TV-historien flimrer på en nettspiller nær deg

NRKs arkiv har publisert over 35000 historiske fjernsynsprogrammer på nett. Enda flere er på vei, selv om noen programmer er gått tapt eller er utilgjengelige av andre grunner, sier Anne Kirsten Bakke i NRK-arkivet.

NRK har pro­dusert radio siden 1933 og fjern­syn siden 1960. Det blir det en del pro­gram­mer av. NRK-arkivet arbei­der aktivt for å formi­dle det his­toriske mate­ri­alet, blant annet ved å gjøre det rel­e­vant i nye, aktuelle sam­men­henger. Anne Kirsten Bakke for­t­alte om disse ini­tia­tivene i en egen artikkel i Vox Pub­li­ca før i år.

Vi var inter­essert i flere detal­jer om hvor­dan stadig større del­er av fjern­syn­shis­to­rien gjøres tilgjen­gelig (radio­his­to­rien har vi skrevet om før), og har stilt Bakke noen spørsmål om teknikk, ret­tigheter og formidling.

Vox Pub­li­ca: Hva er tilgjen­gelig for pub­likum nå av his­toriske TV-pro­gram­mer i NRKs nettspiller (NRK TV)?

Anne Kirsten Bakke: – Når det gjelder TV-arkivet, så har vi pub­lis­ert nesten alt sam­men. Det vil si alle fjern­syn­spro­gram­mer pro­dusert av NRK før 1997 som er dekket av avtal­en med Norwa­co (para­ply­or­gan­isas­jon for ret­tighet­sha­vere). Unntak­ene er sport og nyheter, mate­ri­ale som har tekniske eller etiske prob­lem­still­inger knyt­tet til seg og slet­tede pro­gram­mer. I til­legg har vi pub­lis­ert en god del pro­gram­mer fra peri­o­den 1997–2011 hvor ret­tighetene er klar­ert, og hele Fil­mavisen (1941–1963).

Skjerm­bilde fra NRK TV, Fil­mavisen.

Det vil si at vi har pub­lis­ert ca. 33000 programmer/episoder fra peri­o­den før 1997, og ca. 2–3000 fra peri­o­den 1997–2011. Her finner du alt fra Trim for eldre, Skole­f­jern­syn, Fjern­syn­skjøkkenet med Ingrid Espelid Hov­ig og under­hold­ning med Erik Bye til Kvitt eller dobbelt og Ta sjansen. Vi har barne-TV, doku­mentar­er, musikkpro­gram, kon­sert­er og sam­funnsak­tuelle pro­gram. Her finner du U, Lør­Dan, Halv-sju, Midt i Smørøyet og Pelle Parafins bøl­je­band – bare for å nevne noen. Ta gjerne en titt i NRK TV sin arkivkat­e­gori, som er en ganske stor godtepose!

Vi kurater­er innhold­et aktivt på Arkiv-kat­e­gorien. Her aktu­alis­er­er og tem­a­tis­er­er vi vårt stoff, og lager “etas­jer” med mye innhold. 

Arkivsi­den i NRK TV kurateres med aktuelt og tem­a­tisk organ­is­ert innhold.

For oss spe­sielt inter­esserte – hva med til­leg­gsin­for­masjon om pro­grammene, som dato for send­ing, navn på med­virk­ende osv.?

– Da vi pub­lis­erte pro­grammene til NRK TV, val­gte vi også å pub­lis­ere NRKs interne arkivbeskriv­else av pro­grammene. Den ble laget sam­tidig med pro­grammene, og er skrevet for at NRKs arki­var­er, jour­nal­is­ter og fotografer skal kunne finne igjen stoff i arkivet. Arkivbeskriv­elsen ble aldri skrevet for pub­lis­er­ing, og innehold­er mye internt fagspråk om kam­er­avin­kler og pro­duk­sjon­s­måte. Tek­stene gir likev­el i de fleste til­feller stor merver­di for de som ønsker å bruke arkivinnhold­et i NRK TV, og vi har der­for val­gt å pub­lis­ere teksten.

Det er vik­tig å si at arkivbeskriv­elsen ble skrevet sam­tidig som pro­grammene ble pro­dusert. Den kan der­for inneholde ord og begreper som var van­lig tidligere, men som i dag ans­es som stø­tende eller upassende (f.eks. «neger»). Arkivbeskriv­elsen er dessverre ikke søk­bar i NRK TV, men vis­es hvis du klikker på lenken Vis mer.

Per nå job­ber vi med å indek­sere og pub­lis­ere his­toriske nyhetssendinger, først og fremst Dagsrevyen. Vi har samar­bei­det med Høgskolen i Vol­da hvor medi­es­tu­den­ter øns­ket til­gang til mate­ri­ale om Berlin­murens fall, og da pub­lis­erte vi Dagsrevyen fra 1.–15. novem­ber 1989 slik at den er tilgjen­gelig for alle i NRK TV.

Hull i muren. Per Ståle Løn­ning intro­duser­er Dagsrevyen 10. novem­ber 1989. (skjerm­bilde fra NRK TV)

Så flere his­toriske nyhetssendinger er på vei. Men hva med sport? Og støter dere på noen spe­sielle utfor­dringer med teknikk eller rettigheter?

– Når det gjelder nyheter, så går dig­i­talis­erin­gen stort sett gre­it. Dette innhold­et har mye meta­da­ta, og det finnes gjerne både som innslag og hele sendinger (sist­nevnte er det vi dig­i­talis­er­er nå). Utfor­drin­gen er man­glende grafikk og tek­st­ing på nyhets­bån­dene, det er også der­for vi har val­gt å pub­lis­ere filene fra doku­men­tasjon­skas­set­tene; litt dårligere kvalitet, men alt­så med grafikk og tek­st­ing. En annen utfor­dring er at flere av sendin­gene som lig­ger på nyhets­bån­dene er kut­tet midt i værmeldin­gen. Det er synd, men vi leg­ger dem likev­el ut, med det av værmeldin­gen som er tilgjen­gelig. Dette er jo også et bilde på tiden. 

Vi har som nevnt beg­y­nt å pub­lis­ere Dagsrevyen, og alle sendinger fra og med 2009 og fram til i dag lig­ger tilgjen­gelige med indek­spunk­ter for hvert innslag. Det jobbes med å dig­i­talis­ere, kvalitetssikre, meta­dataføre og til sist pub­lis­ere hele serien – men dette vil ta litt tid.

Med sport er ret­tigheter et prob­lem, men ikke så vanske­lig som vi kan­skje har sett for oss. Vi har på grunn av dette pub­lis­ert veldig lite sport, men har akku­rat gått inn i et samar­beid med Sporten hvor de sjekker ret­tigheter og vi pub­lis­er­er. Vi beg­yn­ner med land­skam­per i fot­ball spilt på hjem­me­bane og job­ber oss fra starten og fre­mover i tid. Etter dette vil vi beg­ynne å se på ukentlige sportssendinger. 

De sportssendin­gene hvor ret­tighetene er klar­erte skal alt­så også pub­lis­eres etter hvert. Peri­o­den etter 1997 ønsker vi å utnytte bedre, men da er vi avhengig av nye rettighetsavtaler.

Hva slags pro­gram­mer og mate­ri­ale fra NRKs TV-his­to­rie er ikke tilgjengelig?

– Noe innhold ble sendt direk­te og ikke tatt opp på bånd. Dette gjelder blant annet intro­duk­sjonene til Dagsrevyen fram til 1982. Her har vi bare selve innsla­gene. Og på 70- og 80-tal­let ble det dessverre slet­tet en del innhold for­di sende­bån­dene var dyre og ble brukt om igjen. Det var opp til den enkelte redak­sjon å avgjøre hvilke bånd som skulle brukes om igjen. Vi ser nå at vi man­gler en del innhold om hverdagsliv. 

Vi har også pro­gram­mer vi har val­gt å ikke pub­lis­ere, både av tekniske grun­ner og for­di det har innhold av en slik karak­ter at vi ser det som prob­lema­tisk å pub­lis­ere dette i dag. Store mengder av innhold­et vårt ble pro­dusert i en tid da inter­nett i den for­men vi kjen­ner det i dag, ikke fantes. Da ble pro­gram­met sendt den dagen, og kan­skje i reprise, men var siden ikke all­ment tilgjengelig. 

I dag kan alle med til­gang til inter­nett hente fram pro­gram­met, og for eksem­pel kopiere skjerm­bilder eller hente klipp ned på egen maskin og klippe om eller dis­tribuere selv i andre kanaler, selv om dette er ulovlig. 

I pro­gram­mer med tilgjen­gelig meta­da­ta om med­virk­ende vil et raskt inter­nettsøk gi til­gang til pro­grammene, selv uten at seeren aktivt opp­søk­er NRK TV. Der­for har vi i flere sam­men­henger val­gt å ikke pub­lis­ere pro­gram­mer der man kan tenke seg at de med­virk­ende i pro­gram­met ikke ønsker å forbindes med grun­nen til at de var med i programmet. 

Vil his­torisk NRK-innhold bli å se på andre plat­tformer? Hva med å gjøre mate­ri­alet tilgjen­gelig for utviklere via et API (pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt)?

– Vi har tilgjen­gelig­gjort Fil­mavisen og Fjern­syn­steatret hos Euro­peana, men har foreløpig ingen konkrete plan­er om andre plat­tformer, eller via et API. 

Andre videot­jen­ester gir brukere muligheten til å bygge inn (embed­de) video­er på egne sider, f.eks. i nyhetssak­er eller blog­ginn­legg. Vil dere beg­ynne å til­by det?

– Vi man­gler en enkel teknisk løs­ning på dette, men du kan embed­de pro­gram­mer som lig­ger i NRK TV i dag. Det er litt kro­n­glete, men du trenger pro­gramko­den og lenken, slik:

Hvis du skulle embed­de Dagsrevyen oven­for, erstat­ter du «135558» med «FNYH23001489». For å finne id, bruk­er du kildeko­den på NRK TV.

Det er etter hvert mange ret­tighet­sha­vere som gir innhold­et sitt en Cre­ative Com­mons-lisens. Det er jo også en måte å øke spred­nin­gen av innhold på – er dette noe dere vurderer?

– Det kan være inter­es­sant å se på muligheter for å gi mate­ri­ale Cre­ative Com­mons-lisens slik at andre kan repub­lis­ere det og/eller remikse det, men i arkivet finnes det ingen konkrete plan­er for dette per i dag. Finske YLE tester ut dette.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen