Økende datainteresse

Flere prosjekter og mer interesse for åpne offentlige data.

Bare i løpet av den kor­te peri­oden vi har job­bet med pro­sjek­tet om sta­tus for fri­gi­vel­se av offent­li­ge data, har det duk­ket opp nye grup­per og per­soner som angri­per tema­et fra uli­ke syns­vink­ler.

Bare de sis­te dage­ne har jeg notert dis­se:

  • Tek­no­logi­rå­det er i start­fa­sen med et nytt pro­sjekt om «til­gang til og deling av offent­li­ge data», skri­ver Chris­ti­ne Haf­skjold (Tek­no­logi­rå­det er et uav­hen­gig, offent­lig organ opp­nevnt på ini­tia­tiv fra Stor­tin­get).
  • Tor­geir Micael­sen (Ap), påtrop­pen­de leder for finans­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, røper sterk inter­es­se for tema­et i et blogg­inn­legg. Han hen­vi­ser til fle­re av pro­sjek­te­ne jeg har skre­vet om her før, som data.gov og digitaliser.dk, og spør: «Kan­skje den bes­te star­ten på det­te arbei­det i Nor­ge vil­le vært en fel­les por­tal hvor data fra uli­ke eta­ter kun­ne bli lagt ut etter­hvert som de ble til­gjeng­lig­gjort?» Det er et vel­dig godt for­slag, og tro­lig er det bare et spørs­mål om tid før det­te kom­mer. OBS — det er også man­ge inter­es­san­te inn­spill i kom­men­tar­fel­tet under Micael­sens inn­legg.
  • Opengov.se er et pro­sjekt Micael­sen nev­ner som jeg ikke had­de sna­ppet opp før. Det­te er et ini­tia­tiv fra Peter Krantz, og alt­så ikke en offi­si­ell svensk statlig/offentlig nett­side. Desto mer beund­rings­ver­dig av Krantz å dra det i gang. Han både sam­ler data­kil­der og tar opp vik­ti­ge prin­si­pi­el­le spørs­mål knyt­tet til offent­lig­gjø­ring og videre­bruk av data.
  • Origo­blog­gen ved Ben­te Kals­nes skri­ver om tema­et og de oven­nevn­te ini­tia­ti­ve­ne, og rap­por­te­rer fra en debatt i Oslo sist uke: Her «ble det også fore­slått å til­gjenge­lig­gjør data om sta­tens IT-inves­te­rin­ger, vei­in­ves­te­rin­ger, flaske­hal­ser i NAV, hvil­ke syke­hus har flest infek­sjo­ner, etc.» Det er lett å se at offent­lig­gjø­ring av sli­ke data ska­per mulig­he­ter både for jour­na­lis­tisk dek­ning og for folk til å ori­en­te­re seg i offent­li­ge til­bud — med mer.

OPPDATERING 23. okto­ber: Ben­te Kals­nes har også laget en over­sikt over «tech­po­li­tics» i Skan­di­na­via (på engelsk). Her er det lis­tet opp enda fle­re inter­es­san­te ini­tia­ti­ver.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Vel­dig bra blogg, Olav Anders og takk for len­ken til Ori­go-blog­gen! Har du kom­met over den­ne siden med over­sikt over geo­gra­fis­ke data­ba­ser baser før? http://www.erikbolstad.no/postnummer/
    Kan være nyt­tig for ditt pro­sjekt.

  2. Mulig du har den­ne også, men her er Ivar Johan­sens data­base for kon­takt­info til folke­valg­te http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/ij_db_list.php

  3. Hei, vi for­sø­ker å kart­leg­ge offent­lig sek­tors data. De to — vel­dig gode og nyt­ti­ge — ini­tia­ti­ve­ne er hel­ler eksemp­ler på pri­vat­per­soners viderebruk/videreforedling av data. Alt­så nett­opp det som er nes­te skritt når data er gjort til­gjen­ge­lig. I beg­ge til­fel­ler lig­ger det, så vidt jeg kan skjøn­ne, også en bety­de­lig egen­inn­sats fra ini­tia­tiv­ta­ker­ne. Se også VGs invi­ta­sjon til dug­nad for å få opp­da­tert lis­ten over alle nors­ke folke­valg­te. VG har for øvrig lovet å gjø­re data­ene til­gjen­ge­lig også for and­re.

til toppen