Deltakere søkes til stortingsvalg-forsøk

Har du lyst til å delta i et prediksjonsforsøk i forbindelse med stortingsvalget 2009?

Insti­tutt for sam­men­lik­nende poli­tikk skal gjen­nom­føre et eksper­i­ment med predik­sjon av val­gre­sul­tatet for stort­ingsval­get høsten 2009, og trenger i den forbindelse en gruppe med deltakere som kan være med på dette. Det vil pågå i ukene før stort­ingsval­get i sep­tem­ber, og vil foregå over nett. Forsøket involver­er premiering.

Les blog­ginn­legget om predik­sjon­s­marked.

Omtale om forsøket i På Høy­den.

Der­som du er inter­essert i å delta sender du en e‑post til sveinung.arnesen alfakrøll isp.uib.no med navn og telefonnummer.

Frivillige søkes til å delta i forsøk i forbindelse med stortingsvalget i høst

Friv­il­lige søkes til å delta i forsøk i forbindelse med stort­ingsval­get i høst

Som deltak­er vil du få utdelt 10 000 lekepenger som du kan bruke til å investere i parti­er eller par­tikon­stel­lasjon­er. Predik­sjon­s­markedet vil være åpent hele døgnet og fram til val­gda­gen, så deltak­erne vel­ger selv når de vil gå inn på sidene.

Der­som du men­er den gjeldende predik­sjo­nen for et par­ti lig­ger for lavt i forhold til hva du tror opp­slut­nin­gen deres vil bli på val­gda­gen, bør du kjøpe aksjer i dette partiet/partikonstellasjonen. Men­er du at predik­sjo­nen lig­ger for høyt, bør du selge. Når du gjør det bidrar du til å presse den gjeldende predik­sjo­nen oppover eller nedover i den ret­nin­gen du men­er er riktig.

Det vil bli oppret­tet flere predik­sjon­s­marked­er for flere grup­per, så hvilke parti/partikonstellasjoners val­gre­sul­tat deltak­erne får anled­ning til å forut­si vil variere.

Nærmere beskriv­else av forsøket pre­sen­teres for deltak­erne ved oppstart.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] deltakere til et forsøk med predik­sjon­s­marked­er i forbindelse med stort­ingsval­get 2009. Les mer her og meld deg som […]

  2. Synd det er med lekepenger, siden insen­tivene forsvin­ner. Bets­son hadde val­gmarked på det amerikanske val­get. Da snakker du ordentlige insentiver.

  3. Jon,

    Det er noen studi­er som sam­men­lign­er predik­sjon­s­marked­er med og uten ekte penger som insen­tiv­er. Så vidt jeg husker, er resul­tatene fra disse stu­di­ene at det ikke blir noen (bety­delig) forskjell på prediksjonsnøyaktigheten.

til toppen