med stor­tings­val­get i høst

Som del­ta­ker vil du få utdelt 10 000 leke­pen­ger som du kan bru­ke til å inves­te­re i par­ti­er eller parti­kon­stel­la­sjo­ner. Pre­dik­sjons­mar­ke­det vil være åpent hele døg­net og fram til valg­da­gen, så del­ta­ker­ne vel­ger selv når de vil gå inn på side­ne.

Der­som du mener den gjel­den­de pre­dik­sjo­nen for et par­ti lig­ger for lavt i for­hold til hva du tror opp­slut­nin­gen deres vil bli på valg­da­gen, bør du kjø­pe aksjer i det­te partiet/partikonstellasjonen. Mener du at pre­dik­sjo­nen lig­ger for høyt, bør du sel­ge. Når du gjør det bidrar du til å pres­se den gjel­den­de pre­dik­sjo­nen opp­over eller ned­over i den ret­nin­gen du mener er rik­tig.

Det vil bli opp­ret­tet fle­re pre­dik­sjons­mar­ke­der for fle­re grup­per, så hvil­ke parti/partikonstellasjoners valg­re­sul­tat del­ta­ker­ne får anled­ning til å for­ut­si vil variere.

Nær­me­re beskri­vel­se av for­sø­ket pre­sen­te­res for del­ta­ker­ne ved opp­start.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] del­ta­ke­re til et for­søk med pre­dik­sjons­mar­ke­der i for­bin­del­se med stor­tings­val­get 2009. Les mer her og meld deg som […]

  2. Synd det er med leke­pen­ger, siden insen­ti­ve­ne for­svin­ner. Bets­son had­de valg­mar­ked på det ame­ri­kans­ke val­get. Da snak­ker du ordent­li­ge insen­ti­ver.

  3. Jon,

    Det er noen stu­di­er som sam­men­lig­ner pre­dik­sjons­mar­ke­der med og uten ekte pen­ger som insen­ti­ver. Så vidt jeg hus­ker, er resul­ta­te­ne fra dis­se stu­die­ne at det ikke blir noen (bety­de­lig) for­skjell på pre­dik­sjons­nøy­ak­tig­he­ten.

til toppen