Samleside for partimålinger

TV2.no gir full oversikt over alle partimålinger i valgkampen.

For de av oss som liker å føl­ge utvik­lin­gen av parti­må­lin­ger nå i valg­kam­pen har TV 2 det bes­te til­bu­det som jeg har regist­rert. På deres nett­si­der har de et parti­baro­me­ter som har sam­let alle nasjo­na­le parti­må­lin­ger fra 2005 og fram til i dag. Tid­li­ge­re har jeg hatt pro­ble­mer med å fin­ne en side hvor alle nors­ke målin­ger har vært sam­let, så jeg vil berøm­me inn­sat­sen fra TV 2 på det­te områ­det.

Kje­til Løset i TV 2 sier at de la ut parti­baro­me­te­ret i mars i år, og at de opp­da­te­rer det dag­lig med nye målin­ger. Ende­lig er alle målin­ger sam­let på ett sted!

TV2 Partibarometer

 

Man kan pluk­ke ut enkelt­vise medie­be­drif­ters målin­ger, eller man kan se alle målin­ge­ne sam­let. TV 2 har gjort de om til snitt­må­lin­ger hvor sis­te måling fra hvert byrå tel­ler med.  Sjekk det ut!

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

16 KOMMENTARER

 1. Synes det er ude­mo­kra­tisk og dår­lig at dere ikke har med samt­li­ge par­ti­er som stil­ler til stor­tings­val­get med på ders målin­ger.

  • Den kom­men­ta­ren bør vel strengt tatt ret­tes til medieinstitusjonene/byråene som utfø­rer målin­ge­ne. Men jeg kan sva­re at jeg tror det i stor grad hand­ler om et prak­tisk spørs­mål. Når man gjør målin­ge­ne vil svært få sva­re f.eks. Pen­sjo­nist­par­ti­et (kan­skje ingen). Når én enkelt respon­dent har så stor inn­fly­tel­se på målin­gen er det vans­ke­lig å gene­ra­li­se­re resul­ta­te­ne og si noe sik­kert om hele vel­ger­mas­sen. Da er det like greit å la være.

 2. Det er skam­me­li at dere ikke tar med Demo­kra­te­ne, som er et lans­dek­ken­de par­ti. Men Røtt får bli med, jeg kal­ler dere noen sadis­ter eller kan­sje jeg skal si svind­le­re, hvem beta­ler ?????????? Joar Skjel­ten

 3. For å si det­te rett ut jeg skal per­son­lig ann­mel­de ansvar­lig på valg i NRK.Dette er ikke bare tull. Det hen­ger ikke på greip det som er gjort. Valg­ob­ser­va­tø­re­ne skal få beskjed. RØTT får full dek­ning med mas­se dis­ku­sjo­ner i etter­kant, et nystar­ta pari.Demokratene skal knu­ses, Den som ler sist ler best.Skal i vert­fall låve et rabal­der etter val­get, Den som vil ta støy­ten får si i fra. Alle som er ansvar­lig for det­te skal få sitt. Se Demokratene.no Joar Skjel­ten.

 4. Det er vel slik at enkel­te poli­tis­ke par­ti­er begyn­ner å bli redd Demokratene.Hvorfor skul­le det da være grunn til å gjø­re inn­brudd i Demo­kra­te­nes
  Hovud­kon­tor. Er det­te en sak der Demo­kra­te­ne skal kneb­les silk som i massemedia.Det er i vert­fall grunn til å skjemmes,håper at valg­ob­ser­va­tø­re­ne tar det­te alv­år­lig og under­kjen­ner val­get. Det er så råt­tent som det går ann å få det til.Dere er vel stolt hele bul­ke­gjen­gen som har prø­vet å stry­ke Demo­kra­te­ne fra kar­tet. Jeg gle­der meg til ann­mel­del­sen som skal sen­des av meg per­son­lig etter val­get. Grunn dere vel­sig­ner RØTT men hater Demo­kra­te­ne.

 5. jacob aftensol says:

  Joar — kan jeg spør­re om du noen­sin­ne har besøkt pla­ne­ten Jor­den?

 6. Svar til jacob aften­sol. Kan­sje jeg har vert på fle­re ste­der en du. En ting er sik­kert, det dri­ves en bru­tal dis­kri­mi­ne­ring av Demo­kra­te­ne. Det­te har fåre­gått i lang tid.Det er vel det sam­me du prø­ver på? Gle­der meg til å se resluta­tet av det som skal skje etter val­get. Da lig­ger ann­mel­del­sen på boret, å blir den ikke tatt til føl­ge blir den sendt vide­re å gjett hvor hen.

 7. TV 2 sam­ler i pre­sen­ta­sjo­nen av målin­ge­ne de øvri­ge par­ti­ene i en sekke­post. And­re par­ti­er har i sum på fle­re av målin­ge­ne lig­get på mel­lom 0,9 og 1,5 pro­sent. Det­te for­de­ler seg på fle­re av par­ti­ene. Vår sis­te måling 31. august ga for eksem­pel and­re par­ti­er og lis­ter en sam­let opp­slut­ning på 1,3 pro­sent. Vi valg­te å spe­si­fi­se­re det­te i vår nett­pre­sen­ta­sjon av målin­gen med å for­tel­le at Miljø­par­ti­et De Grøn­ne var størst av de and­re med 0,2. De øvri­ge respon­den­te­ne for­de­ler seg på de øvri­ge par­ti­ene, som f.eks. pen­sjo­nist­par­ti­et, Kyst­par­ti­et, Demo­kra­te­ne, NKP, Kris­tent Sam­lings­par­ti m.v. Opp­slut­nin­gen om alle er på den­ne målin­gen alt­så mar­gi­nal og sta­tios­tis­ke mar­gi­ner gjør det vans­ke­lig å si noe eksakt om hvor stor opp­slut­ning de enkel­te and­re-par­ti­ene fak­tisk har.

 8. Herr. Kje­til Løset.Hvorledes vil du for­sva­re dei % du hen­stil­ler til Demo­kra­te­ne. ? På Demo­kra­te­ne sin side Demokratene.no er den enes­te valg­o­ma­ten der alle par­ti­ene er repre­sen­tert. Ca 5000 har tatt «TESTEN» og 18 % av dei er knyt­tet til Demo­kra­te­ne. Ikke slik som den tes­ten du rep. der ved­kom­men­de blir len­ka til AP/FRP/ HØGRE.Hvorledes vil du for­sva­re den­ne svin­de­len med stemmer?Dette så plokk rot­tent at det hen­ger ikke på greip.Dette du her­jer med sam­men med and­re er at det ikke nyt­ter å stem­me på Demo­kra­te­ne. Skal låve deg at opp­gjø­rets time kom­mer etter val­get Godt VALG. DEMOKRATER.

 9. «Når én enkelt respon­dent har så stor inn­fly­tel­se på målin­gen er det vans­ke­lig å gene­ra­li­se­re resul­ta­te­ne og si noe sik­kert om hele vel­ger­mas­sen. Da er det like greit å la være.»

  Uenig. Når en enkelt respon­dent har så stor inn­fly­tel­se på målin­gen, gir det leser­ne en peke­pinn på, eller feeling for, usik­ker­he­ten til målin­gen. Usik­ker­he­ten opp­gis jo dess­uten sjel­den eller ald­ri i Nor­ge, i mot­set­ning til i man­ge and­re land.

  Alt­så, at de ikke opp­gir små­par­ti­ene skyl­des at byrå­ene øns­ker å gi et skinn av lave­re usik­ker­het enn det som er til­fel­le.

 10. Hei Joar
  Gid­der du å skaf­fe deg en ord­bok, så blir ikke inn­leg­ge­ne dine fullt så pin­li­ge.

 11. Debat­te­ne på Vox Pub­li­ca er så godt som all­tid inter­es­san­te og kon­struk­ti­ve, men den­ne står i fare for å skli litt ut. Vi øns­ker at debat­te­ne her skal ha et sak­lig preg, der vi utveks­ler menin­ger og argu­men­ter om tema­ene som tas opp og hol­der oss til saken. Et tips: Hvis du er inter­es­sert i den­ne saken, anbe­fa­ler jeg også Ida Aalens artik­kel om nett­me­die­nes parti­tes­ter.

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Pub­li­ca.

 12. Hvil­ken fan­tas­tisk logikk aa pro­ksi­me­re ditt par­tis popu­la­ri­tet fra et baro­me­ter av folk som beso­e­ker web­si­den…

  Spo­er en hund­re folk paa Karl Johan.

  Idiot.

 13. PS. Du tel­ler ikke som respon­dent… i til­fel­le du har 10% uflaks og ender opp med 0% og despe­rat vil ha 1%.

 14. Svar til Roar.Kansje feil­skri­ving var en henn­sikt, til å fram en dis­ku­sjon. Når en ser på måten Vidar Klep­pe blir behand­let er det er skam. Røtt får lan­ge sam­ta­ler med dis­ku­sjon, Vidar klep­pe blie avspist med 2 minutt. Hva kal­les det­te det er???? FY F. for en gjeng sabotører.Eller skal jeg si BESTIKKELSE:

 15. De sis­te inn­leg­ge­ne utar­ter i ret­ning per­son­ori­en­tert munn­hug­ge­ri. Slik øns­ker vi ikke å ha debat­te­ne i Vox Pub­li­ca. Redak­sjo­nen vel­ger defor å avslut­te debat­ten om den­ne artik­ke­len her.

  Olav A. Øvre­bø
  Redak­tør, Vox Pub­li­ca

til toppen