Hva mener de politiske partiene om Wikipedia og åpne lisenser?

Internasjonalt øker presset mot Wikipedia og de andre wiki-prosjektene. Det er derfor interessant hva norske politikere tenker rundt kunnskapsformidling- og deling på Wikipedia og bruken av åpne lisenser.

Wiki­me­dia Norge arbei­der for fri kunnskap. Vi men­er at jo mer infor­masjon som fritt kan gjen­brukes og bygges videre på, desto bedre sam­funn får vi. Wikipedia har vist hvor­dan kunnskaps­del­ing kan fun­gere i prak­sis og wiki-pros­jek­tene gir utal­lige del­ingsmu­ligheter for oss alle. Som fun­da­ment for dette lig­ger Cre­ative Com­mons-lisensene. Wiki­me­dia Norge ønsker at også lov­givnin­gen i Norge skal tilpasse seg et mest mulig fritt kunnskapssamfunn.

Våren 2017 ble til­gan­gen til Wikipedia stengt i Tyrkia. Det er den fremde­les. Wiki­me­dia Sverige ble i juli 2017 idømt en høy bot for­di de hadde lastet opp bilder av offentlig kun­st til nettsi­den offentligkonst.se. Vi opplever også at det er en kamp om fak­ta i samfunnet.

Dette vis­er at pres­set mot Wikipedia og de andre wiki-pros­jek­tene øker. Opphavs­ret­ten i Norge er ikke blant de strengeste, men er heller ikke like fri som f.eks. Storbri­tan­nia, Tysk­land, Cana­da og Aus­tralia, se denne artikke­len om panora­mafri­het. Det er der­for inter­es­sant hva norske poli­tikere tenker rundt kunnskaps­formidling og ‑del­ing på Wikipedia og bruken av åpne lisenser.

Stort­ingsval­get nærmer seg, og vi har der­for stilt de norske poli­tiske par­tiene tre spørsmål:

  1. Hvor fornøyd er dere med artik­lene om deres par­ti og poli­tikere på norsk Wikipedia?
  2. Hvor vik­tig eller uvik­tig men­er deres par­ti det er at kunnskap er tilgjen­gelig på de norske språk?
  3. Er par­ti­et enig eller uenig i at alle statlig finan­sierte kunnskaps- og kul­tur­bas­er skal legges ut under fri lisens der­som det er mulig?

Vi sendte spørsmå­lene til  Arbei­der­par­ti­et (A), Frem­skrittspar­ti­et (Frp), Høyre (H), Kris­telig Folkepar­ti (KrF), Miljø­par­ti­et De Grønne (MDG), Rødt ®, Sen­ter­par­ti­et (Sp), Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti (SV), Ven­stre (V).

Alle par­tiene som ble spurt har sendt inn svar og under kan du lese hva de svarte.

Hvor fornøyd er partiene med artiklene om deres parti og politikere på norsk Wikipedia?

Ett av par­tiene, SV, er veldig fornøyd, seks av par­tiene er ganske fornøyd, mens Sen­ter­par­ti­et og FrP er lite fornøyde med artik­lene om eget par­ti og egne poli­tikere. Ingen av par­tiene skriv­er at de ikke er fornøyde.

FrP skriv­er at «Wikipedia lar udoku­menterte pås­tander fra poli­tiske mot­standere ligge i artikke­len om FrP, samt stort fokus på neg­a­tive episoder som er av min­dre i den store sam­men­heng». MDG men­er at «Par­tisiden bær­er nok litt preg av å være skrevet av sym­pa­tisør­er, og har litt lite ny infor­masjon. Nyere poli­tikere er generelt dårligere dekket». Rødt skriv­er at «Vi opplever at det tid­vis er litt strenge kri­terier for poli­tiker­bi­ografi­er, og at terske­len for å slette er litt vel lav». KrF skriv­er at «Sidene til par­ti­et KrF og til de mest sen­trale poli­tik­erne våre er ganske OK. Sam­tidig er det mange av KrFs øvrige poli­tikere og lis­te­top­per som burde hatt sider eller mer utfyl­lende infor­masjon. Så med andre ord, de som har egne sider har stort sett rel­a­tivt greie sider, men det er fort­satt for få av poli­tik­erne våre som har egne Wikipedia-sider».

Har dere selv bidratt med egne bilder eller tekst på artiklene om deres parti og politikere på norsk Wikipedia?

Seks av par­tiene har bidratt på egne sider, enten med tekst eller bilder. Fem parti­er har bidratt med egne bilder, mens to er usikre. Fem av par­tiene har bidratt med tekst, mens Arbei­der­par­ti­et opp­gir at «Direk­te fak­tafeil av typen fød­sel­sår, har vært rettet».


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Bilder J (1) J J N N J V V J
Tekst J (2) J V N J J V J

N = Nei,
V = Vet ikke.
(1) «Men bare i begrenset grad. Vi har en del bilder tilgjen­gelig under en kom­pat­i­bel Cre­ative Com­mons-lisens på Flickr som det bare er å forsyne seg av»
(2) Bare fak­tafeil rettet

Ven­stre skriv­er at «Wikipedia er en vik­tig kilde til infor­masjon, og et sted hvor mange vel­gere søk­er for å lære om par­tiene. Det er der­for vik­tig at man finner opp­datert infor­masjon der, samt en hel del om par­ti­ets poli­tikk og historie».

MDG skriv­er at «Vi er var­somme med å aktivt redi­gere artik­ler om oss selv, men par­tisiden vår har flere bidragsytere som er par­timedlem­mer og har vært en del av ledelsen i partiet».

Sen­ter­par­ti­et skriv­er at «Vi ønsker å ta tak i vår egen Wikipedia-side og vil fortløpende vur­dere hvor­dan vi best gjør det i løpet av sommeren».

KrF skriv­er at «KrF har i de siste årene bidratt litt med å opp­datere sidene om våre poli­tikere og finne refer­anser for infor­masjo­nen der, men dette er noe vi kunne jobbe enda mer med i årene fremover».

Hvor viktig eller uviktig mener deres parti det er at kunnskap er tilgjengelig på de norske språk?

I Norge er Wikipedia det desidert mest leste lek­sikonet, men engel­sk Wikipedia er like mye lest som Wikipedia på norske språk, i mot­set­ning til i land som Sverige og Tysk­land, hvor den nasjonale Wikipedia er mest pop­ulær. Par­tiene ble spurt om språkene og mål­formene bok­mål, nynorsk og nord­samisk, som samsvar­er med Wikipedia-vari­antene Wiki­me­dia Norge arbei­der for å støtte opp i sin strategi.


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Bok­mål 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nynorsk 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Samisk 2 3 3 2 3 3 3 1 2

3 = Veldig viktig
2 = Ganske viktig
1 = Litt Viktig
0 = ikke viktig

Ven­stre skriv­er at «De to språkene og to mål­formene er en vik­tig del av norsk kul­tur. Nord­samisk er det mest bruk­te samiske språket, og som ett av Norges to off­isielle språk må det en forster­ket innsats til for å ivare­ta og styrke samisk språk og kul­tur. Wikipedia er et vik­tig opp­slagsverk for kunnskap og his­to­rie, og må der­for være tilgjen­gelig på begge språk og målformer».

Sen­ter­par­ti­et skriv­er at de «… men­er at alle skal ha infor­masjon tilgjen­gelig på sin mål­form, og at vi i Norge spe­sielt må være flink­ere til å ivare­ta nynorsk».

SV siter­er fra sitt arbei­d­spro­gram at SV vil «Sikre de off­isielle minoritetsspråkene samisk, kven­sk og teg­n­språk. Støt­ten til pro­duk­sjon og over­set­telse av lit­ter­atur på samiske språk og kven­sk skal økes».

Rødt skriv­er at «En av Wikipedias store styrk­er er at pros­jek­tet er tilret­te­lagt for at alle kan få til­gang på infor­masjon på sitt eget språk. Dette er et vik­tig demokratisk prin­sipp vi støt­ter fullt ut».

Hva men­er de poli­tiske par­tiene om åpne lisenser for statlig finan­sierte kunnskaps- og kul­tur­bas­er? Her fra spør­re­time i Stortinget 31. mai 2017.

Høyre skriv­er at «Vi er nå i ferd med å opp­datere infor­masjo­nen vår på nynorsk. Høyres samet­ing­spro­gram blir over­satt til nordsamisk».

Arbei­der­par­ti­et skriv­er at de vil «føre en aktiv språkpoli­tikk som gjør at norsk eller samisk for­blir det fore­trukne språket i alle del­er av norsk sam­funnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter».

MDG skriv­er at «Det språk­lige mang­fold­et i Norge er en vik­tig kul­turell ver­di og ressurs som må ivare­tas og dyrkes. De Grønne vil la språk­mang­fold­et synes og høres i hverda­gen og utnytte mulighetene det gir, det betyr også at vi må sørge for at kunnskap er tilgjen­gelig på de språkene vi har».

KrF skriv­er at «Det er naturligvis vik­tig at kunnskap og infor­masjon er tilgjen­gelige på de norske språkene. Det er vik­tig både i forbindelse med opplæring, under­vis­ning, den generelle all­men­n­dan­nelsen og for den offentlige debat­ten. Så er det sam­tidig naturlig at land med til dels betrak­telig flere innbyg­gere enn Norge har flere artik­ler på sitt eget språk enn det som finnes på norsk. Det er også nyt­tig å kunne ta til seg infor­masjon som finnes i engel­skspråk­lige artik­ler, og der­for er god engel­skun­dervis­ning i skolen vik­tig. Men at så mye infor­masjon som mulig også er tilgjen­gelig på norsk er naturligvis et gode.»

FrP skriv­er at «Samer forstår norsk og kan tileg­ne seg kunnskap på norsk, men med infor­masjon på samisk så vil det bli let­tere for samene å ivare­ta sitt samiske språk».

Skal statlig finansierte kunnskaps- og kulturbaser legges ut under fri lisens?

Er par­ti­et enig eller uenig i at alle statlig finan­sierte kunnskaps- og kul­tur­bas­er skal legges ut under fri lisens der­som det er mulig? Seks av par­tiene er helt enig i utsag­net mens FrP er ganske enige. Sen­ter­par­ti­et og KrF har ingen poli­tikk på dette området.


MDG Ap R SV Sp V H FrP KrF
Fri lisens 3 3 3 3 ? 3 3 2 ?

3 = Helt enig
2 = Ganske enig
1 = Litt enig
0 = Ikke enig
? = Par­ti­et har ingen poli­tikk om dette

Ven­stre skriv­er at «Dig­i­talis­erin­gen gir nye muligheter for struk­turering og del­ing av omfat­tende mengder infor­masjon. Ven­stre men­er at det offentlige har et særlig ans­var for å legge til rette for både tilret­te­leg­ging og del­ing av denne infor­masjo­nen. Kunnskap er makt, og dig­i­talis­erin­gen gjør at mer kunnskap kan spres til fler. All offentlig infor­masjon og egnede data som er pro­dusert av offentlige insti­tusjon­er bør der­for gjøres tilgjen­gelige under fribruk­slisens. Det samme gjelder f.eks. forskn­ingsre­sul­tater som er finan­siert med offentlige midler.»

MDG skriv­er at «Kunnskap og kul­tur finan­siert av skat­te­be­talerne bør som utgangspunkt også være tilgjen­gelige for skat­te­be­talerne til fri bruk. Fri til­gang på kunnskap og data kan bidra til å holde poli­tikere ans­varlige og gir grobunn for å utvikle nye tjen­ester og ny kunnskap raskere. Det kan bidra til å skape nye arbei­d­splass­er og vik­tig kunnskap for å skape et bedre sam­funn. Arbei­der­par­ti­et skriv­er det slik: «Kunnskap finan­siert av fel­lesskapet bør være tilgjen­gelig til bruk for fellesskapet».

Høyre skriv­er at «Vi er enige, men Høyre men­er også at folk skal kunne leve av det de skaper og at det der­for er vik­tig å ivare­ta opphavs­rett- og eien­dom­sret­ten til dig­i­talt skapt kun­st og kultur».

FrP skriv­er at «Vårt utgangspunkt er at åndsverk finan­siert av det offentlige, bør være under­lagt fri lisens. Dette er likev­el noe vi men­er best løs­es gjen­nom avtale mel­lom partene, snarere enn gjen­nom pre­sep­torisk lovgivning.»

KrF skriv­er at «Dette har vi ikke diskutert grundig nok i par­ti­et til å svare på per nå. Men det er en inter­es­sant debatt, og vi vil gjerne lytte til gode argu­menter fra rel­e­vante aktør­er i dette».

Hvilke områder mener deres parti er egnet for å dele informasjon og arkivmateriale under en fri lisens?

Arbei­der­par­ti­et: «All­men­nyt­tig mate­ri­ale som bidrar til økt kunnskap og innsikt i sam­funnsutvikling, forskn­ing og poli­tiske beslutninger.»

Høyre: «Vi anbe­faler åpne stan­dard­lisenser for så mange bruk­som­råder som mulig.»

Frem­skrittspar­ti­et: «Arkivene til NRK.»

Ven­stre: «Forskn­ings­da­ta og forskn­ingsre­sul­tater er blant de tydelig­ste kan­di­datene, og slik infor­masjon bør gjøres fritt tilgjen­gelig umid­del­bart etter pub­lis­er­ing. Arbei­det med å dig­i­talis­ere mate­ri­ale i offentlige og pri­vate arkiv­er må også inten­siveres. Øvrige data fra både statlige og kom­mu­nale offentlige myn­digheter vil også kunne danne grunnlag for nye tjen­ester, og hvilke data som er mest egnet vil gjerne vise seg etter at de er frigitt.»

Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti: «Bilder og fotografi, musikk og annet som friv­il­lig deles under frie lisenser av opphavs­mann, Nasjon­al­bib­lioteket og andre bib­liotek­t­jen­ester, offentlige doku­menter, sta­tis­tikk og forskning.»

Miljø­par­ti­et De Grønne: «Vi vil dele all offentlig infor­masjon så fritt som mulig. Det finnes stadig flere områder hvor frie lisenser er en god løs­ning for infor­masjons­del­ing, men i pro­gram­met har vi spe­sielt lagt vekt på pro­gram­vare, dig­i­tale muse­umssam­linger, forskn­ing og skole­bøk­er. Vi har pro­gram­festet at vi vil få utviklet et sys­tem for årlig reg­istrering og pub­lis­er­ing av verk som fall­er i det fri når ver­ne­ti­den går ut, og at NRKs arkiv skal være tilgjen­gelig for alle. Vi vil også redusere leng­den på vernetiden.»

Rødt: «Rødt er tilhen­gere av at mest mulig infor­masjon og arkiv­ma­te­ri­ale er offentlig tilgjen­gelig. Vi men­er for eksem­pel at offentlig finan­siert forskn­ing bør være tilgjen­gelig for alle, og ikke være avhengig abon­nementer på tidsskrifter eller kjøp av artik­ler. Også offentlig finan­siert kul­tur bør mang­foldig­gjøres på en måte som ivare­tar opphavsper­son­enes ret­tigheter. Vi men­er videre at his­toriske arkiv­er i størst mulig grad blir tilgjen­gelig for all­mennheten, også uten­for akademia.»

Sen­ter­par­ti­et og Kris­telig Folkepar­ti opp­gir at de ikke har ved­tatt noen poli­tikk på området.

Konklusjon

De fleste par­tiene er fornøyd med artik­lene om eget par­ti og poli­tikere i Wikipedia. Flere angir at de men­er artik­lene er vik­tige og at de ønsker at artik­lene skal få bedre kvalitet og at flere poli­tikere bør få egne artik­ler. De fleste par­tiene har angitt at de selv har bidratt på egne artik­ler, men sam­tidig angir flere at de er var­somme med å aktivt redi­gere egne artik­ler, eller at de kun ret­ter opp fak­tafeil.  Flere parti­er utgir egne bilder f.eks. på Flickr med frie lisenser og opp­for­dr­er Wikipedia til å benytte disse. Rødt klager over at deres poli­tikere blir slet­tet fra Wikipedia, mens FrP klager over at artikke­len om dem har stort fokus på min­dre vik­tige neg­a­tive hendelser.

Alle par­tiene men­er at det er vik­tig å til­by kunnskap på begge norske målfør­er. De fleste er også enige i at nord­samisk er vik­tig. Ven­stre skriv­er at Wikipedia er et vik­tig opp­slagsverk som må være tilgjen­gelig på alle språk og målformer.

Seks av par­tiene er helt enige i at statlig finan­sierte kunnskaps- og kul­tur­bas­er skal legges ut under en fri lisens der det er mulig. Arbei­der­par­ti­et skriv­er at kunnskap finan­siert av fel­lesskapet bør være tilgjen­gelig for fel­lesskapet. Sam­tidig bemerk­er flere par­ti at opphavs­rett- og eien­dom­srett til dig­i­tal skapt kun­st og kul­tur, må ivaretas.

Flere parti­er nevn­er at data og resul­tat fra offentlig finan­siert forskn­ing bør legges under en fri lisens og at NRKs arkiv skal frigis.

Miljø­par­ti­et De Grønne ønsker å redusere lengen på ver­netid. Opphavs­ret­ten i dag var­er i opphavs­man­nens lev­etid og 70 år etter utløpet av ved­k­om­mendes dødsår.

Taushets­be­lagt infor­masjon, per­son­sen­si­tive sak­er og områder som berør­er rikets sikker­het er de fleste par­tiene enige om at ikke er egnet for å deles. Ellers nevnes selv­fi­nan­sierende og opphavs­rettslig mate­ri­ale som problematiske.

Wiki­me­dia Norge er svært fornøyd med at alle par­tiene svarte på våre spørsmål. Vi reg­istr­erer også at flere parti­er men­er at Wikipedia er et vik­tig opp­slagsverk for kunnskap og his­to­rie og at en av Wikipedias store styrk­er er at alle kan få til­gang til kunnskap på sitt eget språk. Wiki­me­dia Norge er også svært fornøyd med at flere par­ti ønsker å fri­gi offentlig finan­sierte arkiv og kunnskaps­data­bas­er. Vi ønsker også å framheve de par­ti som ønsker å gjøre noen let­telser i opphavs­ret­ten, f.eks. å redusere ver­ne­ti­den. Likev­el vis­er under­søkelsen at det er behov for å informere poli­tik­erne om behovet for fri kunnskap, hvilke fordel­er fri kunnskap har, og hvor­dan lov­givnin­gen kan tilpass­es fri kunnskap.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen