Fra klipp og lim til dyp kunnskap

Å klippe og lime informasjon er ikke det samme som å tilegne seg dyp kunnskap.

På land­skon­fer­ansen for skolebib­liotekar­er 2009 i regi av Bib­liotek­sen­tralen var vi så heldige å få to fore­lesninger av en av de store inter­nasjonale kap­a­sitetene på skolebib­liotek, Dr. Ross J. Todd fra Rut­gers Uni­ver­si­ty, New Jer­sey. Han er også led­er av CISSL – Cen­ter for Inter­na­tion­al Schol­ar­ship in School Libraries. Et av mot­toene hans lyder: ”Don’t water rocks!”

I en min­dre grup­pe­sam­tale spurte Ross hva deltak­erne ville ta med seg hjem til sine egne skol­er, og da var det spon­tane svaret fra en av deltak­erne net­topp: ”Don’t water rocks!” – ” ikke kast bort krefter på gold grunn”.

Skolebibliotekets utfordringer

Todd pre­sen­terte de vik­tig­ste ufor­drin­gene skolebib­lioteket står over­for i dag slik:

  • Fra infor­masjon til kunnskap: Uten elevenes utforskn­ing, ingen begrun­nelse for skolebiblioteket.
  • ”Evi­dence-based prac­tice”: Vi må doku­mentere at vår prak­sis gir resul­tater, hvis ikke blir det bare påstander.
  • Bygge team og part­ner­skap: Uten samar­bei­dspart­nere er det begrensede muligheter for endringer.
  • Bruke Web 2.0‑verktøy: Vi må kjenne disse verk­tøyene for å knytte læring til bar­nas virkelighet.
  • Tenke helt nytt om skolebib­lioteket: Vi må skape nye visjon­er for mor­genda­gens bibliotek.

Dette skiller seg ikke stort ut fra utfor­drin­gene slik vi møter dem i det daglige i den norske skole­hverda­gen, men vi har ingen forskn­ingstradis­jon for å løse prob­le­mer og forbedre våre tjenester. 

Nedlasting og transport

Ross’ utgangspunkt var at forsknin­gen vis­er at elevenes bruk av bib­lioteket og net­tbaserte kilder i opp­gaver og pros­jek­ter ofte bidrar lite til læring og dan­nelse av ny kunnskap. Det van­lige er at lær­eren intro­duser­er emnet med noen refer­anser i klasserom­met, bib­liotekaren føl­ger opp med kilder i bib­lioteket og på nettet.

Elevene laster ned store mengder infor­masjon, klip­per og limer og prøver å gjøre tek­sten til sin egen, og lær­er seg forskjel­lige teknikker for å skrive om tek­ster slik at plagier­ing ofte ikke blir oppdaget. Evnene til kri­tisk tenkn­ing og å utøve kildekri­tikk utvikles ikke.

Vi ser alt­så mye trans­port av infor­masjon, men ikke nød­vendigvis trans­former­ing av infor­masjon til ny kunnskap. Fokus legges gjerne på pro­duk­tet snarere enn å demon­strere grunn­leggende forståelse. En vik­tig obser­vasjon er at veiled­nin­gen ikke følges opp under hele pros­essen, og at elevene ikke har de nød­vendi­ge fer­digheter til å gjen­nom­føre pros­jek­tene. Grup­pear­beid før­er gjerne til arbei­ds­del­ing mel­lom elevene, men lite samar­beid utover det.

Fra informasjon til kunnskap

En under­søk­ende tilnærm­ing til læring innebær­er at elevene engas­jeres i å utforske ulike og ofte mostri­dende kilder og ideer, for å bygge ny forståelse og utvikle egne syn­spunk­ter og per­spek­tiv­er. Det han­dler alt­så om læring, læring for livet. (Ross bruk­er begrepet ”deep learn­ing”.) Dette krev­er stim­ulerende møter med infor­masjon – møter som kan fange elevenes inter­ess­er og moti­vere og styre den pågående utforskningen.

Det teo­retiske grunnlaget for et slikt par­a­digmeskifte i utviklin­gen av den inter­nasjonale infor­masjons- og bib­liotekviten­skapen er lagt av Car­ol Col­lier Kuhlthau i boka Seek­ing mean­ing; a process approach to library and infor­ma­tion ser­vices. Første utgave kom i 1993, 2.utgave 2004. Hennes mod­ell for infor­masjon­ssøk­ing­spros­essen er basert på forskn­ing gjen­nom flere år og omfat­ter en rekke felt­studi­er med bruk av ulike metoder; obser­vasjon, inter­vjuer og kart­leg­gin­ger ved spør­reskje­maer til lærere, bib­liotekar­er og elever. Bruk­er­per­spek­tivet er sen­tralt og den ped­a­gogiske tilnær­min­gen er kon­struk­tivis­tisk. Læring er en pros­ess der indi­videt aktivt søk­er å utvide sin forståelse av ver­den rundt seg.

Kuhlthau del­er pros­essen inn i seks fas­er. De seks hov­ed­fasene kan ved første blikk minne mye om mod­eller vi kjen­ner fra norsk skole for pros­jek­tar­beid eller prob­lem­basert læring. Det nye er at her trekkes hele men­nes­ket inn i pros­essen: Det han­dler både om følelser, tanker og han­dlinger, og disse sidene påvirk­er pros­essen på forskjel­lige måter gjen­nom de ulike fasene. ”Guid­ed inquiry” er den prak­tiske meto­den utformet med utgangspunkt i denne mod­ellen. (Jeg etterl­yser en god beteg­nelse for ”Guid­ed inquiry” på norsk. Veiledet utforsk­ing er det nærmeste jeg kom­mer. Innhold­et er imi­dler­tid klart; det han­dler om skolebib­lioteket som en are­na for læring, og om veiled­ning knyt­tet til bib­liotek og kilde­bruk gjen­nom hele informasjonssøkeprosessen)

Et hov­ed­po­eng er at elevene ikke over­lates til seg sjøl i utforskn­ing­spros­essen. Mod­ellen forut­set­ter tett oppføl­ging av elevene av lærer(e) og bibliotekar(er) som samar­bei­der om å lede elevene gjen­nom arbei­det slik at dyb­dekunnskap og forståelse kan utvikles. 

Vekk med martyrrollen!

Jeg beg­y­nte med ett av Ross Todds råd til oss – Don’t water rocks! — og slut­ter med et annet: — Don’t play the vic­tim! Skal vi følge hans strate­gi­er må vi i mye større grad fokusere på det som er bra, ikke bare ved å peke på skolebib­liotekets poten­sial, men ved å vise hva vi fak­tisk får til.

Jeg men­er vi har mye god prak­sis i Norge, og det er gjen­nom prak­sis at vi har fått mange skolebib­liotek av høy stan­dard, ikke minst i de videregående sko­lene. Slike bib­liotek er aldri enkelt­per­son­ers verk, selv om en ild­sjel av en bib­liotekar ofte er en vik­tig innsats­fak­tor. Støtte fra ledelse og samar­bei­dende lærere er nød­vendig for at skolebib­lioteket skal bli en vik­tig ressurs for å realis­ere skolenes ped­a­gogiske målset­tinger. Aktive skole­byråkrater og inter­esserte skole­poli­tikere i kom­muner og fylk­er er heller ikke å forak­te. Det er gjen­nom slikt samar­beid og slik allianse­byg­ging vi har fått de mange gode skolebib­liotekene vi har.

School libraries work! het­er en liten pub­likasjon fra Research Foun­da­tion med data fra 19 amerikanske stater og én kanadisk provins (last ned i pdf-for­mat, ). Her doku­menteres at gode skolebib­liotekop­p­legg med kval­i­fis­ert per­son­ale, dvs. med per­son­ale som har både bib­liotekfaglig og ped­a­gogisk kom­petanse, har betyd­ning for elevenes læring­sut­bytte. Det plan­legges å utvide denne under­søkelsen til et inter­nasjon­alt pros­jekt, og Ross etterlyste norske bidrag og opp­for­dret oss til å sam­le data for doku­mentere egne resultater.

Oppfølging, nullkonferanse og deling

Kon­fer­ansen sam­let ca 125 deltakere på Olavs­gård hotell 26.–27. mars 2009. Nesten halv­parten kom fra bib­liotek i grunnskolen, mens de øvrige deltak­erne fordelte seg på videregående skol­er, folke- og fylkes­bib­liotek, høyere utdan­ningsin­sti­tusjon­er, samt kom­mu­nale og fylkeskom­mu­nale organ­er med ped­a­gogiske funksjoner. 

Alle fore­dra­gene og pre­sen­tasjonene lig­ger tilgjen­gelig på skolebibliotek.ning.com. Dette omfat­ter Pow­er­Point-pre­sen­tasjon­er med lydopp­tak (Slide­Cast) og tre videoopp­tak med Ross Todd og Ellen Sundt, fore­drag fra par­al­lellsesjonene og refer­ater fra Nul­lkon­fer­ansenes debat­ter. Det skjed­de alt­så mye annet spen­nende på kon­fer­ansen, men jeg har val­gt å fokusere på Todds bidrag.

Nul­lkon­fer­ansene (Uncon­fer­ence) var en ny erfar­ing for mange. Temaene var basert på ønsker fra deltak­eren, grup­peledere blei utpekt og hver gruppe val­gte to ref­er­enter. Det hele fungerte veldig bra. Gjen­nom den grundi­ge doku­men­tasjo­nen av hele kon­fer­ansen kan mange flere enn de som del­tok få glede av fore­dra­gene, og mulighet til å delta i de videre diskusjonene om aktuelle skolebib­liotek­spørsmål. Det han­dler om del­ing av kunnskap og erfaringer, og det er en utfor­dring til oss alle om å følge opp.

Kilder
Kuhlthau, Car­ol Col­lier (2004) Seek­ing mean­ing: a process approach to library and infor­ma­tion ser­vices. 2. ed. West­port, CT.
Kuhlthau, Car­ol Col­lier (2006) Guid­ed inquiry: learn­ing in the 21st cen­tu­ry West­port, CT.
School libraries work! Research Foundation
Todd, Ross James (2009) School libraries and learn­ing – What are the challenges?
Land­skon­fer­anse for skolebib­liotek 2009.
Todd, Ross James (2009) Guid­ed inquiry: learn­ing in the school library
Land­skon­fer­anse for skolebib­liotek 2009.

Om artikke­len
Artikke­len ble først pub­lis­ert i Bok og Bib­liotek nr. 3, 2009. Lenker er lagt til av redaksjonen.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Ida Aalens link­er. Ida Aalens link­er said: Fra klipp og lim til dyp kunnskap http://bit.ly/dCWyi6 […]

til toppen