– Forskere har et særskilt ansvar for kunnskap — også på Wikipedia

Forskere bør bidra mer til Wikipedia, og instituttene kan være pådrivere, sier klimaforsker Helge Drange.

Forskere bør invol­vere seg mer i Wikipedia, men­er kli­maforsker Helge Drange. Sam­tidig argu­menter­er han for at forskn­ings­formidling på Wikipedia både innebær­er klare begren­sninger og utfordringer.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Drange, som er pro­fes­sor og forskn­ings­di­rek­tør ved Nansen Envi­ron­men­tal and Remote Sens­ing Cen­ter i Bergen, men­er insti­tut­tene kan gjøre mye for å høyne bevis­s­theten om Wikipedia blant forskere. Et konkret tiltak han fores­lår i dette inter­vjuet, er å opp­for­dre og kan­skje pre­miere mas­ter- og dok­tor­gradsstu­den­ter for bidrag til Wikipedia.

I Vox Pub­li­cas serie om kvalitet i Wikipedia og forskeres rolle, har Drange vur­dert artikke­len om dri­vhus­ef­fekt i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.

Hvor­dan ser du på selve Wikipedia-mod­ellen i forhold til tradis­jonelle redaksjonsmodeller?
“Jeg synes den er flott, den er akku­rat slik den bør være. Mod­ellen er demokratisk, sam­tidig som den er et godt instru­ment for kunnskap­sopp­byg­ging. I til­legg er det en glim­rende inter­nasjon­al kunnskap­skanal. Utfor­drin­gen er hvor­dan man skal kvalitetssikre kunnskapen som pre­sen­teres på Wikipedia.”

Har du selv bidratt til Wikipedia?
“Nei.”

Hvis du oppdager noe som er feil, mis­visende eller dårlig i en Wikipedia-artikkel på ditt fagfelt, vil du da selv forbedre den eller ta ini­tia­tiv til at andre gjør det?
“Har ikke gjort det så langt, men skulle gjerne gjort det. Mitt generelle inntrykk av Wikipedia-artik­ler er at det er lite feil, men at de der­i­mot ofte er for lite omfat­tende. Jeg har ennå ikke kom­met over fak­tuelle feil som får det til å kri­ble i skrivefin­geren. Det gjør jeg der­i­mot andre steder.”

Bør forskere engas­jere seg i å høyne kvaliteten på Wikipedia? Eller bør dette over­lates til de “faste” wikipedianerne?
“Jeg synes at det er naturlig at forskere bidrar, og men­er at forskere burde bidra mer. Sam­tidig er en av styrkene ved Wikipedia net­topp det at man ikke trenger en PhD-grad for å pub­lis­ere noe; alle bør kunne få bidra. Wikipedia er en fan­tastisk og unik ressurs for­di den er glob­al, den er tilgjen­gelig for alle (24 timer i døgnet), den er gratis, og man er ikke avhengig av å bruke store papir­mengder slik som er til­felle med tradis­jonelle lek­sikon. En annen fordel med Wikipedia er at kunnskapen opp­dateres kontinuerlig.”

Hva kan gjøres for at flere forskere skal engas­jere seg i Wikipedia?
“Jeg har ingen tro på økonomiske insen­tiv og kan heller ikke se for meg at pub­likasjon­spo­eng eller lig­nende er noen god løs­ning. Denne typen insen­tiv strid­er dessut­ten mot Wikipedias grun­nide. Jeg tror kan­skje det vik­tige er at man generelt søk­er å bevis­st­gjøre forskere deres formidlingsans­var, sam­tidig som man tydelig­gjør Wikipedias funksjon som kanal for kunnskapsformidling.

Rent konkret ville det vært en god ide å løfte wikipedi­aprob­lematikken opp på insti­tut­tnivå. Her­fra burde man opp­for­dre forskere direk­te til å skrive, redi­gere eller over­sette Wikipedia-artik­ler. En annen løs­ning som jeg synes er god, er å opp­for­dre, og kan­skje pre­miere, mas­ter­grad­stu­den­ter og dok­tor­grad­stu­den­ter for å skrive artik­ler om de emnene de forsker på. Hvis i til­legg veiled­eren involveres, har man også sør­get for kvalitetssikring av kunnskapen.
En av grunnene til at mange forskere i liten grad involver­er seg i Wikipedia, tror jeg er at artik­lene er anonymis­ert [det er imi­dler­tid mulig å skrive under fullt navn i Wikipedia. Dette vel­ger bruk­erne selv. Red.anm.]. Der­for oppleves pub­lis­er­ing på Wikipedia som lite merit­terende. Selv om det er mye ide­al­isme blant forskere, hvor mange er seg bevis­ste sitt formidlingsans­var, pri­or­iter­er de fleste å pub­lis­ere i mer merit­terende fora. Pub­lis­er­ing i Wikipedia blir enkelt å velge bort.”

Hvor­dan vil du karak­teris­ere Wikipedia som kanal for forskn­ings­formidling og som kunnskapsressurs?
“Jeg er i all hov­ed­sak pos­i­tiv til Wikipedia både som ide og som pros­jekt. Sam­tidig ser jeg også at Wikipedia kan være en kilde til feil­in­for­masjon. Det kan ligge en bestemt agen­da bak bidra­gene. Dette kjen­ner jeg godt til, for­di net­topp kli­mafel­tet er preget av sterke aktør­er med sterke agen­daer. Slik sett kan Wikipedia brukes til å under­grave kunnskap. Der­for bruk­er jeg aldri Wikipedia som eneste infor­masjon­skanal. Som en sikker­hetsmekanisme bør man alltid sjekke med ulike kilder.”

For sterkt forenklet

Helge Dranges vur­der­ing av artikke­len om dri­vhus­ef­fekt i bok­mål­sut­gaven av Wikipedia.
(Skala: 1–5, der 1 er best).

  • Rik­tighet: 2
  • Aktu­alitet: 1
  • Full­s­tendighet: 4
  • Forståe­lighet: 1
  • Sam­let karak­ter: 2

Utdypende kom­mentar­er:

“Jeg vur­der­er artikke­len som ok, men det er litt avhengig av hvem mål­grup­pen er. Jeg ser at artikke­len om dri­vhus­ef­fek­ten på den engelske ver­sjo­nen av Wikipedia er mer utfyl­lende og full­s­tendig. Den norske ver­sjo­nen blir nesten for­dum­mende på grunn av foren­klin­gen. Prob­lemet er ikke først og fremst det som står, men det som mangler.

Hvis jeg skulle skrevet artikke­len, ville jeg ha innledet i enkle og generelle orde­lag, for deretter å følge opp med mer grundi­ge og utførlige forklaringer.”

(Artikke­len ble vur­dert i midten av juni 2008.)

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen