Kroppen og språkbruken sladrer

Politikernes ordbruk og kroppsspråk forteller oss om de føler seg komfortable eller ikke. Men vi må se nøye etter.

Norske poli­tikere — som nord­menn flest — benyt­ter ikke mye gestiku­lasjon og aktivt kroppsspråk — særlig ikke i fjern­syns­de­bat­ter. Det har både kul­turelle og tek­nol­o­giske årsak­er. Dels er det en tradis­jon for behers­ket actio, dels gjør en ned­tonet stil seg best på fjernsyn.

Men det betyr ikke at nord­menn er uten kroppsspråk. Debattdeltakere ris­ter på hodet, smil­er avvisende, teller på fin­grene, slår poenger fast i luften, hold­er pekefin­geren opp for å be om ordet. Alle disse formene for ikke-ver­bal kom­mu­nikasjon er mer eller min­dre bevis­ste. Men i debat­tene gir poli­tikere minst like mange ube­vis­ste og ikke-inten­sjonelle sig­naler. Slike ikke-inten­sjonelle kropp­slige tegn fremkom­mer når krop­pen lekker følelser som poli­tik­eren forsøk­er å kon­trollere, holde tilbake eller skjule.

I den første debat­ten mel­lom Jens Stoltenberg og Siv Jensen på TV 2 12. august, gjorde begge poli­tikere en god fig­ur. Par­tiled­erne frem­stod avs­lap­pete og rolige, velfor­beredte og velfor­mulerte. Men det er nok ingen tvil om at de begge var preget av en viss anspenthet og nervøsitet som de forsøk­te å skjule. Det inntrykket ga for eksem­pel det første bildet av Jens Stoltenberg. Du kan se hele pro­gram­met neden­for, eller på TV 2s sider.

Etter at pro­gram­led­er Trude Teige har pre­sen­tert debat­tan­tene, ser vi en smilende Stoltenberg i et nær­bilde. Men han gir ikke det som forskere omtaler som et Duchenne-smil, det vil si et ekte, naturlig smil. Her trekkes munnvikene opp, ofte fremkom­mer smile­huller, og omkring øynene ses smil­erynker. Stoltenbergs innle­dende smil er der­i­mot stivt som en planke, øynene er upåvir­ket og uten smile­huller. Det var­er bare et par sekun­der og vi kan naturligvis ikke med dette kon­klud­ere at Stoltenberg var nervøs og anspent. Det er heller ikke noe vi van­ligvis er særlig bevis­ste om. De fær­reste tenk­te ”Oi, se hvor nervøs han er”.

Men det stive smilet er et kort ikke-ver­balt sig­nal, som sam­men med andre lik­nende sig­naler kan gi et sam­let inntrykk av taleren — som for eksem­pel at han er nervøs og anspent. Hvis Stoltenberg fak­tisk var anspent, ble han fort avs­lap­pet igjen. Det var ikke vanske­lig å argu­mentere avs­lap­pet og over­be­visende etter at Trude Teige innledet med en ønskepas­ning av et spørsmål: ”Jens Stoltenberg, hva fryk­ter du mest vil skje der­som Siv Jensen blir statsminister?”

Som Stoltenberg, gjorde Siv Jensen en god fig­ur i denne debat­ten, men også hennes kropp og ord­bruk sladr­er. Især når vi er pres­set og der­for min­dre bevis­ste om hvor­dan vi fremtr­er, lekker krop­pen sannheter vi helst hadde holdt inne. Det skjer med Siv Jensen cir­ka et kvarter inne i debat­ten. Her blir hun utfor­dret av pro­gram­led­er Trude Teige: ”Hvor stor skat­telette blir det med deg som statsminister?”.

Jensen svar­er, men gir ikke en sum på skat­telet­ten hun vil gi. Pro­gram­led­eren gjen­tar utfor­drin­gen: ”Spørsmålet var hvor stor skat­telette blir det i ditt bud­sjett”. Men heller ikke denne gang får pro­gram­led­eren det tall hun ønsker. ”Det må vi ta fra år til år, i hvert stats­bud­sjett”, svar­er Siv Jensen, ”Det er helt van­lig. Det gjør også Stoltenberg, når han vur­der­er å øke skat­tene”. ”Men spørsmålet var til deg som statsmin­is­ter”, insis­ter­er pro­gram­led­eren, ”hvor mye skat­telette?” Fremde­les får hun ikke det klare svar hun ønsker:

— Har du ikke kalkulert det inn?
— Jo, da.
— Men, hvor mye er det da?

Utvek­slin­gen fort­set­ter og da pro­gram­led­er spør enda en gang spiss­er sam­tal­en seg til: ”Jo, men det er fem vek­er til du har tenkt å ta over. Hva er skat­telet­ten i ditt første bud­sjett da?”. Siv Jensen gjør det de fleste av oss gjør når vi føler oss pres­set. Vi angriper den som press­er oss:

Men Trude Teige, selv du skjøn­ner nok at vi må ha ordentlige prog­noser for å si det. Men det jeg kan love er at vi vil påb­eg­ynne arbei­det med å ta bort for­muesskat­ten. Vi vil fjerne arveavgiften. Vi vil redusere inntek­tsskat­ten, og vi vil gjøre noe med en del usosiale avgifter. 

Set­nin­gen innledes med to aggres­sive retoriske trekk. Først bruken av pro­gram­led­erens navn. For hvor­for sier Siv Jensen navnet når det hadde holdt med ”du”? Hun har jo allerede pro­gram­led­erens fulle oppmerksomhet?

Hva som skjer i hodet på debattdeltakere i slike situ­asjon­er er ikke enkelt å si. Men slik språk­bruk anven­des van­ligvis når vi irette­set­ter andre og skaper det man i transak­sjon­s­analy­sen kaller en forel­dre-barn-relasjon. Det vil i dette til­fel­let si en par­al­lell til situ­asjo­nen hvor den kri­tiske, utålmodi­ge forelder bebrei­der bar­net som kom­mer til kort. Denne for­tolknin­gen styrkes av uttalelsens andre aggres­sive trekk, nem­lig den noe ned­la­tende bruken av for­mu­lerin­gen ”selv du skjøn­ner nok”. Slike angrep fremkom­mer typisk fra per­son­er som selv føl­ger seg angrepet.

Siv Jensen fort­set­ter med argu­menter for hvor­for Frem­skrittspar­ti­ets poli­tikk er for­nuftig for Norge og slut­ter med å slå fast at FrP er ”for skat­telette, og jeg er veldig stolt over å være det”. Men Trude Teige nek­ter å gi seg.

— Og hvor stor skat­telette kom­mer da?
— Det skal du få vite når vi leg­ger frem bud­sjet­tet i oktober
— Du vet det ikke ennå?
— På samme måte som Stoltenberg neppe vet det nå.

Men Stoltenberg har ikke i sinne uten videre å gi Siv Jensen dette poenget gratis:

Jeg vet akku­rat hva jeg men­er, og jeg men­er at vi skal videre­føre dagens skat­te- og avgift­snivå sam­let sett. Innen­for det kan vi kan­skje redusere noen og øke andre, så vi får et mer ret­tfer­dig skat­tesys­tem, som vi for eksem­pel har gjort med formuesskatten. 

Man merk­er at Stoltenberg her er på hjem­me­bane og at han fornem­mer at Jensen er under press. Ordene fly­ter raskt og velfor­mulert, uten å nøle eller betenke seg beskriv­er han sin posisjon. Kroppsspråket er mål­ret­tet, kon­trollert og ener­gisk. Blikket er rett i øynene på motstanderen:

Men sam­let sett skal vi videre­føre dagens skat­tesys­tem. Det er dere som oper­erer med titalls mil­liarder i lavere skatt. Skat­tepoli­tisk tals­mann sa femti mil­liarder kro­ner. Det er i hvert fall titalls mil­liarder av kro­ner hvis du skal fjerne for­muesskatt, arveavgift og topp­skatt og mange andre avgifter dere er for å fjerne og kutte. Da blir det min­dre penger til eldreom­sorg, min­dre penger til skole.

Stoltenberg fort­set­ter den ener­giske argu­men­tasjo­nen. Kam­er­aet er nå på Siv Jensen, som beg­yn­ner å se litt anstrengt ut. Hun er tydeligvis ikke enig. Med sam­men­bitte, smale lep­per gir hun et bredt, stivt smil. Hun hold­er øyenkon­tak­ten, men blunk­er — som for å lukke motar­gu­mentene ute. Da Stoltenberg taler om at det blir min­dre penger til eldreom­sorg og skolen, løfter hun hån­den og tørk­er seg med pekefin­geren mel­lom nese og over­leppe. Hun lukker øynene, mens hun leg­ger hodet skrått nedover mot høyre. Så reis­er hun hodet igjen, lener det svakt bakover og løfter hak­en litt høyere enn vi van­ligvis gjør. Hun trekker pusten dypt inn og øynene blir smale, som når man sik­ter seg inn mot et bytte. Stoltenberg fort­set­ter sin argumentasjon:

Og i virke­lighetens ver­den så må dere alt­så velge. Dere kan ikke både … alt­så i oppo­sisjon så kan dere si ja-takk-begge-deler. 

Stoltenberg angriper Frem­skrittspar­ti­ets poli­tikk og Siv Jensens kom­petanse. Det er aldri hyggelig å bli angrepet. Krop­pen rea­ger­er både på fysiske og ver­bale angrep. Vi har lyst til enten å fly­k­te eller å gå til motan­grep. Men i en debatt må du sitte rolig, ta sla­gene — hvor ube­hagelig de enn måtte være — og vente til du selv får lov til å angripe.

Som alle andre ville gjort, rea­ger­er også Siv Jensen fysisk på situ­asjo­nen. Hun har mange min­dre munnbeveg­elser: spiss­er munnen, slikker seg på lep­pene og smil­er igjen — lett over­bærende — med munnvikene svakt ned og hodet lett på skrå, mens hun hold­er øyenkon­tan­ten med Stoltenberg, som bare fortsetter:

Men hvis du er statsmin­is­ter om noen uker, så kom­mer du til å sitte og skal ha et bud­sjett igjen­nom i Stortinget. Og hvis dere bare skal være i nærheten av å gi noen av de skat­telet­telsene dere lover, så går de pen­gene på bekost­ning av noe annet. Du kan ikke dele ut ti, tyve, tret­ti, mil­liarder og tro at det er gratis. Da blir det min­dre penger til skole, eldreom­sorg, og det men­er vi er feil.

Her er Stoltenberg bare fer­dig med punkt en, og går i gang med argu­men­tasjon for enda et punkt. Mens han gjør det, kremter Siv Jensen to ganger uten­for kam­era. Poli­tik­erens våpen — stem­men — skal gjøres klar til motan­grep. Defen­siv­en skal bli en offensiv.

Alle disse små endringer i ansik­t­sut­trykk kan virke ube­ty­delige, for man må se nøye etter for å oppdage dem. Men det betyr ikke at de er lik­egyldige. Psykolo­gen Paul Ekman — som antagelig er ver­dens mest anerk­jente forsker på kroppsspråk — kaller slike uttrykk for ”microex­pres­sions”. Små mod­u­lasjon­er i ansik­tet, uttrykk som vi ikke bemerk­er, men likev­el merker.

Det er ikke lett å si hva slike uttrykk betyr (var Siv Jensen for eksem­pel nervøs, sint, eller kan­skje hov­modig?). Det er heller ikke lett å si hvilken betyd­ning de får — alt­så hvor­dan de tolkes. Vi kan for eksem­pel verken si med sikker­het at et uttrykk (et stivt smil, for eksem­pel) har en særlig betyd­ning eller tolkes på en særlig måte. Men når flere for­mer for mimikk og kropp­sut­trykk spiller sam­men, får vi både en fornem­melse av om en per­son mak­ter den konkrete situ­asjo­nen, og vi får et generelt inntrykk av per­so­n­ens karak­ter og troverdighet.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Takk for inter­es­sant artikkel. Jeg er enig i at nord­menn har et diskret kroppsspråk sam­men­lignet med våre ven­ner lenger sør i Europa. Men PS “nord­menn” skrives med liten “n”.

  2. Ja, det gikk litt fort med N’en. Og jo den norske krop­pen er diskret, men ikke bare i forhold til land sør for oss, også med nord­menn på fx 1800-tal­let eller unge, urbane rap­pere. Men det er jo en litt annen historie

til toppen