Norges tøffeste, hyggeligste og mest lyttende politiker

En velprodusert valgvideo fra Fremskrittspartiet viser Siv Jensen fra hennes aller beste side.

Poli­tisk rekla­me og reto­rikk skal vise poli­ti­ker­ne og poli­tik­ken fra deres bes­te sider. Hvis vi ser nøye på hvor­dan reto­rik­ken er utført, for­står vi både hvor­dan de gjer­ne vil frem­stå og hvor­dan de for­sø­ker å få oss til å tro på at de er slik.

Frem­skritts­par­ti­ets valg­vi­deo er et godt eksem­pel i så måte. Det er ingen ord i video­en, for som vi alle vet er det bare løgn­ak­ti­ge poli­ti­ke­re som bru­ker sli­ke. Lyd­spo­ret bæres av en vel­kom­po­nert, iøre­fal­len­de sang frem­ført av popu­læ­re og folke­kjæ­re artis­ter: Liv Marit Wed­vik, Step­hen Ack­les, Tri­ne Rein, Tore Hal­vor­sen og Wil­liam Kris­tof­fer­sen. San­gen er kom­po­nert av Chris­ti­an Inge­brigt­sen, som også sang den til stor suk­sess på Frem­skritts­par­ti­ets lands­møte.

Mens melo­di­en og san­gen hol­der den emo­sjo­nel­le opp­merk­som­he­ten, viser bil­de­ne parti­le­der Siv Jen­sen slik som par­ti­et helst vil at vi skal se hen­ne. Hun er tøff for­står vi. Hun som kjø­rer motor­syk­kel, som lig­ger i over­le­vel­ses­drakt i det kal­de van­net, og som fly­ger heli­kop­ter og blir firet ned — på fare­tru­en­de vis — av luft­for­sva­ret på en båt i åpen sjø.

Vi ser også man­ge bil­der hvor Siv Jen­sen snak­ker for folk flest. Vi kan godt nok ikke høre hva hun sier, men det gjør ingen­ting, for vi lyt­ter til FrP-san­gen:

Jeg er som folk flest
Jeg vil være fri
Til å vel­ge selv
Å få leve i fred
Jeg tror at vi skal få
Slik som vi gir
Og at hver og en
Er sin egen lyk­kes smed

Og mens vi nyn­ner med på san­gen og kla­ver­ak­kor­der som klin­ger så beha­ge­lig, fort­set­ter bil­de­ne av Siv som snak­ker. Men hun snak­ker ikke bare — slik som poli­ti­ke­re jo ellers gjør. Hun lyt­ter også. And­re står på taler­sto­len og Siv lyt­ter. De sit­ter til møte og snak­ker — og Siv lyt­ter. Van­li­ge arbeids­ta­ke­re viser hen­ne rundt på virk­som­he­ter i Nor­ge, på fab­rik­ker, foran luft­am­bu­lanse­fly, i lager­av­de­lin­ger, mens de for­kla­rer om hver­da­gen — og Siv lyt­ter. Hun hil­ser med utstrakt hånd på van­lig­folk i Nor­ge og hører hva de sier.

Vi får også nær­bil­der av en flott, sol­brun Siv Jen­sen. Helt tett på. Hun ser etter­tenk­som ut — vi kan se at hun i tan­ke­ne er opp­tatt av noe vik­tig. Men så plut­se­lig, løf­ter hun blik­ket, som om hun mer­ker vi betrak­ter hen­ne, og hun ser oss rett inn i øyne­ne. En kort øyen­kon­takt, før hun brer ut et hjer­te­lig smil. Hun må vir­ke­lig være glad for å se oss.

Det inter­es­san­te med reto­rikk er ikke bare hva som sies og vises, men også det som ikke sies eller vises. Bort­sett fra et enkelt kort glimt, er det for eksem­pel ingen bil­der av parti­le­de­ren med and­re poli­ti­ke­re. Det er bil­der fra poli­tis­ke debat­ter, men reelt sett ikke et enes­te som viser Siv i dis­ku­sjon med sine mot­stan­de­re. Her er det Siv, Siv, Siv — og Siv og fol­ket.

Eller ret­te­re sagt: det er mer enn Siv og fol­ket. Det ser vi i video­ens slutt. Siv Jen­sen vises i halv­nær på Karl Johan. Hun smi­ler til oss, ven­der seg om, går ned gaten og for­svin­ner i meng­den av van­li­ge folk — folk som oss selv. Fusjo­nen er total. Siv Jen­sen er folk flest.

Syng med her:

For det vi høs­ter nå
Plan­tet vi i går
Med fri­het har vi ansvar for å så
De val­ge­ne vi tar
På leting etter svar
Byg­ger lag for lag
Frem­ti­den idag

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. P for PATOS. Har alle par­tia sli­ke «musikk­vi­deo­ar»? Eg ven­ta på at Siv Jen­sen skul­le snu seg mot kame­ra og syn­gje. Lurar på kor stort PR-bud­sjett kvart par­ti har, had­de vore artig å sett ein sta­ti­stikk på det.

  2. For­øv­rig tykjer eg slut­ten var om mog­leg enda meir pom­pøs enn res­ten av video­en, ho for­svinn i folke­meng­da med folk flest. Kropp­språ­ket vir­kar eks­tremt stivt, spe­si­elt skuld­re­ne. Lurar på om FRP sym­pa­ti­sø­rar likar video­en? Eller om dei tykjer den blir for parodisk/pompøs sjølv om det skal vere ein slags reklame­film.

  3. Ja, den er kan­skje litt pom­pøs — en slags pom­pøs sen­ti­men­ta­li­tet — men i vår tid vir­ker det som om at vi har let­te­re ved å ta musi­kalsk og visu­ell pom­pø­si­tet enn ver­bal. Det er få men­nes­ker i Nor­ge som liker eller lar seg impo­ne­re av sto­re ord. Bare tenk på Ari Behns lys­fon­te­ne. Jeg har vist video­en folk som ikke sym­pa­ti­se­rer med FrP. De fles­te av dem lo over­bæ­ren­de fle­re ste­der. Men vi rea­ge­rer jo for­skjel­lig avhen­gig av om vi liker eller mis­li­ker avsen­de­ren og bud­ska­pet. Gene­relt må man si at FrP her har fått til mye for lite pen­ger. Jeg vil tro at video­en gir sym­pa­ti­sø­rer og posi­tivt inn­stil­te tvi­le­re et godt inn­trykk av par­ti og parti­le­der. Men ja, kropps­språ­ket i den sis­te delen er ikke sær­lig auten­tisk eller natur­lig — og bilde­kva­li­te­ten ikke sær­lig god.

til toppen