Ukens medienyheter: Spillreklame, oppkjøp og hatefulle ytringer

Facebook kritiseres for manglende tiltak mot hatefulle ytringer, Instagram tester ut e-handel, regjeringen ønsker forbud mot spillreklame og Disney utfordrer Netflix og Amazon. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Disney klar for å ta opp kampen mot Netflix

I dag over­tar Dis­ney for­melt 21st Cen­tury Fox etter kjø­pet fra Mur­d­och-fami­li­en som ble avtalt i 2018. Der­med har Dis­ney skaf­fet seg enda mer inn­hold til sin nye strøm­me­tje­nes­te Dis­ney Plus, som skal ta opp kam­pen mot Net­flix og Ama­zon. 21st Cen­tury Fox består blant annet av kjen­te film- og TV-stu­dio­er, Natio­nal Geo­grap­hic og det indis­ke TV-sel­ska­pet Star India. Strøm­me­tje­nes­ten Hulu føl­ger også med på kjø­pet.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS WIKIPEDIA (20/03/2019)

Økt press mot Facebook etter terrorangrep

Både poli­ti­ke­re og nærings­livs­ak­tø­rer går hardt ut mot Face­bo­ok etter ter­ror­an­gre­pet i New Zea­land. De mener Face­bo­ok gjør for lite for å stop­pe spred­nin­gen av hat­bud­skap på sin egen platt­form. En rek­ke new­zea­lands­ke sel­ska­per har kut­tet annon­se­ring på Face­bo­ok etter at annonse­for­enin­gen ANZA opp­ford­ret med­lem­me­ne om å revur­de­re bru­ken av reklame­pen­ger. Iføl­ge Stor­bri­tan­nias innen­riks­mi­nis­ter, Sajid Javid, er det vik­tig at nett­platt­for­me­ne ikke gjør ter­ro­ris­te­nes arbeid for dem. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS THE GUARDIAN (20/03/2019)

Instagram tester ut e‑handel

Face­bo­ok-eide Insta­gram vil gi bru­ker­ne sine mulig­he­ten til å kjø­pe utvalg­te pro­duk­ter de får øye på i inn­legg, og har inn­ført en egen handle­kna­pp. Der­med kan bru­ker­ne kjø­pe pro­duk­ter direk­te i Insta­gram-appen. Tje­nes­ten er fore­lø­pig i test­sta­di­et i USA, og inklu­de­rer aktø­rer som Nike, Dior og H&M. 

LES MER HOS MEDIER24 (20/03/2019)

Polaris kjøper lokalt aviskonsern

Polar­is Media blir størs­te eier i det loka­le avis­kon­ser­net Trøn­der-Avi­sa. Trøn­der-Avi­sa består av de fem avi­se­ne Trøn­der-Avi­sa, Nam­dals­avi­sa, Stein­kjer-Avi­sa, Inde­røy­nin­gen og Snås­nin­gen, sam­men med dis­tri­bu­sjons­sel­ska­pet Trøn­der-Dis­tri­bu­sjon. Polar­is har i man­ge år prøvd å kjø­pe seg opp i kon­ser­net, men de loka­le eier­ne har ikke øns­ket å sel­ge. Kjø­pet var nes­ten i havn også i fjor, helt til den eie­ren sa nei. En av grun­ne­ne var mis­nøye med aksje­pri­sen Polar­is til­bød. Pri­sen i 2019 er langt høy­ere. Størs­te eier i Polar­is er Schib­sted. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (19/03/2019)

Storspredning av hat på Facebook

Video­en fra ter­ror­an­gre­pet i New Zea­land ble for­søkt spredd 1,5 mil­lio­ner gan­ger på Face­bo­ok i løpet av det førs­te døg­net. Face­bo­ok fikk stan­set 1,2 mil­lio­ner av delin­ge­ne. Spred­ning av lig­nen­de video­er har skjedd man­ge gan­ger før. Iføl­ge Petter Bae Brandtzæg ved Insti­tutt for medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon ved UiO er tje­nes­ten Face­bo­ok Live dypt pro­ble­ma­tisk. Han mener Face­bo­ok må leg­ge inn en for­sin­kel­ses­me­ka­nis­me. Høyre­eks­tre­me støtte­er­klæ­rin­ger har duk­ket opp på en rek­ke sosia­le medi­er og nett­fo­rum i etter­kant av angre­pet. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (19/03/2019)

Get mener forbud mot spillreklame blir vanskelig å gjennomføre

Regje­rin­ge­nes for­slag om for­bud mot spill­re­kla­me i TV-kana­le­ne leg­ger ansvar for hånd­he­ving av for­bu­det over på TV-dis­tri­bu­tø­rer og bred­båndle­ve­ran­dø­rer. Det­te mener Get det er vans­ke­lig for dis­tri­bu­tø­re­ne å gjen­nom­føre. Spe­si­elt gjel­der det dis­tri­bu­sjon av TV-tje­nes­ter via bred­bånd, hvor dis­tri­bu­tø­re­ne aktivt må gå inn og sper­re for tje­nes­ter som ikke over­hol­det for­bu­det.

LES MER HOS KAMPANJE (18/03/2019)

Egmont Publishing i motvind

Inn­tek­te­ne i Egmont Pub­lish­ing Nor­ge, som er Egmonts nors­ke uke­blad­di­vi­sjon, sank med 82 mil­lio­ner i 2018. Over­skud­det ble også redu­sert. Som res­ten av uke­pres­sen stre­ver Egmont Pub­lish­ing med å skaf­fe nok digi­ta­le inn­tek­ter til å dem­me opp for fal­let i salg av bla­der på papir. Divi­sjo­nen har gjen­nom­ført fle­re kutt­run­der og erstat­tet fast ansat­te med fri­lan­se­re. Sam­ti­dig sat­ses det på blogg­nett­verk og inn­holds­mar­keds­fø­ring.

LES MER HOS KAMPANJE
LES EGMONTS EGEN OMTALE (15/03/2019)

Slutt på gebyr for innkjøpsordningen

Kul­tur­rå­det har beslut­tet å fjer­ne geby­ret små­for­lag og selv­pub­li­se­ren­de for­fat­te­re har måt­tet beta­le for å få bøke­ne sine vur­dert til inn­kjøps­ord­nin­gen – støtte­ord­nin­gen for inn­kjøp av nyut­git­te bøker til lan­dets folke­bi­blio­tek. Tid­li­ge­re har for­lag måt­te beta­le 10 000 kro­ner for en for­hånds­vur­de­ring. Kul­tur­rå­det har gjort fle­re pre­si­se­rin­ger og end­rin­ger i ord­nin­gen. Bak­grun­nen er en kon­flikt mel­lom Kul­tur­rå­det og for­la­get Kal­vik­nes, som ikke fikk til­ba­ke sine 1480 utsend­te bøker etter å ha blitt «nul­let» av fag­ut­val­get som vur­der­te kva­li­te­ten. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (15/03/2019)

Tanum går ut av Coop

Blad­cen­tra­len over­tar all bok­dis­tri­bu­sjon til dag­lig­vare­gi­gan­ten Coop, og erstat­ter der­med Tanum. Sist­nevn­te har fått mye kri­tikk for å ha prio­ri­tert eier­for­la­get Cap­pe­len Dam­ms bøker i Coop-sat­sin­gen. Iføl­ge adm.dir. i Blad­cen­tra­len, Erik Thor­halls­son, skal ingen for­lag få stør­re plass enn and­re. Blad­cen­tra­len leve­rer bøker og bla­der til nær­me­re 5000 kios­ker, ben­sin­sta­sjo­ner og dag­lig­vare­bu­tik­ker i Nor­ge.

LES MER HOS BOK365 (15/03/2019)

Godt 2018-resultat i TV 2

Det dans­ke medie­kon­ser­net Egmont har lagt fram 2018-resul­ta­ter, og der inn­går nors­ke TV 2. TV 2‑konsernet har hatt et bra år i 2018, med en økning i omset­nin­gen på 21 mil­lio­ner. Over­skud­det på drif­ten økte enda mer. Iføl­ge TV 2 selv er det bru­ker­inn­tek­te­ne som har bidratt til veks­ten. I 2019 vil TV 2 også få stats­støt­te som all­menn­kring­kas­ter på 135 mil­lio­ner. Du fin­ner tid­li­ge­re års øko­nomi­tall for TV 2 – både som kon­sern og sel­skap – her hos medie­nor­ge

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (15/03/2019)

Regjeringen vil forby ulovlig spillreklame

Kul­tur­de­par­te­men­tet har sendt et for­slag til end­ring av kring­kas­tings­lo­ven på høring. Målet med end­rin­gen er å få satt en stop­per for penge­spill­re­kla­me fra utlan­det. Iføl­ge kul­tur­mi­nis­te­ren tar regje­rin­gen penge­spill­pro­ble­mer på alvor. I til­legg til å for­by TV-rekla­me for ulov­li­ge penge­spill, øns­ker regje­rin­gen også å inn­føre en vars­lings­ord­ning på uten­lands­ke spill­si­der. Alle som besø­ker nett­si­den vil bli advart mot at de er i ferd med å bry­te norsk lov. Hørings­fris­ten for for­sla­get er i juni. Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Dis­covery Networks Nor­ge, Espen Sko­land, mener lov­for­sla­get er sen­sur. Både Dis­covery og og NENT har den sis­te tiden rig­get til lobby­kam­pan­jer mot den nye loven.

LES MER HOS KAMPANJE
SE HØRINGSNOTATET HER (15/03/2019)

Facebook under etterforskning for datadeling

Face­bo­ok etter­fors­kes av en ame­ri­kansk stor­jury for sin deling av bru­ker­data med en rek­ke tek­no­logi­sel­ska­per. Ama­zon, Apple og Micro­soft er blant sel­ska­pe­ne som har inn­gått sam­ar­beid med Face­bo­ok for å få til­gang til per­son­lig infor­ma­sjon om bru­ker­ne. Delin­gen av per­son­data fort­sat­te også etter at Face­bo­ok offi­si­elt hev­det at den var stan­set. I USA gjen­nom­fø­rer stor­jury­er under­sø­kel­ser for å se om det er grunn­lag for å rei­se til­ta­le i straffe­sa­ker.

LES MER HOS THE GUARDIAN (14/03/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen