Samleside for partimålinger

TV2.no gir full oversikt over alle partimålinger i valgkampen.

For de av oss som lik­er å følge utviklin­gen av par­timålinger nå i val­gkam­p­en har TV 2 det beste tilbudet som jeg har reg­istr­ert. På deres nettsider har de et part­ibarom­e­ter som har sam­let alle nasjonale par­timålinger fra 2005 og fram til i dag. Tidligere har jeg hatt prob­le­mer med å finne en side hvor alle norske målinger har vært sam­let, så jeg vil berømme innsat­sen fra TV 2 på dette området.

Kjetil Løset i TV 2 sier at de la ut part­ibarom­e­teret i mars i år, og at de opp­dater­er det daglig med nye målinger. Endelig er alle målinger sam­let på ett sted!

TV2 Partibarometer

 

Man kan plukke ut enkeltvise mediebedrifters målinger, eller man kan se alle målin­gene sam­let. TV 2 har gjort de om til snittmålinger hvor siste måling fra hvert byrå teller med.  Sjekk det ut!

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

16 KOMMENTARER

 1. Synes det er udemokratisk og dårlig at dere ikke har med samtlige parti­er som stiller til stort­ingsval­get med på ders målinger.

  • Den kom­mentaren bør vel strengt tatt rettes til medieinstitusjonene/byråene som utfør­er målin­gene. Men jeg kan svare at jeg tror det i stor grad han­dler om et prak­tisk spørsmål. Når man gjør målin­gene vil svært få svare f.eks. Pen­sjon­ist­par­ti­et (kan­skje ingen). Når én enkelt respon­dent har så stor inn­fly­telse på målin­gen er det vanske­lig å gen­er­alis­ere resul­tatene og si noe sikkert om hele vel­ger­massen. Da er det like gre­it å la være.

 2. Det er skam­meli at dere ikke tar med Demokratene, som er et lans­dekkende par­ti. Men Røtt får bli med, jeg kaller dere noen sadis­ter eller kan­sje jeg skal si svin­dlere, hvem betaler ?????????? Joar Skjelten

 3. For å si dette rett ut jeg skal per­son­lig ann­melde ans­varlig på valg i NRK.Dette er ikke bare tull. Det henger ikke på greip det som er gjort. Val­go­b­ser­vatørene skal få beskjed. RØTT får full dekn­ing med masse diskusjon­er i etterkant, et nys­tar­ta pari.Demokratene skal knus­es, Den som ler sist ler best.Skal i vert­fall låve et rabalder etter val­get, Den som vil ta støyten får si i fra. Alle som er ans­varlig for dette skal få sitt. Se Demokratene.no Joar Skjelten.

 4. Det er vel slik at enkelte poli­tiske parti­er beg­yn­ner å bli redd Demokratene.Hvorfor skulle det da være grunn til å gjøre innbrudd i Demokratenes
  Hov­ud­kon­tor. Er dette en sak der Demokratene skal knebles silk som i massemedia.Det er i vert­fall grunn til å skjemmes,håper at val­go­b­ser­vatørene tar dette alvårlig og under­k­jen­ner val­get. Det er så råt­tent som det går ann å få det til.Dere er vel stolt hele bulkeg­jen­gen som har prøvet å stryke Demokratene fra kartet. Jeg gled­er meg til ann­meldelsen som skal sendes av meg per­son­lig etter val­get. Grunn dere vel­sign­er RØTT men hater Demokratene.

 5. jacob aftensol says:

  Joar — kan jeg spørre om du noensinne har besøkt plan­eten Jorden?

 6. Svar til jacob aften­sol. Kan­sje jeg har vert på flere sted­er en du. En ting er sikkert, det dri­ves en bru­tal diskrim­iner­ing av Demokratene. Dette har fåregått i lang tid.Det er vel det samme du prøver på? Gled­er meg til å se reslu­tatet av det som skal skje etter val­get. Da lig­ger ann­meldelsen på boret, å blir den ikke tatt til følge blir den sendt videre å gjett hvor hen.

 7. TV 2 sam­ler i pre­sen­tasjo­nen av målin­gene de øvrige par­tiene i en sekke­post. Andre parti­er har i sum på flere av målin­gene ligget på mel­lom 0,9 og 1,5 pros­ent. Dette fordel­er seg på flere av par­tiene. Vår siste måling 31. august ga for eksem­pel andre parti­er og lis­ter en sam­let opp­slut­ning på 1,3 pros­ent. Vi val­gte å spe­si­fis­ere dette i vår nettp­re­sen­tasjon av målin­gen med å fortelle at Miljø­par­ti­et De Grønne var størst av de andre med 0,2. De øvrige respon­den­tene fordel­er seg på de øvrige par­tiene, som f.eks. pen­sjon­ist­par­ti­et, Kyst­par­ti­et, Demokratene, NKP, Kris­tent Sam­lingspar­ti m.v. Opp­slut­nin­gen om alle er på denne målin­gen alt­så mar­gin­al og sta­tiostiske mar­gin­er gjør det vanske­lig å si noe eksakt om hvor stor opp­slut­ning de enkelte andre-par­tiene fak­tisk har.

 8. Herr. Kjetil Løset.Hvorledes vil du forsvare dei % du hen­stiller til Demokratene. ? På Demokratene sin side Demokratene.no er den eneste val­go­mat­en der alle par­tiene er rep­re­sen­tert. Ca 5000 har tatt “TESTEN” og 18 % av dei er knyt­tet til Demokratene. Ikke slik som den testen du rep. der ved­k­om­mende blir lenka til AP/FRP/ HØGRE.Hvorledes vil du forsvare denne svin­de­len med stemmer?Dette så plokk rot­tent at det henger ikke på greip.Dette du her­jer med sam­men med andre er at det ikke nyt­ter å stemme på Demokratene. Skal låve deg at oppgjørets time kom­mer etter val­get Godt VALG. DEMOKRATER.

 9. “Når én enkelt respon­dent har så stor inn­fly­telse på målin­gen er det vanske­lig å gen­er­alis­ere resul­tatene og si noe sikkert om hele vel­ger­massen. Da er det like gre­it å la være.”

  Uenig. Når en enkelt respon­dent har så stor inn­fly­telse på målin­gen, gir det leserne en pekepinn på, eller feel­ing for, usikker­heten til målin­gen. Usikker­heten oppgis jo dessuten sjelden eller aldri i Norge, i mot­set­ning til i mange andre land.

  Alt­så, at de ikke opp­gir små­par­tiene skyldes at byråene ønsker å gi et skinn av lavere usikker­het enn det som er tilfelle.

 10. Hei Joar
  Gid­der du å skaffe deg en ord­bok, så blir ikke inn­leggene dine fullt så pinlige.

 11. Debat­tene på Vox Pub­li­ca er så godt som alltid inter­es­sante og kon­struk­tive, men denne står i fare for å skli litt ut. Vi ønsker at debat­tene her skal ha et sak­lig preg, der vi utvek­sler meninger og argu­menter om temaene som tas opp og hold­er oss til sak­en. Et tips: Hvis du er inter­essert i denne sak­en, anbe­faler jeg også Ida Aalens artikkel om nettme­di­enes par­titester.

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Publica.

 12. Hvilken fan­tastisk logikk aa proksimere ditt par­tis pop­u­lar­itet fra et barom­e­ter av folk som besoek­er websiden…

  Spo­er en hun­dre folk paa Karl Johan.

  Idiot.

 13. PS. Du teller ikke som respon­dent… i til­felle du har 10% uflaks og ender opp med 0% og des­per­at vil ha 1%.

 14. Svar til Roar.Kansje feil­skriv­ing var en hennsikt, til å fram en diskusjon. Når en ser på måten Vidar Kleppe blir behan­dlet er det er skam. Røtt får lange sam­taler med diskusjon, Vidar kleppe blie avspist med 2 min­utt. Hva kalles dette det er???? FY F. for en gjeng sabotører.Eller skal jeg si BESTIKKELSE:

 15. De siste inn­leggene utarter i ret­ning per­son­ori­en­tert munnhug­geri. Slik ønsker vi ikke å ha debat­tene i Vox Pub­li­ca. Redak­sjo­nen vel­ger defor å avs­lutte debat­ten om denne artikke­len her.

  Olav A. Øvrebø
  Redak­tør, Vox Publica

til toppen