Fra klipp og lim til dyp kunnskap

Å klippe og lime informasjon er ikke det samme som å tilegne seg dyp kunnskap.

På lands­kon­fe­ran­sen for skole­bi­blio­te­ka­rer 2009 i regi av Biblio­tek­sen­tra­len var vi så hel­di­ge å få to fore­les­nin­ger av en av de sto­re inter­na­sjo­na­le kapa­si­te­te­ne på skole­bi­blio­tek, Dr. Ross J. Todd fra Rut­gers Uni­ver­sity, New Jer­sey. Han er også leder av CISSL – Cen­ter for Inter­na­tio­nal Scholarship in School Libra­ries. Et av mot­to­ene hans lyder: ”Don’t water rocks!”

I en mind­re gruppe­sam­ta­le spur­te Ross hva del­ta­ker­ne vil­le ta med seg hjem til sine egne sko­ler, og da var det spon­ta­ne sva­ret fra en av del­ta­ker­ne nett­opp: ”Don’t water rocks!” – ” ikke kast bort kref­ter på gold grunn”.

Skolebibliotekets utfordringer

Todd pre­sen­ter­te de vik­tigs­te uford­rin­ge­ne skole­bi­blio­te­ket står over­for i dag slik:

  • Fra infor­ma­sjon til kunn­skap: Uten ele­ve­nes utforsk­ning, ingen begrun­nel­se for skole­bi­blio­te­ket.
  • ”Evi­den­ce-based prac­tice”: Vi må doku­men­te­re at vår prak­sis gir resul­ta­ter, hvis ikke blir det bare påstan­der.
  • Byg­ge team og part­ner­skap: Uten sam­ar­beids­part­ne­re er det begren­se­de mulig­he­ter for end­rin­ger.
  • Bru­ke Web 2.0‑verktøy: Vi må kjen­ne dis­se verk­tøy­ene for å knyt­te læring til bar­nas vir­ke­lig­het.
  • Ten­ke helt nytt om skole­bi­blio­te­ket: Vi må ska­pe nye visjo­ner for mor­gen­da­gens biblio­tek.

Det­te skil­ler seg ikke stort ut fra utford­rin­ge­ne slik vi møter dem i det dag­li­ge i den nors­ke skole­hver­da­gen, men vi har ingen forsk­nings­tra­di­sjon for å løse pro­ble­mer og for­bed­re våre tje­nes­ter.

Nedlasting og transport

Ross’ utgangs­punkt var at forsk­nin­gen viser at ele­ve­nes bruk av biblio­te­ket og nett­ba­ser­te kil­der i opp­ga­ver og pro­sjek­ter ofte bidrar lite til læring og dan­nel­se av ny kunn­skap. Det van­li­ge er at lære­ren intro­du­se­rer emnet med noen refe­ran­ser i klasse­rom­met, biblio­te­ka­ren føl­ger opp med kil­der i biblio­te­ket og på net­tet.

Ele­ve­ne las­ter ned sto­re meng­der infor­ma­sjon, klip­per og limer og prø­ver å gjø­re teks­ten til sin egen, og lærer seg for­skjel­li­ge tek­nik­ker for å skri­ve om teks­ter slik at pla­gie­ring ofte ikke blir opp­da­get. Evne­ne til kri­tisk tenk­ning og å utøve kilde­kri­tikk utvik­les ikke.

Vi ser alt­så mye trans­port av infor­ma­sjon, men ikke nød­ven­dig­vis trans­for­me­ring av infor­ma­sjon til ny kunn­skap. Fokus leg­ges gjer­ne på pro­duk­tet sna­re­re enn å demon­stre­re grunn­leg­gen­de for­stå­el­se. En vik­tig obser­va­sjon er at vei­led­nin­gen ikke føl­ges opp under hele pro­ses­sen, og at ele­ve­ne ikke har de nød­ven­di­ge fer­dig­he­ter til å gjen­nom­føre pro­sjek­te­ne. Gruppe­ar­beid fører gjer­ne til arbeids­de­ling mel­lom ele­ve­ne, men lite sam­ar­beid utover det.

Fra informasjon til kunnskap

En under­sø­ken­de til­nær­ming til læring inne­bæ­rer at ele­ve­ne enga­sje­res i å utfors­ke uli­ke og ofte mostri­den­de kil­der og ide­er, for å byg­ge ny for­stå­el­se og utvik­le egne syns­punk­ter og per­spek­ti­ver. Det hand­ler alt­så om læring, læring for livet. (Ross bru­ker begre­pet ”deep lear­ning”.) Det­te kre­ver sti­mu­le­ren­de møter med infor­ma­sjon – møter som kan fan­ge ele­ve­nes inter­es­ser og moti­ve­re og sty­re den pågå­en­de utforsk­nin­gen.

Det teo­re­tis­ke grunn­la­get for et slikt para­digme­skif­te i utvik­lin­gen av den inter­na­sjo­na­le infor­ma­sjons- og biblio­tek­vi­ten­ska­pen er lagt av Carol Col­li­er Kuhlt­hau i boka Seeking meaning; a process approa­ch to libra­ry and infor­ma­tion ser­vices. Førs­te utga­ve kom i 1993, 2.utgave 2004. Hen­nes modell for infor­ma­sjons­sø­kings­pro­ses­sen er basert på forsk­ning gjen­nom fle­re år og omfat­ter en rek­ke felt­stu­di­er med bruk av uli­ke meto­der; obser­va­sjon, inter­vju­er og kart­leg­gin­ger ved spørre­skje­ma­er til lære­re, biblio­te­ka­rer og ele­ver. Bru­ker­per­spek­ti­vet er sen­tralt og den peda­go­gis­ke til­nær­min­gen er kon­struk­ti­vis­tisk. Læring er en pro­sess der indi­vi­det aktivt søker å utvi­de sin for­stå­el­se av ver­den rundt seg.

Kuhlt­hau deler pro­ses­sen inn i seks faser. De seks hoved­fa­se­ne kan ved førs­te blikk min­ne mye om model­ler vi kjen­ner fra norsk sko­le for pro­sjekt­ar­beid eller pro­blem­ba­sert læring. Det nye er at her trek­kes hele men­nes­ket inn i pro­ses­sen: Det hand­ler både om følel­ser, tan­ker og hand­lin­ger, og dis­se side­ne påvir­ker pro­ses­sen på for­skjel­li­ge måter gjen­nom de uli­ke fase­ne. ”Gui­ded inquiry” er den prak­tis­ke meto­den utfor­met med utgangs­punkt i den­ne model­len. (Jeg etter­ly­ser en god beteg­nel­se for ”Gui­ded inquiry” på norsk. Vei­le­det utfors­king er det nær­mes­te jeg kom­mer. Inn­hol­det er imid­ler­tid klart; det hand­ler om skole­bi­blio­te­ket som en are­na for læring, og om vei­led­ning knyt­tet til biblio­tek og kilde­bruk gjen­nom hele infor­ma­sjons­søke­pro­ses­sen)

Et hoved­po­eng er at ele­ve­ne ikke over­la­tes til seg sjøl i utforsk­nings­pro­ses­sen. Model­len for­ut­set­ter tett opp­føl­ging av ele­ve­ne av lærer(e) og bibliotekar(er) som sam­ar­bei­der om å lede ele­ve­ne gjen­nom arbei­det slik at dybde­kunn­skap og for­stå­el­se kan utvik­les.

Vekk med martyrrollen!

Jeg begyn­te med ett av Ross Todds råd til oss – Don’t water rocks! — og slut­ter med et annet: — Don’t play the vic­tim! Skal vi føl­ge hans stra­te­gi­er må vi i mye stør­re grad foku­se­re på det som er bra, ikke bare ved å peke på skole­bi­blio­te­kets poten­si­al, men ved å vise hva vi fak­tisk får til.

Jeg mener vi har mye god prak­sis i Nor­ge, og det er gjen­nom prak­sis at vi har fått man­ge skole­bi­blio­tek av høy stan­dard, ikke minst i de videre­gå­en­de sko­le­ne. Sli­ke biblio­tek er ald­ri enkelt­per­soners verk, selv om en ild­sjel av en biblio­te­kar ofte er en vik­tig inn­sats­fak­tor. Støt­te fra ledel­se og sam­ar­bei­den­de lære­re er nød­ven­dig for at skole­bi­blio­te­ket skal bli en vik­tig res­surs for å rea­li­se­re sko­le­nes peda­go­gis­ke mål­set­tin­ger. Akti­ve skole­by­rå­kra­ter og inter­es­ser­te skole­po­li­ti­ke­re i kom­mu­ner og fyl­ker er hel­ler ikke å for­ak­te. Det er gjen­nom slikt sam­ar­beid og slik alli­anse­byg­ging vi har fått de man­ge gode skole­bi­blio­te­ke­ne vi har.

School libra­ries work! heter en liten pub­li­ka­sjon fra Rese­arch Foun­da­tion med data fra 19 ame­ri­kans­ke sta­ter og én kana­disk pro­vins (last ned i pdf-for­mat, ). Her doku­men­te­res at gode skole­bi­blio­te­kopp­legg med kva­li­fi­sert per­so­na­le, dvs. med per­so­na­le som har både biblio­tek­fag­lig og peda­go­gisk kom­pe­tan­se, har betyd­ning for ele­ve­nes lærings­ut­byt­te. Det plan­leg­ges å utvi­de den­ne under­sø­kel­sen til et inter­na­sjo­nalt pro­sjekt, og Ross etter­lys­te nors­ke bidrag og opp­ford­ret oss til å sam­le data for doku­men­te­re egne resul­ta­ter.

Oppfølging, nullkonferanse og deling

Kon­fe­ran­sen sam­let ca 125 del­ta­ke­re på Olavs­gård hotell 26.–27. mars 2009. Nes­ten halv­par­ten kom fra biblio­tek i grunn­sko­len, mens de øvri­ge del­ta­ker­ne for­del­te seg på videre­gå­en­de sko­ler, fol­ke- og fyl­kes­bi­blio­tek, høy­ere utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner, samt kom­mu­na­le og fyl­kes­kom­mu­na­le orga­ner med peda­go­gis­ke funk­sjo­ner.

Alle fore­dra­ge­ne og pre­sen­ta­sjo­ne­ne lig­ger til­gjen­ge­lig på skolebibliotek.ning.com. Det­te omfat­ter Power­Point-pre­sen­ta­sjo­ner med lyd­opp­tak (Sli­deCast) og tre video­opp­tak med Ross Todd og Ellen Sundt, fore­drag fra paral­lell­se­sjo­ne­ne og refe­ra­ter fra Null­kon­fe­ran­se­nes debat­ter. Det skjed­de alt­så mye annet spen­nen­de på kon­fe­ran­sen, men jeg har valgt å foku­se­re på Todds bidrag.

Null­kon­fe­ran­se­ne (Uncon­fe­ren­ce) var en ny erfa­ring for man­ge. Tema­ene var basert på øns­ker fra del­ta­ke­ren, gruppe­le­de­re blei utpekt og hver grup­pe valg­te to refe­ren­ter. Det hele fun­ger­te vel­dig bra. Gjen­nom den grun­di­ge doku­men­ta­sjo­nen av hele kon­fe­ran­sen kan man­ge fle­re enn de som del­tok få gle­de av fore­dra­ge­ne, og mulig­het til å del­ta i de vide­re dis­ku­sjo­ne­ne om aktu­el­le skole­bi­bliotek­spørs­mål. Det hand­ler om deling av kunn­skap og erfa­rin­ger, og det er en utford­ring til oss alle om å føl­ge opp.

Kil­der
Kuhlt­hau, Carol Col­li­er (2004) Seeking meaning: a process approa­ch to libra­ry and infor­ma­tion ser­vices. 2. ed. West­port, CT.
Kuhlt­hau, Carol Col­li­er (2006) Gui­ded inquiry: lear­ning in the 21st cen­tury West­port, CT.
School libra­ries work! Rese­arch Foun­da­tion
Todd, Ross James (2009) School libra­ries and lear­ning – What are the chal­len­ges?
Lands­kon­fe­ran­se for skole­bi­blio­tek 2009.
Todd, Ross James (2009) Gui­ded inquiry: lear­ning in the school libra­ry
Lands­kon­fe­ran­se for skole­bi­blio­tek 2009.

Om artik­ke­len
Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Bok og Biblio­tek nr. 3, 2009. Len­ker er lagt til av redak­sjo­nen.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Ida Aalens lin­ker. Ida Aalens lin­ker said: Fra klipp og lim til dyp kunn­skap http://bit.ly/dCWyi6 […]

til toppen