Ukens medienyheter: Spillreklame, oppkjøp og hatefulle ytringer

Facebook kritiseres for manglende tiltak mot hatefulle ytringer, Instagram tester ut e-handel, regjeringen ønsker forbud mot spillreklame og Disney utfordrer Netflix og Amazon. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Disney klar for å ta opp kampen mot Netflix

I dag over­tar Dis­ney formelt 21st Cen­tu­ry Fox etter kjøpet fra Mur­doch-fam­i­lien som ble avtalt i 2018. Dermed har Dis­ney skaf­fet seg enda mer innhold til sin nye strøm­met­jen­este Dis­ney Plus, som skal ta opp kam­p­en mot Net­flix og Ama­zon. 21st Cen­tu­ry Fox består blant annet av kjente film- og TV-stu­dio­er, Nation­al Geo­graph­ic og det indiske TV-sel­skapet Star India. Strøm­met­jen­esten Hulu føl­ger også med på kjøpet.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS WIKIPEDIA (20/03/2019)

Økt press mot Facebook etter terrorangrep

Både poli­tikere og næringslivsak­tør­er går hardt ut mot Face­book etter ter­ro­ran­grepet i New Zealand. De men­er Face­book gjør for lite for å stoppe spred­nin­gen av hat­bud­skap på sin egen plat­tform. En rekke newzealandske sel­skaper har kut­tet annon­ser­ing på Face­book etter at annon­se­forenin­gen ANZA opp­for­dret medlemmene om å revur­dere bruken av reklamepenger. Ifølge Storbri­tan­nias innen­riksmin­is­ter, Sajid Javid, er det vik­tig at nettplat­tformene ikke gjør ter­ror­istenes arbeid for dem. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS THE GUARDIAN (20/03/2019)

Instagram tester ut e‑handel

Face­book-eide Insta­gram vil gi bruk­erne sine muligheten til å kjøpe utval­gte pro­duk­ter de får øye på i inn­legg, og har inn­ført en egen han­dlek­napp. Dermed kan bruk­erne kjøpe pro­duk­ter direk­te i Insta­gram-appen. Tjen­esten er foreløpig i test­stadi­et i USA, og inklud­er­er aktør­er som Nike, Dior og H&M. 

LES MER HOS MEDIER24 (20/03/2019)

Polaris kjøper lokalt aviskonsern

Polaris Media blir største eier i det lokale aviskon­ser­net Trøn­der-Avisa. Trøn­der-Avisa består av de fem avisene Trøn­der-Avisa, Nam­dal­sav­isa, Steinkjer-Avisa, Inderøynin­gen og Snås­nin­gen, sam­men med dis­tribusjon­s­sel­skapet Trøn­der-Dis­tribusjon. Polaris har i mange år prøvd å kjøpe seg opp i kon­ser­net, men de lokale eierne har ikke øns­ket å selge. Kjøpet var nesten i havn også i fjor, helt til den eieren sa nei. En av grunnene var mis­nøye med aksjeprisen Polaris tilbød. Prisen i 2019 er langt høyere. Største eier i Polaris er Schibsted. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (19/03/2019)

Storspredning av hat på Facebook

Videoen fra ter­ro­ran­grepet i New Zealand ble forsøkt spredd 1,5 mil­lion­er ganger på Face­book i løpet av det første døgnet. Face­book fikk stanset 1,2 mil­lion­er av delin­gene. Spred­ning av lig­nende video­er har skjedd mange ganger før. Ifølge Pet­ter Bae Brandtzæg ved Insti­tutt for medi­er og kom­mu­nikasjon ved UiO er tjen­esten Face­book Live dypt prob­lema­tisk. Han men­er Face­book må legge inn en forsinkelses­mekanisme. Høyreek­streme støt­teerk­læringer har dukket opp på en rekke sosiale medi­er og net­tfo­rum i etterkant av angrepet. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (19/03/2019)

Get mener forbud mot spillreklame blir vanskelig å gjennomføre

Reg­jerin­ge­nes forslag om for­bud mot spill­reklame i TV-kana­lene leg­ger ans­var for hånd­hev­ing av for­budet over på TV-dis­trib­utør­er og bred­båndleverandør­er. Dette men­er Get det er vanske­lig for dis­trib­utørene å gjen­nom­føre. Spe­sielt gjelder det dis­tribusjon av TV-tjen­ester via bred­bånd, hvor dis­trib­utørene aktivt må gå inn og sperre for tjen­ester som ikke over­hold­et forbudet.

LES MER HOS KAMPANJE (18/03/2019)

Egmont Publishing i motvind

Inntek­tene i Egmont Pub­lish­ing Norge, som er Egmonts norske uke­blad­di­visjon, sank med 82 mil­lion­er i 2018. Over­skud­det ble også redusert. Som resten av uke­pressen str­ev­er Egmont Pub­lish­ing med å skaffe nok dig­i­tale inntek­ter til å demme opp for fal­l­et i salg av blad­er på papir. Divisjo­nen har gjen­nom­ført flere kut­trun­der og erstat­tet fast ansat­te med frilansere. Sam­tidig sat­ses det på blog­gnettverk og innholdsmarkedsføring. 

LES MER HOS KAMPANJE
LES EGMONTS EGEN OMTALE (15/03/2019)

Slutt på gebyr for innkjøpsordningen

Kul­tur­rådet har beslut­tet å fjerne gebyret små­for­lag og selvpub­lis­erende for­fat­tere har måt­tet betale for å få bøkene sine vur­dert til innkjøp­sor­d­nin­gen – støt­te­ord­nin­gen for innkjøp av nyut­gitte bøk­er til lan­dets folke­bib­liotek. Tidligere har for­lag måtte betale 10 000 kro­ner for en forhåndsvur­der­ing. Kul­tur­rådet har gjort flere pre­sis­eringer og endringer i ord­nin­gen. Bak­grun­nen er en kon­flikt mel­lom Kul­tur­rådet og for­laget Kalvik­nes, som ikke fikk tilbake sine 1480 utsendte bøk­er etter å ha blitt «nul­let» av fagut­val­get som vur­derte kvaliteten. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (15/03/2019)

Tanum går ut av Coop

Blad­cen­tralen over­tar all bokdis­tribusjon til daglig­varegi­gan­ten Coop, og erstat­ter dermed Tanum. Sist­nevnte har fått mye kri­tikk for å ha pri­or­itert eier­for­laget Cap­pe­len Damms bøk­er i Coop-satsin­gen. Ifølge adm.dir. i Blad­cen­tralen, Erik Thorhalls­son, skal ingen for­lag få større plass enn andre. Blad­cen­tralen lev­er­er bøk­er og blad­er til nærmere 5000 kiosker, bensin­stasjon­er og daglig­vare­bu­tikker i Norge.

LES MER HOS BOK365 (15/03/2019)

Godt 2018-resultat i TV 2

Det danske mediekon­ser­net Egmont har lagt fram 2018-resul­tater, og der inngår norske TV 2. TV 2‑konsernet har hatt et bra år i 2018, med en økn­ing i omset­nin­gen på 21 mil­lion­er. Over­skud­det på driften økte enda mer. Ifølge TV 2 selv er det bruk­erin­ntek­tene som har bidratt til vek­sten. I 2019 vil TV 2 også få statsstøtte som all­mennkringkaster på 135 mil­lion­er. Du finner tidligere års økonomi­tall for TV 2 – både som kon­sern og sel­skap – her hos medienorge

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (15/03/2019)

Regjeringen vil forby ulovlig spillreklame

Kul­tur­de­parte­mentet har sendt et forslag til endring av kringkast­ingsloven på høring. Målet med endrin­gen er å få satt en stop­per for penge­spill­reklame fra utlandet. Ifølge kul­tur­min­is­teren tar reg­jerin­gen penge­spill­prob­le­mer på alvor. I til­legg til å for­by TV-reklame for ulovlige penge­spill, ønsker reg­jerin­gen også å inn­føre en varsling­sor­d­ning på uten­landske spill­sider. Alle som besøk­er nettsi­den vil bli advart mot at de er i ferd med å bryte norsk lov. Hørings­fris­ten for forslaget er i juni. Kom­mu­nikasjons­di­rek­tør i Dis­cov­ery Net­works Norge, Espen Skoland, men­er lov­forslaget er sen­sur. Både Dis­cov­ery og og NENT har den siste tiden rigget til lob­bykam­pan­jer mot den nye loven.

LES MER HOS KAMPANJE
SE HØRINGSNOTATET HER (15/03/2019)

Facebook under etterforskning for datadeling

Face­book etter­forskes av en amerikan­sk stor­jury for sin del­ing av bruk­er­da­ta med en rekke tek­nol­o­gisel­skaper. Ama­zon, Apple og Microsoft er blant sel­skapene som har inngått samar­beid med Face­book for å få til­gang til per­son­lig infor­masjon om bruk­erne. Delin­gen av per­son­da­ta fort­sat­te også etter at Face­book off­isielt hevdet at den var stanset. I USA gjen­nom­før­er stor­jury­er under­søkelser for å se om det er grunnlag for å reise tiltale i straffesaker.

LES MER HOS THE GUARDIAN (14/03/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen