Det er plass mellom barken og veden

Spørsmål: Synes du den sittende regjeringen har gjort en god nok jobb til at de kan fortsette i en periode til?Svaralternativ: a) Ja b) Nei c) Venstre

Stu­dent­sen­te­ret i Ber­gen kvel­den den 14. sep­tem­ber lig­net en poli­tisk maur­tue. Hele 1200 poli­tisk enga­sjer­te per­soner vrim­let rundt i byg­get, på jakt etter et ler­ret, en stol, en øl og en piz­za, og gjer­ne alt på en gang hvis for­hol­de­ne til­lot det. Stu­den­ter­sam­fun­nets valg­vake for Stor­tings­val­get 2009 var så godt besøkt at folk måt­te stå i kø for alle typer tje­nes­ter, men stem­nin­gen var like fullt upå­kla­ge­lig. Det var nes­ten så man skul­le tro det var det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get det skul­le vakes over. Den­ne asso­sia­sjo­nen til lan­det over der skul­le kom­me til­ba­ke sei­ne­re på kvel­den.

Begre­pet ”ame­ri­ka­ni­se­ring” er i Nor­ge noe neg­a­tivt ladet. Vi ten­ker gjer­ne på utvik­lin­gen fra den tid da kino­sno­pet besto av en Fox og en Nox, eller på en helge­dag kun­ne strek­ke seg til en pose med Dun­der­salt, til en sam­tid hvor jum­bo­me­ny­ene av popcorn og cola som kos­ter mer enn selve kino­bil­let­ten har blitt stan­dard hylle­vare. Vi ten­ker på vekt­øk­ning, high five og coca cola. Etter at val­get vis­te fort­satt rød-grønn regje­ring bør vi også ten­ke på toparti­sys­tem, og etter inter­es­sen for valg­va­ken å døm­me tren­ger ikke det nød­ven­dig­vis være en neg­a­tiv utvik­ling. Det gir i alle fall vel­ger­ne kla­re alter­na­ti­ver å stem­me på.

USA er ofte bake­ren som må ta straf­fen for sme­dens gjer­nin­ger, for, som det står i norsk Wiki­pe­dia; ” Vis­se feno­men kal­les iblant for ame­ri­ka­ni­se­ring selv om det er egent­lig snakk om en moder­ni­se­ring og urba­ni­se­ring som først slo i gjen­nom i USA.”  Men la oss ikke gjø­re det for kom­pli­sert for våre små grå. Vi hol­der fast ved ame­ri­ka­ni­se­ring.

Stem­nin­gen på Stu­dent­sen­te­ret i det opp­tel­lin­gen fore­gikk var i stor grad pre­get av spørs­må­let kom­mer vi til å vin­ne? Med ”vi” menes alle som stem­te på Høy­re, Frp, KrF, mens ”de” var SV, Ap og Sp. Eller vice ver­sa, natur­lig­vis. Poen­get var at det var to kla­re blok­ker: Regje­rin­gen mot res­ten. Resul­ta­tet vil­le vise om lan­det vårt skul­le ende opp med fire nye år eller om Frp skul­le få anled­ning til å kom­pro­mis­se fram sin 100-dagers plan for Nor­ge. Ved tid­li­ge­re stor­tings­valg har det sto­re spørs­må­let vært hvem som fin­ner hver­and­re på bak­rom­met etter at vel­ger­ne har delt ut kor­te­ne på valg­da­gen. Kjøtt­vek­ten blei dratt fram, heste­han­del blei gjort og kame­ler blei dan­dert, og vips var det rørt i hop en vilt­gry­te av et regje­rings­al­ter­na­tiv. Laget med en helt ny og spen­nen­de, kraft­full opp­skrift – men ennå ikke van­net ut i Stor­tings­sa­len.

Den­ne valg­kvel­den var det anner­le­des. Det var som om vel­ger­ne fak­tisk viss­te hva de had­de å for­hol­de seg til.

Spørs­mål: Synes du den sit­ten­de regje­rin­gen har gjort en god nok jobb til at de kan fort­set­te i en peri­ode til?

Svar­al­ter­na­tiv:

a)                  Ja
b)                 Nei

I USA har man et toparti­sys­tem. Det­te betyr at det i prak­sis er to par­ti­er som har reell sjan­se til å vin­ne den poli­tis­ke mak­ten i lan­det. I Nor­ge har vi fler­parti­sys­tem. Men Stol­ten­berg byd­de opp til en ny dans da han før val­get i 2005 for­søk­te å dan­ne en fler­talls­koa­li­sjon, og klar­te det. De som blei sit­ten­de igjen på Stor­tin­get uten utøven­de makt så at her måt­te man snak­ke sam­men og stab­le på bei­na et reelt fler­talls­al­ter­na­tiv til nes­te kors­vei. De klar­te det ikke. De glem­te nem­lig å spør­re minste­mann om hans mening. Men nes­te gang kla­rer de det, for­di de må. Og da i en koa­li­sjon av KrF, Høy­re og Frp. Selv om vi har fle­re par­ti­er enn i USA vil vi da sit­te igjen med to avklar­te alter­na­ti­ver før val­get, og spen­nin­gen lig­ger ikke i hvor­dan regje­rin­gen vil bli sam­men­satt, men hvil­ken av de to blok­ke­ne som stik­ker av med nok man­da­ter.

Hva så med Venst­re? Jo, de kan leg­ge seg ned og dø, eller de kan gjø­re som de bur­de ha gjort i den­ne valg­kam­pen. Det førs­te alter­na­ti­vet er ikke noe alter­na­tiv for noen orga­ni­sa­sjon, så la oss hel­ler se på det and­re. Sagt med få ord bur­de Spon­heim ha til­latt to blok­ker i norsk poli­tikk, med Venst­re som enes­te par­ti uten­for blok­ke­ne. Ret­te­re sagt, mel­lom blok­ke­ne, som et slags grønt, fin­mas­ket fil­ter.

Parti­le­der Spon­heim la et tak­tisk løp som egent­lig vir­ket vel­dig rik­tig for hans par­ti. Han vil­le unn­gå en tode­ling av norsk poli­tikk, for­di hans par­ti var i midt­en og vil­le ved en tode­ling føle seg dratt enten for langt til venst­re eller for langt til høy­re uan­sett hvil­ket alter­na­tiv som vant fram. Der­for så han seg tjent med en eller annen mindre­talls­re­gje­ring som i man­ge saker vil­le måt­te gå gjen­nom sen­trum for få fler­tall. Her vil­le Venst­re kun­ne øve inn­fly­tel­se fra sak til sak i Stor­tin­get, eller om de var hel­dig, sågar få del­ta i regje­ring. Men vel­ger­ne had­de inn­stilt seg på toparti­sys­te­met. De vil­le ha fort­satt rød-grønn fler­talls­re­gje­ring, eller de vil­le ha en fler­talls­re­gje­ring fra høyre­si­den. Venst­re had­de støtt fra seg vel­ge­re fra beg­ge lei­re, for­di de var mot rød-grønt, og etter­hvert mot blå-gult. Da poten­si­el­le venstre­vel­ge­re sto ved stem­me­ur­ne­ne sist man­dag valg­te de side, dvs. enten Arbei­der­par­ti­et eller Høy­re. Had­de Venst­re i ste­det mode­rert seg og bare sagt at de vil­le sel­ge seg svært dyrt for å være med i en fler­talls­re­gje­ring fra høyre­si­den, så kun­ne de ha beholdt vel­ger­ne som gikk til Høy­re. Høy­re og ikke minst Frp var så regje­rings­kåte at Venst­re kun­ne få godt betalt der­som de end­te opp som tun­gen på vekt­skå­len. Og dess­uten; deres trus­sel om å vel­te en slik regje­ring var reell, det har vi i det mins­te fått bekref­tet.

I ste­det bestem­te Venst­re seg for å bekjem­pe utvik­lin­gen mot et de facto toparti­sys­tem. Begrun­nel­sen var at par­ti­et er for langt unna både Frp på den ene siden og SV på den and­re, og at det av prin­si­pi­el­le grun­ner ikke lot seg gjø­re å dan­ne regje­ring med dis­se. Nobelt. Fata­lis­tisk. Fatalt. Skip­per Spon­heim gikk ned sam­men med sku­ten med flag­get til topps. Vel­ger­ne hop­pet over bord både på styr­bord og babord side og bega seg mot land, som tross alt ikke var lan­ge svøm­me­tu­ren unna.

Der­som Venst­re skal kom­me til­ba­ke bør de aksep­te­re blokk­dan­nel­sen og leg­ge opp sin stra­te­gi etter det­te spørs­må­let:

Spørs­mål: Synes du den sit­ten­de regje­rin­gen har gjort en god nok jobb til at de kan fort­set­te i en peri­ode til?

Svar­al­ter­na­tiv:

a)      Ja
b)      Nei
c)      Venst­re

Det vil all­tid fin­nes tvi­le­re som ikke fin­ner seg til ret­te i ver­ken den ene eller and­re båsen, og for dis­se fin­nes Venst­re. Men da må det være mer mat­nyt­tig å stem­me på dem enn å stem­me blankt.

For å ikke pro­vo­se­re unø­dig, la meg avslut­nings­vis mode­re­re noen av påstan­de­ne i den­ne kom­men­ta­ren. Det er vans­ke­lig å spå – spe­si­elt om fram­ti­den –, og and­re sce­na­ri­er er også mulig.

 • KrF har per i dag val­get mel­lom å slen­ge seg på høyre­si­dens blokk­al­ter­na­tiv eller i lik­het med Venst­re sat­se på en uav­hen­gig posi­sjon i midt­en. Poli­tisk selv­ran­sa­kel­se og stra­te­gis­ke over­vei­el­ser avgjør utfal­let.
 • Det nors­ke poli­tis­ke sys­te­met består av fle­re par­ti­er som har reell mulig­het til å kom­me i regje­ring, og for­blir i tek­nisk for­stand et fler­parti­sys­tem i uover­skue­lig fram­tid. Blokk­dan­nel­sen vi så star­ten på i 2005 og videre­fø­rin­gen av i 2009 tren­ger hel­ler ikke være perm­a­nent. Vel­ger­ne må ha lyst på det, og det viser valg­re­sul­ta­tet at de har hatt. Det­te kan end­re seg en gang i fram­ti­den, men nes­te gang må i hvert fall par­ti­ene for­hol­de seg til vel­ger­nes sig­na­ler fra de to fore­gå­en­de val­ge­ne.
 • Poli­tisk svært beten­te saker som for eksem­pel spørs­må­let om en EU-søk­nad vil kun­ne spren­ge blok­ke­ne.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Det blir for enkelt å seie:

  «Synes du den sit­ten­de regje­rin­gen har gjort en god nok jobb til at de kan fort­set­te i en peri­ode til?»

  med svar­al­ter­na­ti­va:
  a) Ja
  b) Nei
  c) Venst­re

  Kva med:
  d)Nei, men alter­na­ti­va er ver­re
  e)Raudt
  f)KrF
  g)Late vere å stem­me

  Alter­na­tiv g) fekk jo gans­ke stor opp­slut­nad. Sjølv val­de eg d).

 2. […] i 2013. Den poli­tis­ke vekt­stan­gen nær­mer seg like­vekt. Som tid­li­ge­re anty­det i et blogg­inn­legg like etter val­get i fjor, vur­de­rer KrF nå å søke seg mot et for­melt sam­ar­beid på den bor­ger­li­ge siden. Stra­te­gisk er […]

til toppen