TV-historien flimrer på en nettspiller nær deg

NRKs arkiv har publisert over 35000 historiske fjernsynsprogrammer på nett. Enda flere er på vei, selv om noen programmer er gått tapt eller er utilgjengelige av andre grunner, sier Anne Kirsten Bakke i NRK-arkivet.

NRK har pro­du­sert radio siden 1933 og fjern­syn siden 1960. Det blir det en del pro­gram­mer av. NRK-arki­vet arbei­der aktivt for å for­mid­le det his­to­ris­ke mate­ria­let, blant annet ved å gjø­re det rele­vant i nye, aktu­el­le sam­men­hen­ger. Anne Kir­sten Bak­ke for­tal­te om dis­se ini­tia­ti­ve­ne i en egen artik­kel i Vox Pub­li­ca før i år.

Vi var inter­es­sert i fle­re detal­jer om hvor­dan sta­dig stør­re deler av fjern­syns­his­to­ri­en gjø­res til­gjen­ge­lig (radio­his­to­ri­en har vi skre­vet om før), og har stilt Bak­ke noen spørs­mål om tek­nikk, ret­tig­he­ter og formidling.

Vox Pub­li­ca: Hva er til­gjen­ge­lig for pub­li­kum nå av his­to­ris­ke TV-pro­gram­mer i NRKs nett­spil­ler (NRK TV)?

Anne Kir­sten Bak­ke: – Når det gjel­der TV-arki­vet, så har vi pub­li­sert nes­ten alt sam­men. Det vil si alle fjern­syns­pro­gram­mer pro­du­sert av NRK før 1997 som er dek­ket av avta­len med Nor­wa­co (para­ply­or­ga­ni­sa­sjon for ret­tig­hets­ha­ve­re). Unn­ta­ke­ne er sport og nyhe­ter, mate­ria­le som har tek­nis­ke eller etis­ke pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til seg og slet­te­de pro­gram­mer. I til­legg har vi pub­li­sert en god del pro­gram­mer fra peri­oden 1997–2011 hvor ret­tig­he­te­ne er kla­rert, og hele Film­avi­sen (1941–1963).

Skjerm­bil­de fra NRK TV, Film­avi­sen.

Det vil si at vi har pub­li­sert ca. 33000 programmer/episoder fra peri­oden før 1997, og ca. 2–3000 fra peri­oden 1997–2011. Her fin­ner du alt fra Trim for eld­re, Skole­fjern­syn, Fjern­syns­kjøk­ke­net med Ing­rid Espe­lid Hovig og under­hold­ning med Erik Bye til Kvitt eller dob­belt og Ta sjan­sen. Vi har bar­ne-TV, doku­men­ta­rer, musikk­pro­gram, kon­ser­ter og sam­funns­ak­tu­el­le pro­gram. Her fin­ner du U, Lør­Dan, Halv-sju, Midt i Smør­øyet og Pel­le Parafins bølje­band – bare for å nev­ne noen. Ta gjer­ne en titt i NRK TV sin arkiv­ka­te­go­ri, som er en gans­ke stor godtepose!

Vi kura­te­rer inn­hol­det aktivt på Arkiv-kate­go­ri­en. Her aktua­li­se­rer og tema­ti­se­rer vi vårt stoff, og lager «eta­sjer» med mye innhold. 

Arkiv­si­den i NRK TV kura­te­res med aktu­elt og tema­tisk orga­ni­sert innhold.

For oss spe­si­elt inter­es­ser­te – hva med til­leggs­in­for­ma­sjon om pro­gram­me­ne, som dato for sen­ding, navn på med­vir­ken­de osv.?

– Da vi pub­li­ser­te pro­gram­me­ne til NRK TV, valg­te vi også å pub­li­se­re NRKs inter­ne arkiv­be­skri­vel­se av pro­gram­me­ne. Den ble laget sam­ti­dig med pro­gram­me­ne, og er skre­vet for at NRKs arki­va­rer, jour­na­lis­ter og foto­gra­fer skal kun­ne fin­ne igjen stoff i arki­vet. Arkiv­be­skri­vel­sen ble ald­ri skre­vet for pub­li­se­ring, og inne­hol­der mye internt fag­språk om kamera­vink­ler og pro­duk­sjons­måte. Teks­te­ne gir like­vel i de fles­te til­fel­ler stor mer­ver­di for de som øns­ker å bru­ke arkiv­inn­hol­det i NRK TV, og vi har der­for valgt å pub­li­se­re teksten.

Det er vik­tig å si at arkiv­be­skri­vel­sen ble skre­vet sam­ti­dig som pro­gram­me­ne ble pro­du­sert. Den kan der­for inne­hol­de ord og begre­per som var van­lig tid­li­ge­re, men som i dag anses som stø­ten­de eller upas­sen­de (f.eks. «neg­er»). Arkiv­be­skri­vel­sen er dess­ver­re ikke søk­bar i NRK TV, men vises hvis du klik­ker på len­ken Vis mer.

Per nå job­ber vi med å indek­se­re og pub­li­se­re his­to­ris­ke nyhets­sen­din­ger, først og fremst Dags­revy­en. Vi har sam­ar­bei­det med Høg­sko­len i Vol­da hvor medie­stu­den­ter øns­ket til­gang til mate­ria­le om Ber­lin­mu­rens fall, og da pub­li­ser­te vi Dags­revy­en fra 1.–15. novem­ber 1989 slik at den er til­gjen­ge­lig for alle i NRK TV.

Hull i muren. Per Stå­le Løn­ning intro­du­se­rer Dags­revy­en 10. novem­ber 1989. (skjerm­bil­de fra NRK TV)

Så fle­re his­to­ris­ke nyhets­sen­din­ger er på vei. Men hva med sport? Og stø­ter dere på noen spe­si­el­le utford­rin­ger med tek­nikk eller rettigheter?

– Når det gjel­der nyhe­ter, så går digi­ta­li­se­rin­gen stort sett greit. Det­te inn­hol­det har mye meta­data, og det fin­nes gjer­ne både som inn­slag og hele sen­din­ger (sist­nevn­te er det vi digi­ta­li­se­rer nå). Utford­rin­gen er mang­len­de gra­fikk og teks­ting på nyhets­bån­de­ne, det er også der­for vi har valgt å pub­li­se­re file­ne fra doku­men­ta­sjons­kas­set­te­ne; litt dår­li­ge­re kva­li­tet, men alt­så med gra­fikk og teks­ting. En annen utford­ring er at fle­re av sen­din­ge­ne som lig­ger på nyhets­bån­de­ne er kut­tet midt i vær­mel­din­gen. Det er synd, men vi leg­ger dem like­vel ut, med det av vær­mel­din­gen som er til­gjen­ge­lig. Det­te er jo også et bil­de på tiden. 

Vi har som nevnt begynt å pub­li­se­re Dags­revy­en, og alle sen­din­ger fra og med 2009 og fram til i dag lig­ger til­gjen­ge­li­ge med indeks­punk­ter for hvert inn­slag. Det job­bes med å digi­ta­li­se­re, kva­li­tets­sik­re, meta­data­føre og til sist pub­li­se­re hele seri­en – men det­te vil ta litt tid.

Med sport er ret­tig­he­ter et pro­blem, men ikke så vans­ke­lig som vi kan­skje har sett for oss. Vi har på grunn av det­te pub­li­sert vel­dig lite sport, men har akku­rat gått inn i et sam­ar­beid med Spor­ten hvor de sjek­ker ret­tig­he­ter og vi pub­li­se­rer. Vi begyn­ner med lands­kam­per i fot­ball spilt på hjem­me­bane og job­ber oss fra star­ten og frem­over i tid. Etter det­te vil vi begyn­ne å se på ukent­li­ge sportssendinger. 

De sports­sen­din­ge­ne hvor ret­tig­he­te­ne er kla­rer­te skal alt­så også pub­li­se­res etter hvert. Peri­oden etter 1997 øns­ker vi å utnyt­te bed­re, men da er vi avhen­gig av nye rettighetsavtaler.

Hva slags pro­gram­mer og mate­ria­le fra NRKs TV-his­to­rie er ikke tilgjengelig?

– Noe inn­hold ble sendt direk­te og ikke tatt opp på bånd. Det­te gjel­der blant annet intro­duk­sjo­ne­ne til Dags­revy­en fram til 1982. Her har vi bare selve inn­sla­ge­ne. Og på 70- og 80-tal­let ble det dess­ver­re slet­tet en del inn­hold for­di sende­bån­de­ne var dyre og ble brukt om igjen. Det var opp til den enkel­te redak­sjon å avgjø­re hvil­ke bånd som skul­le bru­kes om igjen. Vi ser nå at vi mang­ler en del inn­hold om hverdagsliv. 

Vi har også pro­gram­mer vi har valgt å ikke pub­li­se­re, både av tek­nis­ke grun­ner og for­di det har inn­hold av en slik karak­ter at vi ser det som pro­ble­ma­tisk å pub­li­se­re det­te i dag. Sto­re meng­der av inn­hol­det vårt ble pro­du­sert i en tid da inter­nett i den for­men vi kjen­ner det i dag, ikke fan­tes. Da ble pro­gram­met sendt den dagen, og kan­skje i repri­se, men var siden ikke all­ment tilgjengelig. 

I dag kan alle med til­gang til inter­nett hen­te fram pro­gram­met, og for eksem­pel kopiere skjerm­bil­der eller hen­te klipp ned på egen maskin og klip­pe om eller dis­tri­bu­ere selv i and­re kana­ler, selv om det­te er ulovlig. 

I pro­gram­mer med til­gjen­ge­lig meta­data om med­vir­ken­de vil et raskt inter­nett­søk gi til­gang til pro­gram­me­ne, selv uten at seer­en aktivt opp­sø­ker NRK TV. Der­for har vi i fle­re sam­men­hen­ger valgt å ikke pub­li­se­re pro­gram­mer der man kan ten­ke seg at de med­vir­ken­de i pro­gram­met ikke øns­ker å for­bin­des med grun­nen til at de var med i programmet. 

Vil his­to­risk NRK-inn­hold bli å se på and­re platt­for­mer? Hva med å gjø­re mate­ria­let til­gjen­ge­lig for utvik­le­re via et API (pro­gram­me­rings­grense­snitt)?

– Vi har til­gjenge­lig­gjort Film­avi­sen og Fjern­syns­teat­ret hos Euro­pea­na, men har fore­lø­pig ingen kon­kre­te pla­ner om and­re platt­for­mer, eller via et API. 

And­re video­tje­nes­ter gir bru­ke­re mulig­he­ten til å byg­ge inn (embed­de) video­er på egne sider, f.eks. i nyhets­sa­ker eller blogg­inn­legg. Vil dere begyn­ne å til­by det?

– Vi mang­ler en enkel tek­nisk løs­ning på det­te, men du kan embed­de pro­gram­mer som lig­ger i NRK TV i dag. Det er litt krong­le­te, men du tren­ger pro­gram­ko­den og len­ken, slik:

Hvis du skul­le embed­de Dags­revy­en oven­for, erstat­ter du «135558» med «FNYH23001489». For å fin­ne id, bru­ker du kilde­ko­den på NRK TV.

Det er etter hvert man­ge ret­tig­hets­ha­ve­re som gir inn­hol­det sitt en Crea­ti­ve Com­mons-lisens. Det er jo også en måte å øke spred­nin­gen av inn­hold på – er det­te noe dere vurderer?

– Det kan være inter­es­sant å se på mulig­he­ter for å gi mate­ria­le Crea­ti­ve Com­mons-lisens slik at and­re kan repub­li­se­re det og/eller remik­se det, men i arki­vet fin­nes det ingen kon­kre­te pla­ner for det­te per i dag. Fins­ke YLE tes­ter ut dette.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen