Det er bare et spill

Å gjøre en innsats for demokratiet har fått en ny mening med bookmakernes inntreden i valgkampen. Men kan bookmakernes odds på valget brukes til noe annet enn underholdning?

Kom­mer Arbei­der­par­ti­et over 32% i stor­tings­val­get? Hvem får flest stem­mer av Frp og Venstre+Høyre+KrF til sam­men? Blir valg­del­ta­kel­sen over eller under 76,5%? Det­te er eksemp­ler på utfall man i skri­ven­de stund kan tip­pe på hos book­ma­ke­re som Nor­dic­bet, Beton­Bet, Uni­bet og and­re i for­kant av stor­tings­val­get 2009. Når valg­da­gen nær­mer seg vil sann­syn­lig­vis enda fle­re nett­si­der kom­me med odds på val­get. Er slik tip­ping nyt­tig til mer enn bare rein under­hold­ning? Etter min mening er det dess­ver­re ikke det i sær­lig stor grad.

Uli­ke formål
Hvis vi tar utgangs­punkt i for­skjel­le­ne mel­lom et pre­dik­sjons­mar­ked (som jeg har skre­vet om tid­li­ge­re) og en book­ma­ker, så er ikke de vel­dig sto­re tek­nisk sett. Beg­ge til­byr sine deltakere/kunder å tip­pe på utfal­let av en hen­del­se, som for eksem­pel et poli­tisk valg. De som del­tar sat­ser pen­ger på et utfall, og risi­ke­rer egne pen­ger i håp om å kun­ne vin­ne mer. En vesens­for­skjell mel­lom pre­dik­sjons­mar­ke­der og book­ma­ke­re er imid­ler­tid at først­nevn­te lar per­soner tip­pe på en hen­del­se for at man skal kun­ne bru­ke den infor­ma­sjo­nen som pro­du­se­res til noe nyt­tig. En book­ma­ker, der­imot, til­byr odds for å tje­ne pen­ger på spil­ler­nes inn­sats. Det­te gir noen utslag som med­fø­rer at det er vans­ke­lig å bru­ke en book­ma­kers odds som en reell prediksjon.

Del­ta­ker­ne i et pre­dik­sjons­mar­ked del­tar i et null-sumsspill. Til­bake­be­ta­lings­pro­sen­ten er 100; det vil si at like man­ge kro­ner som set­tes inn av del­ta­ker­ne blir betalt ut igjen i pre­mi­er. Der­som en del­ta­ker mener at den gjel­den­de pre­dik­sjo­nen bare er noen pro­sen­ter feil, vil hun/han like fullt kun­ne tje­ne på å kor­ri­ge­re pre­dik­sjo­nen ved å kjø­pe evt. sel­ge i mar­ke­det. Det fin­nes ikke noen tredje­part som skal ha en del av kaken, og der­for tje­ner man pen­ger også på små korrigeringer.

Selve grunn­ide­en til book­ma­king er å tje­ne pen­ger på kun­de­ne sine inn­sat­ser. Som hoved­re­gel beta­ler book­ma­ker­ne om lag 90 pro­sent av inn­sat­sen fra kun­de­ne sine til­ba­ke i gevinst, og behol­der 10 pro­sent selv. For å kla­re det må de set­te odd­sen lave­re enn det som er reelt. Et dags­ak­tu­elt eksem­pel er Nor­dic­bets odds på Venst­res opp­slut­ning på landsbasis:

Spill: Hvor man­ge pro­sent av stem­me­ne får Venst­re ved Stor­tings­val­get 2009?

Alter­na­ti­ver
under 5,5% — odds: 1.85
over 5,5% — odds: 1.85

Når odd­sen er 1,85 betyr det at man får til­ba­ke 185 kro­ner for hver hundre­lapp man sat­ser hvis man tip­per kor­rekt utfall. Man tje­ner alt­så 85 kro­ner net­to med en inn­sats på hund­re kroner.

Hvor mye er så til­bake­be­ta­lings­pro­sen­ten på det­te spil­let? Sett at vi sat­ser hund­re kro­ner på beg­ge utfal­le­ne, alt­så både at Venst­re får over 5,5% og at de får under 5,5%. Det sier seg da selv at vi kom­mer til å tape på det ene spil­let, men vin­ne på det and­re. Vi har med and­re ord sat­set 200 kro­ner til sam­men, og vin­ner til­ba­ke 185 kro­ner. De res­te­ren­de 15 kro­ne­ne behol­der book­ma­ke­ren. Nor­dic­bet beta­ler til­ba­ke 185 av 200 kro­ner; deres til­bake­be­ta­lings­pro­sent er der­med på 185/200 = 0,925, eller 92,5 prosent.

Siden beg­ge alter­na­ti­ve­ne på Venst­res opp­slut­ning er på 1,85, betyr det at book­ma­ke­ren mener det er like stor sjan­se for at beg­ge utfal­le­ne hen­der. Det bur­de vel bety at sjan­se­ne er 50/50? Nei, sjan­se­ne iføl­ge book­ma­ke­ren er 46/46 (!) Selv om man skul­le mene at det er litt stør­re sjan­se for at Venst­re får over 5,5% pro­sent, så vil man ikke tje­ne noe på å tip­pe på det. Ikke før sjan­se­ne i vir­ke­lig­he­ten er 55–45 vil man tje­ne pen­ger i det lan­ge løp på å sat­se pen­ger til 1,85 i odds.

Hva blir kon­se­kven­sen av det­te? Jo, den blir at folk unn­la­ter å tip­pe før det skjer sto­re end­rin­ger mht Venst­res opp­slut­ning. Der­med blir det sto­re feil­mar­gi­ner på ”pre­dik­sjo­nen”. (På øko­no­mi­språ­ket heter det at det ikke er et effi­si­ent marked.)

En annen ting er at odd­sen kan end­res under­veis, mens alter­na­ti­ve­ne for­blir de sam­me hele vei­en. I vårt eksem­pel med Venst­re er det alt­så odd­sen på over/under 5,5% som kan end­res — fra for eksem­pel 1,85 til 2,1 — , mens de to alter­na­ti­ve­ne fort­satt blir væren­de «over eller under 5,5%». Had­de man beholdt odd­sen likt, og i ste­det end­ret pro­sent­opp­slut­nin­gen, kun­ne man til enhver tid ha sett hvor book­ma­ker­ne mener det er mest sann­syn­lig at resul­ta­tet ender.

Ikke etter­ret­te­lig
Nok et moment som gjør book­ma­ker­nes odds mind­re egnet til ana­ly­ser av poli­tis­ke valg­kam­per er at book­ma­ker­ne gene­relt er uvil­lig til å vise end­rin­ger i odd­sen over tid. Det kan hen­de at odds­set­ter­ne i noen til­fel­ler har sett at de har bom­met på sine esti­ma­ter, eller at det har skjedd ting under valg­kam­pen som med­fø­rer at odd­sen har måt­te jus­te­res. Sli­ke end­rin­ger blir imid­ler­tid ikke all­ment til­gjen­ge­lig, angi­ve­lig av for­ret­nings­mes­si­ge årsa­ker. De som er inter­es­sert i å stu­de­re et par­tis antat­te vel­ger­opp­slut­ning under valg­kam­pen – for eksem­pel for å iden­ti­fi­se­re hen­del­ser som påvir­ket resul­ta­tet – vil der­for ha sto­re pro­ble­mer med å skaf­fe seg det data­ma­te­ria­let de tren­ger. I et pre­dik­sjons­mar­ked er sli­ke data som regel all­tid til­gjen­ge­lig for alle. Det had­de også vært gle­de­lig der­som book­ma­ker­ne selv kun­ne gjø­re odds­his­to­rik­ken under­veis i valg­kam­pen til­gjen­ge­lig for sine kun­der og and­re interesserte.

For å opp­sum­me­re: ”Geby­ret” som book­ma­ker­ne tren­ger for å få inn­tek­ter for­hind­rer odd­sen fra å fan­ge opp mind­re kor­ri­ge­rin­ger under­veis. Der­for kan man ikke sto­le på at odd­sen gir et full­sten­dig rik­tig bil­de av hva som kom­mer til å skje på valg­da­gen. Å fore­ta his­to­ris­ke stu­di­er av end­rin­ger i pre­dik­sjo­nen er dess­uten vans­ke­lig etter­som book­ma­ke­re ikke har inter­es­se av å dele slik infor­ma­sjon med andre.

Like­vel, de som føl­ger med på odd­sen under­veis i valg­kam­pen vil kun­ne til­eg­ne seg en grov over­sikt over par­ti­ers sjan­ser på valg­da­gen. Og dess­uten; det er artig.

Ps: Paul Chaf­fey har også nylig blog­get om det­te temaet.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Er du sjok­kert over at det ikke er over 2 i odds ved helgardering ? 

  Lot­to er et spill for folk som ikke kan regne.
  Mitt tips til deg er å slut­te med det.

 2. Hei Haa­kon,

  jeg for­står ikke ut fra kom­men­ta­ren din hva du kri­ti­se­rer ved inn­leg­get. Kan du utdype?

 3. Jeg syns bare det var et rart innlegg.
  Selv­føl­ge­lig tar spill­sel­ska­pe­ne mar­gi­ner slik at de tje­ner penger.
  Noe annet vil­le vært å gi bort pen­ger og det er det få som dri­ver med.
  Der­for syns jeg det hele var en litt under­lig greie, og om det irri­te­rer deg så er det et tips å hol­de seg borte.

  Det var ikke mer enn det ;)

 4. Hei

  For­står jeg deg rett hvis jeg sier at der en menings­må­ling har en feil­pro­sent på 1–2% vil en odds­be­reg­ning ha en feil­mar­gin som er lik book­ma­ke­rens margin?

  Det er jo et vel­dig godt poeng og rik­tig tanke­vek­ken­de. Jeg har i hvert­fall ald­ri tenkt på det som en feil­mar­gin før. (Det bør dog til­føyes at jeg ald­ri gam­bler, så odds­be­reg­ning er ikke et felt hvor jeg har mye trening)

  Takk for en god, infor­ma­tiv blogg.

 5. Ja, det er natur­lig at spill­sel­ska­per tar mar­gi­ner, og nei, det irri­te­rer meg ikke.

  Mitt poeng er at etter­som de gjør det så vil det gjø­re det vans­ke­li­ge­re å bru­ke odd­sen til annet enn under­hold­ning. For spill­sel­ska­pe­ne er ikke det noe pro­blem, da de ikke har and­re ambi­sjo­ner enn dette.

  Imid­ler­tid er det noen som ten­ker seg at odd­sen de har på val­get kan bru­kes til noe annet, nem­lig pre­dik­sjo­ner av resul­ta­tet. Det­te er i utgangs­punk­tet ingen dum tan­ke, men i mitt inn­legg påpe­ker jeg grun­ner for at de ikke fun­ge­rer opti­malt som pre­dik­sjo­ner. Og så leg­ger jeg til hvor­dan det kun­ne ha blitt bed­re *der­som* man var inter­es­sert i å bru­ke spill­sel­ska­pe­nes odds til det­te formålet.
  Jeg kre­ver ikke at spill­sel­ska­pe­ne skal gjø­re sli­ke end­rin­ger, bare påpe­ker at jeg synes det had­de gjort det mer inter­es­sant for en statsviter.

 6. Hei Håvard,

  takk for hyg­ge­lig tilbakemelding.

  Når jeg skri­ver «feil­mar­gin» på pre­dik­sjo­nen, så er det kan­skje litt ville­den­de siden ordet også bru­kes ifbm menings­må­lin­ger. En feil­mar­gin på en menings­må­ling til­sva­rer sling­rings­mon­net man må ta i betrakt­ning når man tar ste­get fra å spør­re et utvalg i befolk­nin­gen til å hev­de at deres parti­pre­fe­ran­ser reflek­te­rer parti­pre­fe­ran­se­ne til alle vel­gere­ne i Norge.

  Det jeg mener med feil­mar­gin i det­te inn­leg­get, er at hvis man mener det er 53% sjan­se for at Venst­re kom­mer over 5,5 pro­sent, og 47% sjan­se for at de kom­mer under, så har man ingen øko­no­mis­ke inci­ta­men­ter for å set­te pen­ger på noen av alter­na­ti­ve­ne. Der­for blir odd­sen stå­en­de likt på beg­ge utfal­le­ne, og gir inn­trykk av at det er 50/50 sjan­se for at Venst­re hav­ner over.

  Selv om «alle» skul­le mene at sjan­sen var 53/47 og ikke 50/50, så vil­le odd­sen ha blitt stå­en­de og vist 50/50. Alt­så er det en risi­ko for at odd­sen viser den fak­tis­ke opp­fat­nin­gen feil med noen prosenter.

  Slik sett har du rett i at du kan si det på den måten du gjør. Men her er det på sin plass å under­stre­ke at mens en parti­må­ling viser et par­tis opp­slut­ning, så reflek­te­rer ofte et odds­spill en sann­syn­lig­het for en gitt opp­slut­ning. De måler alt­så ikke det samme. 

til toppen