“Kjækt og frækt”: Kvinnenes inntog i offentligheten 1870–1913

Førte moderniseringen og debattene som ledet til kvinnelig stemmerett i 1913 til en ny kvinnerolle? Dette er hovedspørsmålet i denne artikkelen, og svaret er både ja og nei.

Som hov­ed­strate­gi argu­menterte kvin­nesak­skvin­ner, på lin­je med lib­erale menn i offent­lighet og poli­tikk, med utgangspunkt i kvin­nelig særart da de fra slut­ten av 1800-tal­let vant nye posisjon­er i offent­ligheten. Kvin­ner måtte få poli­tiske ret­tigheter og til­gang til offent­ligheter for­di de rep­re­sen­terte noe annet enn menn. De hadde andre ressurs­er og egen­skaper som kunne til­føre sam­funn og poli­tikk noe vik­tig, argu­menterte de.

En sen­tral tanke var at kvin­ner måtte bli rep­re­sen­tert av andre kvin­ner, ikke av menn, for­di kvin­ner hadde større omsorg­sevne, empati og forståelse for sosiale og human­itære spørsmål enn menn. Kvin­ner fikk ord på seg for å ha en nød­vendig moral­sk døm­mekraft, og som vi skal se i denne artikke­len kan det dermed hevdes at kvinnene rykket fram i offent­ligheten i for­len­gelsen av sin husmorrolle.

Var kvinner skikket til å stemme? Stemmerettsdebatten i korte trekk

Peri­o­den mel­lom 1870 og 1913 var preget av debat­ten om kvin­ner skulle få full deltakelse i offent­ligheten gjen­nom stem­merett. Sum­men av innhold­et i stort­ings­de­bat­tene etter 1890 gav god argu­men­tasjon for at kvin­ner burde ha stem­merett ut fra særart­sar­gu­men­tasjo­nen. Vi finner ikke et syn som avgjørende omde­fin­erte kvin­nerollen, som husmo­ra i hjem­met. Brit C. Stuk­srud vis­er i sin dok­toravhan­dling hvor effek­tive og kraft­fulle de lokale byforenin­gene ble i Vest­fold i årene mel­lom 1895 og 1901 gjen­nom medlems­masse, nettverk, møter, avisinn­legg, petisjon­er og val­gsamar­beid. Hun argu­menter­er for at stem­merettskam­p­en også ble vun­net neden­fra-og-opp. Men for å legit­imere beveg­elsen var det vik­tig å gi det en «hus­mod­erlig» tilnærm­ing. Stem­merettskvinnene var først og fremst hus­mø­dre, vok­tere av fam­i­lien og hjem­met.[1]

Kvin­nelige arbei­dere i spis­esalen på Chris­tia­nia Seil­dugs­fab­rik i Oslo, 1906.

Når kvinnene i 1894 fikk lov til å stemme ved folkeavstemninger om alko­hol­salg i byene, var det ut fra at fyll og alko­holisme blant mennene berørte eller ram­met kvinnene og deres barn og hjem. Kvin­ners engas­je­ment og deltakelse i Tota­lavholds­forenin­gen og i en rekke human­itære foreninger demon­str­erte at kvinnene hadde stor moral­sk døm­mekraft og sosial ans­vars­følelse. Men mest drei­de det seg om at dette spørsmålet fikk store kon­sekvenser for den fem­i­nine sfære, hjemmene, der kvinnene hadde ans­varet.[2]

Forestill­in­gen om at kvin­ner hadde min­dre intel­li­gens og var min­dre evner­ike enn menn, var ofte en hov­edin­nvend­ing i aviss­pal­tene mot at kvin­ner skulle ha stem­merett, ha utdan­nelse, være nærings­drivende eller opp­tre i offent­ligheter. Dette fikk næring av nyvin­nin­gene fra naturviten­skapen. Et leserinn­legg fra 1878, trolig fra en kvinne som talte varmt for oppret­telsen av lese­foren­ing for kvin­ner i Bergen, opp­sum­merte debat­ten om kvin­ners og menns intel­li­gens. Her lå argu­men­tasjo­nen som hadde betyd­ning for om kvin­ner burde spille aktive roller i offent­ligheter og poli­tikk eller ikke. Innsenderen avviste den utbredte opp­fat­nin­gen at:

«… mæn­derne skulde være født med større for­stand, kvin­derne med større liv­lighed, kvin­derne have større med­født kom­bi­na­tion­sevne, mæn­derne skarpere tænkekraft.»

For innsenderen var det «opdragelsessys­te­mer» som skapte forskjel­lene, for jen­tene og gut­tene som løp i gata var i utgangspunk­tet «ens». Veien til likestill­ing lå i at kvin­ner fikk samme til­gang til opplysning og dan­nelse.[3]

Innsenderen Erik Bøgh argu­menterte to år senere sterkt mot kvin­nesak­en i den kvin­nelige lese­forenin­gen i Bergen, og hevdet at hjem­met var «kvin­dens virkekreds» og at kvin­ner og menn hadde ulike evn­er. Og Noras svik mot mann og fam­i­lie i Ibsens Dukke­hjem skyldtes man­glende åndelige utvikling.[4]

Noras svik mot mann og fam­i­lie i Ibsens Dukke­hjem skyldtes man­glende åndelige utvikling

For Det medisinske fakul­tet i Kris­tia­nia i 1882 ble hov­ed­be­grun­nelsen for å avvise at kvin­ner skulle kunne utdanne seg som leg­er, at de ikke hadde nervesys­tem og hel­bre­delse til omfat­tende studi­er og ånd­sar­beid. De man­glet ro og likevekt i tanken, og likeså fas­thet i karak­ter og vil­je. Kvin­ner var fra naturen av ikke skikket til å være leg­er.[5]

Gro Hage­mann hevder at mod­erniserin­gen av det norske sam­fun­net på 1800-tal­let var kjønnsspe­si­fikk. Det var i første omgang menn som ble mod­erne, mens kvinnene i stor grad ble igjen i fam­i­lien og hush­old­et, som gifte hus­mø­dre, hjem­meværende døtre eller som tjen­estepik­er. Hage­mann gjør imi­dler­tid et unntak for yrkeskvinnene i indus­tri og mod­erne tjen­esteyt­ing som hadde fått større han­dlingsrom og fri­het. Noen fikk også høyere sosial sta­tus. For kvin­ner fra borg­er­skapet og embets­standen kunne et liv som yrke­sak­tiv bety sta­tus­fall, men for mange gav yrkeslivet ny selvbe­vis­s­thet og nye fel­lesskap.[6] I 1875 var en tred­jedel av kvinnene i yrkeslivet, og denne ande­len holdt seg ut 1800-tal­let, før den utover på 1900-tal­let beg­y­nte å gå sak­te tilbake.[7]

Eirinn Larsen har doku­mentert at antall gifte kvin­nelige entre­prenør­er økte sterkt i årene mel­lom 1870 og 1900. De etablerte seg med mat­for­ret­ninger, frisør­sa­longer, kles­bu­tikker, kafeer, vertshus og hoteller. På slut­ten av 1800-tal­let var det næringslivet som gav de beste mulighetene for både ugifte og gifte kvin­ner som søk­te egen inntekt, økt fort­jen­este og et bedre liv for seg selv og sine. Larsen får fram at kvin­nelige entre­prenør­er både utnyt­tet og over­skred de etablerte forestill­in­gene om det å være kvinne. En vik­tig forut­set­ning for kvin­ners inntre­den var lib­er­alis­erin­gen av han­del og hånd­verk som hadde foregått på 1800-tal­let. De selvre­alis­erte yrkeskvinnene i hov­ed­staden rundt 1900 utgjorde imi­dler­tid aldri en enhetlig gruppe kvin­ner, verken sosialt eller alder­smes­sig. Noen var enslige og ugifte, andre gifte eller enker. Kvinnene som slo seg opp som selvs­tendi­ge nærings­drivende, kom til å utfor­dre det borg­erlige hus­moride­alet, og mange av de mannlige grossis­tene rea­gerte neg­a­tivt på sine kvin­nelige konkur­renter.[8]

I 1883 skrev Bodø bys for­mannskap at

«kvin­ner i arbei­de havde en sterkere selvbe­v­id­s­thed end de der vier sig helt og hold­ent til hjem­met og fam­i­lien».[9]

Pikeskolen i 1870-årene og mid­del­skolen i 1880-årene bidro til økt utdan­ningsnivå for borg­er­skapets kvin­ner i Bodø, og med større kunnskap og kom­petanse som kunne omsettes som ansat­te eller eiere i bedrifter.[10]

Det store prin­sip­ielle spørsmålet i Mis­vær sam­tale­foren­ing uten­for Bodø vin­teren 1885–1886 gjaldt «kvin­de­sagen». Særlig på ett møte gikk diskusjo­nen høy­lytt. I denne byg­da hadde både lib­erale og kon­ser­v­a­tive menn gått sam­men om å danne en diskusjons­foren­ing. I 1882 hadde kvinnene fått adgang til å ta exa­m­en artium og kort tid også rett til å stud­ere ved Uni­ver­sitetet i Kris­tia­nia, og dette tok for­sam­lin­gen still­ing til. Én taler tok til orde for at kvin­ner burde være likestilt med man­nen i «mange henseende». Han fikk tilslut­ning fra en annen taler, som hevdet at kvin­nen var blitt foruret­tet i mange til­feller. Han syntes det var synd at enker med gårds­bruk «ikke fikk være og ordne kom­mune- og skolesager».

En tred­je taler slut­tet seg også til dette og viste til den gam­le og uret­tfer­di­ge arveloven som hadde gitt kvin­nen halv arverett i forhold til man­nen. Han mente det også var uret­tfer­dig at kvin­ner skulle ha lavere lønn enn menn. Ett inn­legg skilte seg skarpt ut fra det lib­erale fler­tal­let som talte om likestill­ing. Debat­tan­ten la vekt på Guds egne ord til den første kvinne i Mose­bok 3, og han kon­klud­erte: «Kvin­dens plads er i hjem­met.» Kvinnene burde rik­tig­nok ikke være uten opplysning, men han ville fraråde enhver fra de mandi­ge kvin­ner, «som i den nyere tid saa kjækt og frækt har frem­traadt for offent­lighe­den.»[11]

Her møter vi spen­nin­gen mel­lom to ulike forståelser av kvin­nerollen, den som de lib­erale og den som de kon­ser­v­a­tive mål­bar. Men det fantes ingen kvin­nesaks­foren­ing i Salten, og kvinnene var nok­så fraværende i både foren­ingsliv og i det poli­tiske liv. Vi finner i 1880- og 1890-årene ingen avisinn­legg fra kvin­ner. Men de ytret seg likev­el, og såpass høyt at det nådde både embets­menn og poli­tisk ledelse. Flere mer eller min­dre anonyme brev har havnet i de offentlige arkivene.

Kvinnene kom til å tilk­jen­ne­gi sine kri­tiske syns­måter. Et brev fra 1879 fra en anonym kvinne, som havnet hos fog­den, forteller sitt. Brevet var nok ment for en god ven­ninne i Bodø land­sogn. Kvin­nen hadde skrevet under med navnet Mari, og hun skrev til Karen:

«Tenk om vi havde veret mænd. Tænk hvad vi to kunne ha udret­tet. Det er ikke vore evn­er det står på, men de mange stengsler vi møder. Tenk om nogle flere av disse hadde veret revet vækk.»[12]

En bykvinne i Bodø skriv­er noe lig­nende i 1885. Brevet hun skrev, var trolig ment som et rund­skriv, og lens­mann og fogd fikk til slutt fatt i det:

«Om jeg havde veret mand, vilde flere ha lyt­tet til mig, set mig og taget mig på en alvorlig maade. Og mange dør­er vil ha opnet sig for mig. At vere kvin­de er megen arbei­de og slid, og lidet af ære og berøm­melse.»[13]

Kvinnenes ord nådde også mennene. I 1875 kon­klud­erte Bodø bys for­mannskap med at en også måtte høre hva kvinnene mente om ulike sak­er som angikk byen. Det fantes mange kloke hus­mø­dre i byen, het det. En hadde mer­ket seg klager fra flere kvin­ner om at kvin­ner ble neglis­jert, og møtt pås­tanden om at kvin­ner var like kloke og for­nuftige som menn.[14] I 1876 hadde en kvinne fra Skjer­stad skrevet:

«Nu maa snart kvinnene faa mer at sige. Det er vi som ved hvad huset og hush­old­nin­gen trænger. Man­den ville ikke have magtet at leve uden os særlig lenge. Men vi leve stadig vækk uden en mand, og det med stort hell.»[15]

Kvinneforeningenes kvinneroller

Det må være rik­tig å si at kvin­neforenin­gene på slut­ten av 1800-tal­let og utover på 1900-tal­let, og da særlig san­itets­forenin­gene, ytet sam­funnsnyt­tig arbeid som fram­sto som en for­len­gelse av kvin­ners omsorgs­funksjon­er i hjemmene. Ut i det offentlige liv tok de med seg opp­gaver fra hjem­met som var knyt­tet til morsrollen og hus­mor­rollen. Mis­jons­forenin­gene sendte penger til mis­jo­nen i inn- og utland, etter å ha sol­gt klær og hus­flid som kvinnene hadde tilvir­ket selv. Arbei­det som ble mest lagt merke til, utførte san­itets­forenin­gene. La oss se på san­itets­forenin­gen i Ås i Fol­lo som ble stiftet i 1913.[16]

Kvinnenes San­itets­foren­ing. Bildet er tatt 30. sep­tem­ber 1905 (foto: Gus­tav Borgen/Norsk Folkemuseum)

San­itet­skvinnene beg­y­nte tidlig å dele ut mat og klær til fat­tige, både vok­sne og barn, og særlig var hjelpen ret­tet inn mot fat­tige tuberkuløse. De ansat­te en syke­pleierske på egen reg­n­ing. Syke­pleiersken til san­itets­forenin­gen gikk ikke bare på sykebesøk, hun gav også gode råd og informerte unge kvin­ner og hus­mø­dre. I den forbindelse ble det oppret­tet en hjelpes­tasjon hvor det ble delt ut mat og klær til vanske­ligstilte og hvor folk kunne klage sin nød. Etter hvert skaf­fet san­itets­forenin­gene i Fol­lo seg en syke­bil på del­ing. Videre fikk san­itet­skvinnene bedret helsetil­budet for barn i skolen med utdel­ing av tannbørster og inn­føring av gratis leg­e­un­der­søkelser. Det ble også diskutert om san­itets­forenin­gene skulle ta over ans­varet for tan­npleien for bar­na. Det sa san­itet­skvinnene nei til, for­di opp­gaven ble for stor. Inn­førin­gen av sped­barn­skon­trollen like før utbrud­det av den annen ver­den­skrig ble opp­fat­tet som en stor bragd og et stort løft for san­itet­skvinnene. Dette bety­dde mye for mange mødre. Ved å satse på tradis­jonelle kvin­neopp­gaver og å opp­tre i kjente kvin­neroller vant kvinnene innpass i offent­ligheten, og kan­skje like mye halvof­fent­ligheter der den pri­vate sfæren var vanske­lig å skjelne fra den rent offentlige. Dette gav deres virk­somhet stor legit­imitet i bygdesamfunnet.

Kari Mel­by har teg­net opp tre ulike strate­gi­er som kvin­neforenin­gene ful­gte i første del av 1900-tal­let, eksem­pli­fis­ert i Norges Hus­mor­for­bund 1915–1940 og Norges Lærerin­nefor­bund 1912–1940.[17] Den ene strate­gien ekspon­erte kjønns­forskjel­lene. Den andre la kjønns­forskjel­lene til grunn men­talt, men bruk­te den ikke strate­gisk. Den tred­je strate­gien kom ist­e­den til å aksentuere kjønnsnøy­tralitet. Lærerin­nefor­bun­det ble stilt over­for dilem­maer og kom i spen­net mel­lom to ulike kvin­nepoli­tiske lin­jer. Hov­ed­tyn­g­den av lærerinnene gjorde kvin­ners forskjel­lighet til sitt vik­tig­ste våpen. Kvin­ner skulle ha likestilte posisjon­er for­di de rep­re­sen­terte en annen type arbei­d­skraft og andre kvaliteter enn menn. Ikke minst hadde kvin­nelige lærere større omsorg­sevne som «sam­funns­mor». Det utløste krav om at kvinne skulle ha under­vis­ningsmonopol på lavere trinn, og vinne innpass på høyere klas­setrinn og ikke minst i led­er­po­sisjon­er. Lærerinnene kom også til å kreve lik lønn, lik pen­sjon­salder og lik rett til ved inntak til høyere skol­er og ved anset­telse. Hus­mor­for­bun­det val­gte sys­tem­a­tisk å argu­mentere for å heve sta­tus og ret­tighetene til hus­mø­drene gjen­nom å hevde kvinnenes kom­ple­men­tære rolle innen­for en tradis­jonell kjønnsor­den. Hus­moren ble reg­net som den kvin­nelige normalpersonen.

Hus­moren ble reg­net som den kvin­nelige normalpersonen

Og for for­bun­det drei­de seg først og fremst å få poli­tikk og sam­funn til å verd­sette hus­mø­drene høyere enn det som hadde vært til­fel­let. Kvin­neforenin­gene måtte virke innen­for snevre ram­mer for hva en kvinne kunne for­ventes å være.

Hva var vunnet?

Kvin­ner fikk begrenset stem­merett i 1901 og 1907 ut fra egen inntekt og felles for­mue med mann, og all­menn stem­merett i 1913. Mye av begrun­nelsen lå i hva selvgjorte kvin­ner hadde prestert og lykkes med. Kvin­nelig entre­prenørskap fra 1870-årene og utover mark­erte til en viss grad en ny kvin­nerolle. Det var kvin­ner som var økonomisk uavhengige, men deres for­ret­ningsvirk­somhet var i mange til­feller en for­len­gelse av hus­morens plik­ter. De selvhjulp­ne kvinnene lagde mat, stelte, ryd­det, sat­te opp blom­ster, klip­pet hår, sydde og la opp klær og viste omsorg for gjester. Kvin­neforenin­gene besto av hjelp­somme hus­mø­dre, som over­førte sine funksjon­er fra hjem til en offent­lighet, eller halvof­fent­ligheter, på fat­tigbesøk eller på helses­tasjo­nen. Med stem­merettskam­p­en og full­s­tendig stem­merett for kvin­ner i 1913 ble likhet­sprin­sip­pene kro­net med seier. Og kvinnene var ikke lenger fra naturens side poli­tisk uskikket.

Imi­dler­tid bety­dde heller ikke denne fram­rykkin­gen noen avgjørende endring av kvin­nerollen. Stem­merettskvinnene mark­erte ofte at deres ståst­ed og deres framtid var som hus­mø­dre, men det rådde mis­nøye om at man hadde tatt for få skritt. I 1903 skriv­er en kvinne i Råde i Øst­fold. «Vi kvin­der vin­der stadig frem i loven med ret­tighed­er, men i det virke­lige liv er alt ved det samme gam­le.»[18] En annen kvinne fra samme bygd skrev i 1919: «Vi faar stemme, men ikke bestemme.»[19] I 1920 skriv­er en kvinne i Ås at

«stem­meretten har gitt kvin­der en stemme, men ikke en ny sam­fund­srolle. Vi skal fremde­les tjene mand og børn.»[20]

I 1920 sto hus­mor­rollen sterkere enn noen gang i Norge, og bygdekvin­nens tradis­jonelle all-kom­petanse var i ferd med å bli mer innskren­ket. Var lite vunnet?

Svaret er både ja og nei. Ja, for dem som øns­ket at kvin­ner fikk en helt ny, defin­ert sam­funnsrolle, som også ville endre for­vent­nin­gene til man­nens opp­gaver og kom­petanse. Nei, for mange andre. For fler­tal­let av kvin­neak­tivis­tene i foreninger, lit­ter­a­turen og aviss­pal­tene var nem­lig ikke målet å omde­finere helt kvin­nens sam­funnsrolle. Hjem og fam­i­lie skulle fremde­les være en vik­tig are­na for kvin­ner. Men kvin­ners innsats burde verd­settes mer, og kvin­ners særart løftes fram som et sam­funns­gode. De burde også få lov til å bestemme mer over seg selv, og få større sam­funnsin­n­fly­telse. For mange hadde net­topp kvin­ner med sine særskilte egen­skaper, som høy moral, store omsorg­sevn­er og andre psykososiale kvaliteter, gode forut­set­ninger for å fylle roller i poli­tikk og offent­lighet. Erfarin­gen som hus­mor gjorde kvin­ner egnet som bedrift­seiere, foren­ingsmedlem­mer og kom­munepoli­tikere, var kon­sekvensen av den kvin­nelige særartsargumentasjonen.

«At være hus­mod­er, er den beste sam­funnspligt og det største sam­fund­sans­var, og kvin­nen den beste statsmand,»

skrev en fat­tig kvinne som søk­te om penge­un­der­støt­telse i Ås i 1878. Hun var indign­ert om hvor lite «poli­tisk evne og sam­funds­forståelse» som byg­das «her­restyre» viste, etter at hun og andre kvin­ner hadde fått avs­lag på fat­tigstøtte som enker.[21]

Litteratur

Berget, Bjørg Ida 2011: «Det første skridt paa offent­lighe­dens bane». Inn­føring av almin­nelig stem­merett i bren­nevinsloven av 1894. Mas­teropp­gave i his­to­rie. Uni­ver­sitetet i Oslo.

Dørum, Knut 2007: Bon­destyre, kamp og for­son­ing. Ås 1850–1940. Ås bygde­bokverk, bd. 1. Elverum.

Dørum, Knut 2013: Byen blir sen­trum. Bodøs his­to­rie 1816–1890, bd. 2. Trondheim.

Gahre, Stine 2012: All­menn stem­merett for kvin­ner i lys av stort­ings­de­bat­tene fra 1890 til 1913. Rettshis­toriske studi­er nr. 24. Insti­tutt for offentlig retts skriftsserie, nr. 1/2013. Oslo: Uni­ver­sitetet i Oslo.

Hage­mann, Gro 2005: «De stummes leir?» 1800–1900, i I. Blom og S. Sogn­er (red.), Med kjønnsper­spek­tiv på norsk his­to­rie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Oslo, s.157–253.

Larsen, Eirinn 2012: «Selvgjorte kvin­ner. Kjønn, entre­prenørskap og næringsliv rundt 1900», Heimen 2012/2, s. 127?144.

Larsen, Eirinn 2014: «For­ret­ningskvinnene inntar næringslivet (1870–1900)», i Dørum, Knut (red.) Poli­tikk, pro­fesjon og vekkelse. Kvin­ner i Norge på 1800- og 1900-tal­let. Oslo, s.139–161.

Mel­by, Kari 1995: Kvin­nelighetens strate­gi­er. Norges hus­mor­for­bund 1915–1940 og Norges Lærerin­nefor­bund 1912–1940, Dr.philos-avhandling i his­to­rie. Sen­ter for kvin­neforskn­ing, NTNU. Trondheim.

Mok­snes, Aslaug 1984: Likestill­ing eller særstill­ing. Norsk Kvin­nesaks­foren­ing 1884–1913. Oslo.

Stuk­srud, Brit Con­nie 2009: Kvinnestem­meretten i Hort­en og de andre Vest­folds­byene. Mediedekn­ing og organ­isas­jon­sar­beid. Avhan­dling for graden dr.philos. Uni­ver­sitetet i Bergen.

Fotnoter

[1] Stuk­srud 2009.

[2] Gahre 2012, Berget 2011.

[3] Bergens Tidende, 8. nov. 1878. «En kvin­delig læse­foren­ing i Bergen».

[4] Bergens Adressec­on­toirs Efter­ret­ninger, 19. nov. 1880. «For eller imod kvindesagen».

[5] Bergens Tidende, 27. nov. 1882.

[6] Hage­mann 2005: 251.

[7] SSB, His­torisk sta­tis­tikk 1994, Arbei­d­skraft tabell 9.4.

[8] Larsen 2012 og 2014.

[9] Stat­sarkivet i Trond­heim, Salten fogderi, jour­nal­sak­er 1883. Brev fra Bodø bys for­mannskap, 2. aug. 1883.

[10] Dørum 2013: 384.

[11] Arkiv i Nord­land, Mis­vær sam­tale­foren­ing, møtepro­tokoll 1885–1887.

[12] Stat­sarkivet i Trond­heim, Salten fogderi, jour­nal­sak­er 1879. Brev fra kvinne, som kaller seg «Mari», til en annen, som hun kaller «Karen», datert august 1879.

[13] Stat­sarkivet i Trond­heim, Salten fogderi, jour­nal­sak­er 1885. Anonymt brev fra «en bykvin­de» til «en anden bykvin­de», 4. des. 1885.

[14] Stat­sarkivet i Trond­heim, Salten fogderi, jour­nal­sak­er 1875. Brev fra Bodø bys for­mannskap. 12. juli 1875.

[15] Stat­sarkivet i Trond­heim, Salten fogderi, jour­nal­sak­er 1876. Brev fra «en kvin­de i Skjer­stad», 1. mai 1875.

[16] Dørum 2007, s. 433–458.

[17] Mel­by 1995.

[18] Råde kom­mun­ear­kiv, for­mannskap, kor­re­spon­danse. Anonymt brev for­fat­tet av en kvinne fra mars 1903.

[19] Råde kom­mun­ear­kiv, for­mannskap, kor­re­spon­danse. Anonymt brev for­fat­tet av en kvinne fra april 1919.

[20] Ås kom­mun­ear­kiv, for­mannskap, kor­re­spon­danse. Anonymt brev for­fat­ter av en kvinne fra 1. april 1920.

[21] Ås kom­mun­ear­kiv, for­mannskap, kor­re­spon­danse. Brev fra Olga Ander­sen Nord­by, 12. okt. 1878.

TEMA

K

vinnesa
k

12 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen