Økende datainteresse

Flere prosjekter og mer interesse for åpne offentlige data.

Bare i løpet av den korte peri­o­den vi har job­bet med pros­jek­tet om sta­tus for fri­givelse av offentlige data, har det dukket opp nye grup­per og per­son­er som angriper temaet fra ulike synsvinkler.

Bare de siste dagene har jeg notert disse:

  • Teknolo­girådet er i start­fasen med et nytt pros­jekt om “til­gang til og del­ing av offentlige data”, skriv­er Chris­tine Haf­skjold (Teknolo­girådet er et uavhengig, offentlig organ opp­nevnt på ini­tia­tiv fra Stortinget).
  • Torgeir Micaelsen (Ap), påtrop­pende led­er for finan­skomi­teen på Stortinget, røper sterk inter­esse for temaet i et blog­ginn­legg. Han hen­vis­er til flere av pros­jek­tene jeg har skrevet om her før, som data.gov og digitaliser.dk, og spør: “Kan­skje den beste starten på dette arbei­det i Norge ville vært en felles por­tal hvor data fra ulike etater kunne bli lagt ut etter­hvert som de ble tilgjeng­lig­gjort?” Det er et veldig godt forslag, og trolig er det bare et spørsmål om tid før dette kom­mer. OBS — det er også mange inter­es­sante inn­spill i kom­men­tar­fel­tet under Micaelsens innlegg.
  • Opengov.se er et pros­jekt Micaelsen nevn­er som jeg ikke hadde snap­pet opp før. Dette er et ini­tia­tiv fra Peter Krantz, og alt­så ikke en off­isiell sven­sk statlig/offentlig nett­side. Desto mer beun­dringsverdig av Krantz å dra det i gang. Han både sam­ler datak­ilder og tar opp vik­tige prin­sip­ielle spørsmål knyt­tet til offentlig­gjøring og videre­bruk av data.
  • Origob­loggen ved Bente Kalsnes skriv­er om temaet og de oven­nevnte ini­tia­tivene, og rap­porter­er fra en debatt i Oslo sist uke: Her “ble det også fores­lått å tilgjen­gelig­gjør data om statens IT-investeringer, vei­in­vesteringer, flaske­halser i NAV, hvilke syke­hus har flest infek­sjon­er, etc.” Det er lett å se at offentlig­gjøring av slike data skaper muligheter både for jour­nal­is­tisk dekn­ing og for folk til å ori­en­tere seg i offentlige tilbud — med mer.

OPPDATERING 23. okto­ber: Bente Kalsnes har også laget en over­sikt over “tech­pol­i­tics” i Skan­di­navia (på engel­sk). Her er det lis­tet opp enda flere inter­es­sante initiativer.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Veldig bra blogg, Olav Anders og takk for lenken til Ori­go-bloggen! Har du kom­met over denne siden med over­sikt over geografiske data­bas­er baser før? http://www.erikbolstad.no/postnummer/
    Kan være nyt­tig for ditt prosjekt.

  2. Mulig du har denne også, men her er Ivar Johansens data­base for kon­tak­t­in­fo til folke­val­gte http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/ij_db_list.php

  3. Hei, vi forsøk­er å kart­legge offentlig sek­tors data. De to — veldig gode og nyt­tige — ini­tia­tivene er heller eksem­pler på pri­vat­per­son­ers viderebruk/videreforedling av data. Alt­så net­topp det som er neste skritt når data er gjort tilgjen­gelig. I begge til­feller lig­ger det, så vidt jeg kan skjønne, også en bety­delig egeninnsats fra ini­tia­tiv­tak­erne. Se også VGs invi­tasjon til dug­nad for å få opp­datert lis­ten over alle norske folke­val­gte. VG har for øvrig lovet å gjøre dataene tilgjen­gelig også for andre.

til toppen