Det er bare et spill

Å gjøre en innsats for demokratiet har fått en ny mening med bookmakernes inntreden i valgkampen. Men kan bookmakernes odds på valget brukes til noe annet enn underholdning?

Kom­mer Arbei­der­par­ti­et over 32% i stort­ingsval­get? Hvem får flest stem­mer av Frp og Venstre+Høyre+KrF til sam­men? Blir val­gdeltakelsen over eller under 76,5%? Dette er eksem­pler på utfall man i skrivende stund kan tippe på hos book­makere som Nordic­bet, Beton­Bet, Uni­bet og andre i forkant av stort­ingsval­get 2009. Når val­gda­gen nærmer seg vil sannsyn­ligvis enda flere nettsider komme med odds på val­get. Er slik tip­ping nyt­tig til mer enn bare rein under­hold­ning? Etter min mening er det dessverre ikke det i særlig stor grad.

Ulike for­mål
Hvis vi tar utgangspunkt i forskjel­lene mel­lom et predik­sjon­s­marked (som jeg har skrevet om tidligere) og en book­mak­er, så er ikke de veldig store teknisk sett. Begge tilbyr sine deltakere/kunder å tippe på utfal­l­et av en hen­delse, som for eksem­pel et poli­tisk valg. De som deltar satser penger på et utfall, og risik­er­er egne penger i håp om å kunne vinne mer. En vesens­forskjell mel­lom predik­sjon­s­marked­er og book­makere er imi­dler­tid at først­nevnte lar per­son­er tippe på en hen­delse for at man skal kunne bruke den infor­masjo­nen som pro­duseres til noe nyt­tig. En book­mak­er, der­i­mot, tilbyr odds for å tjene penger på spillernes innsats. Dette gir noen utslag som med­før­er at det er vanske­lig å bruke en book­mak­ers odds som en reell prediksjon.

Deltak­erne i et predik­sjon­s­marked deltar i et null-sumsspill. Tilbake­be­tal­ing­spros­en­ten er 100; det vil si at like mange kro­ner som settes inn av deltak­erne blir betalt ut igjen i pre­mier. Der­som en deltak­er men­er at den gjeldende predik­sjo­nen bare er noen pros­en­ter feil, vil hun/han like fullt kunne tjene på å kor­rigere predik­sjo­nen ved å kjøpe evt. selge i markedet. Det finnes ikke noen tred­jepart som skal ha en del av kak­en, og der­for tjen­er man penger også på små korrigeringer.

Selve grun­nideen til book­mak­ing er å tjene penger på kun­dene sine innsatser. Som hov­e­dregel betaler book­mak­erne om lag 90 pros­ent av innsat­sen fra kun­dene sine tilbake i gevinst, og behold­er 10 pros­ent selv. For å klare det må de sette odd­sen lavere enn det som er reelt. Et dagsak­tuelt eksem­pel er Nordic­bets odds på Ven­stres opp­slut­ning på landsbasis:

Spill: Hvor mange pros­ent av stemmene får Ven­stre ved Stort­ingsval­get 2009?

Alter­na­tiv­er
under 5,5% — odds: 1.85
over 5,5% — odds: 1.85

Når odd­sen er 1,85 betyr det at man får tilbake 185 kro­ner for hver hun­drelapp man satser hvis man tip­per kor­rekt utfall. Man tjen­er alt­så 85 kro­ner net­to med en innsats på hun­dre kroner.

Hvor mye er så tilbake­be­tal­ing­spros­en­ten på dette spillet? Sett at vi satser hun­dre kro­ner på begge utfal­l­ene, alt­så både at Ven­stre får over 5,5% og at de får under 5,5%. Det sier seg da selv at vi kom­mer til å tape på det ene spillet, men vinne på det andre. Vi har med andre ord sat­set 200 kro­ner til sam­men, og vin­ner tilbake 185 kro­ner. De resterende 15 kro­nene behold­er book­mak­eren. Nordic­bet betaler tilbake 185 av 200 kro­ner; deres tilbake­be­tal­ing­spros­ent er dermed på 185/200 = 0,925, eller 92,5 prosent.

Siden begge alter­na­tivene på Ven­stres opp­slut­ning er på 1,85, betyr det at book­mak­eren men­er det er like stor sjanse for at begge utfal­l­ene hen­der. Det burde vel bety at sjansene er 50/50? Nei, sjansene ifølge book­mak­eren er 46/46 (!) Selv om man skulle mene at det er litt større sjanse for at Ven­stre får over 5,5% pros­ent, så vil man ikke tjene noe på å tippe på det. Ikke før sjansene i virke­ligheten er 55–45 vil man tjene penger i det lange løp på å satse penger til 1,85 i odds.

Hva blir kon­sekvensen av dette? Jo, den blir at folk unnlater å tippe før det skjer store endringer mht Ven­stres opp­slut­ning. Dermed blir det store feil­mar­gin­er på ”predik­sjo­nen”. (På økonomis­pråket het­er det at det ikke er et eff­isient marked.)

En annen ting er at odd­sen kan endres under­veis, mens alter­na­tivene for­blir de samme hele veien. I vårt eksem­pel med Ven­stre er det alt­så odd­sen på over/under 5,5% som kan endres — fra for eksem­pel 1,85 til 2,1 — , mens de to alter­na­tivene fort­satt blir værende “over eller under 5,5%”. Hadde man beholdt odd­sen likt, og i stedet endret pros­en­topp­slut­nin­gen, kunne man til enhver tid ha sett hvor book­mak­erne men­er det er mest sannsyn­lig at resul­tatet ender.

Ikke etter­ret­telig
Nok et moment som gjør book­mak­ernes odds min­dre egnet til analyser av poli­tiske val­gkam­per er at book­mak­erne generelt er uvil­lig til å vise endringer i odd­sen over tid. Det kan hende at odd­s­set­terne i noen til­feller har sett at de har bom­met på sine esti­mater, eller at det har skjedd ting under val­gkam­p­en som med­før­er at odd­sen har måtte jus­teres. Slike endringer blir imi­dler­tid ikke all­ment tilgjen­gelig, angivelig av for­ret­ningsmes­sige årsak­er. De som er inter­essert i å stud­ere et par­tis antat­te vel­geropp­slut­ning under val­gkam­p­en – for eksem­pel for å iden­ti­fis­ere hen­delser som påvir­ket resul­tatet – vil der­for ha store prob­le­mer med å skaffe seg det data­ma­te­ri­alet de trenger. I et predik­sjon­s­marked er slike data som regel alltid tilgjen­gelig for alle. Det hadde også vært gledelig der­som book­mak­erne selv kunne gjøre odd­shis­torikken under­veis i val­gkam­p­en tilgjen­gelig for sine kun­der og andre interesserte.

For å opp­sum­mere: ”Gebyret” som book­mak­erne trenger for å få inntek­ter forhin­dr­er odd­sen fra å fange opp min­dre kor­rigeringer under­veis. Der­for kan man ikke stole på at odd­sen gir et full­s­tendig rik­tig bilde av hva som kom­mer til å skje på val­gda­gen. Å fore­ta his­toriske studi­er av endringer i predik­sjo­nen er dessuten vanske­lig etter­som book­makere ikke har inter­esse av å dele slik infor­masjon med andre.

Likev­el, de som føl­ger med på odd­sen under­veis i val­gkam­p­en vil kunne tileg­ne seg en grov over­sikt over partiers sjanser på val­gda­gen. Og dessuten; det er artig.

Ps: Paul Chaf­fey har også nylig blogget om dette temaet.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Er du sjokkert over at det ikke er over 2 i odds ved helgardering ? 

  Lot­to er et spill for folk som ikke kan regne.
  Mitt tips til deg er å slutte med det.

 2. Hei Haakon,

  jeg forstår ikke ut fra kom­mentaren din hva du kri­tis­er­er ved inn­legget. Kan du utdype?

 3. Jeg syns bare det var et rart innlegg.
  Selvføl­gelig tar spillsel­skapene mar­gin­er slik at de tjen­er penger.
  Noe annet ville vært å gi bort penger og det er det få som dri­ver med.
  Der­for syns jeg det hele var en litt under­lig greie, og om det irriter­er deg så er det et tips å holde seg borte.

  Det var ikke mer enn det ;)

 4. Hei

  Forstår jeg deg rett hvis jeg sier at der en meningsmåling har en feil­pros­ent på 1–2% vil en odd­s­bereg­n­ing ha en feil­mar­gin som er lik book­mak­erens margin?

  Det er jo et veldig godt poeng og rik­tig tankevekkende. Jeg har i hvert­fall aldri tenkt på det som en feil­mar­gin før. (Det bør dog til­føyes at jeg aldri gam­bler, så odd­s­bereg­n­ing er ikke et felt hvor jeg har mye trening)

  Takk for en god, infor­ma­tiv blogg.

 5. Ja, det er naturlig at spillsel­skaper tar mar­gin­er, og nei, det irriter­er meg ikke.

  Mitt poeng er at etter­som de gjør det så vil det gjøre det vanske­ligere å bruke odd­sen til annet enn under­hold­ning. For spillsel­skapene er ikke det noe prob­lem, da de ikke har andre ambisjon­er enn dette.

  Imi­dler­tid er det noen som tenker seg at odd­sen de har på val­get kan brukes til noe annet, nem­lig predik­sjon­er av resul­tatet. Dette er i utgangspunk­tet ingen dum tanke, men i mitt inn­legg påpeker jeg grun­ner for at de ikke fun­ger­er opti­malt som predik­sjon­er. Og så leg­ger jeg til hvor­dan det kunne ha blitt bedre *der­som* man var inter­essert i å bruke spillsel­skapenes odds til dette formålet.
  Jeg krev­er ikke at spillsel­skapene skal gjøre slike endringer, bare påpeker at jeg synes det hadde gjort det mer inter­es­sant for en statsviter.

 6. Hei Håvard,

  takk for hyggelig tilbakemelding.

  Når jeg skriv­er “feil­mar­gin” på predik­sjo­nen, så er det kan­skje litt ville­dende siden ordet også brukes ifbm meningsmålinger. En feil­mar­gin på en meningsmåling tilsvar­er slin­gringsmon­net man må ta i betrak­t­ning når man tar steget fra å spørre et utvalg i befolknin­gen til å hevde at deres par­tiprefer­anser reflek­ter­er par­tiprefer­ansene til alle vel­gerene i Norge.

  Det jeg men­er med feil­mar­gin i dette inn­legget, er at hvis man men­er det er 53% sjanse for at Ven­stre kom­mer over 5,5 pros­ent, og 47% sjanse for at de kom­mer under, så har man ingen økonomiske inci­ta­menter for å sette penger på noen av alter­na­tivene. Der­for blir odd­sen stående likt på begge utfal­l­ene, og gir inntrykk av at det er 50/50 sjanse for at Ven­stre havn­er over.

  Selv om “alle” skulle mene at sjansen var 53/47 og ikke 50/50, så ville odd­sen ha blitt stående og vist 50/50. Alt­så er det en risiko for at odd­sen vis­er den fak­tiske opp­fat­nin­gen feil med noen prosenter.

  Slik sett har du rett i at du kan si det på den måten du gjør. Men her er det på sin plass å under­streke at mens en par­timåling vis­er et par­tis opp­slut­ning, så reflek­ter­er ofte et odd­sspill en sannsyn­lighet for en gitt opp­slut­ning. De måler alt­så ikke det samme. 

til toppen