Borgerlig ekteskap for KrF

Om KrF, Høyre og Frp samler seg og danner felles front mot dagens rødgrønne regjering, vil de kunne ha store sjanser for å kapre regjeringsmakten i 2013. Den politiske vektstangen nærmer seg likevekt.

Som tidligere anty­det i et blog­ginn­legg like etter val­get i fjor, vur­der­er KrF nå å søke seg mot et formelt samar­beid på den borg­erlige siden. Strate­gisk er dette det mest rik­tige for par­ti­et der­som de vil øke sine reg­jer­ingss­janser, og de opp­når sam­tidig en likevekt mel­lom borg­erlig side og ven­stres­i­den i norsk politikk.

Etter andre ver­den­skrig har ven­stres­i­den og høyres­i­den hatt om lag like mange peri­oder hvor de har hatt fler­tall i Stortinget, hen­holdsvis ni og åtte ganger (Kilde: NSDs kom­mune­data­base, Bernt Aardals hjemme­side). Likev­el har ven­stres­i­den sit­tet i reg­jer­ing i to tred­jedel­er av tiden (Kilde: Statsmin­is­terens kon­tor). Dette henger sam­men med at de borg­erlige har vært preget av større ide­ol­o­giske sprik par­tiene i mel­lom enn de har vært på ven­stres­i­den. Ven­stres­i­den har vært mer sam­let, ikke minst takket være et stort Arbei­der­par­ti som aleine satt med mak­ten i de to første tiårene etter kri­gen. Når de så at opp­slut­nin­gen var nedadgående, tok de grep og lokket Sen­ter­par­ti­et over på sin side. For de borg­erlige har Frp vært et uro­mo­ment som alle de tre andre par­tiene har hatt prob­le­mer med å akseptere, og det his­torisk dominerende par­ti­et på høyres­i­den — Høyre — har i en årrekke måt­tet kon­trollerere sjalusien over­for KrF og Ven­stre mens de to har flørtet med ven­stres­i­den under valgkampene.

Nå, etter to strake ned­er­lag, virk­er det som KrF innser at de må velge sin brud­gom. Det er ikke verdt å vente på neste val­gre­sul­tat før beslut­nin­gen tas, og selv om det fremde­les er krefter innad i par­ti­et som vil holde på tradis­jonene, er den nye gen­erasjo­nen — rep­re­sen­tert av Inger Lise Hansen — i ferd med å få par­ti­et til å akseptere et borg­erlig ekteskap med Høyre og Frp.

De borg­erlige “tapte” fler­tal­let i 2009, takket være et glob­alt finanssjokk og en split­tet oppo­sisjon. (Se grafen fra blog­ginn­legget om sam­men­hen­gen mel­lom kom­munevalg og Stort­ingsvalg. Der kan vi se at 2009-val­get ikke ful­gte resul­tatet fra kom­muneval­get, slik det his­torisk har pleid å gjøre.) Det første momentet hadde par­tiene lite styring med. Det andre kunne de takke seg selv for — dog aller mest Lars Spon­heim. Til og med George Bush forstod at man ikke kan la seg lure to ganger, og når KrF nå ser ut til å velge side er det et smart trekk på egne vegne.

Ven­stres Trine Skei Grande prøver å holde KrF i sen­trum, uvisst av hvilken grunn. For det sosial­lib­erale par­ti­et er det en gave fra oven at KrF går til høyre side, for da slip­per de selv å velge side. Og det er noe vi vet Ven­stre er flinke til. Om de spiller sine kort rik­tig kan de bli det eneste par­ti­et som vip­per mel­lom høyre og ven­stre, og som kan selge seg dyrt hver gang vi ender opp med et hengepar­la­ment etter val­get. Det kan fort skje neste gang.

TEMA

S

torting
svalget
2013

15 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen